Verkiezing 2021 AOW programma politieke partijen

Verkiezing 2021 AOW

Verkiezing 2023 AOW programma politieke partijen (doorneweerd.nl)

De AOW wordt beschouwd als één van de belangrijkste voorzieningen in Nederland. En dus ook een voorziening waar veel aandacht aan zou moeten worden gegeven vanwege de hoge kosten en het grote maatschappelijke belang. De 4-jaars verkiezing 2021 AOW plannen van een politieke partijen horen dus volop aandacht te krijgen. Hieronder

  • 1. De politieke partij;
  • 2. Een (eigen) korte omschrijving;
  • 3. De gevonden AOW citaten/standpunten uit het programma;
  • 4. Een link naar het partijprogramma.

50 PLUS

AOW maximaal

Verkiezing 2021 AOW

De 50Plus verkiezing 2021 AOW standpunten. 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd. AOW-ers krijgen een 13e-maand. Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent); Geen fiscalisering. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Dat moet zo blijven. AOW’ers die recht hebben op een aanvullende inkomensondersteuning moeten deze krijgen zonder daarvoor een aanvraag te doen. We willen voor ouderen met alleen AOW en een klein pensioen, een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken. 50PLUS pleit voor digitaliseringlessen voor niet-digivaardige mensen.

50Plus Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


CDA

Geen AOW standpunten bekend

Verkiezing 2021 AOW

De CDA verkiezing 2021 AOW standpunten. Helaas, hun verkiezingsprogramma 2021 AOW standpunt staat nergens vermeld. Er is wel een AOW pagina op de website echter zonder feitelijke AOW standpunten.

CDA Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


Christen Unie

Minstens plus 10%

Verkiezing 2021 AOW

De Christen Unie verkiezing 2021 AOW standpunten. De AOW wordt met ten minste 10% verhoogd, maar tegelijkertijd geleidelijk verder gefiscaliseerd. Daarnaast wordt de huidige ouderenkorting omgevormd tot een op het huishouden gebaseerde korting met een meer geleidelijke afbouw dan de huidige heffingskorting. We houden naast de basiskorting een ouderenkorting overeind om te voorkomen dat mensen er door de verdere fiscalisering van de AOW op achteruit zouden gaan. We verhogen het wettelijk minimumloon. De bijstand en de AOW stijgen met deze verhoging mee.

CU Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


D66

AOW wordt verzilverbare heffingskorting

Verkiezing 2021 AOW

De D66 verkiezing 2021 AOW standpunten. Trapsgewijs zullen we de studiefinanciering, bijstand en AOW door een verzilverbare heffingskorting vervangen. We verhogen het minimumloon met tenminste 10 procent. De aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW, laten we deels meestijgen en zullen we niet laten verlagen. We kijken, zodra de effecten op overheidsfinanciën en economie dit toelaten en er geen grote negatieve effecten op werkgelegenheid zijn, hoe de verzilverbare heffingskorting kan worden verhoogd tot uiteindelijk het bestaansminimum, zodat bijvoorbeeld de studiefinanciering, de bijstand en de AOW er toenemend in kunnen opgaan. Ook huishoudens met een hoger inkomen krijgen recht op de verzilverbare heffingskorting, terwijl zij nu geen recht hebben op toeslagen. Dit trekken we recht door voor de hogere inkomens de tarieven van de inkomstenbelasting te verhogen voor de hoogste inkomensschijven, aftrekposten te versoberen en de AOW-premie verder te fiscaliseren. We verhogen de AOW-uitkering, in combinatie met het afschaffen van de toeslagen en de invoering van de verzilverbare heffingskorting. Daarnaast krijgen alle gepensioneerden – ook degene die nu geen recht hebben op toeslagen – de verzilverbare heffingskorting. Daarom vinden wij het rechtvaardig om de AOW-premie verder te fiscaliseren. Wij willen dat het normaler en gemakkelijker wordt om na de AOW-leeftijd te blijven doorwerken. We willen dat er verder onderzoek wordt gedaan naar het repareren van de onvolledige AOW-opbouw van Nederlanders van Surinaamse afkomst. Daarnaast zorgen we ervoor dat andere mensen met een onvolledige AOW-opbouw altijd een AIO-uitkering krijgen. We versoepelen de regels van deze uitkering, bijvoorbeeld door niet te controleren op vakanties. Internationale talenten krijgen de mogelijkheid om in de eerste vier jaar het gespaard pensioen en AOW uit te laten betalen. Bij terugkeer van arbeidsmigranten wordt geholpen met re-integratie. Hier opgebouwde pensioen- en AOW-rechten worden uitbetaald in de vorm van een lumpsum in het land van herkomst.

D66 Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


Denk

AOW-leeftijd verhoging stoppen

Denk verkiezing 2021 AOW standpunten. Lagere AOW-leeftijd door de (versnelde) verhoging van de AOW-leeftijd stoppen. Compensatie van AOW-gat van met name Surinaams-Nederlandse ouderen.

Denk Programma Verkiezingen 2021(Pdf)


Forum Voor Democratie

AOW wordt netto en op 65 jaar

Verkiezing 2021 AOW

De Forum verkiezing 2021 AOW standpunten. We willen een hogere belastingvrije voet van uiteindelijk € 20.000. Dit heeft een positief effect voor AOW’ers. De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar. Mensen met fysiek zware beroepen recht op AOW na een arbeidsverleden van 40 jaar. Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhoging van de AOW. AOW- en pensioenleeftijd naar 65 jaar of 40 jaar werken bij zware beroepen. Koopkrachtverbetering voor AOW-ers. Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen, waaronder het dichten van het AOW-gat. Forum voor Democratie wil de keuzevrijheid vergroten voor ouderen. Pensioen en AOW moet een vangnet zijn voor wie daar gebruik van wil maken en behoefte aan heeft – maar geen keurslijf waar iedereen in gedrongen wordt. Wie nog wil deelnemen aan het arbeidsproces moet de mogelijkheid krijgen dat ook te doen. Voor de mensen met fysiek zware beroepen die nu óók op latere leeftijd hun AOW krijgen, is nog steeds geen goede regeling getroffen. Dat is onacceptabel.

Forum Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


AOW-ers met weinig pensioen krijgen meer

Verkiezing 2021 AOW

De GroenLinks verkiezing AOW standpunten. We omarmen het ideaal van een basisinkomen. Dat betekent niet dat iedereen in Nederland. van arm tot rijk een gelijk bedrag krijgt. Het betekent wel dat ouderen met alleen AOW gewoon kunnen rondkomen. We verhogen de AOW-uitkering. Ouderen zonder aanvullend pensioen en met een gat in hun AOW-opbouw omdat ze in Suriname of op het Caribische deel van het Koninkrijk zijn opgegroeid, geven we een aanvulling op hun inkomen.

Groenlinks Programma Verkiezingen 2021(Pdf)


JA21

Bij zware beroepen hogere AOW-opbouw

JA21 verkiezing 2021 AOW standpunten. Het moet mogelijk worden naar een variabele pensioenleeftijd toe te werken waarover u zelf de keuze hebt. Zeker bij zware beroepen wegen veertig gewerkte arbeidsjaren zwaar bij het vaststellen van de AOW-leeftijd.

JA21 Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


PvdA

AOW omhoog

Verkiezing 2021 AOW

De PvdA verkiezing 2021 AOW standpunten. We verhogen het minimumloon stapsgewijs naar 14 euro per uur. De AOW en de bijstand gaan omhoog.

PvdA Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


Partij voor de Dieren

AOW omhoog en na max 40 jaar werken 65 jaar

Verkiezing 2021 AOW

De Partij voor de Dieren. verkiezing 2021 AOW standpunten. Het minimumloon gaat omhoog naar 14 euro per uur. De AOW, de Wajong en de bijstandsuitkering stijgen mee. De AOW-uitkering moet daarom omhoog. Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jarige leeftijd, krijgt vanaf dan AOW. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een evenredig aangepaste AOW-uitkering. De AOW-uitkering gaat omhoog.

P vd Dieren Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


PVV

AOW 65 jaar

Verkiezing 2021 AOW

De PVV verkiezing 2021 AOW standpunten. AOW-leeftijd op 65 jaar.

PVV Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


SGP

Aandacht AOW zware beroepen

De SGP verkiezing 2021 AOW standpunten. Geen compensatie pensioenkortingen door verhoging van de AOW.  Extra aandacht voor zware beroepen die te maken krijgen met een verhoging van de AOW-leeftijd.

SGP Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


SP

AOW 65 jaar plus minimaal 25%

Verkiezing 2021 AOW

De SP verkiezing 2021 AOW standpunten. We verlagen de AOW-leeftijd naar 65 jaar, zodat iedereen voortaan vanaf 65 jaar kan stoppen met werken. Werknemers krijgen het recht om na hun 65ste door te werken. De AOW gaat met minimaal 25% omhoog. Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen in deze periode het minimumloon tot 14 euro per uur. De AOW-uitkering, de Wajong, de WIA en het sociaal minimum (bijstand) stijgen automatisch mee.

SP Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


Volt

Geen AOW standpunten bekend

De Volt verkiezing 2021 AOW standpunten. Helaas, hun AOW standpunt (of pensioen standpunt) staat nergens vermeld.

Volt Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


VVD

AOW 2 jaar flexibel

Verkiezing 2021 AOW

De VVD verkiezing 2021 AOW standpunten. Uitkeringen stijgen niet automatisch mee met het minimumloon, met uitzondering van AOW en arbeidsongeschiktheid. We maken het mogelijk om de AOW-uitkering twee jaar later te laten beginnen in ruil voor een hogere maandelijkse uitkering. Afschaffen van het verplichte leeftijdsontslag in cao’s. Werkgever en werknemer stellen in overleg de pensioenleeftijd vast. Beiden behouden de mogelijkheid om het contract op de AOW-leeftijd op te zeggen. De verplichte maximale pensioenleeftijd voor rechters, hoogleraren en burgemeesters gaat naar 75 jaar en stijgt verder mee met de AOW-leeftijd.

VVD Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


De AOW feiten

  • Aantal AOW-ers 3.500.000
  • AOW uitgaven € 41.000.000.000,- per jaar
  • AOW inkomsten via premieheffing 53% en via financiering door belastingheffing 47%

Verantwoording

Er is voor gekozen zoveel mogelijk de letterlijke citaten uit het verkiezingsprogramma weer te geven die gaan over de AOW of AOW gerelateerde teksten. Redactioneel heb ik er in sommige gevallen voor gekozen om al te “enthousiaste toonzetting” te verwijderen uit de citaten. Zijn er nuances of correcties nodig dan zal ik die op verzoek doorvoeren. Gerrit-Jan Doorneweerd

Pensioeninformatie