Rechtsbijstand MKB – Liegen en bedriegen

Rechtsbijstand MKB

Het wemelt van de Do’s & don’ts bij ziekte van werknemers. Een zeer uitgebreide uitleg van veel details bij ziekte van uw werknemers. Rechtsbijstand MKB in de praktijk. Maar eerst een tweetal bekende voorbeelden: jokken en burnout.


Caissière valt door de mand

Rechtsbijstand MKBHet echtpaar Van der Veer runt een kleine supermarkt. Hardwerkende ondernemers die zelf ook bijspringen bij de kassa en vakkenvullen als de nood aan de man is. Op een gegeven moment meldt caissière Yvonne zich ziek met rugklachten. Maar dat blijkt uiteindelijk wel mee te vallen.
Diezelfde dag voert de arbodienst een controle uit.
Yvonne blijkt niet thuis. Twee dagen later belt haar broer om een ander verpleegadres door te geven. Het supermarktechtpaar stuurt een boze brief naar Yvonne. Geen reactie. Na drie maanden stelt de arboarts dat Yvonne weer kan werken. In eerste instantie halve dagen en na een week volledig. Zij komt zonder bericht niet opdagen.
Volledig arbeidsongeschikt. Als mails en brieven niets uitrichten, zet het echtpaar de loonbetaling stop. Maar dan geeft een deskundigenoordeel van het UWV aan dat Yvonne honderd procent arbeidsongeschikt is. Op grond van dat advies betaalt het echtpaar haar salaris toch weer uit. Het oordeel van het UWV biedt aanknopingspunten om Yvonne voor halve dagen vervangende, rugsparende werkzaamheden aan te bieden. Maar opnieuw verschijnt ze niet op haar werk. De opgegeven reden: ze zou om het uur moeten liggen en is niet in staat om te reizen met de trein.
Betrapt. Er lijkt geen schot in de zaak te komen. Totdat mijn collega

die de zaak behandelt, boodschappen gaat doen en in de supermarkt stomtoevallig Yvonne achter de kassa aantreft. Diezelfde Yvonne die om het uur moet liggen vanwege ernstige rugklachten, is bij een andere supermarkt gewoon aan het werk. Echtpaar Van der Veer ontslaat haar uiteraard op staande voet. Rechtsbijstand MKB is dan een welkome verlichting rondom zo’n gevoelige zaak.

Bedrijfsrechtsbijstand bereken premie online

Burnout of aansteller?

‘Hou je nog even vol? We hebben niemand anders die de klus kan klaren.’ Werkgevers zitten vaak met hun handen in het haar als een werknemer dreigt uit te vallen. Ongewild voeren ze de druk bij de werknemer op.
En dat leidt juist vaak tot wrijving en meer klachten. De rol van een leidinggevende is cruciaal bij het voorkomen van een burn-out.

Om wrijving en extra klachten te voorkomen is het belangrijk om als werkgever of leidinggevende een
aantal dingen in het achterhoofd te houden. We merken dat er bijvoorbeeld niet altijd goed naar elkaar geluisterd wordt. Vaak duurt het te lang voordat werkstress bespreekbaar wordt gemaakt.

Hoe moet het dan wel?

De volgende tips bij rechtsbijstand MKB kunnen helpen om het proces goed te laten verlopen.

1. Luister naar je werknemer. Kom als leidinggevende bij de eerste signalen direct in actie en wacht niet af
totdat de werknemer daadwerkelijk een burn-out heeft.
2. Wees betrokken en respectvol. Op het moment dat iemand tóch uitvalt, laat dan uitspraken over eigen
schuld achterwege. Erkennen dat iemand zich niet zomaar ziek heeft gemeld, is een eerste stap voor de
werknemer om op een goede manier terug te keren.
3. Maak samen met de medewerker en de arboarts een duidelijk plan van aanpak over wat wanneer
gebeurt. Volg de adviezen van de arboarts op en geef voldoende ruimte om te re-integreren op eigen
tempo. Probeer de werknemer nooit te verleiden sneller te gaan dan de arboarts bepaalt. En vermijd
discussies over niet-relevante onderwerpen die de re-integratie in de weg kunnen staan.


U krijgt een ziekmelding van een werknemer.

Dan kunt u ervan uitgaan dat uw werknemer ook echt ziek is. Na een ziekmelding kunt u de bedrijfsarts inschakelen. Die kan als enige vaststellen of uw werknemer zich terecht heeft ziek gemeld. U heeft altijd de Rechtsbijstand MKB nog achter de hand.

Verzuimprotocollen zinvol?

Goede afspraken met werknemers en oproepkracht zijn belangrijk om ziekteverzuim oproepkrachten onder controle te houden. het werken met verzuimprotocollen is cruciaal om het ziekteverzuim oproepkrachten onder controle te houden. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.doc) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Loon doorbetalen, provisie niet.

Tijdens de ziekte van uw werknemer moet u het loon doorbetalen. Provisies die uw werknemer misloopt omdat hij geen omzet kan maken, vallen hier echter niet onder. Die hoeft u dan ook niet uit te betalen. De werknemer heeft immers niet gewerkt, dus ook geen omzet behaald. Maar er gelden uitzonderingen. Overleg daarom altijd met een jurist van Rechtsbijstand MKB.

Hoeveel loon moet ik doorbetalen?

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft gedurende een periode van 104 weken recht op minimaal zeventig procent van zijn vastgestelde, laatstverdiende loon. Ligt het loon onder het minimumloon, dan heeft de
werknemer gedurende de eerste 52 weken in ieder geval recht op het minimumloon. De tweede 52 weken geldt de minimumloongarantie niet. Dan ontvangt de werknemer dus zeventig procent van het minimumloon.

Recht op aanvulling

In de meeste arbeidsovereenkomsten hebben werknemers de eerste 52 weken, of zelfs de eerste 104 weken, recht op volledige loondoorbetaling. Dit is het zogenoemde recht op aanvulling. Is dit niet vastgelegd in
de arbeidsovereenkomst? Dan kan wel in de cao zijn opgenomen dat een werknemer in het eerste en/of tweede jaar recht heeft op gedeeltelijke of volledige loondoorbetaling. Dit is afhankelijk van wat in die betreffende
cao is vastgelegd.

Moet ik altijd loon doorbetalen?

Rechtsbijstand MKB

Op de verplichte loondoorbetaling bestaan ook uitzonderingen. U mag als werkgever de loonbetaling staken of opschorten als uw werknemer:
• de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Hiernaast een uitspraak van een rechter waar veel werkgevers mee te maken krijgen; sportblessures. Bij dit voorbeeld heeft Rechtsbijstand MKB zijn waarde aangetoond.
• bij zijn aanstelling gebreken heeft verzwegen die wel van belang waren bij de beoordeling of de werknemer in staat is de werkzaamheden uit te voeren
• weigert mee te werken aan zijn herstel
• weigert passende arbeid te verrichten
• weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak voor re-integratie
• geen gegevens verstrekt om het recht op loon vast te stellen

Let op!

Bij een geschil over loondoorbetaling moet u uw werknemer eerst in de gelegenheid stellen om alsnog aan de regels te voldoen. Dit doet u schriftelijk. U stelt hierbij een datum vast waarvoor hij of zij alsnog de regels moet opvolgen. Weigert uw werknemer dit? Dan mag u de loonbetaling daadwerkelijk staken of opschorten.

Loonstaking of -opschorting. Wat zijn de regels?

Staken of opschorten: wat is het verschil?

Bij staking van het loon heeft de werknemer geen recht op loondoorbetaling. Voldoet uw werknemer na staking alsnog aan de regels, dan hoeft u het niet-betaalde loon niet alsnog te betalen. Bij opschorting moet u
het ingehouden loon wél uitbetalen. Staking van de loondoorbetaling is niet mogelijk als uw werknemer geen gegevens verstrekt om het recht op loon vast te stellen. In dat geval kan er alleen sprake zijn van opschorting.
U moet rekening houden met de volgende regels. Overleg altijd even met de rechtsbijstandsverzekering als u een pol heeft voor rechtsbijstand MKB zodat u in deze fase geen fouten maakt.

Bij staking:

• Alleen na een voorafgaande schriftelijke waarschuwing.
• Alleen als een werknemer zijn verplichting(en) niet nakomt.
• U moet duidelijk omschrijven welke verplichting(en) de werknemer niet nakomt.
• U moet aangeven dat u tot staking van het loon overgaat.
• Geef ook aan dat een medewerker geen recht meer heeft op uitbetaling van het ingehouden loon zodra u tot loonstaking bent overgegaan.
• Staking van loon is niet mogelijk als de werknemer geen gegevens verstrekt om het recht op loon vast te stellen.
• Voldoet de werknemer weer aan zijn verplichting(en), dan moet u weer loon betalen. Over de tussenliggende periode hoeft u het loon niet alsnog uit te betalen.

Bij opschorting:

• Alleen na een voorafgaande schriftelijke waarschuwing. Even overleg met een jurist is een nuttige stap zodat de rechtsbijstand MKB goed wordt ingezet.
• Alleen als een werknemer zijn verplichting(en) niet nakomt.
• U moet duidelijk omschrijven welke verplichting(en) de werknemer niet nakomt.
• U moet aangeven dat u tot opschorting van het loon overgaat.
• Opschorting van loon is wel mogelijk als de werknemer geen gegevens verstrekt om het recht op loon vast te stellen.
• Voldoet de werknemer weer aan zijn verplichting(en), dan moet u vanaf de eerste dag dat hij deze nakomt het loon weer betalen. Wanneer u dat loon had opgeschort, dan moet u ook het loon over de opschortingsperiode alsnog uitbetalen.

Bedrijfsrechtsbijstand bereken premie online

Ziekte en vakantiedagen

Een zieke werknemer bouwt over de dagen dat hij ziek is wel vakantiedagen of -uren op. Tot 1 januari 2012 was dit niet het geval. Toen gold dit alleen voor de laatste zes maanden dat de werknemer ziek was. Deze regeling was echter niet in overeenstemming met de Europese richtlijn en is daarom gewijzigd. Is uw werknemer gedeeltelijk ziek? Ook dan bouwt hij gewoon vakantiedagen of -uren op.
Voorheen bouwde een werknemer alleen vakantiedagen of -uren op over de tijd dat hij of zij daadwerkelijk werkte.

Bedrijfsrechtsbijstand bereken premie online

Wettelijk en bovenwettelijk

Met de opbouw van vakantiedagen worden de wettelijke vakantiedagen of -uren bedoeld. Soms heeft uw werknemer ook nog recht op bovenwettelijke dagen of uren. Dit is afhankelijk van wat u hierover met uw werknemer hebt afgesproken (en vastgelegd in de arbeidsovereenkomst) of van wat er in de cao staat. De wettelijke vakantieuren zijn viermaal het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Daarbovenop kunt u bovenwettelijke vakantieuren verstrekken, wanneer dit in de arbeidsovereenkomst of cao zo is vastgelegd.

Rechtsbijstand MKB

Conflict

De rechtsbijstandsverzekeraar geeft bij Rechtsbijstand MKB u juridische hulp, als u verzekerd bent op het moment dat het conflict ontstond. Ook de feiten die direct hebben geleid tot dit conflict, moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van deze verzekering Rechtsbijstand MKB.
U moet uw verzoek om juridische hulp indienen gedurende de looptijd van deze verzekering. Als u een nieuw verzoek indient als uw verzekering al is geëindigd, krijgt u dus geen juridische hulp meer. U krijgt alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon weten) dat u deze hulp nodig zou hebben, toen u de verzekering Rechtsbijstand MKB afsloot. Bij twijfel is het aan u om aan te tonen dat u dat nog niet wist (of kon weten).

Dreigend conflict

Is er nog geen conflict waarvoor u juridische hulp nodig hebt, maar dreigt dat wel te ontstaan? Of denkt u dat u een conflict krijgt waarvoor u juridische hulp nodig hebt? En gaat dit over iets wat binnen deze verzekering valt? Dan kunt u hierover één keer telefonisch advies aan de rechtsbijstandsverzekeraar vragen. Dit advies baseren wij dan op de informatie die u telefonisch aan ons doorgeeft.

Afname arbeidsconflicten

Vraagt u juridische hulp in meer conflicten?

Het kan zijn dat u meer conflicten hebt die met elkaar samenhangen. Of die dezelfde feiten als oorzaak
hebben. Dan zien wij al deze conflicten samen als één conflict. Dit betekent bijvoorbeeld dat u dan recht hebt op één keer het kostenmaximum dat voor dat conflict geldt. Dus niet meer keren.

Wachttijd?

Juridische hulp na het afsluiten van de verzekering. In de bijzondere polisvoorwaarden staat of er een wachttijd geldt en hoe lang die is. Een wachttijd is een periode nadat de verzekering is ingegaan. Voor conflicten die in deze periode ontstaan, krijgt u geen juridische hulp. Een wachttijd geldt zowel voor de onderdelen die u direct verzekert, als voor de onderdelen die u later meeverzekert bij deze verzekering Rechtsbijstand MKB. De rechtsbijstandsverzekeraar geeft u binnen de wachttijd wel juridische hulp bij een conflict, als:

  1. uw verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarmee u dezelfde rechten had op juridische hulp;
  2. u bij het afsluiten van uw verzekering niet kon weten dat dit conflict zou ontstaan. De rechtsbijstandsverzekeraar kan u dan wel vragen om dit aan te tonen.

 

 


Alle bedrijven offertes
Verzekeringen

Comments are closed.