Aansprakelijkheid accountant premies 2019

De aansprakelijkheid accountant dekt de gevolgen van fouten die een accountant of Register Accountant maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dus sterk toe.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Eenvoudige keuzes

Het is jammer als u aansprakelijk wordt gesteld terwijl het tegen een geringe premie kan worden verzekerd. Heeft u een verzekering dan is namelijk zowel de claim zelf verzekerd als het juridische verweer. Maar wat is er in detail van belang voor een goede keuze? Hieronder een aantal verschillende zaken om aan te denken.

Acceptatievoorwaarden

De verzekering aansprakelijkheid accountant wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Ervaring, kantoorbezetting en vele andere aspecten bepalen de premie en voorwaarden. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Juist bij schade is discussie achteraf met de verzekeraar niet plezierig.

Verzekeringsdekking aansprakelijkheid accountant

De verzekering geeft de volgende dekking:

  1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde. Populair gezegd: ook stommiteiten zijn verzekerd.
 1. Verweer aansprakelijkheid accountant . De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid accountant gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een civielrechtelijke procedure. Juist zijn dit vaak de kosten die de aansprakelijkheid accountant sterk kunnen verhogen.

Audio

Welke andere soorten aansprakelijkheid zijn er?

Hieronder hebben we een opsomming in het kort van mogelijke aansprakelijkheid accountant risico’s.

Algemene bedrijfsaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid accountant als uw bedrijfsactiviteiten schade veroorzaken aan anderen. Dat kan zaakschade zijn (schade aan spullen van een ander) of letselschade. Ook bij een accountant. Praktisch is dit de verzekering aansprakelijkheid accountant die gebruik wordt als er gewerkt wordt. Buiten werktijd heeft immers iedereen de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Werkgeversaansprakelijkheid. Dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor uw personeel en andere personen die onder uw regie werken. Voorbeelden van schade: bedrijfsongevallen en beroepsziektes, ongevallen in het verkeer: te voet of met de fiets.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Niet zelden gaat het flink financieel mis met een accountant. Er zijn immers stevige financiële risico’s. Vergeet echter niet dat er ook een persoonlijke aansprakelijkheid uit kan voortvloeien. Gaat het mis, dan kan er snel door een curator een bestuurlijke aansprakelijkheid worden “gevonden”.

Verplichting aansprakelijkheid accountant

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

Verplichte verzekerde bedragen bij NBA.

Beroep: Het verzekerd bedrag aansprakelijkheid accountant per aanspraak bedraagt:
a. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
b. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
c. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
d. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

Bedrijf. Het verzekerd bedrag aansprakelijkheid accountant per aanspraak bedraagt:

 1. Het eigen risico, bedoeld in artikel 15, tweede lid onder d, van de NVKS bedraagt bij een jaaromzet tot
  € 2.500.000, maximaal € 25.000.
 2. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het
  accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

Verschil Beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid 
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking vallen.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade aansprakelijkheid accountant. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Leveringsvoorwaarden

aansprakelijkheid accountantEr is bij het verzekeren van aansprakelijkheid accountant meestal geen verplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld zodat de aansprakelijkheid accountant wordt beperkt. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.
 4. Voeg gerust eigen voorwaarden toe die het mogelijk maken er naar te verwijzen als dat voor uw bedrijfsvoering positief kan zijn. Houd de extra voorwaarden wel “redelijk” anders zal een beroep er op doen, juridisch niet afdwingbaar zijn.

Inlooprisico

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. Wees bedacht op het zogenaamd inlooprisico. Praktisch kunnen fouten pas veel later tevoorschijn komen waar u aansprakelijk voor bent.

Dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) van een oude werkgever of maatschap kunnen een ernstige bron zijn van veel ellende. Dit voorrisico of inlooprisico is een aspect om direct bij het aangaan van een verzekering rekening mee te houden.

De voorwaarden van veel beroepsverenigingen (bijv, NBA)stellen de eis tot het verzekeren van zo’n inloopverplichting. Zij zullen zelfs speciale eisen stellen aan de dekking en voorwaarden waaronder een dergelijk polis wordt afgesloten. Niet elke aanbieder of verzekering wordt dan geaccepteerd. Geef dus vooraf duidelijk aan welke specifieke werkzaamheden er zijn.

Het is dus best een specialisme om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten voor deze beroepsgroep precies passend te krijgen. Voldoende verzekerde dekking, ruime verzekeringsvoorwaarden en een soepele deskundige afhandeling bij schade zijn kernzaken om bij de aansprakelijkheid accountant rekening mee te houden.

Premie en naverrekenen

De premie die een bedrijf moet betalen voor de verzekering aansprakelijkheid accountant is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet, kantoorbezetting en/of het WW-jaarloon. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

Premieberekening

Kenmerken

• Dekking die is afgestemd op beroepsrisico’s en wensen
• Advies over het beperken van uw risico’s
• Juridische bijstand en verweerkosten meeverzekerd
• Juridische ondersteuning bij een aanspraak
• Snelle en efficiënte schadebehandeling

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie aansprakelijkheid accountant zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Waarom wij?

 1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de bouwsector.
 5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

De vergelijking beroepsverzekering aansprakelijkheid accountant

Wij beoordelen een verzekering aansprakelijkheid accountant en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.

Video

Verzekeringen

Laat uw reactie achter