DGA pensioen 2019

Een Allianz Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

zorgt dat u als accountant (RA en AA), goed verzekerd bent als er een beroepsfout wordt gemaakt. Maar er is ook een verzekeringsdekking als er letselschade of zaakschade wordt veroorzaakt. U bent natuurlijk ook verzekerd voor het juridische verweer.

Uiteraard voldoet deze verzekering aan de eisen die worden gesteld door de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA).

Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. Voorschriften leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

De vereisten die worden gesteld aan de Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

Verplichte verzekerde bedragen bij NBA.

Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering per aanspraak bedraagt:

 1. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
 2. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
 3. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
 4. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering per aanspraak bedraagt:

 1. Het eigen risico bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000.
 2. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

Verschil accountant Beroepsaansprakelijkheid verzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering
  1. Vermogensschade / aansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Accountant Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Audio Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

Audio Accountant bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

Premie en naverrekenen

De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet en het WW-jaarloon. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

Leveringsvoorwaarden

Er is bij een accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Oude dossiers en inloop

Dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) van een oude werkgever of maatschap kunnen een ernstige bron zijn van veel ellende. Dit voorrisico of inlooprisico is een aspect om direct bij het aangaan van een accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering rekening mee te houden.

Inloop Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

Voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van derden als gevolg van een beroepsfout gemaakt vóór de ingangsdatum van de polis (het inlooprisico), biedt de Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering kosteloos dekking. Deze inloopdekking wordt gekoppeld aan de termijn dat (elders) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was of geldt voor ten minste twee jaar. Conform de eisen van de NBA dient het inlooprisico namelijk voor ten minste twee jaren gedekt te zijn.

Beroepsvereniging en inloopverplichting

De voorwaarden van veel beroepsverenigingen stellen de eis tot het verzekeren van zo’n inloopverplichting. Zij zullen zelfs speciale eisen stellen aan de dekking en voorwaarden waaronder een dergelijk accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering wordt afgesloten. Niet elke aanbieder of verzekering wordt dan geaccepteerd. Geef dus vooraf duidelijk aan welke specifieke werkzaamheden er zijn.

Uitloop

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voorhet uitlooprisico voor de termijn van twee jaar, in het geval de verzekering eindigt in verband met beëindiging van bedrijfsactiviteiten,
overlijden van verzekeringnemer of door opzegging door verzekeraar in verband met einde verzekeringstermijn.
Deze dekking wordt reeds opgenomen bij het afsluiten van de verzekering. Op deze wijze is gewaarborgd dat het uitlooprisico vooraf bij de totstandkoming van de verzekering is verzekerd.
De uitloopdekking geldt niet wanneer de polis wordt overgesloten naar een andere verzekeraar. In dat geval dient het inlooprisico bij de nieuwe verzekeraar te worden meeverzekerd.

Geldigheidsgebied Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

Conform de eisen van de NBA heeft de verzekering ten minste Europa als dekkingsgebied. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants van Allianz biedt een ruimere
dekking, namelijk voor aanspraken, die ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in Europa in verband met werkzaamheden, die worden uitgevoerd vanuit vestiging(en) van een verzekerde in Nederland ten behoeve van opdrachtgevers gevestigd in de gehele wereld.

Praktijkwaarneming

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van een accountant biedt standaard dekking voor de openbare accountant die -in het geval de continuïteit van de bedrijfsuitoefening in gevaar komt- de
werkzaamheden van de (andere) verzekerden waarneemt. Fouten die een verzekerde zelf maakt tijdens zaakwaarneming zijn ook verzekerd, mits het uiteraard werkzaamheden betreft die zijn verricht in de hoedanigheid van accountant.

Hulppersonen

De Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering dekt tevens de beroepsaansprakelijkheid van het accountantskantoor voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, voor de personen die zijn werkzaamheden
of de werkzaamheden van medewerkers van het accountantskantoor waarnemen en voor derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden die door het accountantskantoor worden verricht.

Bestuurlijke boetes

De Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering vergoedt de door een verzekerde gemaakte proceskosten, externe kosten van verweer en externe kosten van juridische bijstand in verband met een succesvol beroep tegen een aan verzekerde zelf opgelegde bestuurlijke boete (4e tranche Awb). Ook al gaat het hier niet om schade waarvoor verzekerde aansprakelijk is.

Premie accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

De premie voor een accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet, jaarloon of het soort bedrijf dat u heeft. Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 10%.

Kenmerken

• Dekking die is afgestemd op beroepsrisico’s en wensen
• Advies over het beperken van uw risico’s
• Juridische bijstand en verweerkosten meeverzekerd
• Juridische ondersteuning bij een aanspraak
• Snelle en efficiënte schadebehandeling

De vergelijking Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

Wij beoordelen een accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 •  Premie
 •  Eigen risico bedrag
 •  Poliskosten
 •  Schadeafhandeling
 •  Branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een percentage van 15% – 25% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor de accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een schade door een beroepsfout, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden.

De Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering specialist

Razendsnel en grondig zorgen dat u tevreden bent, dat is ons doel. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Maar direct contact regelen we graag. Ook ’s avonds of in het weekend is overleg prima te regelen. Zo kan zorgvuldig worden nagedacht over de beslissing. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele aansprakelijkheidsverzekeringen

Premieberekening

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor Beroepsaansprakelijkheid belastingconsultant Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video NBA

https://youtu.be/LL8KdsHZJdI