Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor (Nederlandse) bedrijven die zich bezighouden met beroepsgoederenvervoer over de weg, in opdracht van derden.

Vervoerdersaansprakelijkheid premie online

Dekking vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

VervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringU bent verzekerd voor de schade aan of verlies van spullen van anderen waarvoor u als vervoerder aansprakelijk voor bent. Vaak bent u als vervoerder aansprakelijk op basis van de AVC (bij binnenlands vervoer) of CMR (grensoverschrijdend vervoer). Daarin is vastgelegd wanneer u aansprakelijk bent voor schade. De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt dan voor de juiste verzekeringsdekking.

De lading verzekeren met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een lading volledig verzekeren kan met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Die kunt u alleen afsluiten als u belang heeft bij de lading, bijvoorbeeld als eigenaar. Of in opdracht van en voor een specifieke opdrachtgever.

Uitsluitingen

Niet alles is altijd verzekerd op een vervoerdersaansprakelijkheid verzekering.

  1. Uitbesteed vervoer
  2. Contaminatie (Schade door contaminatie ontstaat bij vermenging of besmetting van de lading met een andere stof)
  3. Levende have (vee)

Welke locaties geldt de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Standaard heeft u een dekking in Europa, inclusief Turkije maar exclusief de GOS-landen. Maar het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als u alleen maar goederen vervoert binnen Nederland. Een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kan een standaard verzekering zijn maar ook met maatwerk precies passend bij het risico worden aangepast.

Wetgeving vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan en verlies van de hem ter vervoer aangeboden zaken. Dit overeenkomstig de regeling waaronder partijen de vervoersovereenkomst zijn aangegaan. Die informatie is dus cruciaal voor de verzekeringsmaatschappij zodat een goede risico-inschatting kan worden gemaakt (en een juiste premie met voorwaarden  afgegeven.

Beperking inzake dekking bij ladingdiefstal

Genoodzaakt door de toegenomen diefstal van gehele vrachtautocombinaties, trailers en containers inclusief lading, wordt op de polis veelal de zogenaamde ‘clausule Ladingdiefstal’ van toepassing verklaard. Deze clausule op een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, alleen van toepassing bij diefstal/verduistering/ vermissing van de gehele lading, verplicht de verzekerde de vervoerder om zijn vrachtauto’s -of andere vervoermiddelen- tegen diefstal te beveiligen.

De vereiste ‘kwaliteitsklasse’ van de preventie is afhankelijk van de soort vervoerde goederen. Als bij schade blijkt dat niet aan de volgens de clausule gestelde vereisten is voldaan, blijft 30% van het vastgestelde schadebedrag, maar minimaal € 22.500,- als eigen risico voor rekening van de vervoerder en wordt maximaal € 112.500,- uitgekeerd.

Dekkingsvoorwaarden

Op een vervoerder rust minimaal de (contractuele) verplichting om de te vervoeren goederen ‘gaaf, volledig en tijdig’ op de plaats van bestemming af te leveren. Lukt dat niet, dan kan de vervoerder voor schade aan/ verlies van de vervoerde zaken, door de belanghebbende (dit is meestal de opdrachtgever) aansprakelijk worden gesteld. De gevolgen daarvan zijn gedekt onder de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Meeverzekerd zijn, de in het kader van een gedekte gebeurtenis, onderstaande gemaakte kosten:

Tevens bestaat dekking voor schade ontstaan aan in het vervoermiddel aanwezige ‘hulp-materialen’ (maximaal € 1.250,-) en eigendommen van het verzekerde bedrijf en/of diens personeel (maximaal € 500,-). De gedekte schadeoorzaken zijn een het vervoermiddel treffende brand, blikseminslag, explosie of ander van buiten komend onheil, op voorwaarde dat hierbij het vervoermiddel zelf ook is beschadigd. Ook diefstal is gedekt, mits na braak aan het (afgesloten) vervoermiddel.

Uitsluitingen vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

De belangrijkste uitsluitingen betreffen (aansprakelijkheid voor) schade:

Premie vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Per doelgroep/soort vervoer volgen nog enkele bijzonderheden en/of informatie over de premieberekening.

Binnenlands vervoer onder AVC

De premie voor een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering wordt berekend per ton laadvermogen van de in aanmerking te nemen vervoermiddelen. In sommige gevallen kan echter ook worden overeengekomen dat de premie wordt berekend over de bruto vrachtinkomsten. Premie-indicatie:€7,50 tot € 10,- per ton laadvermogen. Bij vervoer in koel-, vries- en tankwagens gelden over het algemeen hogere premies. De minimumpremie is € 100,- per polis en € 50,- per in aanmerking te nemen vervoermiddel.

Verhuisbedrijven (inclusief opslag in particuliere inboedels)

De premie voor bedrijven die doorgaans particuliere inboedels verhuizen is € 25,- per ton laadvermogen. Voor het ‘opslagrisico’ is de premie € 2,25 per € 1.000,- premier risque; de maximaal te verzekeren waarde bedraagt € 50.000,- per inboedel; dit is tevens het maximum bedrag waarvoor een verhuisbedrijf aansprakelijk is. Voor bedrijven die zich toeleggen op bedrijfsverhuizingen wordt de premie van geval tot geval bepaald. De minimum premie is € 100,- per polis en € 50,- per vervoermiddel.

Binnenlands veevervoer

Premie-indicatie voor een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering : 2 % over het maximaal te verzekeren bedrag. De minimumpremie is € 100,- per polis en € 50,- per vervoermiddel.

Binnenlands vervoer van land- en tuinbouwproducten

De premie wordt berekend over het bij schade maximaal uit te keren (verzekerde) bedrag per gebeurtenis. Minimumpremie € 100,- per polis en € 50,- per vervoermiddel.

Premie-indicaties voor een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering:

Buitenlands goederenvervoer onder CMR

De premie vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering wordt berekend per ton laadvermogen van de in aanmerking te nemen vervoermiddelen.

Premie-indicaties:

Eigen goederen transport

De transport verzekering verzekert uw handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies. Niet alleen vervoer met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen (bijvoorbeeld DHL of Post.nl). Een transport verzekering zorgt dat u geen schade heeft als de vervoerder schade veroorzaakt.

Premies vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringen

Laat uw reactie achter