Aansprakelijkheid Administratiekantoor details en tips

De aansprakelijkheid administratiekantoor dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de verzekering voor de aansprakelijkheid administratiekantoor tot een onmisbare verzekering.

Verplicht verzekeren

Aansprakelijkheid Administratiekantoor

Een belangrijke beroepsvereniging is de NOAB. NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

NOAB stelt een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden.

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor

Verzekeringsdekking aansprakelijkheid administratiekantoor

De verzekering geeft de volgende dekking:

  1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 1. Verweer aansprakelijkheid administratiekantoor. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid administratiekantoor gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een civielrechtelijke procedure. Juist zijn dit vaak de kosten die de aansprakelijkheid administratiekantoor sterk kunnen verhogen.

Leveringsvoorwaarden

Er is bij het verzekeren van aansprakelijkheid administratiekantoor meestal geen polisverplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld zodat de aansprakelijkheid administratiekantoor wordt beperkt. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Verschil Beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid 
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking vallen.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade aansprakelijkheid administratiekantoor. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Welke andere soorten aansprakelijkheid zijn er? Hieronder hebben we een opsomming in het kort van mogelijke aansprakelijkheid administratiekantoor risico’s.

Algemene aansprakelijkheid.

Dekt aansprakelijkheid administratiekantoor als uw bedrijfsactiviteiten schade veroorzaken aan anderen. Dat kan zaakschade zijn (schade aan spullen van een ander) of letselschade. Ook bij een administratiekantoor.

Werkgeversaansprakelijkheid.

Dekt aansprakelijkheid als iemand schade oploopt tijdens of door werkzaamheden. Dit geldt voor uw personeel en andere personen die onder uw regie werken. Voorbeelden van schade: bedrijfsongevallen en beroepsziektes, ongevallen in het verkeer: te voet of met de fiets.

Werknemersschadeverzekering.

Verkeersongelukken met een motorrijtuig zijn niet onder de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd. Daarvoor is een aparte werknemersschadeverzekering nodig.

Bestuurdersaansprakelijkheid.

Niet zelden gaat het flink financieel mis met een administratiekantoor. Er zijn immers stevige financiële risico’s. Vergeet echter niet dat er ook een persoonlijke aansprakelijkheid uit kan voortvloeien. Gaat het mis, dan kan er snel door een curator een bestuurlijke aansprakelijkheid worden “gevonden”.

Inlooprisico

De verzekeraar hanteert vaak het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst van de aansprakelijkheid administratiekantoor, vallen binnen de polisdekking. Zijn er bestaande dossier uit het verleden, ga dan ook het inlooprisico aansprakelijkheid administratiekantoor meeverzekeren. De polis biedt standaard dekking binnen Europa. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Premies

Verzekeringen

Laat uw reactie achter