Verzekering advocaat. Lage aansprakelijkheid premies 2021

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Beroepsaansprakelijkheid advocaat premies

Verzekeraars en premie verzekering advocaat

verzekering advocaat
 1. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid levert per jaar een premie vanaf € 610,-bedragen. Premie direct online voor advocaten
 2. Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Volledige claims made voor fouten
✅ Cyberincidenten aansprakelijkheid verzekerd
✅ + Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ + Uitloop verzekeringsdekking
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar*
✅ Dekking waarnemende advocaten en Stichting Derdengelden

Wijziging Voda

De regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat is gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor de dekking van uw verzekering. De wijzigingen traden in werking vanaf 1 januari 2019.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan laten vrijwaren voor toegebrachte schade.

Artikel 6.24 Voda beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat

 1. De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, voor zover de werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheid verzekering advocaat te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.

Verhoogde dekking

Verder wordt in de gewijzigde toelichting op artikel 6.25 verduidelijkt dat de hoogte van het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal twee maal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn bij uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat. De reden is dat meerdere aanspraken per verzekeringsjaar onder de dekking moeten kunnen vallen.

NOvAA heeft een tool waarbij anoniem gecontroleerd kan worden of uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat voldoet aan de 2019 eisen.

Schadevoorbeelden advocaat

 1. Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering?
 2. Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?
 3. Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt.
 4. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet.
 5. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom?
 6. En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u onterecht wordt aangesproken?

Audio

Waarom verzekering advocaat?

 1. Rechtspraak + wet
  • Advocaten zijn verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast ontwikkelen de wet en vooral de jurisprudentie zich en veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van advocaten en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Toename in aantal en hoogte van claims
  • Cliënten proberen steeds vaker schade of een teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij de advocaat. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd.
 3. Kosten van verweer
  • Al valt u niets te verwijten, u kunt toch worden aangesproken. De kosten van verweer en de eventuele expertisekosten kunnen daarbij hoog oplopen en zijn meeverzekerd op een een verzekering advocaat.

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering en de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering?

De AVB (Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven) verzekert alleen schade aan personen of zaken, maar geen zuivere vermogensschade. Ook is letselschade meeverzekerd dus op een een verzekering advocaat. Op de fiets naar kantoor rijden en een voetganger aanrijden is dus een voorbeeld van een verzekerde gebeurtenis. Maar ook een koffiezetapparaat dat u ’s nachts heeft aan laten staan en tot een regres leidt door de verzekeraar van de buren bij een veroorzaakte brand. Lees een koffiezetapparaat van 2,5 miljoen.

Vermogensschade verzekering advocaat

Vermogensschade bij een verzekering advocaat is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten van een advocaat. Met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering is de advocaat hiervoor verzekerd.

Combinatie

Door deze verzekeringsdekkingen te combineren bij één verzekeringsmaatschappij en de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen, blokkeert u het mogelijk afschuiven van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere verzekeringsmaatschappij. Oftewel, u komt nooit in een discussie terecht tussen de verschillende verzekeraars.

Als naast beroepsaansprakelijkheid ook zaak- of personenschade denkbaar is als gevolg van een beroepsfout, is het dus zeker verstandig om voor één verzekeringsmaatschappij te kiezen. In veel gevallen is het nuttig om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te combineren met uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De hoofddekking is meestal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar direct of later de bedrijfsaansprakelijkheid aan kan worden toegevoegd aan een verzekering advocaat.

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Lees  ook: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten 15 vragen

Offertes & Premies

Beroepsaansprakelijkheid advocaat premies Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video