WA tractorverzekering 7 cruciale 20 tips

wa tractorverzekering

Bij een tractorverzekering zijn er drie verzekeringsvormen mogelijk. Wettelijke aansprakelijkheid, aangevuld met beperkte casco. En de meest uitgebreide vorm natuurlijk de volledig casco dekking. In dat laatste geval zijn eigenlijk alle van buitenkomende onheilen verzekerd op een tractorverzekering. Maar de wa tractorverzekering kan prima goedkoop worden aangevuld met een paar extra elementen. Hieronder een opsomming en nog een paar tips.

Tractorverzekering premieberekening

wa tractorverzekering

De premie voor de wettelijke aansprakelijkheid op een wa tractorverzekering wordt vaak bepaald aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde. De gedachte hierachter is dat de cataloguswaarde en het vermogen van de tractor een sterke relatie hebben. Meer motorvermogen betekent vaak een zwaardere tractor die meer schade kan aanrichten. En dus is vraag de verzekeringsmaatschappij meer premie.

7 belangrijke tips wa tractorverzekering

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een wa tractorverzekering. De aanvullingen op de wa tractorverzekering zijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

1. wa tractorverzekering & de bestuurder

Deze aanvullende verzekering geeft recht op vergoeding (€ 1.000.000,00) van de schade veroorzaakt door een tractor die de verzekerde lijdt als gevolge van een gedekte gebeurtenis. Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
Als gedekte gebeurtenis gelden:

  1. Verkeersongevallen wa tractorverzekering. Een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overrijding waarbij het verzekerde werkmaterieel is betrokken.
  2. Andere ongevallen. Enig ander ongeval dat de verzekerde als bestuurder (ook: bij het in-/uitstappen) van het verzekerde werkmaterieel treft, voor zover dat ongeval is te beschouwen als een plotseling onverwacht van buiten komend, op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel doet ontstaan.

2. Wa tractorverzekering & Rechtsbijstand

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand in een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:
– deelname aan het wegverkeer met het werkmaterieel;
– het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het werkmaterieel.
Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking hebben op:
– het verhalen van schade aan personen en/of schade aan zaken;
– strafzaken;
– geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.
Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding en de exact uit te keren vergoedingen zie de wa tractorverzekering voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

3. Dekkingsgebied

Vaak is dekkingsgebied Nederland voldoende maar steeds vaker werken ook bedrijven buiten de natuurlijke landsgrenzen. België en Duitsland of verder weg. Controleer de dekking van de verzekeringsvoorwaarden en breidt het dekkingsgebied van de tractor uit als andere werkgebieden voor kunnen komen. Liever vooraf het dekkingsgebied correct vermelden dan achteraf te ervaren dat de wa tractorverzekering nog te beperkt was.

4. BTW meeverzekeren

Het kan zijn dat uw bedrijf de BTW niet kan verrekenen. In dat geval is het zinvol de BTW wel mee te verzekeren. Kunt u de BTW wel volledig verrekenen; dan wordt de BTW niet meegenomen in de bepaling van de dagwaarde of de nieuwwaarde.

5. Verhuur

Incidentele verhuur zonder machinist wordt door de meeste verzekeringsmaatschappij wel geaccepteerd en geven ze “gewone” verzekeringsdekking. Wel kan er een verhoogd eigen risico aanwezig zijn.  Is er geen incidentele verhuur maar structurele verhuur zonder machinist dan is er geen dekking bij de meeste verzekeringsmaatschappijen op de wa tractorverzekering. Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel. Kijk goed de verzekeringsvoorwaarden na zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan. Of vraag het ons.

6. Diefstal tracing

Rust uw tractor uit met het tracking- en tracingsysteem bij diefstal. De wa tractorverzekering kan dan een extra premiekorting te krijgen (bij een aantal verzekeringsmaatschappijen).

7. Eigen gebrek

Deze toevoeging dekt schade en kosten aan uw werkmaterieel door materiaal-, constructie- of bedieningsfouten. Meestal zal op de wa tractorverzekering een maximale termijn staan tot maximaal 5-6 jaar vanaf de aankoop.

Casco dekking

Diezelfde cataloguswaarde van de wa tractorverzekering wordt vaak gebruikt voor de casco premie van een tractorverzekering. Let daarbij vooral op de vergoeding van de waarde in de eerste drie jaar. Een goede nieuwwaarde regeling is één van de belangrijkste punten om tractorverzekeringen met elkaar te vergelijken. Als na twee jaar de tractor total-loss is dan is een nieuwwaarde regeling tractorverzekering nodig om weer een fatsoenlijke tractor te kopen ter vervanging van de verwoeste tractor.

Beperkt Casco

Bij de berekening van de Beperkt casco premie wordt de dagwaarde aangehouden. Beperkt casco tractorverzekering keert, simpel gezegd uit bij brand en diefstal. Later gaan we die uitgebreide extra dekking nog eens extra bekijken want vaak kan een wettelijke aansprakelijkheidsdekking bij een tractor met een kleine bijbetaling worden uitgebreid met beperkt casco.

Wanneer dagwaarde of nieuwwaarde?

Indien binnen drie jaar na aanschaf door de verzekeringnemer als eerste eigenaar/gebruiker sprake is van een totaal verlies schade en naar aanleiding daarvan wordt overgegaan tot aanschaf van een vervangend werkmaterieel waarvoor de verzekering wordt voortgezet, wordt als dagwaarde beschouwd: de aanschafwaarde van het werkmaterieel zoals vermeld op een (originele) aankoopnota. Bij toepassing van deze regeling kan als schadevergoeding maximaal 110% van het verzekerde bedrag worden uitgekeerd, met dien verstande dat de schadevergoeding nooit meer zal bedragen dan de aanschafwaarde van het vervangende werkmaterieel verminderd met de eventuele restantwaarde van het verzekerde werkmaterieel. Uiteraard is er geen uitkering als er alleen een wa tractorverzekering is

Hieronder nog even een voorbeeld van een tekst zoals de verzekeraar gebruik rondom de uit te keren verzekerde bedragen. Zie dat de verzekerde bedragen die uitgekeerd worden hoger kunnen zijn doordat proceskosten en rente extra gedekt zijn bovenop de verzekerde bedragen.

1 Het verzekerde bedrag. Tenzij in deze voorwaarden anders is vermeld keert de maatschappij per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen maximaal het in de polis vermelde bedrag uit dan wel een hoger bedrag wanneer dat overeenkomstig de WAM is vereist.
2 Proceskosten / wettelijke rente. Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoedt de maatschappij naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis:
– de kosten tot betaling waarvan een verzekerde is veroordeeld ter zake van een door hem met goedvinden van de maatschappij gevoerde procedure;
– de kosten van de in opdracht van de maatschappij verleende rechtsbijstand;
– de kosten tot betaling waarvan de maatschappij is veroordeeld ter zake van een door de benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakte procedure;
– de wettelijke rente die is verschuldigd over het gedekte deel van de schade.

Onze artikelen over wa tractorverzekering

Voor tractorverzekeringen schrijven wij geregeld artikelen met achtergrondinformatie.

Audio

Premie online berekening

Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening