Aansprakelijkheid VVE Bestuur. Opgelost VVE-polis 2020

VVE polis Bestuurders

Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering is voor bestuurders en toezichthouders zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. Het voltallige bestuur is verzekerd, omdat zij wettelijk collectief verantwoordelijk is en iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele claim. De VVE sluit de Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering af en betaalt de premie.

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE

Verzekerd op Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering

 • Bestuurder;
 • Toezichthouder;
 • Medebeleidsbepaler;
 • Vereffenaar van de Vereniging van Eigenaars;
 • Voormalige verzekerden;
 • Rechtsopvolgers;
 • Privé partners;
 • Wettelijke vertegenwoordigers;
 • VVE en/of de Vereniging van Ondereigenaars.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Claims Made Aansprakelijkheid VVE Bestuur

Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraak voor de eerste maal tegen een verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode en
tevens tijdens de verzekeringsperiode of binnen vier maanden na de einddatum van de Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering bij verzekeraar is gemeld. Let op uitloop hieronder.

Dekking Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering:

Aansprakelijkheid VVE Bestuur
 • Verweerkosten. Dat zijn de kosten van verweer in verband met een (dreigende) aanspraak, die met voorafgaande instemming van verzekeraar zijn gemaakt.
 • Schadevergoeding uit de aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering . Dat is de schade die verzekerden gehouden zijn aan derden te betalen en de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.
  • De kosten in verband met het opheffen van een onder een verzekerde gelegd beslag, die met voorafgaande instemming van verzekeraar zijn gemaakt;
  • De door verzekerden gemaakte kosten in verband met het stellen van zekerheid, die met voorafgaande instemming van verzekeraar zijn gemaakt. Deze kosten worden vergoed tot maximaal € 50.000,00 per aanspraak voor alle verzekerden tezamen;
  • Rehabilitatiekosten. De kosten die met voorafgaande instemming van verzekeraar zijn gemaakt om reputatieschade van verzekerden te voorkomen of te beperken, voor zover deze reputatieschade voortvloeit uit publicaties door de media of door derden, niet zijnde andere verzekerden of de Vereniging van Eigenaars.
  • Bereddingskosten. De kosten van maatregelen die door of vanwege verzekeringnemer of verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor, indien gevallen, verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking zou bieden, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken (zaakschade) die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

Dekkingsgebied

Deze Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering biedt dekking voor aanspraken waarop het Nederlandse recht van toepassing is en waarover de Nederlandse rechter en/ of de Nederlandse arbiter bevoegd is te oordelen.

Uitsluitingen

 • Deze Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering biedt geen dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade:
  • die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van verzekerde;
  • die leidt tot verkrijging van inkomen, geldelijk gewin of voordeel waartoe een verzekerde of een derde niet gerechtigd is;
  • als gevolg van een door een verzekerde gepleegd vermogensdelict zoals diefstal, afpersing, bedreiging, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte;
  • als gevolg van het opzettelijk of bewust handelen of nalaten in strijd met de belangen van de Vereniging van Eigenaars;
  • als gevolg van het opzettelijk of bewust handelen of nalaten in strijd met de wet of de statuten van de Vereniging van Eigenaars.
 • Erkenning of vaststelling opzet geldt uitsluitend indien de betreffende verzekerde erkent zodanig te hebben gehandeld of nagelaten of indien dit is vastgesteld door middel van een rechterlijke uitspraak, arbitrage of andere beslissing van een daartoe bevoegde instantie. De eventuele vergoeding van schade en kosten zal tot dit moment slechts als voorschot en zonder rechtsgrond worden betaald en wordt vanaf dit moment als verontschuldigd betaald teruggevorderd door verzekeraar, vermeerderd met de wettelijke rente.
 • Onschuldige verzekerde. Verzekeraars zullen op de in dit artikel genoemde uitsluitingen geen beroep doen tegenover de verzekerde die aannemelijk maakt dat de betreffende gedragingen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan.

Uitloop na de einddatum

Verzekerd op de Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering zijn de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld. Er is echter geen dekking voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten daterend na de datum van een belangrijke wijziging of – in het geval daarvan geen sprake is – na de einddatum van de verzekering.

Faillissementsrisico en uitloop Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een  Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

De noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de Aansprakelijkheidsverzekering VVE beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Faillissement en Aansprakelijkheid VVE Bestuur

De aansprakelijkheidsverzekering VVE bestuur eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Van het recht op uitloop moet bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen drie maanden na de datum van het faillissement.

Premie uitloopdekking

De premie van de Aansprakelijkheid VVE Bestuur verzekering per uitloopjaar bedraagt 20% van de op het polisblad vermelde jaarpremie.

Algemene Voorwaarden

VVE algemene voorwaarden verzekeraar Markel

Juridische hulp aansprakelijkheidsverzekering VVE

aansprakelijkheidsverzekering VVE

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter. Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is op de aansprakelijkheidsverzekering bestuur van een VVE en als Markel toestemming heeft gegeven om de kosten te maken.

Onze inkomsten bij een Aansprakelijkheid VVE Bestuur

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Aansprakelijkheid VVE Bestuur specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE verzekeringen

Premies online berekenen

VVE pakket verzekering (incl gebouw) Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Aansprakelijkheid maatwerk Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video