Broodfondsen. Compleet overzicht 2021 en 17 nadelen.

Broodfonds en Voorzieningenfonds voordelen en nadelen kennen, is belangrijk omdat de kans op arbeidsongeschiktheid en financiële gevolgen veel groter zijn dan menigeen denkt. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is echter lastig. Hier een audio uitleg met goede basis informatie, tips. Onderaan kunt u ene premieindicatie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering opvragen.

De vergelijking Broodfonds en de AOV-premie

De meeste volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kosten voor ZZP-ers met een normaal risico niet veel meer dan € 150,- tot € 250,- bruto per maand. Maar ook premies die lager liggen met een alleszins redelijke verzekeringsdekking zijn vaak te vinden. Daar komen de doorlopende kosten bovenop. Alternatief kan bijvoorbeeld zijn de “ernstige aandoeningen polis“. die ook beperkte voorwaarden kent maar voor langere termijn risico ook bruikbaar.

Broodfonds 17 nadelen

 1. De inkomenszekerheid die een broodfonds biedt, is niet te vergelijken met de toezeggingen van verzekeraars. Door de strenge financiële voorwaarden waar verzekeraars aan moeten voldoen, kunnen zij harde garanties geven op een uitkering. Broodfondsen hebben beperkte buffers. Als het geld op is, kan er niets meer worden uitgekeerd. Dat maakt broodfondsen vooral in de eerste jaren, als de buffers nog opgebouwd worden, kwetsbaar. Zijn de buffers nog beperkt of worden veel leden ziek, dan krijgen de zieken niet de uitkering waar ze op rekenden. Dat risico wordt echter voor een deel ondervangen door de zogenaamde ‘Broodfondsalliantie’. Kort samengevat, houdt dit in dat de groepen elkaar steunen wanneer er onverhoopt onvoldoende dekking zou zijn binnen een individuele groep.
 2. Daarnaast is de duur van de uitkering van groot belang. Een AOV biedt een uitkering zolang de ziekte duurt, tot uiterlijk de pensioenleeftijd, terwijl een broodfonds maximaal twee jaar uitkeert. En daarmee is het lang geen volwaardig alternatief voor een AOV.
 3. Het kiezen voor een broodfonds is vaak sterk afhankelijk van de positie of kennis van de belanghebbende. Het gebrek aan financiële kennis en ervaring beïnvloedt een zuivere afweging aanzienlijk. Het framen van de verzekeringsmaatschappijen die “alle winst in hun zak steken” blijkt een twijfelachtig argument als we zien dat veel verzekeraars moeite hebben dit product kostendekkend te krijgen.

Alle 17 nadelen zijn te vinden in ons Broodfondsen de 17 nadelen. De voordelen moeten ook genoemd worden en die treft u hieronder aan.

Een broodfonds als alternatief

Broodfonds voordelen en nadelen

Broodfondsen en Voorzieningenfondsen zijn desondanks soms een alternatief voor een gewone AOV.

 1. Sinds 2009 winnen broodfondsen aan populariteit als laagdrempelig alternatief voor een AOV. Geen medische voorwaarden en een overzichtelijke bijdrage,
 2. Zo’n kleinschalige ‘schenkkring’ functioneert op basis van solidariteit en onderling vertrouwen. 

Een broodfonds kent echter duidelijke beperkingen in uitkeringsduur en inkomensgarantie. Het is geen volwaardig alternatief voor een AOV, maar de AOV kan een aanvulling zijn op een broodfonds.

Audio arbeidsongeschiktheidsverzekering

Combinatie broodfonds en AOV

Veel ondernemers hebben gemengde gevoelens bij een AOV. Deze biedt inkomenszekerheid bij ziekte, maar daar hangt een prijskaartje aan en de voorwaarden variëren flink. Sinds enkele jaren wint een sympathiek alternatief voor de AOV aan populariteit: het broodfonds. Hierbij steunen ondernemers elkaar bij ziekte via een ‘schenkkring’. Maar ook broodfondsen kennen hun beperkingen én risico’s. Van een volwaardig alternatief voor een AOV is nog geen sprake.

Vandaar dat een combinatie de goede verhouding kan zijn tussen de Broodfonds voordelen en nadelen en de voordelen én nadelen van verzekerde risico’s via een verzekeringsmaatschappij.

Financieel staande houden

Veel ZZP-ers hebben financiële reserves en uitstaande facturen. Samen met een “schenking”uit een broodfonds kunnen ze zich gedurende een korte periode financieel staande houden. Maar vooral langer tijden zonder inkomen levert snel grote problemen op. Die periode zal sterk afhankelijk zijn van de persoonlijke omstandigheden. Een alleenstaande ZZP-er met lage vaste lasten kan het lange tijd “uitzingen”. Maar bij een zieke ZZP-er met hoge woonlasten, een partner en kinderen verandert de zaak snel in een zorgelijke situatie.

Weinig ondernemers zijn goed verzekerd.

Ondernemers zijn wettelijk niet verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Maar wie zich niet verzekert, loopt forse risico’s. Niet alleen kunnen ondernemers persoonlijk grote financiële schade lijden door ziekte, ook de continuïteit van het bedrijf en de privésituatie kan in gevaar komen. Toch hebben veel ondernemers geen AOV. De redenen variëren, maar de kosten van de verzekering spelen vaak een rol.

Een complexe AOV oplossing

Ondernemers zien de AOV vaak als een prijzig en complex product. Ze voeren onder meer de volgende redenen aan om geen AOV af te sluiten:

 • Een AOV is een complex financieel product voor een complex financieel probleem. Ondernemers moeten zich goed laten adviseren en dit brengt kosten met zich mee. 
 • AOV’s, zeker met een volledige dekking, voor risicovolle beroepen en hoge leeftijden, zijn kostbaar. 
 • Bij verzekeringen die geen volledige dekking bieden, lopen ondernemers het risico dat ze bij ziekte geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.
 • Dat broodfondsen deze nadelen veel minder duidelijk opgeven, is een belangrijke verklaring voor hun stijgende populariteit.
 • De broodfondsen voordelen en nadelen moeten echter glashelder zijn voordat een dergelijke keuze genomen wordt.

De geboorte van het Broodfonds

In 2006 ontwikkelde een drietal initiatiefnemers het eerste ‘broodfonds’. Ze waren ontevreden over de voorwaarden, transparantie en kosten van de AOV’s die verzekeraars boden en meenden dat ondernemers een financieel vangnet bij ziekte beter zelf konden organiseren. In 2009 richtten ze de BroodfondsMakers Coöperatie op om het concept verder te ontwikkelen. Het idee sloeg aan: het eerste broodfonds ‘Solidair’ heeft intussen enthousiast navolging gekregen. Volgens de BroodfondsMakers, die nieuwe broodfondsen begeleiden bij de oprichting, bestaan er intussen 80 broodfondsen met ongeveer 24.000 deelnemers (2020). De voordelen en nadelen van broodfondsen wegen kennelijk momenteel nog positief uit voor deze groep deelnemers. De groei heeft tevens andere schenkkringen opgeleverd zoals bijvoorbeeld het Voorzieningenfonds.

Schenking bij ziekte

In een broodfonds storten 20 tot 50 ondernemers maandelijks een bedrag op hun persoonlijke broodfondsrekening (globaal € 120,- per jaar). Dit gebeurt tot er een maximum bedrag is opgebouwd (de maximale buffer). Dan stoppen de maandelijkse betalingen totdat er vanaf de rekening uitgekeerd moet worden. Hoe hoog de maandelijkse inleg is, hangt af van de uitkering die de deelnemer denkt nodig te hebben bij ziekte. Hoe hoger de uitkering, hoe hoger de inleg. Als een deelnemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij maximaal twee jaar lang maandelijks een uitkering van iedere deelnemer. Die schenking per deelnemer is belastingvrij tot de fiscale schenkingsgrens. Het meerdere is belast. Stapt een deelnemer uit het fonds, dan kan hij de buffer (voor zover die niet is uitgekeerd) gewoon weer meenemen. Dat geld blijft van de deelnemer. Dat is zeker een voordeel in het overzicht van de broodfonds voordelen en nadelen. 

De rol van de BroodfondsMakers

Iedere groep ondernemers kan samen het risico op inkomensverlies door ziekte dragen volgens het principe van een schenkkring. Willen ze de naam ‘broodfonds’ en het bijbehorende logo gebruiken, dan moeten ze bij de opstart echter de BroodfondsMakers inschakelen voor begeleiding. Daarnaast liggen diverse voorwaarden en afspraken vast, zoals:

 • de contributie voor gezamenlijke kosten; de inmiddels 24.000 (!) Broodfondsdeelnemers betalen daar jaarlijks € 112,50 voor. 
 • Een entree fee van € 225,- (2018)
 • de verschillende schenkingsniveaus, de bijbehorende maximale buffer en maandelijks te ontvangen schenking in geval van ziekte.

Specialisten kunnen zo de Broodfonds voordelen en nadelen duidelijk aangeven en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid goed analyseren.

Het Broodfonds en andere typen schenkkringen.

Er is wel eens verwarring bij het gebruik van de naam broodfonds. Er is wel eens verwarring bij het gebruik van de naam Broodfonds. Het wordt wel eens opgevat als een soortnaam voor een bepaald type arbeidsongeschiktheidsvoorziening (ook wel ‘schenkkring’ genoemd). De term Broodfonds is echter een merknaam voor een specifiek concept dat wordt aangeboden door de BroodfondsMakers. Met andere woorden, alleen schenkkringen die zijn opgezet door de BroodfondsMakers (en voldoen aan hun regels) zijn een Broodfonds. Het Broodfonds is inmiddels uitgegroeid tot een grote organisatie die “arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen” aanbiedt. 18800 (2018) zelfstandigen hebben zich inmiddels bij een lokaal Broodfonds aangesloten. Zij betalen per persoon daarvoor € 112,50 aan jaarlijkse kosten (exclusief € 225,- per deelnemer aan inschrijfgeld en de gekozen inleg.).

“Het Voorzieningenfonds” is nog een veel kleinere organisatie met enkele tientallen Stichtingen met een hoger inschrijfgeld € 395,- maar identieke maandelijkse kosten en inleg.

Broodfondsen staan niet geregistreerd als in de vergunningenregisters van onze toezichthouder AFM als adviseur of bemiddelaar. Er zijn voorzover mij bekend geen geregistreerde inkomensadviseurs betrokken bij deze stichtingen.

Bestuurdersaansprakelijkheid stichtingen

Let er op dat u als stichting-bestuurder van een broodfonds er ook een eigen financiële aansprakelijkheid aanwezig kan zijn. Laat u daarover inlichten als u als Bestuurder vermeld staat bij de KvK. Een premie indicatie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u hier online eenvoudig berekenen.

Solidariteit en vertrouwen

Het broodfonds is geen complex financieel product, maar bestaat uit een aantal eenvoudige afspraken tussen gelijkwaardige partners. De leden van een broodfonds hebben de controle over het beleid. Een aantrekkelijk punt van broodfondsen is het controlemechanisme. Dat functioneert op basis van solidariteit en vertrouwen. Bij een AOV gaat het om harde garanties, gebaseerd op vooraf aan de ondernemer verstrekte voorwaarden. Maar vormt een broodfonds daadwerkelijk een volwaardig alternatief voor een AOV van een verzekeraar? Om dat vast te stellen is een brede vergelijking nodig.

Afweging van kosten én baten

De maandelijkse inleg voor een broodfonds is in veel gevallen kleiner dan voor een (complete) AOV. Maar er komen veel meer zaken kijken bij een goede kosten-batenanalyse.

 1. Wie een AOV afsluit, betaalt een vast adviesbedrag en soms een jaarlijkse fee. Deelnemers in een broodfonds en een voorzieningenfonds betalen gemiddeld tussen de € 225 tot € 500,- aan inschrijfkosten en maandelijks € 10 contributie. 
 2. Bij een AOV betalen mensen met een medisch verleden of een risicovoller beroep een hogere premie. Ook als de verzekerde ouder wordt, stijgt de premie. Bij een broodfonds zijn de voorwaarden voor alle deelnemers hetzelfde. 
 3. In een broodfonds legt de ondernemer maximaal 36 maal de maandelijkse inleg in. Bij een AOV stopt de maandelijkse premiebetaling als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt. 
 4. Een basis-AOV keert maximaal vijf jaar uit, een volwaardige AOV vaak tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bij een broodfonds duurt de ziekte uitkering maximaal twee jaar. 
 5. De uitkering die een zieke bij een broodfonds krijgt, bedraagt vaak maximaal € 2.500 netto per maand. Wie een AOV afsluit, kan een hogere dekking kiezen die past bij de persoonlijke situatie.
 6. De premie-inleg voor een AOV is fiscaal aftrekbaar, de uitkering bij ziekte is belast. Bij een broodfonds is de inleg niet fiscaal aftrekbaar en de schenking bij ziekte (binnen de fiscale grenzen) onbelast.

Wankelend vertrouwen en beperkte privacy

Broodfondsen vormen een op het oog sympathiek sociaal initiatief, maar dit systeem gebaseerd op solidariteit en vertrouwen heeft ook een keerzijde. Leden moeten bereid zijn elkaar te blijven steunen en moeten ervan kunnen uitgaan dat anderen geen misbruik maken van die bereidheid. Dit betekent ook dat ze een deel van hun privacy opgeven: de sociale controle vereist dat ze open kaart spelen als ze aanspraak willen maken op een uitkering. Om een goede basis te leggen voor de vereiste solidariteit, kunnen nieuwe leden alleen toetreden als ze worden geïntroduceerd door een bestaand lid. Wankelt het vertrouwen of de bereidheid elkaar te steunen toch, dan kan er snel onenigheid ontstaan.

De toekomst van het broodfonds

De vraag is of het broodfonds de komende jaren kan uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor de AOV, of dat deze twee vormen complementair kunnen zijn. De broodfonds voordelen en nadelen zijn niet te onderschatten.

 • Schaalvergroting kan de financiële risico’s van een broodfonds beperken. Dit leidt echter vanzelf tot grotere regeldruk en toenemende anonimiteit, wat de basis van solidariteit en vertrouwen weer ondergraaft. Ondernemers zullen hier zelf een keuze in moeten maken. 
 • Na twee jaar ziekte zijn leden van een broodfonds in principe aangewezen op de bijstand. Wie zich toch wil indekken tegen langdurige arbeidsongeschiktheid, is alsnog aangewezen op een AOV. Om aan te sluiten bij het model van broodfondsen, kunnen verzekeraars AOV’s aanbieden met een eigen risico termijn van twee jaar. Het is zinvol een dergelijke premieberekening op te vragen. Zeker voor die ZZP-ers die weinig financiële speelruimte hebben maar wel doorlopende verplichtingen. Denk aan gezinsleden die afhankelijk zijn van de inkomsten van de kostwinner. 
  Op deze wijze kunnen broodfondsen en AOV’s naast elkaar kunnen bestaan. De broodfonds voordelen en nadelen en verzekeraars kunnen met een goede combinatie elkaar aanvullen.

Meer informatie

Lees meer over de principes en werking en de voordelen en nadelen van Broodfondsen op broodfonds.nl.  Wilt u meer informatie over de Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen fiscaal aftrekbaar?

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte

Lars van Beers

Een ZZP-er die arbeidsongeschikt wordt. Het indrukwekkende verhaal van Lars van Beers.

De uitzending over Lars de Beer via Eenvandaag. Indrukwekkend en hopelijk een aanvulling voor de ZZP-ers die nadenken over broodfondsen en hun eigen financiële risico’s bij ziekte en langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid).

Hieronder de crowfunding-actie

Premies en offertes

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen