Goederentransport verzekeringen 2022 in 3 variaties

De verschillende Goederentransport verzekeringen zijn:

  1. Goederentransport polis op omzetbasis;
  2. de goederentransport polis op declaratiebasis;
  3. de eigen vervoer transportverzekering.
    1. transport met eigen vervoer
    2. transport (ook) met extern vervoer
Eigen handelsgoederen transport premie online

Goederentransport verzekeringen op omzetbasis

goederentransport verzekeringen

Deze verzekering is met name bedoeld voor bedrijven die zaken verhandelen ( en daartoe doen vervoeren ) van niet al te grote verscheidenheid. De (doorlopende) verzekering heeft betrekking op de voor rekening en voor risico van dat bedrijf komende zendingen, zowel ‘inkomend’ als ‘uitgaand’. Melding van die zendingen vooraf aan de verzekeraar is niet nodig.

Naverrekening premie

De premie goederentransport verzekeringen worden op basis van een voorschot- en naverrekeningssysteem berekend aan de hand van de te vervoeren, respectievelijk vervoerde jaaromzet. De premie wordt, via een voorschot- en naverrekeningsysteem, berekend over de verzekerde ‘vervoerde jaaromzet’: dit is de waarde van de in het betreffende jaar verzekerde, vervoerde zaken.

Goederentransport verzekeringen op declaratiebasis

Ondernemingen die regelmatig opdracht geven tot (inkomend en/of uitgaand) vervoer van zaken uit of naar het buitenland, kunnen als belanghebbende bij de te vervoeren zaken Goederentransport verzekeringen op declaratiebasis (ook wel aangeduid als contract- of declaratiepolis) sluiten. Ook hier gaat het om een doorlopende verzekering, zonder dat ieder individueel transport bij de verzekeraar  moet worden gemeld. Wel is een periodieke (meestal maandelijkse) opgave van de verzonden partijen vereist. Op basis van deze ‘declaraties’ wordt de premie bepaald. Dit is een minder voorkomende verzekeringsvorm.

Eigen vervoerder Goederentransport verzekeringen

goederentransport verzekeringen

De Eigen Vervoerdersverzekering is bestemd voor bedrijven die zelf de door hen verhandelde zaken vervoeren; in het algemeen dus winkeliers en kleine middenstandsbedrijven. De Goederentransport verzekeringen worden ook afgegeven aan bedrijven die in het kader van onderhoud- en servicediensten wagens op de weg hebben rijden met daarin onderdelen en gereedschappen. Deze zaken zijn dan de, op doorlopende basis, te verzekeren ‘goederen’.

De sector

Meer informatie over de sector kunt u terugvinden op de rabo pagina met cijfers en trends in de transportsector. Het geeft veel achtergrond informatie om de noodzaak van Goederentransport verzekeringen te beoordelen.

Kamer van Koophandel info

Premieberekening

Voor de premie voor goederen transport verzekeringen zijn bepalend de maximale waarde van (een verzameling) zaken waarvoor op enig moment risico wordt gelopen. (Mocht bij schade blijken dat die waarde te laag is, dan wordt bij schaderegeling een beroep op onderverzekering gedaan). Bij bedrijven die schadegevoelige artikelen verhandelen, kunnen afwijkende, hogere premies voor een Eigen vervoerdersverzekering worden berekend.

Offertes en premies

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid - premie Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsauto - premie op maat Gereedschappen verzekering - premie Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video