DGA Pensioenopbouw met slimme 2021 oplossingen

Er waren in het kort 3 mogelijkheden voor een DGA om een DGA Pensioenopbouw te verzorgen:

 • Pensioen opbouwen verzekeringsconstructie (sinds 2019)
 • DGA Pensioenopbouw in eigen beheer (tot 2017)
 • Pensioen opbouwen door oprichting van een eigen pensioenlichaam (tot 2017)

DGA Pensioenopbouw door verzekeringsconstructies

DGA Pensioenopbouw

U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een pensioenuitkering aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt. Er zijn een aantal aanbieders van verzekerde DGA pensioenen. Meestal op beleggingsbasis waarbij het risico door het lifecycle karakter relatief beperkt is. Soms zijn er ook DGA pensioen op rentebasis.

DGA pensioen premie berekenen online

Overlijden & DGA pensioenopbouw

DGA pensioenopbouw koppelen met een nabestaandenpensioen kan binnen de mogelijkheden van de meeste DGA pensioenen. Vaak wordt echter gekozen voor voldoende privé voorzieningen (overlijdensrisicoverzekeringen) zodat er precies passend voor de partner een regeling tot stand komt.

Bij de juiste vorm kan er ook gezorgd worden dat er geen kapitaalverlies zal zijn bij overlijden.

Audio

Luister ook even naar onze DGA pensioenopbouw podcast waar we verder ingaan op het verzekeren.

Leeftijden op een rij

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de DGA start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een DGA worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de DGA zijn/haar pensioenuitkeringen vanuit de DGA Pensioenopbouw laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de DGA met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de DGA.

Welk salaris

Als uitgangspunt voor de hoogte van de premie investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag.Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een DGA. Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen DGA pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

Pensioengevend loon

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Maximum pensioengevend loon bedraagt globaal € 108.000,-

Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise

De AOW-franchise bedraagt meestal 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Soms zijn er andere berekeningen om de inbouw van de AOW. De exacte bedragen van de AOW via het SVB. De AOW franchise via onze pensioenpagina.

Bij een franchise kan er ook een bedrag worden gekozen om zodoende een excedent pensioenregeling correct op te zetten. Voorbeeld is het maximum Bedrijfspensioenfonds horeca pensioensalaris te nemen. In praktijk betekent dit dan dat er een franchise wordt gebruikt van € 37.605,- (2019)

Bij de DGA Pensioenopbouw moet dus altijd rekening gehouden met een inbouw van andere AOW of pensioenregelingen.

Actuarieel

DGA Pensioenopbouw

De 100% beschikbare staffelpremies zijn gebaseerd op de 3% Ministeriële staffel tabel 1 kolom 2 bij een ML 1,875% OP en uitgesteld PP en richtleeftijd 68 jaar. Gebruikt wordt vaak de overlevingstafels GBM/GBV 2011/2016. Staffelbesluit

Bij de opgave van het voorbeeld pensioenkapitaal wordt rekening gehouden met een verwachte rendement. Er wordt daarna een indicatie gegeven van de pensioenuitkeringen; en ook die zijn afhankelijk van de rentestand. Beide bedragen zijn altijd terug te vinden in de berekeningen. De werkelijke rentestand en het verwachte rendement zal (altijd) afwijken van de werkelijkheid.

De hoogte van de pensioenuitkeringen zijn ook afhankelijk van de verwachte levensverwachting. Start u namelijk snel met pensioenuitkeringen zullen er meer uitkeringen moeten worden aangekocht uit het pensioenkapitaal. Verder zal van invloed zijn wel/niet ene partner, rentestand, tarief en keuze van de soort uitkering.

DGA Pensioenopbouw in eigen beheer (tot 2017)

Als u minstens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming bezit waarbij u tevens in dienst bent, kon er DGA Pensioenopbouw zijn door jaarlijks te reserveren op de balans van de onderneming. Deze regeling is sind 2017 beëindigd.

DGA Pensioenopbouw door oprichting van een eigen pensioenlichaam (tot 2017)

Met de oprichting van een eigen pensioenlichaam bedoelen wij de oprichting van een pensioen BV. Op deze manier maakt de DGA als het ware zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Sinds 1992 werd bepaald dat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap. Dat maakte de DGA Pensioenopbouw in een eigen pensioenlichaam zeer onaantrekkelijk.

DGA Pensioenopbouw op pensioendatum

Met de beschikbare premie wordt een kapitaal bij leven op de pensioenrichtdatum opgebouwd. Het tarief voor het kapitaal bij leven wijzigt gedurende de garantieperiode niet. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de leeftijd van de DGA en de marktrente. Op de pensioendatum wordt met het op dat moment beschikbare kapitaal een ouderdomspensioen eventueel in combinatie met een partnerpensioen aangekocht. Het DGA pensioen verzekeren zorgt daarmee voor een (vaak) noodzakelijke aanvulling op de AOW.

Keuze soort pensioenregeling.

Hier spelen de volgende aspecten een rol

 • DGA Pensioenopbouw eindloon;
 • Middelloon;
 • Beschikbare premie:

Maar ook moet nagedacht worden over:

 • Staffelkeuze oudedagspensioen;
 • Financiering nabestaandenpensioen en wezenpensioen;
 • Indexeren van pensioenen;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Aanvullende dekkingen arbeidsongeschiktheid;
 • Voor- en nadelen van de diverse pensioensystemen.
 • Beleggingskansen, lifecycles en risico’s;
 • Verloop pensioenlasten;
 • Fiscale wetgeving en financiële gevolgen lange termijn.

DGA pensioen premie versus Bancair sparen

Bancair sparen beperkt de DGA in de pensioenopbouw. Ook kunnen nabestaanden- en wezen niet geregeld worden met bancair sparen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is alleen mogelijk met DGA pensioen premie sparen.

DGA en de Wet op de medische keuringen

Net als de Pensioenwet maakt ook de Wet op de medische keuringen onderscheid tussen werknemers en DGA’s. Het keuringsverbod is niet van toepassing op DGA’s. De wet hanteert daarbij geen eigen criteria, maar haakt voor pensioentoezeggingen aan bij de regeling van de Pensioenwet. Voor (individuele) aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn altijd medische waarborgen vereist.

Bij faillissement een veilige DGA pensioenopbouw

Menig DGA heeft een BV van waaruit hij een fee declareert aan “zijn” werk BV. Die werk BV kan in de financiële problemen komen waarna de DGA de gelden in zijn eigen BV gebruikt om de werk BV financieel te ondersteunen. Bij een faillissement blijft dan een lege werk BV en een lege holding BV over. De DGA mag van geluk spreken als door een faillissement en DGA pensioen en zijn huis niet meegaat in de malheur. 

Faillissement geen invloed op DGA pensioenopbouw

De curator in het faillissement zal de pensioenverzekering graag willen afkopen.  Het geld wordt dan gebruikt om de schuldeisers te voldoen. De pensioenaanspraak van de DGA valt immers niet onder de Pensioenwet. Maar helaas krijgt de curator dan te maken met een afkoopverbod bij een DGA pensioen verzekering. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad gaat het erom dat de opbouw van een oudedagsvoorziening binnen de fiscale kaders blijft. Als daar sprake van is, mag de curator de pensioenverzekering niet afkopen.

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premieberekeningen

DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen