Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken 2021

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken blijft voor veel ondernemers een hele klus. Wij hebben het gemakkelijk gemaakt door een paar eenvoudige stappen langs te gaan en direct de premie te berekenen.

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken

Schadevoorbeeld

Online reclamecampagne levert niets op. Een retailer wordt benaderd door een internetreclamebedrijf. Het bedrijf spiegelt hem voor dat zijn webshop een veel grotere omzet kan halen met een online reclamecampagne. Het klinkt aannemelijk en de retailer sluit een contract af met het bedrijf. Maar de voorgespiegelde hogere omzet wordt niet gehaald. Integendeel, de omzet van zijn webshop daalt. De retailer is teleurgesteld en wil na een halfjaar van de overeenkomst af. Het reclamebureau gaat hier niet op in. De retailer schakelt de rechtsbijstandsverzekeraar in en de jurist vraagt de rechter om de overeenkomst te vernietigen. De rechter beslist dat de overeenkomst wordt vernietigd. 

Kosten: Inschatting uren en kosten: €5.000 om de zaak te behandelen (30 uur à €185). €462 aan griffiekosten. Bij de juiste bedrijfsrechtsbijstandsverzekering worden al deze kosten door de verzekeringsmaatschappij voor haar rekening genomen.

Bedrijfsrechtsbijstand DAS premie berekenen

1. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken, maar waarop?

1. Soort verzekering. Is er een vaste dekking bij de rechtsbijstandverzekering? Kunt u zelf de verzekering samenstellen met modules? Een verzekeringsmodule verzekert u van juridische hulp op een specifiek gebied, bijvoorbeeld bedrijfsvoering of verkeer. U kunt dan zelf kiezen wat u wel en niet verzekert. Daar zit een risico aan vast want in een bepaalde situatie bent u dan niet verzekerd van juridische hulp. U u weet nooit welk “onheil” plots langskomt.

2. Wat is zoal verzekerd? Op allerlei manieren kunt u als ondernemer terechtkomen in een juridische ruzie. Het is goed als u even stil staat bij de juridische risico’s die uw onderneming loopt en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Wat gebeurt er zoal bij uw bedrijf en waar loopt u de risico’s. En als het uit de hand loopt bent u dan zeker dat u juridische hulp krijgt? Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen premie vergelijken betaalt zich dus uit.

3. Telefonisch juridisch advies. Kan dat eenvoudig? In bepaalde gevallen bent u al geholpen als u kunt overleggen voor juridisch advies. Even in gesprek met een jurist wat u het beste kunt doen om zeker van uw handelen te zijn.

4. Bent u in alle landen verzekerd? Een rechtsbijstandpolis biedt natuurlijk dekking in Nederland. Soms is er ook dekking buiten Nederland en dat kan per juridisch onderdeel verschillen. Bij het bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken bekijk dus zorgvuldig of de dekking voor uw bedrijf in voldoende landen is gegarandeerd.

5. Welke kosten worden door de verzekeraar betaald? De vergoeding van externe kosten voor de verschillende juridische behandelingen kunnen per verzekering sterk verschillen.

6. Wie helpt u? Er kunnen discussies zijn met de verzekeringsmaatschappij welke kosten zij wel en niet willen vergoeden. De juridische argumenten zijn snel gegeven. maar hebben ze ook gelijk. Een goede deskundige adviseur helpt. Wij kennen er toevallig nog eentje….

7. Is de prijs/verhouding acceptabel? Vooral bij Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen premie vergelijken zijn de uitsluitingen interessanter dan de zaken die wel verzekerd zijn. En bepalen dus ook de prijs. Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen premie vergelijken, ook qua voorwaarden, blijkt dus financieel gunstig te zijn.

2. Bedrijfsrechtsbijstand actueel?

Wat is onze mening?

Er zijn een beperkt aantal verzekeraars die bedrijfsrechtsbijstand aanbieden. ARAG, SRK, DAS Rechtsbijstand, Centraal Beheer. Onze keuze bij een bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken is op basis van onze huidige inzichten de DAS Rechtsbijstand. Wij hebben al vele jaren goede ervaringen met deze grote en goed georganiseerde verzekeraar. Als wij tevreden zijn dan is er ook een goede reden om onze relaties te adviseren hun risico daar te verzekeren. De bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken heeft ons dus deze keuze opgeleverd.

3. Hoe werkt ju­ri­di­sche hulp standaard?

Als er een juridische vraag is of een conflict dreigt, neemt u contact op met de verzekeraar. Vaak geven ze direct antwoord of er wordt samen met u gezocht naar de beste aanpak. Daarna gaan ze aan de slag om het conflict op te lossen.

4. Hoe werkt assistentie bij in­cas­so?

Betaalt uw relatie de rekening niet en reageert hij niet op uw herhaalde herinneringen? Dan wordt er een incassospecialist ingeschakeld. Hij neemt het traject over en moedigt de klant aan te betalen. Veel facturen worden op die manier geind. Maar er zijn altijd volhouders. Dan kan er zelfs een gerechtelijke procedure worden gestart. De verzekeraar dagvaardt uw relatie en ze procederen. Maar ook als u het niet eens bent met een factuur die u ontvangt, ook dan wordt u geholpen.

Zij keren, als ze succesvol waren het geïncasseerde bedrag aan u uit. Daar trekken ze wel de buitengerechtelijke incasso kosten en de proces kosten vanaf. Dat is ook minus de griffierecht. Zijn die totale kosten hoger dan het bedrag dat ze hebben geïncasseerd? Dan is tekort voor hun rekening. En zelfs als ze niets incasseren dan betalen zij alle kosten.

Als u er niet voor verzekerd bent dan krijgt u vooraf een opgave van de kosten die verbonden zijn aan de hele procedure. Deze kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de hoogte van de vordering en of de vordering goed te verhalen is.

5. Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Is er een aanvullende dekking nodig, die niet in het standaard pakket zit? Dan kunt u een aanvullende verzekering krijgen voor juridische hulp bij conflicten over:

  • Het verhuren van een perceel grond, woon- of bedrijfsruimte
  • Verhaal halen van schade of conflicten over koop of onderhoud van uw bedrijfsmotorvoertuigen.
  • U kunt u en uw gezinsleden simpel meeverzekeren voor juridische assistentie.

6. Heb ik een eigen risico?

Soms brengt de bedrijfsrechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij (3 keer woordwaarde) een eigen risico in rekening. Wij kunnen u dat eigen risico met de polisvoorwaarden erbij eenvoudig opgeven. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken wordt zo eenvoudig en efficiënt.

7. Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?

Als de bedrijfsrechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, dan ontvangt u de polisbladen en de voorwaarden thuis. Als u ontevreden bent, kunt u binnen 14 dagen de verzekering opzeggen. De verzekeraar brengt u niets in rekening.

8. Wat is het minimum schadebedrag?

Het minimum belang van het conflict is meestal rond de € 450,-. Als het belang van een conflict daar beneden ligt, dan nemen ze zo’n conflict niet in behandeling.

9. Als er al een conflict is valt dat dan onder de dekking?

Bedrijfsrechtsbijstandsverzekeraars verlenen geen rechtsbijstand voor conflicten die al aanwezig waren of waarvan iedereen kon verwachten dat ze er waren voordat u de polis had aangevraagd. Vaak kunnen ze desondanks wel (tegen een gereduceerd tarief) helpen bij het conflict. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken kunnen verschillen rondom dit thema goed laten zien.

10. Wie zijn verzekerd?

a. Verzekerd zijn alle bedrijven en personen die op het polisblad staan.
b. Verzekerd zijn ook werknemers en de bestuurders van de bedrijf dat verzekerd is. Maar alleen als zij werkzaamheden verrichten voor dat bedrijf  op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt waaruit de problemen ontstaan. Zij krijgen helaas alleen juridische assistentie, als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als zij letselschade hebben of schade aan persoonlijke eigendommen. gelukkig geldt deze regel niet als het gaat om schade aan een motorrijtuig.

11. Geldt er een wachttijd en hoe lang is die?

Voor bedrijfsrechtsbijstandsverzekering geldt een wachttijd van 3 maanden. Deze wachttijd is niet van toepassing als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen. Bij het verzekeren van uw (bedrijfs)voertuigen, bent u direct verzekerd voor alle conflicten die te maken hebben met schade in het verkeer of na een verkeersongeval. Bij een discussies over onteigening is de wachttijd veel langer, t.w. twaalf maanden. Voor de andere conflicten geldt een wachttijd van drie maanden.   Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken laat deze verschillen tussen de verzekeraars duidelijk zien.

12. Welke kosten betaalt een bedrijfsrechtsbijstandverzekeraar?

Die betalen per conflict aan externe kosten vaak nooit meer dan 35.000 euro. Bij het bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken is dit een belangrijk aspect want het bepaalt de premie van een polis indirect. Let op. Als het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en hebben verzekeraars speciale regels.  Bij Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken is dat een belangrijk punt om verzekeringen op te vergelijken.

13. Moet er een waarborgsom betaald worden in het buitenland?

Dan kunnen verzekeraars soms de waarborgsom van maximaal 50.000 euro voorschieten. De strafrechtelijke zaak moet dan wel verzekerd zijn met een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering. Het vervelende nieuws is dat u de waarborgsom natuurlijk wel weer terug moet betalen aan de verzekeringsmaatschappij. (maar wel pas binnen één jaar).

14. Wanneer moet u een eigen risico betalen?

a. Vraagt u de verzekeraar om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve (incasso)procedure, terwijl verzekeraar niet verplicht is een advocaat in te schakelen? Dan moet u een eigen risico betalen van € 500,-.
b. Dit geldt ook als u besluit voor de gerechtelijke incasso van uw vordering geen gebruik te maken van het incassokantoor en/of deurwaarderskantoor dat de verzekeraar hiervoor heeft ingeschakeld. Pas nadat de verzekeraar dit eigen risico heeft ontvangen, zal de verzekeraar de opdracht geven aan de externe rechtshulpverlener die u hebt aangewezen.

15. In welke landen bent u zoal verzekerd?

Gaat het problemen over het verhalen van schade of een strafrechtelijke zaak? Dan krijgt u juridische assistentie in Europa en de niet-Europese landen rondom de Middellandse Zee. Het recht van dat betreffende land moet wel van toepassing zijn op het conflict. Ook moet de rechter van dat land over het conflict recht mogen spreken. In alle overige gevallen krijgt u alleen juridische assistentie in Nederland. Conditie is dat het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht van toepassing is. En ook dat de Nederlandse rechter over het conflict mag oordelen. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken is meer dan alleen de prijs maar ook dit soort detailverschillen herkennen.

16. In welke gevallen krijgt u geen hulp?

Voor bedrijfsrechtsbijstandsverzekeringen geldt o.a. dat u niet bent verzekerd voor conflicten die gaan over:
a. motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen; die kennen hun eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inclusief bijbehorende rechtsbijstand.
b. als een aanvraag voor een faillissement of en surseance van betaling is ingediend.
c. Industrieel en/of intellectueel eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht. Ruzies over handelsnamen of domeinnamen zijn wel verzekerd;
d. eventuele financiële bijdragen van de overheid, zoals subsidies zijn ook niet verzekerd;
e. aanspraken als u zelf onrechtmatig heeft gehandeld. Denk maar eens aan conflicten als u uw buren hindert;
f. conflicten over gebouwen of grond. (Wat is wel verzekerd? gebouwen of grond die u zelf gebruikt; zorg er wel altijd voor dat de juiste adressen op de polisbladen staan vermeld. Gaat het conflict over een aanneemovereenkomst met een aanneemsom groter dan 100.000 euro? Dan krijgt u geen assistentie. Ruzies over aanneemovereenkomsten zijn alleen verzekerd, als deze overeenkomsten schriftelijk zijn aangegaan en als die met arbitrage moeten  worden opgelost);
g. gevolgen rondom bodemverontreiniging;
h. het oprichten of verwerven van een bedrijf. (een deel van) een verzekerde onderneming beëindigt of verkoopt;
i. conflicten tussen juridische gedeelten van het bedrijf die is verzekerd. Of als het conflict handelt over of tussen samenwerkingsverbanden in een (personen)vennootschap of een rechtspersoon;
j. bedrijfskapitaal dat u aantrekt en beheert. Ook conflicten over bijvoorbeeld borgstellingen en garantiestellingen zijn niet verzekerd.

17. Wat is incassobijstand?

Er zijn producten of diensten geleverd en voor die levering hebt u afspraak met de ontvanger gesloten. Betaalt de schuldenaar vervolgens uw rekening niet? En heeft hij geen verweer voor zijn weigering om te betalen? Dan kunt u de bedrijfsrechtsbijstandsverzekering inschakelen voor hulp bij het incasseren van de vordering. Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen premie vergelijken laat vaak zien dat deze uitgebreide faciliteiten sterk verschillen per verzekeringsproduct. Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering premie vergelijken kan dus inclusief of exclusief deze extra dienstverlening.

En wanneer krijgt u incassobijstand?

a. U krijgt incassobijstand als de vordering is ontstaan terwijl u de verzekering had, of binnen 3 maanden voordat u de verzekering afsloot.
b. De verzekeraar verleent incassobijstand alleen in Nederland. En dat geldt ook alleen als de schuldenaar in Nederland woont of gevestigd is, een Nederlandse rechter bevoegd is .
c. Bij sommige vorderingen krijgt u geen incassobijstand. de uitsluitingen zijn dus belangrijk om goed te lezen.
d. Als de schuldenaar het er niet mee eens is? Dan krijgt u geen incassobijstand. Want in dat geval is er sprake van een juridisch conflict. Hiervoor kunt u mogelijk wel rechtsbijstand krijgen op de basis verzekering.
e. De verzekeraar verleent dus ook geen incassobijstand als de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt.

Premie online berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen