De verplichte ZZP AOV. Alle feiten en plannen 2021.

De overheid wil verplichte ZZP AOV invoeren. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering zal veel van het karakter krijgen van de oude WAZ voorzieningen. Veel partijen zijn bij deze nieuwe regeling betrokken. Maar er is ook veel kritiek. Hieronder een overzicht van beschikbare informatie over de verplichte ZZP AOV. Wij zullen deze geregeld updaten met steeds recente inbreng,.

De plannen (3 maart 2020)

verplichte ZZP AOV
 • Plannen opgesteld door Stichting van de Arbeid
 • Definitieve wetsvoorstellen medio 2020
 • De uitkering zal maximaal 1.650 uur bruto bedragen
 • Een (inkomensafhankelijke) premie is met een maximum van 200 euro bruto per maand.
 • Uitkering maximaal minimum loon.
 • Wachttijd half jaar, één jaar (standaard) of twee jaar
 • Vrijstelling bij een eigen verzekering.
 • Minimale eis kwaliteit eigen AOV is de UWV-AOV.
 • Uitvoering regeling door UWV.
 • De Belastingdienst wordt verantwoordelijk voor het innen van de maandelijkse premies.
 • Invoerdatum 2024

Interview Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd

Is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verstandig? Het BNR interview

Stichting van de Arbeid

verplichte ZZP AOV

Er is op 5 juni 2019 is het lang verwachte principeakkoord over vernieuwing van het pensioenstelsel (Pensioenakkoord) gesloten tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties. Onderdeel van dit akkoord betreft een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Faq van de Stichting van de Arbeid. Deze uitgangspunten hebben als basis gediend voor het formuleren van de verplichte ZZP AOV.

Samenstellers verplichte ZZP AOV

 • VNO-NCW,
 • MKB-Nederland
 • LTO
 • FNV
 • CNV
 • VCP

Voor wie?

Het afbakenen van de reikwijdte van de wet zal een bijzonder ingewikkelde zaak worden. De verplichte ZZP AOV voor ondernemers biedt inkomenszekerheid voor de ZZP-ers. Maar welke ZZP-er? Degene die niet onder het criterium en benaming van “werknemer” vallen zijn o.a.

 • Zelfstandig ondernemers
 • Directeur-groot aandeelhouder (DGA)
 • Vennoten en maten
 • Vrije beroepsbeoefenaar
 • Freelancer
 • ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel)

Er is nog veel onduidelijkheid wie deze verplichte ZZP AOV gedwongen zal moeten afnemen. Een ZZP-er die 80% een loondienstbaan heeft? Een DGA? Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ZZP-er. Geldt deze AOV ook voor de Post.nl medewerkers, studenten, buitenlanders die tijdelijk als ZZP-er hier werken, voor WW-ers die proef ZZP-er zijn? Is alleen een inschrijving in de KvK het uitgangspunt? Is een eenmanszaak met één personeelslid in loondienst, een verplichte deelnemer?

Benaming verplichte ZZP AOV

 • (verplichte) ZZP AOV UWV
 • (verplichte) ZZP AOV verzekeraar.

Een ZZP wordt verplicht te gaan kiezen tussen de verzekeraar en het UWV. Er moet gekozen worden en dus zijn beide verplicht.

Verplicht verzekeren minimum loon

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2020:

 • € 1.653,60 per maand;
 • € 381,60 per week;
 • € 76,32 per dag.

Index verzekerde bedragen en premie

Verzekerde bedragen. Het is te verwachten dat de uitkering de ontwikkeling van het minimumloon zal volgen. Daarmee is dus het verzekerd bedrag geïndexeerd. En daarmee dus een stijging van de premie.

Uitkeringen. Ook zullen bij arbeidsongeschiktheid de uitkeringen stijgend zullen worden verzekerd bij het UWV. Het UWV is de uitvoerder van de regeling.

Premie. Het is vooralsnog niet duidelijk of er gekozen moet worden voor een vaste leeftijdsonafhankelijke premie of een stijgende leeftijdsafhankelijke premie. Bij een gemaximeerde premie van (nu) 200 euro lijkt het erop dat de (omslag) kosten vooral terecht komen bij jongeren ZZP-er

Beoordeling alternatieve ZZP AOV

Het lijkt onbegonnen werk elke eigen verplichte ZZP AOV “als gelijkwaardig” te gaan betitelen. Vermoedelijk zal die (jaarlijkse) verantwoordelijkheid bij de verzekeraar worden neergelegd. Die extra kosten zullen worden afgewenteld op de ZZP AOV. Het is niet duidelijk op welke wijze de verplichte ZZP AOV bij wijzigingen van de omstandigheden binnen het criterium van de UWV zal blijven.

Incasso en handhaving

Het is nog onduidelijk welke gevolgen het niet betalen van de premie voor de verplichte ZZP AOV voor de ondernemer zal worden. Diezelfde consequenties zullen aan de verzekeraars moeten worden opgelegd. Gezien het soms sterk fluctuerende inkomen van ZZP-er zal extra energie moeten worden gestoken in een foutloos en up-to-date administratief traject bij zowel de particuliere verzekeraar als het UWV.

Participatiewet

Het is onduidelijk waarom gekozen is voor een minimum loon als verzekerd bedrag. Er is immers een natuurlijk vangnet in de vorm van de Participatiewet (Bijstand). De huidige kosten van een arbeidsongeschikte ZZP-er komen, door de verplichte ZZP AOV na 2024 niet meer terecht bij de uitvoerders (Gemeente) van de Participatiewet. Die kosten zullen zijn verschoven naar de ZZP-er zelf. Deze betaalt immers de premie zelf via de UWV of een verzekeraar.

Verzekerde bedragen ZZP algemeen

verplichte ZZP AOV

Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat een ZZP-er wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Bij het verzekerd bedrag wordt onderscheid gemaakt tussen Rubriek A en Rubriek B. Rubriek A is het jaarbedrag dat u in het eerste jaar in geval arbeidsongeschiktheid wenst uitgekeerd te krijgen. Rubriek B is het jaarbedrag dat u in de jaren die daarop volgen uitgekeerd wenst te krijgen. Verzekeraars hanteren een maximum verzekerd bedrag van 80% van uw bruto jaarinkomen.

Geen inkomensadvies UWV

De verplichte ZZP AOV zal als maximum het minimumloon gaan worden. Kennelijk zijn de persoonlijke omstandigheden van een ZZP bij deze verplichte ZZP AOV van de UWV daar geen overweging voor. Naast deze AOV zal elke ZZP-er ook zelf nog die afwegingen moeten maken.

Wachttijd (eigen risicotermijn) ZZP

Weliswaar komt er een standaard wachttijd van een jaar bij UWV. De werkelijkheid zal zijn dat het probleem bij een ZZP-er di een verplichte ZZP AOV moet krijgen, juist de eerste maanden zal zijn bij ziekte.
Bij alle verzekeringsmaatschappijen dient u voor een wachttijd bij arbeidsongeschiktheid te kiezen, ook wel bekend als de eigen risicotermijn. De uitkering gaat in nadat deze wachttijd is verstreken.
Hoe korter de wachttijd is, hoe hoger de premie. De minimale wachttijd is 14 dagen en maximaal 180 dagen. Het is ook mogelijk om het eerste jaar arbeidsongeschiktheid voor eigen rekening te nemen, door het eerste jaar geen bedrag te verzekeren. Dit scheelt aanzienlijk in premie maar is zeer risicovol en dient alleen gekozen te worden wanneer er genoeg financiële reserves beschikbaar zijn of het inkomen op een andere manier opgevangen kan worden.

Eindleeftijd verplichte ZZP AOV

U kunt nu nog de looptijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf bepalen. Maximaal kunt u voor een eindleeftijd van 68 jaar. Voor beroepen met een relatief verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid, stelt de verzekeraar soms zelf de maximale eindleeftijd vast. Zoals bij een beroep waar veel handenarbeid nodig is, wordt door de verzekeraar een maximale eindleeftijd van 55 of 60 jaar gehanteerd.

Het UWV zal altijd de AOW leeftijd als vast eindleeftijd gaan hanteren. Ook als dit vanwege persoonlijke omstandigheden niet nodig of gewenst is. Voor ZZP kan deze verplichte ZZP AOV wanneer ze ouder worden dus een onnodige financiële last kunnen gaan betekenen.

Audio ZZP AOV algemeen

Advieskosten verplichte ZZP AOV

Zelf een ZZP AOV afsluiten zal in de meeste gevallen met een adviseur worden gedaan. De verplichte ZZP AOV zal aan verschillende eisen moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de UWV. Ook zal de verzekering moeten aansluiten bij de persoonlijke behoeftes. Hieronder onze eigen (marktconforme) tarieven ter indicatie.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering Advies eenmalig € 350,-
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering Afsluiten eenmalig € 170,-
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering jaarlijks Beheer € 255,-

Kritische geluiden

De oude WAZ

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was tussen 1998 en 1 augustus 2004 een verplichte Nederlandse verzekering die ondernemers het recht op een uitkering op het niveau van (maximaal) 70% van het minimumloon gaf als een zelfstandige of ondernemer arbeidsongeschikt werd. WAZ bestaat alleen voor mensen die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en als zelfstandige werkten.

Redenen afschaffen WAZ 2004

verplichte ZZP AOV
 • Men vond dat de keuze voor het ondernemerschap niet samengaat met een verplichte AOV;
 • omdat de verdeling van de WAZ lasten als onevenwichtig ervaren werd; tot het minimumloon betaalde men geen WAZ premie, daarboven betaalde men een relatief hoog percentage van het inkomen;
 • omdat men meende dat de particuliere markt in voldoende mate tegemoet zou komen aan betaalbare vormen van dekking;
 • omdat er voor degene die om medisch of financiële redenen geen toegang hebben tot een betaalbare dekking verschillende alternatieve inkomensvoorzieningen beschikbaar waren of kwamen.

Evaluatie einde WAZ september 2009

De verplichte ZZP AOV als nieuwe WAZ

De oude WAZ werd destijds mede beëindigd vanwege de grote financiële aanspraken die gedaan werden door zelfstandigen op een schade-uitkering. De kosten lijken echter nu volledig te worden afgewenteld op de ZZP-ers. Veel gezonde ZZP-ers zullen, gezien de geschiedenis, zich met de verplichte ZZP AOV liever bij de particuliere verzekeraar willen verzekeren. Het UWV heeft een slechte naam in de logistieke afhandeling. Ook de automatiseringsprojecten van het UWV bleken in het verleden een bron van ergernis. Het is onduidelijk hoe zij deze grote extra logistieke en inhoudelijk werkzaamheden gaan uitvoeren.

Medische waarborgen

Het is de verwachting dat de medisch slechtere risico’s allemaal bij de verplichte ZZP AOV van het UWV terecht zullen komen. Daar zullen immers geen medische waarborgen mogen worden gevraagd voor een verplichte ZZP AOV

Premies algemeen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verplichte ZZP AOV