DGA Oudedagsvoorziening tips en toelichting

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en de DGA oudedagsvoorziening in werking getreden. r zijn sinds 2017 geen fiscale mogelijkheden meet om een in eigen beheer interne DGA oudedagsverplichting op te bouwen.  De mogelijkheden om in de eigen BV nog verder in eigen beheer pensioen op te bouwen zijn daarmee feitelijk vervallen.

DGA Oudedagsvoorziening

Het is vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen of om te zetten in een DGA oudedagsvoorziening aanspraak.

Omzetten DGA pensioenverzekering naar oudedagsverplichting

Bij volledige afkoop of omzetting in een DGA oudedagsvoorziening kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven als de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de bij het eigen beheer lichaam tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. Dat prijsgeven is alleen toegestaan na schriftelijke instemming van de (ex) partner van de DGA.

DGA pensioen premie berekenen online

Audio

De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download

DGA Oudedagsvoorziening

Gaat een DGA een DGA Oudedagsvoorziening omzetten dan wordt het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde fiscaal afgestempeld. Het voordeel daarvan is dat er in de toekomst meer ruimte voor dividenduitkeringen ontstaat. Na de afstempeling wordt de fiscale waarde omgezet in een DGA Oudedagsvoorziening oftewel een ODV. Die ODV gaat uiteindelijk ook pensioenuitkeringen geven.

DGA Oudedagsvoorziening overeenkomst

Natuurlijk moet bij een in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten dit worden vastgelegd in een overeenkomst met de BV. Het correct omschrijven van deze overeenkomst is van groot fiscaal en financieel belang om geen onzuiver pensioenregeling te creëren. Ook zal de
DGA nog langs de notaris moeten want in het testament zal de DGA Oudedagsvoorziening niet benoemd zijn. Op verzoek kunnen wij zorgen dat er ene juiste fiscale structuur ontstaat.

De ODV oprenten is een vak apart

De oprenting vindt meestal plaats tegen het gemiddelde U-rendement van het voorafgaande jaar. De ODV moet zowel tijdens de opbouw-  als de uitkeringsfase worden opgerent. Het gemiddelde U-rendement wordt jaarlijks bij ministeriële regeling bekendgemaakt. Het oprenten van de
DGA Oudedagsvoorziening kan gebeuren per balansdatum of oprenten op de omzettingsverjaardag. Bij de uitkeringsfase is die keuze er niet, dan moet worden opgerent op de uitkeringsverjaardag.

De ODV uitkering op de pensioendatum

Er is geen actuariële berekening nodig want de uitwerking is simpel. De uitkeringen uit de DGA Oudedagsvoorziening moeten uiterlijk twee maanden na het bereiken van de AOW- leeftijd ingaan en moeten in twintig jaarlijkse termijnen door de BV worden uitgekeerd. In het eerste DGA uitkeringsjaar wordt 1/20e deel van de voorziening  uitgekeerd, in het tweede jaar 1/19e enz. De uitkering mag wel eerder ingaan, maar niet eerder dan vijf jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Het eerder laten ingaan van de ODV-uitkering dan binnen die vijf jaar leidt tot een lagere uitkering.  

DGA Oudedagsvoorziening bij vroegtijdig overlijden

DGA oudedagsvoorziening

De DGA Oudedagsvoorziening-uitkeringen worden uitgekeerd aan de dga. Na zijn of haar overlijden gaat het kapitaal of de resterende uitkering naar de erfgenamen. Bij overlijden van de DGA voordat de termijnen zijn ingegaan, moeten de termijnen binnen twaalf maanden na het overlijden ingaan. Natuurlijk kunnen, binnen die termijn van twaalf maanden de erfgenamen ook nog de ODV als lijfrente onder te brengen bij een verzekeraar.

ODV bij overlijden tijdens uitkeringsfase

Overlijdt de DGA nadat de termijnen zijn ingegaan, dan gaan de nog niet uitgekeerde termijnen direct over op de erfgenamen. Eigenlijk op dezelfde wijze als bij ene bancaire lijfrente dat het geval is. In hoeverre deze wijziging naar andere begunstigen zonder fiscale gevolgen kan, is nog niet geheel duidelijk.

Financiële motieven afkoop ODV

DGA’s kunnen natuurlijk belangrijke financiële motieven zijn om
DGA Oudedagsvoorziening af te kopen. Zie ook Belastingdienst pensioensite. Controleer de fiscale en financiële gevolgen. Houd daarbij ook de belangen van de privé partner in het oog. Meer informatie via de volgende links.

  1. DGA pensioeninleg bancair of pensioen
  2. Nadelen afkoop verzekerde pensioenen

Onzuiver pensioen

Zie zorgvuldig toe op de correcte reservering van de waarde de waarde in het economische verkeer van de gehele pensioenaanspraak. Als een pensioen fiscaal als onzuiver wordt aangemerkt zal het in een keer tot het loon uit vroegere dienstbetrekking wordt gerekend en is er revisierente verschuldigd. Onzuiver pensioen

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premie pensioenregelingen

video