Lijfrente jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 – alle cijfers en tips

Bij onderstaande cijfers van de jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 geven u snel inzicht in de aftrekmogelijkheden.

 Lijfrenteaftrek 2018 
 Jaarruimte 2018 = 13,3% x premiegrondslag – 6,27A – FOR (*) 
 AOW franchise €    12.129,-
 Maximale pensioengrondslag €  105.075,-
 Maximale jaarruimte 2018 €    12.362,-
 Reserveringsruimte 2018 €      7.167,-
 Reserveringsruimte 2018 vanaf 10 jaar >AOW €    14.152,-
 Stakingswinst > AOW – 5 jaar €  454.237,-
 Stakingswinst > AOW – 15 jaar €  227.126,-
 Stakingswinst overige gevallen €  113.569,-
 Tijdelijke oudedagslijfrente uitkering €    21.483,-
 Overbruggingslijfrente uitkering €    63.288,-
 Afkoopgrens bij arbeidsongeschiktheid €    40.644,-
 Afkoopgrens kleine lijfrente €       4.351,-

(*)
A staat voor ‘Factor A’. Dit is het pensioen dat in een bepaald jaar via de werkgever wordt opgebouwd.
F is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Deze is alleen van toepassing voor zelfstandig ondernemers. 

Jaarruimte 2018

jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018

Als u in een jaar een pensioentekort hebt, mag u uw uitgaven voor een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht aftrekken. Dat mag tot het bedrag van uw jaarruimte 2018. Om uw jaarruimte 2018 te berekenen, gebruikt u uw financiële gegevens van 2017. U hebt hiervoor uw jaaropgaaf van uw werk of uitkeringsinstantie nodig. En natuurlijk de opgaaf van uw pensioenaangroei van uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar.

Aftrekbaar bij pensioentekort

U mag dus alleen een bedrag aftrekken voor premies of stortingen voor lijfrente als u een pensioentekort hebt. U hebt bijvoorbeeld een pensioentekort als u in het buitenland hebt gewerkt en over deze periode geen pensioen hebt opgebouwd. Maar u kunt ook een pensioentekort hebben terwijl u in Nederland in loondienst bent. De hoogte van uw pensioentekort bepaalt hoeveel premies of stortingen u kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Benodigde gegevens jaarruimte 2018

Om uw jaarruimte 2018 te berekenen, hebt u de volgende gegevens nodig:

 1. uw aangifteformulier van het vorige jaar of een afdruk van uw digitale aangifte
 2. uw inkomensgegevens over het vorige jaar
 3. als u in loondienst was of zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde: de opgaaf van uw pensioenaangroei in het vorige jaar die u van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen

Voorbeeld jaarruimte berekening 2018

Totaal inkomen (winst en/of loon) € 60.000 (2017)
Premiegrondslag € 47.871,- (Inkomen 2017 – franchise € 12.129,- (2018))
13,3%  van € 47.871,- = € 6.367,-

Stel de pensioenaangroei is € 625
6,27 maal de aangroei is dan € 3.919,-
De totale jaarruimte 2018 is dan € 2.448,-

Reserveringsruimte 2018

Heeft u uw jaarruimte uit vorige jaren nog niet gebruikt, dan hebt u ook reserveringsruimte 2018. Dat bedrag kunt u dit jaar alsnog inzetten bij uw aftrek. De reserveringsruimte is dus het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de voorgaande 7 jaar. U kunt de reserveringsruimte 2018 alsnog geheel of gedeeltelijk gebruiken als u meer premie in aftrek wilt brengen dan u aan jaarruimte in 2016 of 2017 hebt. Kunt u niet het volledige bedrag van uw jaarruimte gebruiken omdat u minder hebt betaald aan premies en stortingen? Dan kunt u dit restant in een later jaar alsnog gebruiken. Wij noemen het bedrag aan jaarruimte dat u in een later jaar gebruikt de reserveringsruimte. Aan de reserveringsruimte 2018 zit een maximum. U mag nooit meer aftrekken dan dit maximum. U heeft de gegevens nodig over uw inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de afgelopen 7 jaar.

Voorbeeld reserveringsruimte onbenut
Uw jaarruimte in 2017 was € 1.555. U hebt € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering. U mag dan in 2017 € 1.500 aan premies aftrekken. U mag in een later jaar de overige € 55 aan premies aftrekken. U hebt dus een reserveringsruimte uit 2017 van € 55.

Premies lijfrente verplicht aftrekken?

U bent niet verplicht om de premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrenterekening of beleggingsrecht af te trekken. U betaalt wel belasting in box 1 over de uitkeringen of afkoopsommen daarvan. In bepaalde gevallen mag u de premies die u niet hebt afgetrokken, alsnog verrekenen. Dit noemen wij de (beperkte) saldomethode.

AOW en jaarruimte aftrek

Hebt u op 1 januari de AOW-leeftijd? Dan kunt u vanaf dat jaar geen gebruik meer maken van de jaarruimte maar nog wel van de reserveringsruimte. de meeste actieve pensioenregelingen hebben momenteel de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Er is dus momenteel geen fiscale aftrek mogelijkheid na de AOW leeftijd. Meer informatie kunt u lezen in ons artikel pensioenleeftijd 68 – de emotie en alle feiten.

Maximumbedrag 2018 voor alle lijfrenteproducten samen

Het bedrag dat u maximaal mag aftrekken geldt voor al uw lijfrenteproducten samen.

Voorbeeld
Uw jaarruimte in 2017 is € 1.600 en u hebt geen reserveringsruimte. U hebt in 2017 € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering en voor € 500 gestort op een lijfrenterekening. U hebt dus totaal € 2.000 betaald voor lijfrenten. U mag met gebruik van uw jaarruimte maximaal € 1.600 aftrekken van uw inkomen in box 1. De overige € 400 mag u niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Niet in 2017, en ook niet in een later jaar.

Premies lijfrente meerderjarig invalide (klein)kind

Heeft u premies betaald voor lijfrenten die in de toekomst zullen uitkeren aan uw meerderjarig invalide (klein)kind?
Dan kunt u deze premies aftrekken als de uitkeringen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De uitkeringen zijn bestemd voor het levensonderhoud van het (klein)kind overeenkomstig met zijn plaats in de samenleving.
 2. De uitkeringen eindigen uitsluitend bij het overlijden van het (klein)kind.
 3. U mag de premies ook aftrekken als u deze betaalt voor een (klein)kind dat op het tijdstip van de premiebetaling (nog) niet invalide is, maar dit, gelet op de medische prognose, wel zal zijn op de datum waarop de uitkering ingaat.

Restitutie lijfrentepremies?

Krijgt u premies of stortingen terugbetaald die u eerder in uw aangifte inkomstenbelasting hebt afgetrokken? Dan moet u deze premies en stortingen in uw aangifte inkomstenbelasting opgeven als inkomen. Er is alleen sprake van teruggekregen premies als u de lijfrente binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst ongedaan hebt gemaakt. Maakt u de overeenkomst na 30 dagen ongedaan, dan is er sprake van afkoop.

U koopt uw lijfrente af

Let bij afkoop nog even op de onderstaande details zodat u niet voor een financiële verrassing komt te staan.

 1. Belasting betalen over de afkoopsom. Ontvangt u een afkoopsom van een verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling? Of neemt u (een deel van) uw tegoed uit een lijfrenterekening of -beleggingsrecht op? Dan moet u hierover inkomstenbelasting betalen. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw situatie. Ook moet u meestal revisierente (rekenhulp) betalen.
 2. Situaties gelijk aan afkoop. Sommige situaties stellen wij gelijk aan afkoop van een lijfrenteverzekering, -rekening of -beleggingsrecht. U betaalt in deze gevallen dus ook inkomstenbelasting en meestal revisierente.
 3. Revisierente. Als u een lijfrenteverzekering, -rekening of -beleggingsrecht afkoopt, moet u meestal revisierente betalen. Of u revisierente moet betalen, hangt onder andere af van de hoogte van de afkoopsom. U moet bij uw aangifte inkomstenbelasting zelf rekening houden met de revisierente.
 4. Regeling afkoop kleine lijfrenten. Is de afkoopsom van uw lijfrente lager dan een bepaald bedrag of minder? Dan kan uw lijfrente onder de regeling afkoop kleine lijfrente vallen. U betaalt over de afkoop van deze lijfrenten minder belasting en geen revisierente.
 5. Regeling afkoop bij arbeidsongeschiktheid. Hebt u een lijfrente? En bent u arbeidsongeschikt geworden? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw lijfrente afkopen. U betaalt dan wel belasting over de afkoopsom maar dan geen revisierente

Aandachtspunten bij aankoop lijfrente termijnen.

Als er expiratiekapitaal beschikbaar komt om een pensioen of lijfrente aan te kopen, wordt er terecht gezocht naar de hoogste uitkering.  De aankoop van lijfrente-uitkeringen is een belangrijke zoektocht waar een vergelijkende website vaak onvoldoende objectief of persoonlijk is. Het is immers een eenmalige keuze waar men de rest van zijn leven niet meer op terug kan komen. op dat moment een fout maken, heeft dus verstrekkende gevolgen.

Bij kleine kapitalen kan de aankoop lijfrente-uitkeringen vaak wel zelf worden gedaan.  Bij grotere kapitalen is  een advies van een professional vaak wel een goed idee. De prijzen voor een goed advies inclusief alle administratieve zaken variëren van € 300,- tot € 1.200,-. De prijs zal sterk afhangen van de complexiteit en uw financiële belang voor de toekomst bij de juiste aankoop lijfrente-uitkeringen. Meer informatie in 15 aandachtspunten.

Audio

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

Premie online berekenen