Verzuimverzekeringen 2020 lagere premie

Werknemers en verzuimverzekeringen 2019 Niet alleen voor de keuze van de verzuimverzekering, maar ook de keuze van de best passende arbodienst en het bijbehorende pakket.

Verzuimverzekeringen offertes

Vergelijk verzuimverzekeringen met branchegemiddelde

verzuimverzekeringen

U kunt het werknemers en verzuimverzekeringen vergelijken met dat van het branchegemiddelde en zelfs eventueel het landelijk gemiddelde. Dit soort gegevens kan eenvoudig worden teruggevonden op de website van het Centraal Bureau van de Statistiek bij “branchegemiddelde“.

Audio verzuimverzekeringen

Verlagen kosten verzuimverzekeringen en Arbo-diensten

  1. Hoe groot is uw onderneming? Een kleinere werkgever (tot 10 a 15 werknemers) heeft vaak geen HR-afdeling die taken op het gebied van verzuim en begeleiding kan oppakken. De keuze van de juiste adviseur en Arbodienst (pakket) is van belang.
  2. Is er in de nabije toekomst een reorganisatie gepland? De praktijk leert dat er in dat soort situaties vaak een hoger verzuim ontstaat. Ga na welke voorbereiding er kan zijn om het verzuim onder controle te houden. De kosten van zieke werknemers en verzuimverzekeringen zijn daarmee beter in de hand te houden.
  3. Hoeveel interne en actuele kennis is er binnen het bedrijf op het gebied van verzuimbegeleiding? Wil de werkgever hierin de volledige regie hebben of wil hij juist zoveel mogelijk ondersteund worden?
  4. Heeft u voldoende financiële middelen om eventuele aanvullende diensten van de arbodienst te betalen zolang het verzuim duurt (tot 104 weken)? Extra kosten van zieke werknemers en verzuimpolissen kunnen hoog oplopen.

Ziekteverzuim oproepkrachten

Deze tijdelijke werknemers en verzuimverzekeringen premies kunnen de kosten sterk verhogen. Met het nul uren contract of oproepcontract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het nul-uren contract een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen. Maar hoe flexibel bent u en wanneer is er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim oproepkrachten. Dat valt tegen; het structureel inzetten van oproepkrachten levert bijna zeker een loondoorbetalingsverplichting op. Tips en uitgebreide informatie.

Ziekteverzuim protocollen

Extra werknemers zorgen voor veel voorzieningen zoals de juiste ziekteverzuim protocollen. U kunt bij ons een gratis concept verzuim protocol aanvragen. Even een emailtje met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij zenden u deze (.doc) zonder kosten toe. Personeel ziekteverzuim kan goed onder controle worden gehouden met een helder en duidelijk ziekteprotocol. Plezier voor de werkgever maar ook de werknemer want ene goede combinatie van gezonde werknemers en verzuimverzekeringen die scherp geprijsd zijn, betaalt zich snel positief uit.

Het verzuimvenster

Met het verzuimvenster als hulpmiddel kan op een eenvoudige wijze worden vastgesteld met welk (verzuim-) beleid en met welke aanpak het verzuimpercentage gereduceerd kan worden. De relatie tussen werknemers en verzuimverzekeringen wordt daarmee duidelijker.

Venster gezond: laag verzuimpercentage – lage meldingsfrequentie

Het verzuim geeft geen reden tot directe actie. Aanpak: Kwartaalcijfers in de gaten houden. Alert blijven op stress signalen van de medewerkers.

Venster verzuimcultuur : laag verzuimpercentage – hoge meldingsfrequentie

Veel hoogfrequent kortdurend verzuim. Aanpak: Een slechte sfeer op de afdeling kan zorgen voor een hoge meldingsfrequentie en een laag verzuimpercentage. Verhoog de verzuimdrempel. Extra aandacht voor de houding van de leidinggevende ten opzichte van het verzuim. Strakkere procedures rond ziek- en betermelding. Het verzuimgedrag werknemers en verzuimverzekeringen in samenhang met de verzuimcultuur bespreken.

Venster medisch verzuim : hoog verzuimpercentage – lage meldingsfrequentie

Beperkt aantal langdurige verzuimgevallen. Aanpak: achterhalen wat de oorzaken zijn van het langdurig verzuim, oorzaken wegnemen. Investeren in verzuimbegeleiding en re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers en verzuimverzekeringen vergelijken. Bijvoorbeeld door passend werk te organiseren en de hervattingsdrempel te verlagen.

Venster verzuimmanagement: hoog verzuimpercentage – hoge meldingsfrequentie

Zowel veel kortdurend als langdurend verzuim. Aanpak: aandacht voor zowel verzuimbegeleiding als verzuimcultuur.
In de risicoinventarisatie en -evaluatie verzuimverhogende factoren achterhalen voor verbetering gedrag werknemers en verzuimverzekeringen analyseren. Deze factoren hoge prioriteit geven in het plan van aanpak.


Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces