Verzuimverzekeringen vergelijken & premies 2020

Verzuimverzekeringen vergelijken kan elk bedrijf geld opleveren. Slim en actief omgaan met het verzuim risico en de verzuimverzekeringen goed begeleiden zorgt vaak voor een aanzienlijk voordeel voor elk bedrijf. Hoe zit het met het eerste ziekte jaar en de Verzuimverzekeringen?

WULBZ staat voor “Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte“. Deze wet legt het financiële risico van ziekte van het eerste ziektejaar volledig bij de werkgever. Het is dus verstandig verzuimverzekeren vergelijken. Informatie over de stappen die en werkgever verplicht moet nemen vindt u hier. Verzuimverzekeringen kunnen die risico geheel of gedeeltelijk wegnemen.

Verzuimverzekeringen offertes

Verzuimverzekeringen vergelijken

Verzuimverzekeringen vergelijken wij met de belangrijkste verzekeraars voor dit risico.

Aan welke regels moet zieke werknemer zich houden?

Bij verzuim moet ook de werknemer zich aan regels houden:

 1. Een werknemer moet zich ziek melden. De werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt hoe en wanneer de ziekmelding moet plaatsvinden.
 2. Zodra de werknemer is hersteld, moet hij dit eveneens melden en kan de .
 3. Tijdens zijn ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over de voortgang van zijn/haar herstel.
 4. De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle door de Arbodienst of bedrijfsarts.
 5. De werknemer moet gehoor geven als hij/zij wordt opgeroepen door de bedrijfsarts.
 6. De werknemer is verplicht mee te werken aan re-integratie en de hem geboden passende arbeid te accepteren.

Verschillen in de kwaliteit en prijs bij verzuimverzekeringen vergelijken groot. Het loont de moeite de verzuimverzekeringen vergelijken.

Het tweede ziekte jaar bij verzuimverzekeringen?

WVLZ staat voor “Wet verlenging loondoorbetalingsplicht bij ziekte“. Deze wet legt het financiële risico van ziekte van het tweede ziektejaar volledig bij de werkgever als aanvulling op de WULBZ. Verzuimverzekeringen vergelijken is dus verstandig want die kunnen die risico geheel of gedeeltelijk wegnemen.

Hoeveel ziekengeld moet ik mijn werknemers betalen?

De werkgever in verplicht minimaal 70% van het loon (gemaximeerd) in het eerste en tweede jaar door te betalen. In de meeste gevallen is in een CAO of arbeidsovereenkomst/personeelsreglement een aanvulling tot 100% van het salaris gegarandeerd in het eerste jaar van ziekte.

Arbeidsovereenkomsten op orde?

Let op het opstellen van arbeidscontracten en de regels over ziekte verzuim. In het arbeidscontract of personeelsgids zullen de formuleringen voor de aanspraken correct moeten worden opgesteld. Heeft u hulp nodig bij een juiste formulering? Klik hier. Dit soort is zeker zo belangrijk dan alleen verzuimverzekeringen vergelijken.

Let op boetes. Er zijn stevige boetes te verwachten met de nieuwe Arbodienst als er in de arbeidsovereenkomsten gene goede formulering staat over het ziekteverzuimbeleid.

Kent iedereen het verzuimprotocol?

Zorg voor passend een verzuimprotocol. Daarin staan welke verplichtingen heeft de werknemer als die onverhoopt ziek wordt. Op verzoek kunnen wij u kosteloos een concept verzuimprotocol leveren als basis voor een goede logistieke behandeling bij ziekteverzuim van uw werknemer. Een emailtje met “verzuimprotocol” is voldoende. Verzuimverzekeringen vergelijken is dus meer dan alleen een polis kopen.

Kan ik volstaan met het wettelijk minimum ziekengeld?

Ja, mits niet meer wordt toegezegd in een CAO of arbeidsovereenkomst. Het wettelijk minimum ziekengeld is 70% van het laatst verdiende loon en tenminste het minimumloon met maximaal twee wachtdagen per ziektegeval.

Welke verzekeringsvormen zijn er?

Stop Loss en Conventioneel. Een Stop Loss verzekering kent een eigen risico (ook wel eigen behoud genoemd) in geld (alle ziektegevallen worden gecumuleerd) en Conventioneel een eigen risico in dagen (meestal per ziektegeval). Stop Loss is het meest geschikt voor grotere ondernemingen (vanaf minimaal 50 werknemers) en Conventioneel voor kleinere werkgevers. Grotere bedrijven, vanaf 50 werknemers en groter, met een laag tot gemiddeld ziekteverzuim kiezen vaak voor de stop-loss variant.

Indien u echter zekerheid wilt hebben dat de verzekering tot uitkering komt bij een calamiteit kunt u uiteraard ook kiezen voor de conventionele variant met een langere wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden of één jaar.

Kan ik het ziekteverzuim volledig verzekeren?

Verzuimverzekeringen

Nee, er is bij verzuimverzekeringen altijd een eigen risico van toepassing of in geld (Stop Loss) of in dagen (Conventioneel). Gebruikelijke eigen risicio’s zijn 10, 20, 30, 60, 90, 180 en 360 werk- of kalenderdagen. Daarnaast betaalt u bij ziekte ook de werkgeverslasten door. U kunt deze (gedeeltelijk) afdekken door deze mee te verzekeren, bv 25% van de  loonsom. Verzuimverzekeringen kunnen dus zo het risico geheel of gedeeltelijk wegnemen.

Wie verzeker ik?

Met een verzuimverzekeringen kunt u vrijwel altijd iedereen verzekeren waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Dit zijn alle werknemers in loondienst, waarbij meestal oproepkrachten en directeuren-grootaandeelhouders zijn uitgesloten. Verzuimverzekeringen vergelijken

Hoe wordt mijn premie bij Verzuimverzekeringen vergelijken bepaald?

Bij verzuimverzekeringen  wordt aan de hand van uw ziekteverzuim over de afgelopen jaren. Obv de rapportages van uw arbodienst wordt de premie dan vastgesteld. Een hoog verzuim leidt tot een hogere premie dan een laag verzuim.

Blijft mijn verzekeringspremie gelijk?

Nee, afhankelijk van het verzuim in uw bedrijf zal de premie van verzuimverzekeringen jaarlijks (soms zelfs op maandbasis) worden aangepast. Dit betekent dat de premie altijd past bij het verzuim in uw onderneming. Deze aanpassing kan zowel naar boven als naar beneden zijn? Verzuimverzekeringen vergelijken kan de verschillen tussen de verzekeraars duidelijk maken.

Hoe krijg ik uitbetaald?

Aan de hand van de arbo-rapportages zal de maatschappij de ziektegevallen boven het eigen risico kunnen vaststellen. Tezamen met de salarisgegevens van de zieke kan dan de uitkering uit de verzuimverzekeringen worden vastgesteld.

Heb ik invloed op de premie bij verzuimverzekeringen vergelijken?

Ja, zowel door een goed ziekteverzuimbeleid als ook door de keuze van uw verzuimverzekeringen. Een hoger eigen risico leidt tot een lagere premie. Verzuimverzekeringen vergelijken bij aanvang kan ook direct al flinke voordelen geven. Verzuimverzekeringen vergelijken wij met de 6 belangrijkste verzekeraars voor dit risico.

Moet ik altijd het loon doorbetalen?

 1. werknemers die verzuim hebben door hun zwangerschap of bevalling;werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
 2. arbeidsgehandicapte werknemers met een zogenaamde no-riskpolis. De no-risk polis is een regeling die bedoeld is om werkgevers te stimuleren om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Op basis van deze no-risk polis heeft de betreffende werknemer recht op een Ziektewetuitkering van UWV als hij binnen vijf jaar na indiensttreding ziek wordt;
 3. zieke, voormalig werkloze werknemers die geboren zijn vóór 8 juli 1954 (Compensatieregeling 55+).
 4. Tijdelijk contract: de loondoorbetaling bij ziekte loopt bij ziekte door tot het eind van het contract. Sommige verzekeraars vragen daarom altijd of er een tijdelijk of vast contract is.
 5. De werknemer die wel in staat is om passende arbeid te verrichten, maar dit niet doet, heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Onwilligheid kan dus flinke gevolgen hebben voor een niet meewerkende zieke werknemer.

Verzuim risico management

Verzuimverzekeringen zijn vaak de hart van een goed risicomanagement bij elk bedrijf. Ook als er maar één werknemer is. Samen met een goede arbodienst, een deskundige adviseur en een professionele verzekeraar kunt u als werkgever veel zorgen elders neerleggen en laten oplossen.

Offertes & Premies

Verzuimverzekeringen offertes Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces

Waarom wij?

 1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 4. Professioneel. Specialist arbeidsvoorwaarden en verzuimverzekeringen.
 5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.