Horeca verzuim verzekering direct premie online 2021

horeca verzuim verzekering

Horeca  verzuim verzekering is niet een onderwerp waar veel horeca  eigenaren zich graag mee bezig houden. Bij een schade wilt u geen discussies over de details van voorwaarden van de horeca verzuim verzekering maar een direct en royale afwikkeling van schade door de goede kwaliteit horeca verzekeringen. Let op dit gaat dus over hotel gelegenheden om te overnachten en ontbijten. Eventueel ook (restaurant)accommodatie voor het gebruiken van warme lunches en diners. Het artikel hieronder gaat voornamelijk over het mogelijke ziekte verzuim van uw medewerkers. Onderaan treft u specifieke verzekeringsinformatie aan. Het kan dus gaan over:

 1. Hotel met restaurant
 2. Hotel zonder restaurant
 3. Bejaardenhuizen
 4. Ziekenhuizen
 5. Kli­niek of an­de­re zorg­in­stel­ling
 6. In­stel­ling voor gees­te­lij­ke, so­ci­a­le en/of ver­sla­vings­zorg
 7. etc.
Verzuimverzekeringen offertes Horeca verzekeringspakket premie berekenen

De basisverplichting horeca verzuim verzekering bij ziekte

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziekte-jaren. Veel CAO’s (overzicht alle CAO’s) vinden echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Vaak wordt dan gekozen voor 100% van het loon in het eerste verzuimjaar en 70% in het tweede verzuimjaar. Dat kan ook gelden bij Ziekteverzuim oproepkrachten. Kijk dus altijd even na wat de afspraken zijn in de CAO van uw bedrijfstak. Goede horeca verzuimverzekering passen de dekking aan aan de vereisten die in een CAO staan.

Audio horeca verzuim verzekering

Personeel horeca verzuim verzekering

Er is een loondoorbetalingsverplichting voor elke instantie als een werknemer ziek wordt. Dat risico kan voor veel ondernemers een enorme schadelast betekenen. Denk aan een vaste kracht die ziek wordt en ook het tweede jaar ziek blijft. Een loondoorbetaling van 70% (of hoger) het eerste jaar en een loondoorbetaling het tweede jaar van 70% komt dan volledig voor rekening van de ondernemer. De oplossing kan worden gevonden in verzuim horeca verzekeringen. Wees erop attent dat ziekteverzuim oproepkrachten een behoorlijk ingewikkelde materie is waar ook rekening mee moet worden gehouden. Ziekteverzuim oproepkrachten informatie.

De eerstejaars verplichtingen werkgever?

horeca verzuim verzekering
 1. Verzuimgevallen moeten veelal uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst, bedrijfsarts of verzekeraar. Ook bij ziekteverzuim oproepkrachten. De koppeling met de horeca verzuim verzekering rondom verzuim moeten natuurlijk direct goed worden uitgevoerd. Dus melding hoort ook direct een doormelding te geven naar de horeca verzuim verzekering die van toepassing zijn.
 2. Is de horeca werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer in de horeca kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de horeca werkgever in overleg een Plan van Aanpak op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Elke zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken om te kijken of het werk in de horeca kan worden voortgezet.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze begeleidt en controleert de uitvoering van het Plan van Aanpak.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer gaan ziek melden bij het UWV.

De tweedejaars verplichtingen werkgever?

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever de werkplek, het werk in de horeca en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen. Het zorgt voor tevreden werknemer en een gunstige premie horeca  verzuim verzekering.

Basis verplichtingen horeca werknemer bij ziekteverzuim?

Een horeca werknemer die aanspraak wil maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

 1. Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden. De werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt hoe en wanneer de ziekmelding moet plaatsvinden. Zie hieronder ziekteverzuimprotocollen om ziekteverzuim oproepkrachten te beperken.
 2. Zodra de werknemer is hersteld, moet hij dit melden.
 3. Tijdens zijn ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel.
 4. Het personeelslid moet beschikbaar zijn voor controle.
 5. De werknemer moet gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts of arbodienst.
 6. Het personeelslid is verplicht actief mee te werken aan re-integratie en passende arbeid accepteren. De horeca verzuim verzekering blijft daardoor betaalbaar.

Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?

 1. Een nul uren contract of oproepkracht contract voor bepaalde tijd eindigt op de dag die u met de medewerker afspreekt.
 2. Een oproepmedewerker heeft ook bescherming van het ontslagrecht.
 3. Als u een medewerker met een nul uren contract niet meer oproept, betekent dat niet dat het contract automatisch beëindigd is.

Ziekteverzuim oproepkrachten. Moet ik doorbetalen?

Het hangt af van wat voor soort oproepcontract u heeft afgesloten, maar in de meeste gevallen moet u het loon doorbetalen. Er is immers een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Heeft u met uw oproepkracht een aantal garantie-uren afgesproken dan moet u die garantie-uren minimaal betalen, ook als hij of zij ziek is. Heeft uw zieke oproepkracht bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden gemiddeld een aantal uren gewerkt, dan wordt dat als uitgangspunt genomen voor de hoogte van het door te betalen loon. Dat kunnen dus ook structurele overuren zijn. Er moet dus goed rekening worden gehouden de ook de condities bij een horeca verzuim verzekering.

Hoogte uitkering aan ziekteverzuim oproepkrachten?

Als de werknemer met een nul uren contract ziek wordt tijdens een oproepperiode, krijgt deze minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die hij/zij zou moeten werken. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de oproepkracht het minimumloon. Is de oproepkracht nog ziek, wanneer de oproepperiode afloopt, dan hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Er ontstaat ook geen recht op ziekengeld op basis van de Ziektewet, zolang de arbeidsovereenkomst geldig is. Pas als de arbeidsovereenkomst eindigt, ontstaat recht op ziekengeld van het UWV (en niet van de werkgever). De werknemer moet dat zelf aanvragen bij het UWV.

Werkgevers kunnen soms geconfronteerd worden dat het UWV een uitkeringsverzoek afwijzen. In dat geval betekend dit dat de oproepkracht geen aanspraak kan maken op een uitkering van het UWV maar de werkgever moet aanspreken op doorbetaling van het loon. Hier een juridisch voorbeeld.

Wanneer krijgt oproepkracht geen uitkering bij ziekte?

Als de werknemer ziek is buiten een oproepperiode is er geen recht op enige loonbetaling door de werkgever. Dit blijft zo voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Pas als de arbeidsovereenkomst eindigt, ontstaat recht op ziekengeld op basis van de Ziektewet. Dit moet de werknemer aanvragen bij het UWV.  Of een oproepkracht na ziekmelding dus recht heeft op doorbetaling van zijn loon, is afhankelijk van de vraag of de oproepkracht als hij of zij niet ziek zou zijn geworden, gewerkt zou hebben.

Twitter

Overzicht horeca verzekeringen

De volgende verzekeringen kunnen wij in één pakket horeca verzekeringen plaatsen. De hotel verzuim verzekering is daar een onderdeel van. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een hotel kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering horeca
 2. Werknemersschade
 3. Bedrijfsschade horeca
 4. Geldverzekering horeca
 5. horeca inventaris
 6. horeca goederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. horeca rechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand horeca personeel
 10. Auto’s en vrachtwagens horeca
 11. Aanhangwagens
 12. Werkmaterieel verzekering (heftrucks e.d.)
 13. horeca elektronica verzekering (inclusief computers)
 14. horeca sopatl verzekering (opstal)
 15. Milieuschade verzekering
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Zijn er specifieke risico’s die maatwerk nodig hebben kijkt u dan even op onze pagina “Maatwerk”.

Loondoorbetaling horeca verzuim verzekering?

Voor u als werkgever is de verplichting om het loon door te betalen bij ziekte een financieel risico. U kunt dit risico zelf dragen maar u kunt ook het onderdeel verzuim bij de horeca verzekeringen pakket afsluiten, de premie kunnen wij eenvoudig en snel opgeven. Deze horeca verzuim verzekering dekt de loonschade van een werkgever gedurende 104 weken en biedt ondersteuning bij re-integratie door aanvullende dienstverlening. Een dus ook de financiële gevolgen bij ziekteverzuim oproepkrachten.

Professionele risico management

Wilt u echt grondig uw horeca gelegenheid analyseren en zorgen dat u elk risico kent en beoordeelt of u het risico wilt:

 1. Aanvaarden
 2. Verminderen
 3. Reserve opbouwen
 4. Extern verzekeren

Kijk dan even op dit online overzicht

Onze inkomsten bij een horeca verzuim verzekering

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 10% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Premie horeca verzuim verzekering

Verzuimverzekeringen offertes Horeca verzekeringspakket premie berekenen Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video