Verzekerde sommen

 • Verzekerde bouwsom tot € 1.000.000,- direct online.
 • Standaard verzekerde som aansprakelijkheid voor schade aan zaken € 500.000,-
 • Optie verhoging: Verzekerde som aansprakelijkheid voor schade aan zaken € 1.250.000,-
 • Verzekerde som schade aan eigen zaken tot € 250.000,- indien meeverzekerd

Premie

 • Minimumpremie € 275,-
 • Assurantiebelasting 21%
 • Poliskosten eenmalig € 9,76
 • Premieopgave o.v.v. acceptatie verzekeraar
 • Alle genoemde premiebedragen zijn minimumpremies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden, vindt er geen premierestitutie plaats.
 • U betaalt de eenmalige premie automatisch in één keer rechtstreeks aan de verzekeraar.
 • Het is niet mogelijk de premie in termijnen te betalen.
 • Als de bouwtermijn langer is dan 12 maanden dan kan deze op verzoek verlengd worden. De kosten bedragen dan per extra maand 5%  van de premie met een minimum van € 25,- per maand.
Bouw eigen woning - CAR premie berekenen

Eigen risico

 • Het eigen risico bedraagt € 500,-.
 • Bij schade als gevolg van diefstal, vandalisme, storm, paalfunderingswerkzaamheden en/of bemaling geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis.

Uitgesloten

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Funderingsherstel in Amsterdam.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Let op. Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kan de verzekeraar inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Contractafspraken

 • De premie inclusief provisie gemiddeld 15% van de premie excl. ass.
 • Voorlopige dekking is alleen geldig als deze schriftelijk is bevestigd.
 • Voorwaarden en premies worden bepaald door de verzekeraar.

Schade

 • Schademelding via email, Whatsapp (020-6200825) of telefonisch.
 • Weekend- en avond contact via 06 één en vijftig-471965
 • Informatie over schade en schadeformulieren
 • Denk ook na over een eigen particulieren rechtsbijstandsverzekering voor hulp bij conflicten met de verschillend bouw-partijen.
 • Informeer de bestaande opstalverzekeraar over de bouw.

Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade aan personen en zaken van derden. Ook schade aan derden die u zelf veroorzaakt, is verzekerd. Bijvoorbeeld als u gereedschap laat vallen op de auto van de buren. De aannemers moeten bij schade zelf een beroep doen op hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Bij projecten met werkzaamheden in of
onder de grond zoals kelderbouw, heien, ontgraven of bronbemaling is de aansprakelijkheid van de aannemers op de Bouwverzekering voor particulieren zelfs helemaal uitgesloten.

Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, branden/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

Hulpmateriaal

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Materieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines valt niet onder de dekking.

Transport

Dekking tijdens het transport van bouwcomponenten en hulpmateriaal (transport van hulpmateriaal is alleen verzekerd indien de Rubriek Hulpmateriaal is verzekerd).

Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek Het werk en/of Rubriek Bestaande eigendommen. Wij vergoeden maximaal € 1.250,- per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Wij vergoeden geen boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Onderhoudstermijn

Met deze extra verzekeringsdekking op deze CAR-verzekering wordt gedekt schade tijdens de bouwtermijn alsmede – mits contractueel overeengekomen – de onderhoudstermijn, d.w.z. de termijn volgend op de eerste oplevering. De onderhoudstermijn is vaak enkele maanden tot een jaar en is ervoor om bij de opleveringscontrole ontdekte tekortkomingen alsnog op te lossen. De verzekering dekt de schade die een verzekerde lijdt door beschadiging van het werk tijdens deze onderhoudstermijn:

 • veroorzaakt door een verzekerde tijdens werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst;
 • waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk.

Premies en offertes

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen Installatiebedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Gebouwen - online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Documenten en voorwaarden

Bouwverzekering particulieren voorwaarden en clausules