Zieke werknemer door ziekte van partner of familielid

Zieke werknemer

Iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken, verzuim van de zieke werknemer door ziekte van een partner of een familielid. Dit komt regelmatig voor en dit is een lastig dilemma. De oorzaak van het verzuim ligt immers buiten de werksfeer en de werknemer heeft zelf geen medische beperkingen. Wat kan en moet ik doen als werkgever? Lees ook ons artikel over ziekte oproepkrachten.

Hoewel de werknemer zelf geen medische beperkingen heeft, kan hij of zij door de situatie wel verminderd belastbaar zijn. Het oordeel van de bedrijfsarts is daarbij belangrijk: is een werknemer ten gevolge van de situatie (deels) arbeidsongeschikt of niet? Een re-integratie bedrijf kan beide partijen in een dergelijk geval begeleiden door goede afspraken te maken met betrekking tot de werksituatie, waardoor de werknemer ruimte ervaart om de privésituatie op orde te brengen en op een goede manier het werk kan hervatten.

Verzuimverzekeringen offertes

Voorbeeld zieke werknemer

De echtgenote van een 39-jarige makelaar wordt getroffen door een ernstige hersenbloeding. Zij wordt opgenomen in het ziekenhuis en laat haar man met hun twee kinderen van 5 en 7 jaar ontredderd achter. Dit gebeurt in het weekend. Maandag belt de makelaar zijn werkgever, deze geeft hem de ruimte om de eerste schok op te vangen. De werkgever maakt zich intussen wel zorgen: allereerst om het welzijn van zijn zieke werknemer en zijn gezin, maar ook om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering. Het betreft hier een kleine onderneming waarin de werkzaamheden van de makelaar niet zondermeer overgenomen kunnen worden. De verzekeringsadviseur adviseert de werkgever direct contact op met een re-integratie bedrijf.

Arbodiensten en re-integratie diensten adviseren werkgevers een onderscheid te maken tussen

  1. de zieke werknemer in de eerste weken na dit ingrijpende voorval en
  2. de zieke werknemer op wat langere termijn.

Welke vervolgstappen zieke werknemer

De verzuimconsulent vraagt of er mogelijkheden zijn voor de zieke werknemer om zorgverlof op te nemen zodat hij zich op de korte termijn volledig kan wijden aan de zorg voor zijn echtgenote en gezin. Als de werkgever een zorgverlof regeling heeft dan geeft de werkgever zijn werknemer na de eerste twee weken zorgverlof. Op advies van Arbodiensten en re-integratie diensten zullen ze wel telefonisch contact onderhouden met de werkgever.

De verzuimconsulent legt uit dat de zieke werknemer na de ziekmelding ook zal worden opgeroepen door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal dan de belastbaarheid van werknemer bepalen: in hoeverre is hij arbeidsongeschikt? Voorafgaand aan het gesprek met de bedrijfsarts overlegt de verzuimconsulent de mogelijkheden voor de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk. Dit is een goede optie om de werknemer te ondersteunen om zo goed en duurzaam mogelijk het werk te kunnen hervatten.

Audio verzuim en loondoorbetaling zieke werknemer

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Een Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW-er) richt zich bij het verzuim van een dergelijk geval op drie zaken:

1.     De coaching richting het werk: hoe onderhoudt de werknemer het contact met zijn werkgever en welke afspraken maken ze?

2.     Praktische hulp: wat kan geregeld worden voor de opvang van de kinderen en huishoudelijke hulp? De BMW-er kan verwijzen naar mogelijkheden om een persoonlijk budget voor deze hulp aan te vragen.

3.     Mentale coaching en emotionele ondersteuning van de werknemer. De begeleiding van de BMW-er op dit vlak voorkomt het ontstaan van psychische klachten op termijn.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts stelt vast dat de zieke werknemer voor 50% arbeidsgeschikt is en geeft een verwijzing voor BMW, zoals besproken door re-integratie bedrijf. Verder adviseert de bedrijfsarts werkgever en werknemer een gedeeltelijke werkhervatting te bespreken en een en ander vast te leggen in een plan van aanpak. Met hulp van de verzuimconsulent zetten werkgever en werknemer een opbouwschema op papier waarin de uren van werknemer gelijkmatig over een periode van vier maanden opgebouwd worden. Verder wordt in het plan van aanpak vastgelegd dat de werkinhoud van de makelaar tijdelijk wordt aangepast, zodat hij geen tijdsdruk heeft en geen deadlines. Daarnaast wordt het voor de makelaar mogelijk gemaakt het werk flexibel in te delen. Hij kan eerst zijn kinderen naar school brengen, daarna op kantoor aanwezig zijn om vervolgens naar zijn echtgenote te gaan.

Vervolg voorbeeld

De makelaar bouwt zijn werk volgens afspraak op en is na vier maanden weer volledig arbeidsgeschikt en gere-integreerd. Een mooie afloop, omdat hij zonder begeleiding waarschijnlijk zeker vijf maanden volledig thuis had gezeten. De begeleiding door de BMW-er is naar tevredenheid afgerond en er is hulp voor thuis geregeld. Hoewel de echtgenote van de makelaar nog steeds intensieve logopedie en fysiotherapie ondergaat mag zij naar huis. Nu de werknemer volledig hersteld is gemeld staat het de werkgever en werknemer vrij om een verdere flexibele indeling van het werk te bespreken. Het re-integratie bedrijf geeft hiervoor vast een aantal adviezen mee, waaronder de mogelijkheid onbetaald verlof op te nemen of aanpassing van het aantal contracturen.

Welke gegevens moet arbodienst of bedrijfsarts verzamelen?

  1. Relevante medische en sociale gegevens die nodig zijn om een goed oordeel te kunnen vormen over de arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding en re-integratie.
  2. Medische gegevens over de zieke werknemer van de behandelend arts, mits de werknemer daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Wat mag een werkgever vragen

Een werkgever mag als een zieke werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

  1. het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  2. de vermoedelijke duur van het verzuim;
  3. de lopende afspraken en werkzaamheden;
  4. of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
  5. of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  6. of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid).

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.
https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Verzekeringen-loondoorbetaling-verzuim-podcast-Doorneweerd.mp3

Verzuimprotocollen zinvol?

Goede afspraken met werknemer en oproepkracht zijn belangrijk om ziekteverzuim oproepkrachten onder controle te houden. het werken met verzuimprotocollen is cruciaal om het ziekteverzuim oproepkrachten onder controle te houden. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.doc) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Aanvullende informatie

Zieke werknemermogen op basis van de Wet Arbeid en Zorg ( WAZO ) gebruik maken van verschillende verlofregelingen. In Cao’s kunnen afwijkende regels zijn vastgesteld. Als dat het geval is, geldt de regeling van de Cao en niet de WAZO. Naast wettelijke -en Cao-gebonden verlofregelingen kan de werkgever ook individuele afspraken maken met werknemers. Voor uitgebreide informatie over verlofregelingen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces