VVE bestuurdersleden gezellig of paard van Troje?

In de vrije tijd lekker als VVE bestuurdersleden in een Bestuur van Vereniging Van Eigenaren rondhangen kan gezellig zijn. Het is vaak ook nog nuttig. Het wordt minder leuk als je als argeloze vrijwillige bestuurder plots aansprakelijk wordt gesteld met je privé vermogen door een curator. Ook vrijwilligers dus.

VVE bestuurdersledenPersoonlijke aansprakelijkheid van VVE bestuurdersleden  en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Door de toegenomen claimbewustheid en veranderende wet- en regelgeving, lopen ook VVE bestuurdersleden een steeds groter risico om aansprakelijk gesteld te worden.

Is het wel nuttig en wat kost het

De dekking van een VVE-verzekering bestaat uit twee elementen: de kosten van verweer en de uiteindelijke schadevergoeding voor claims tegen VVE bestuurdersleden. Ook als de claim uiteindelijk onterecht blijkt te zijn worden de kosten van verweer vergoed. In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, worden de kosten van juridisch verweer bij bestuurdersaansprakelijkheid niet gedekt door een reguliere rechtsbijstandverzekering.

Zijn alleen VVE bestuurdersleden verzekerd?

De VVE-Polis is voor VVE bestuurdersleden en toezichthouders zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. Het voltallige bestuur is verzekerd, omdat zij wettelijk collectief verantwoordelijk is en iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele claim. De VVE sluit de verzekering af en betaalt de premie.

Verzekerd zijn

Externe en interne aansprakelijkheid

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat VVE bestuurdersleden of toezichthouders persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde interne aansprakelijkheid’. Hierbij is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald.

Vrijwilligers lopen dezelfde risico’s als betaalde bestuurder

Bestuurdersaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat VVE bestuurdersleden verplicht zijn tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Dit begrip is echter niet in de wet gedefinieerd, maar wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

Bij onbehoorlijk bestuur kan gedacht worden aan de VVE of een derde die financieel nadeel lijdt, omdat een bestuurder een besluit dat in de vergadering van de VVE is genomen, niet goed uitvoert. Bijvoorbeeld het niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractspartner. Of het aangaan van verplichtingen door VVE bestuurdersleden waarvan bekend is of bekend had kunnen zijn dat de VVE ze niet kan nakomen.

Voorbeelden van aanspraken

  1. Een van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.
  2. In de VVE-vergadering wordt besloten door de VVE bestuurdersleden dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade.

VVE-Polis niet bedoeld voor

De premie online berekenen

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter