Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants premies online 2020

Veel accountants en register accountants RA’s zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants want Nationale-Nederlanden stopte 2018. Wij hebben de  vergelijking al gemaakt en de voorwaarden en prijs vergeleken. Want vergelijken is cruciaal omdat u als accountant / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Algemeen beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering NBA verplichting

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

Verplichte verzekerde bedragen Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants bij NBA.

Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering per aanspraak bedraagt verplicht door het NBA:

 1. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
 2. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
 3. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
 4. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering per aanspraak bedraagt:

 1. Het eigen risico bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000.
 2. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

Audio

27 keuze vragen ter vergelijken

Het afsluiten van  beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Verzekert de polis tegen nalatigheid?
 3. Is dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden
 4. Is er dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
 5. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants.
 6. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 7. Is er dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico?
 9. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 10. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 11. Kijk of er voldoende expertise is bij de verzekeraar.
 12. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 13. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 14. Welke uitsluitingen zijn er?
 15. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 16. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 17. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 18. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 19. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 20. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 21. Op welke manier is de naverrekening georganiseerd?
 22. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 23. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?
 24. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden
 25. Welke diensten en deskundigheid is er bij de adviseur aanwezig?
 26. Zijn de registratie AFM en Kifid van de adviseur op orde. En is er voldoende continuïteit?

Zowel de adviseur als de accountant zullen beiden alert moeten zijn op belangrijke veranderingen die gedurende de looptijd kunnen gebeuren. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken bewijst zich met dit lijst haar nut.

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering is een no-brainer

Voor beroepen, zoals accountants  is deze verzekering niet altijd verplicht. Lange tijd was de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants Nationale-Nederlanden één van de belangrijkste mogelijkheden dit risico te verzekeren. Nu is vergelijken nu een belangrijke beslissing.

Wat wordt niet vergoed?

De beroepsaansprakelijkheids­verzekering is een aanvulling op de aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven. Het is geen vervanging. Schade aan personen of zaken is dan ook niet gedekt op de beroepsaansprakelijkheids­verzekering. Het kan dus verstandig dit risico mee te verzekeren op de HDI polis.

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering en de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering?

De AVB (Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven) verzekert alleen schade aan zaken, maar geen zuivere vermogensschade.

Ook is letselschade meeverzekerd dus. Op de fiets naar kantoor rijden en een voetganger aanrijden is dus een voorbeeld van een verzekerde gebeurtenis. Maar ook een koffiezetapparaat dat u ‘s nachts heeft aan laten staan en tot een regres leidt door de verzekeraar van de buren bij een veroorzaakte brand. Lees een koffiezetapparaat van 2,5 miljoen.

Vermogensschade beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten van een accountants. Met de beroepsaansprakelijkheids­verzekering accountants is de accountant hiervoor verzekerd.

Combinatie Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Door deze verzekeringsdekkingen te combineren bij één verzekeringsmaatschappij en de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen is er een prijsvoordeel te halen en blokkeert u het mogelijk afschuiven van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere verzekeringsmaatschappij. Oftewel, u komt nooit in een discussie terecht tussen de verschillende verzekeraars. Als naast beroepsaansprakelijkheid ook zaak- of personenschade denkbaar is als gevolg van een beroepsfout, is het dus zeker verstandig om voor één verzekeringsmaatschappij te kiezen. In veel gevallen is het nuttig om de  verzekering te combineren met uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De hoofddekking is meestal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar direct of later de bedrijfsaansprakelijkheid aan kan worden toegevoegd.

De accountants aansprakelijk stellen gaat heel gemakkelijk.

Wat is uitgesloten bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants?

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants bieden de volgende aansprakelijkheden géén verzekeringsdekking:
• Algemene aansprakelijkheid
• Werkgeversaansprakelijkheid
• Productenaansprakelijkheid
• Milieuaansprakelijkheid
• Bestuurdersaansprakelijkheid

Een aansprakelijkheid specialist

Razendsnel en grondig zorgen dat u tevreden bent, dat is ons doel. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Maar direct contact regelen we graag. Ook ’s avonds of in het weekend is overleg prima te regelen. Zo kan zorgvuldig worden nagedacht over de beslissing. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele aansprakelijkheidsverzekeringen

Premie online berekenen

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor Beroepsaansprakelijkheid belastingconsultant Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video