Vervoerdersverzekering 2020 premies direct online

De Vervoerdersverzekering is bedoeld voor beroeps wegvervoerders. Dus als u als ondernemer goederen van anderen vervoert en voor rekening van anderen. Wilt u uw eigen goederen die u laat vervoeren verzekeren, kies dan voor een transportverzekering. Met deze vervoerdersverzekering wordt de schade betaald aan deze goederen of diefstal, u als aansprakelijk bent.

Vervoerdersaansprakelijkheid premie online

Wat verzekert vervoerdersverzekering?

vervoerdersverzekering

Schade aan of verlies van spullen van anderen waarvoor u als vervoerder aansprakelijk voor bent. Natuurlijk bent u als vervoerder aansprakelijk op basis van de AVC (bij binnenlands vervoer) of CMR (grensoverschrijdend vervoer). Daarin is vastgelegd wanneer u aansprakelijk bent voor schade. De vervoerdersverzekering zorgt dan voor het beperken van het aansprakelijkheidsrisico.

Welke voorwaarden gebruikt ?

Verzekeraars gaan er bij beroepsvervoer vanuit dat er gewerkt wordt met één van onderstaande voorwaarden voor beroepsvervoer bij het aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering vervoerder.

 • AVC. Voorwaarden die beroepsgoederenvervoer betreffen binnen Nederland
 • AVK (Algemene voorwaarden Koeriersdiensten
 • CMR (Grensoverschrijdend beroepsvervoer over de weg.)
 • CMR- voorwaarden binnen Nederlanden
 • Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX)
 • Physical Distribution voorwaarden
 • Verhuisvoorwaarden
 • Opslagvoorwaarden
 • Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen (AVCM)
 • Algemene Bergings- en Vervoerscondities gestrande Voertuigen (ABVV)
 • Logistieke Service Voorwaarden (LSV)

Verzekerde vervoerscondities & voorwaarden

CMR
tot maximaal € 15 per kg. beschadigd of ontbrekend brutogewicht per gebeurtenis.

AVC
tot maximaal € 3,40 per kg. beschadigd of ontbrekend brutogewicht per gebeurtenis.

Voorwaarden Aansprakelijkheid Wegvervoerders

Dekkingsvoorwaarden vervoerdersverzekering

Op een vervoerder rust minimaal de (contractuele) verplichting om de te vervoeren goederen ‘gaaf, volledig en tijdig’ op de plaats van bestemming af te leveren. Lukt dat niet, dan kan de vervoerder voor schade aan/ verlies van de vervoerde zaken, door de belanghebbende (dit is meestal de opdrachtgever) aansprakelijk worden gesteld. De gevolgen daarvan zijn gedekt onder deze aansprakelijkheidsverzekering vervoerder.

Meeverzekerd zijn meestal, de in het kader van een gedekte gebeurtenis, ook onderstaande gemaakte kosten:

 • opruimingskosten (opruiming van de – restanten van de – lading), maximaal tot € 5.000,-;
 • bereddingskosten, tot € 2.500,-;
 • kosten verbonden aan een in overleg met de maatschappij gevoerde gerechtelijke- of arbitrageprocedure.

Hulpmaterialen en eigendommen

Tevens bestaat dekking voor schade ontstaan aan in het vervoermiddel aanwezige ‘hulp-materialen’ (maximaal € 1.250,-) en eigendommen van het verzekerde bedrijf en/of diens personeel (maximaal € 500,-).

Eigen risico vervoerdersverzekering

 • € 250 per gebeurtenis voor binnenlands vervoer
 • € 500 per gebeurtenis voor grensoverschrijdend vervoer

Wat is er niet verzekerd?

Een aantal zaken zijn uitgesloten op een vervoerdersverzekering .

 1. Levende have (vee)
 2. Aan een ander uitbesteed vervoer
 3. Contaminatie (Schade door contaminatie ontstaat bij vermenging of besmetting van de lading met een andere stof)

Waar geldt de vervoerdersverzekering ?

vervoerdersverzekering

Standaard heeft u een dekking in Europa, inclusief Turkije maar exclusief de GOS-landen. Maar het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als u alleen maar goederen vervoert binnen Nederland. Een vervoerdersverzekering kan een standaard verzekering zijn maar ook met maatwerk precies passend bij het risico worden aangepast.

Het verschil met een transportverzekering

Een eigen lading verzekeren kan met een transportverzekering. Die kunt u alleen afsluiten als u belang heeft bij de lading, bijvoorbeeld als eigenaar. Of in opdracht van en voor een specifieke opdrachtgever. Het gaat dus om uw eigen handelsgoederen. Hier is een vervoerdersverzekering niet voor bestemd maar kan met een transportverzekering worden verzekerd.

Leveringsvoorwaarden

Er is bij vervoerdersverzekering meestal geen verzekeringsverplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar
 2. Haal de vervoerdersverzekering voorwaarden niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Wettelijke verplicht?

Een vervoerdersverzekering is niet wettelijk verplicht. Toch zijn er veel situaties waarin u deze verzekering wel moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. Of omdat u uw klant, bij schade, ook schadeloos wilt stellen.

Naverrekening

De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, het aantal wagens en welke werkzaamheden. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar de premie vervoerdersverzekering via een naverrekeningsnota in rekening kan brengen.

Premies en Offertes

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Gereedschappen premieberekening Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsauto - premie op maat Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen