Premie advocaat verzekering 3 jaar vaste premie – direct afsluiten

Het berekenen premie advocaat verzekering kan vaak via een eenvoudige rekenmodule worden gerealiseerd. Wij zijn, één van de weinig aansprakelijk adviseurs die de premies voor een aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten online zetten. In overleg met de verzekeraar verstrekken wij de tarieven, een online aanvraagformulier en zorgen dat u direct, na invoer, verzekerd wordt. Efficiënt, snel en verzekerd van een solide verzekeraar.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Of bereken online de premie hier.

Premie advocaat aansprakelijkheid Vermogensschade

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering voor advocaten waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid heeft betrekking op de beroepsaansprakelijkheids­verzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering. Vaak is er nog een premie nodig voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Belangrijk bij het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een verzekeringshiaat tot gevolg hebben.

 • Beroepsaansprakelijkheid verzekert vermogensschade.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid verzekert zaakschade en letselschade.

Verzekeraars en premie advocaat verzekering

 • Het berekenen premie advocaat verzekering levert per jaar een premie vanaf € 610,-bedragen.
 • Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

HDI verzekeringselementen

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Volledige claims made voor fouten
✅ Cyberincidenten aansprakelijkheid verzekerd
✅ + Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ + Uitloop verzekeringsdekking
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar*
✅ Dekking waarnemende advocaten en Stichting Derdengelden

Voorbeelden aansprakelijkheid

Advocaten krijgen jaarlijks tientallen rechterlijke uitspraken rondom beroepsaansprakelijkheid voor hun kiezen. Voorbeeld Pensioen aansprakelijkheid advocaat zorgplicht.

Bij die uitspraken zien we een scala aan mogelijke verwijten zien, uiteenlopend van

 • als een advocaat niet van een essentiële stelling benoemt in een procedure;
 • het vergeten te waarschuwen voor grote procesrisico’s;
 • het niet tijdig instellen van hoger beroep;
 • een advocaat die een termijn laat verlopen.

Het zijn slechts voorbeelden waar advocaten mee te maken kan krijgen. Interessant met veel details rondom de beroepsaansprakelijkheid voor advocaten is het lezen van Wanneer is fout ook goed fout? Beroepsaansprakelijkheid van advocaten onder de loep (pdf). Het is een doorwrocht artikel over veel zaken rondom de beroepsaansprakelijkheidsproblematiek van advocaten. Het berekenen premie advocaat verzekering geeft een inruk van de kosten om deze risico extern te verzekeren.

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Berekenen premie advocaat aansprakelijkheid

De bedrijfaansprakelijkheids­verzekering verzekert alleen schade aan personen of zaken, maar geen vermogensschade. Het grote risico van letselschade is dan meeverzekerd. Een voetganger fietsend aanrijden is dus een voorbeeld van een verzekerde gebeurtenis. Een koffiezetapparaat die brand veroorzaakt en tot een regres leidt door de verzekeraar bij een veroorzaakte brand. Lees ons artikel over een erg duur koffiezetapparaat. Bij het berekenen premie advocaat verzekering wordt ook dit risico meeverzekerd.

Vergelijken premie advocaat verzekering

 1. Blijft de dekking van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico? Is dat verwerkt bij het berekenen premie advocaat verzekering.
 2. Is er werelddekking op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten?
 3. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 4. Welke diensten wilt u verzekeren? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 5. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten.
 6. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 7. Wat betekent het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid van het inlooprisico voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten?
 8. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor verweer?
 9. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 10. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten. En is er dienstenvoorwaarden vrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 11. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 12. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 13. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten.

Maatwerk berekenen premie advocaat aansprakelijkheid

Zijn er specifieke omstandigheden of complexe situatie doordat bijvoorbeelden meerder werkzaamheden binnen een kantoor plaatsvinden, maak dan gebruik van ons maatwerkformulier.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat maatwerk

Uitsluitingen

Van deze HDI verzekeringen voor advocaten zijn uitgesloten aanspraken die verband houden met en/of die voortvloeien uit verschillende onderdelen. Hou hier rekening mee bij het berekenen premie advocaat verzekering.

 1. Milieuaantasting ongeacht of deze milieuaantasting door een derde of door een verzekerde is veroorzaakt.
 2. Opzet door een verzekerde veroorzaakte schade voor zover deze schade het
  beoogde of zekere gevolg is van de door deze verzekerde gemaakte fout.
 3. Bij opzet door een ondergeschikte mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft.
 4. Vermogensdelicten zoals ondermeer diefstal, afpersing, afdreiging, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte.
 5. Kasbeheer, betalingen, geld(swaarden) het beheer van een kas of het doen van betalingen en/of het op enigerlei wijze verloren (doen) gaan van geld of geldswaarden.
 6. Intellectuele eigendomsrechten inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid schade waarvoor een verzekerde als bestuurder, commissaris/- toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken
 8. Bijzondere bedingen. een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve indien en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest).
 9. Hardware en software ontwikkeling, implementatie, aanpassing en onderhoud van software alsmede advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hardware en software.
 10. Atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
 11. Molest gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
 12. Bekende omstandigheden die een verzekerde, geen uitgezonderd, op de op het polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering bekend waren.
 13. Honorarium, salaris, verschotten en onkosten het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, indien een verzekerde deze tengevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of deze cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.
 14. Werkzaamheden en  kosten ontstaan door of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, dan wel geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde werkzaamheden. Ook dit soort zaken zijn niet inbegrepen in de dekking van de verzekering en daar moet dus rekening mee worden gehouden bij berekenen premie advocaat verzekering.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Bij het berekenen premie advocaat verzekering zijn dus ook de voorwaarden en uitsluitingen van belang.

Het berekenen premie advocaat verzekering kan vaak via een eenvoudige rekenmodule worden gerealiseerd. Wij zijn, één van de weinig aansprakelijk adviseurs die de premies voor een aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten online zetten. In overleg met de verzekeraar verstrekken wij de tarieven, een online aanvraagformulier en zorgen dat u direct, na invoer, verzekerd wordt. Efficiënt, snel en verzekerd van een solide verzekeraar.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier

Premie online berekenen

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video