WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering online premie 2021

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

‘Een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ komt vaker voor dan velen denken, deze wet moet daar verandering in brengen. Door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen, komt er meer transparantie en wordt het lastiger voor wanbestuur. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle stichtingen en verenigingen aan deze nieuwe wet voldoen.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering partijen?

  • Bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
  • Betaalde bestuurders en vrijwilligers.
  • Kleine en grote verenigingen/stichtingen.
  • Nationaal, regionaal en lokaal.
  • Van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen.
  • Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoorts…

Schadevoorbeelden WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

1. Een van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor forse schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.

2. In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade.

Verplichtingen bestuursleden

Het is de plicht van bestuursleden en toezichthouders het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Misschien klinkt dat logisch, maar in tegenstelling tot andere ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd voor een vereniging of stichting.
De WBTR betekent in de praktijk dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen kan opleggen.

Bestuursleden & de WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als er in dit geval niet kan worden voldaan aan de verplichtingen, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk worden gehouden. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om hoofdelijk aansprakelijk te zijn. Eisen die bij ondernemingen worden gesteld aan Raden van Commissarissen gaat dus nu ook gelden voor toezichthoudende organen, verenigingen en stichtingen.

Bij de WBTR is de wettelijk regeling van aansprakelijkheid bij faillissement van toepassing op alle bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen, waarbij dan dient te worden opgemerkt dat het bewijsvermoeden niet geldt voor informele verenigingen en stichtingen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid WBTR

Voordat de WBTR kwam, was een bestuurder ook aansprakelijk maar de wet is nu veel strenger geworden. Een WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus zeker op zijn plaats. Je kunt immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als er wat misgaat bij de vereniging of stichting, dat geldt ook voor daden van medebestuursleden. Het kan grote persoonlijke gevolgen hebben als dit gebeurt bij financiële transacties. Hierbij maakt het niet uit of je een betaalde bestuurder bent of een vrijwilliger. Door de vereniging in te richten volgens de WBTR, verklein je de kans dat er wat misgaat en met een WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is de kans op vervelende persoonlijke consequenties vrijwel nihil.

Voorkomen aansprakelijkheid

Het is van belang dat de gemaakte afspraken vast komen te staan na een bespreking. Wanneer dit niet goed gedocumenteerd is kan dit in de toekomst voor een hoop problemen zorgen. Dus notuleer en kijk ook oude notulen nog even na of alle voorgaande afspraken zijn nagekomen.

Tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, mag hij of zij nooit deelnemen aan de besluitvorming. Het moet worden vastgelegd binnen de vereniging of stichting hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt.

Statuten, stemmen en afstemming

In statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe er zal worden omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder aanwezig is. Dit geldt dus ook als een bestuurszetel vacant is.
Ook is het zo dat een bestuurslid of toezichthouder niet meer stemmen mag uitbrengen dan de anderen samen. Hij of zij mag dus nooit in de gelegenheid komen om alle anderen te ‘overrulen’.

Door de WBTR bestuurdersaansprakelijkheidspolis wordt er dus hogere eisen gesteld aan bestuurders. Daarom moet je als bestuur met elkaar afspreken hoe je binnen vereniging of stichting besluiten neemt over verschillende kwesties.

  • Hoe je omgaat met kwesties die financiële gevolgen kunnen hebben.
  • Hoe de besluitvorming is geregeld als het bestuur op dat moment niet compleet is.
  • Omgaan met een tegenstrijdig belang.

Interne en externe WBTR Bestuurdersaansprakelijkheid

Er is dekking op een WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor aanspraken van de door de bestuurder bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken van derden (externe aansprakelijkheid).

VVE & WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘interne aansprakelijkheid’. Hierbij is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald.

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE

BV & WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt dekking voor de risico’s die bestuurders, commissarissen en/of toezichthouders lopen om aangesproken te worden in hun privé vermogen.

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders beseffen soms niet wat de functie exact inhoudt. Beslissingen worden genomen ten goede van de onderneming. Echter wanneer zo een beslissing niet goed uitpakt kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur, ook voor de fouten van een medebestuurslid (collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid).

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

De WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Audio over een bestuurderaansprakelijkheidsverzekering

Premies en offertes

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Uitleg van WBTR