Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering premie 2020

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor (Nederlandse) bedrijven die zich bezighouden met beroepsgoederenvervoer over de weg, in opdracht van derden.

Dekking vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

U bent verzekerd voor de schade aan of verlies van spullen van anderen waarvoor u als vervoerder aansprakelijk voor bent. Vaak bent u als vervoerder aansprakelijk op basis van de AVC (bij binnenlands vervoer) of CMR (grensoverschrijdend vervoer). Daarin is vastgelegd wanneer u aansprakelijk bent voor schade. De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt dan voor de juiste verzekeringsdekking.

Vervoerdersaansprakelijkheid premie online

De lading verzekeren met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Op een vervoerder rust minimaal de (contractuele) verplichting om de te vervoeren goederen ‘gaaf, volledig en tijdig’ op de plaats van bestemming af te leveren. Lukt dat niet, dan kan de vervoerder voor schade aan/ verlies van de vervoerde zaken, door de belanghebbende (dit is meestal de opdrachtgever) aansprakelijk worden gesteld. De gevolgen daarvan zijn gedekt onder de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een lading volledig verzekeren kan met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Die kunt u alleen afsluiten als u belang heeft bij de lading, bijvoorbeeld als eigenaar. Of in opdracht van en voor een specifieke opdrachtgever.

Dekkingsgebied vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Standaard heeft u een dekking in Europa, inclusief Turkije maar exclusief de GOS-landen. Maar het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als u alleen maar goederen vervoert binnen Nederland. Een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kan een standaard verzekering zijn maar ook met maatwerk precies passend bij het risico worden aangepast.

Wetgeving vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan en verlies van de hem ter vervoer aangeboden zaken. Dit overeenkomstig de regeling waaronder partijen de vervoersovereenkomst zijn aangegaan. Die informatie is dus cruciaal voor de verzekeringsmaatschappij zodat een goede risico-inschatting kan worden gemaakt (en een juiste premie met voorwaarden  afgegeven.

Beperking inzake dekking bij ladingdiefstal

Genoodzaakt door de toegenomen diefstal van gehele vrachtautocombinaties, trailers en containers inclusief lading, wordt op de polis veelal de zogenaamde ‘clausule Ladingdiefstal’ van toepassing verklaard. Deze clausule op een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, alleen van toepassing bij diefstal/verduistering/ vermissing van de gehele lading, verplicht de verzekerde de vervoerder om zijn vrachtauto’s -of andere vervoermiddelen- tegen diefstal te beveiligen.

De vereiste ‘kwaliteitsklasse’ van de preventie is afhankelijk van de soort vervoerde goederen. Als bij schade blijkt dat niet aan de volgens de clausule gestelde vereisten is voldaan, blijft 30% van het vastgestelde schadebedrag, maar minimaal € 22.500,- als eigen risico voor rekening van de vervoerder en wordt maximaal € 112.500,- uitgekeerd.

Welke voorwaarden gebruikt ?

Verzekeraars gaan er bij beroepsvervoer vanuit dat er gewerkt wordt met één van onderstaande voorwaarden voor beroepsvervoer bij het aanvragen van een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

 • AVC. Voorwaarden die beroepsgoederenvervoer betreffen binnen Nederland
 • AVK (Algemene voorwaarden Koeriersdiensten
 • CMR (Grensoverschrijdend beroepsvervoer over de weg.)
 • CMR- voorwaarden binnen Nederlanden
 • Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX)
 • Physical Distribution voorwaarden
 • Verhuisvoorwaarden
 • Opslagvoorwaarden
 • Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen (AVCM)
 • Algemene Bergings- en Vervoerscondities gestrande Voertuigen (ABVV)
 • Logistieke Service Voorwaarden (LSV)

Verzekerde vervoerscondities & voorwaarden

CMR
tot maximaal € 15 per kg. beschadigd of ontbrekend brutogewicht per gebeurtenis.

AVC
tot maximaal € 3,40 per kg. beschadigd of ontbrekend brutogewicht per gebeurtenis.

Voorwaarden Aansprakelijkheid Wegvervoerders

Dekkingsvoorwaarden Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Op een vervoerder rust minimaal de (contractuele) verplichting om de te vervoeren goederen ‘gaaf, volledig en tijdig’ op de plaats van bestemming af te leveren. Lukt dat niet, dan kan de vervoerder voor schade aan/ verlies van de vervoerde zaken, door de belanghebbende (dit is meestal de opdrachtgever) aansprakelijk worden gesteld. De gevolgen daarvan zijn gedekt onder deze aansprakelijkheidsverzekering vervoerder.

Meeverzekerd zijn meestal, de in het kader van een gedekte gebeurtenis, ook onderstaande gemaakte kosten:

 • opruimingskosten (opruiming van de – restanten van de – lading), maximaal tot € 5.000,-;
 • bereddingskosten, tot € 2.500,-;
 • kosten verbonden aan een in overleg met de maatschappij gevoerde gerechtelijke- of arbitrageprocedure.

Hulpmaterialen en eigendommen

Tevens bestaat dekking voor schade ontstaan aan in het vervoermiddel aanwezige ‘hulp-materialen’ (maximaal € 1.250,-) en eigendommen van het verzekerde bedrijf en/of diens personeel (maximaal € 500,-).

Eigen risico

 • € 250 per gebeurtenis voor binnenlands vervoer
 • € 500 per gebeurtenis voor grensoverschrijdend vervoer

Tevens bestaat dekking voor schade ontstaan aan in het vervoermiddel aanwezige ‘hulp-materialen’ (maximaal € 1.250,-) en eigendommen van het verzekerde bedrijf en/of diens personeel (maximaal € 500,-). De gedekte schadeoorzaken zijn een het vervoermiddel treffende brand, blikseminslag, explosie of ander van buiten komend onheil, op voorwaarde dat hierbij het vervoermiddel zelf ook is beschadigd. Ook diefstal is gedekt, mits na braak aan het (afgesloten) vervoermiddel.

Uitsluitingen vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

De belangrijkste uitsluitingen betreffen (aansprakelijkheid voor) schade:

 • veroorzaakt met opzet, goedvinden of door grove schuld van de betrokken vervoerder zelf;
 • verband houdende met molestsituaties of atoomkernreacties;
 • verband houdende met onvolkomenheden inzake douanedocumenten en soortgelijke stukken;
 • bestaande uit of verband houdende met inbeslagneming of verbeurdverklaring van de vervoerde zaken en/of het vervoermiddel.

Eigen goederen transport

De transport verzekering verzekert uw handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies. Niet alleen vervoer met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen (bijvoorbeeld DHL of Post.nl). Een transport verzekering zorgt dat u geen schade heeft als de vervoerder schade veroorzaakt.

Premies vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsauto - premie op maat Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen