Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Persoonsgegevens

Nationale-Nederlanden polisvoorwaarden Zakelijk Zekerheidspakket

Bij de aanvraag of wijziging van deze verzekering of een dekking en bij schade worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Nationale Nederlanden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële. instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Nationale-Nederlanden van toepassing. Dit vindt u op www.nn.nl/privacv. In verband met het voeren van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid kan Nationale-Nederlanden persoonsgegevens bij de Stichting CIS raadplegen. Wij kunnen daar ook een gemelde schade in h.et systeem laten opnemen. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stitching CIS. Meer informatie- vindt u op www.stichtîngcis.nl.

[indien van toepassing:] Wij kunnen ook gegevens raadplegen van Roy-data. Dit is een centraal bestaand met informatie over schadevrije jaren die u heeft opgebouwd. U kunt deze gegevens ook zelf opvragen via www.roy-dáta.nl.

Mededelingsplicht

Aanvrager is verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden voor zichzelf en voor iedere andere persoon wiens belangen worden meeverzekerd, over wat hij zelf weet en wat die and.ere andere persoon weet. Aanvrager is hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een ander die vragen namens hem. Aan de hand van de gegevens en antwoorden op deze vragen en de vragen in de eventuele gezondheidsverklaring moet verzekeraar een juiste inschatting van het
te verzekeren risico kunnen maken. Aanvrager verklaart met de ondertekening van dit formulier en/of de aanvaarding van de polis dat de vragen :volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering en/of dekking te verkrijgen.
Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat een of meer Vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om verzekeraar te misleiden, of indien verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en naar waarheid zouden·zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien het recht de verzekering op te zeggen.

Klachten

Klachten die betrekking hebben op deze verzekering kunnen worden ingediend via internet op www.nn.nl of schriftelijk bij de Klachtendesk van verzekeraar, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag.

Vestigingsplaats verzekeraar en toepasselijk recht

Op alIe verzekerîngsovereenkomsten die worden gesloten met Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N;V., statutair gevestigd te Den Haag, is Nederlands recht van toepassing.

Opschortende voorwaarde

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht. De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand ab uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving
financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:

• verzekeringnemer;
-Verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;

Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Werkmaterieel particulier online premie

Premie werkmaterieel zakelijk

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering