Faillissement en DGA pensioen – Ultieme bescherming vermogen

Faillissement en DGA pensioen

Plots de curator er met de BV en het pensioenspaargeld vandoor zien gaan, is geen plezierig beeld. Dit is het angstgevoel dat meestal geschetst wordt rondom pensioen. Toch, faillissement en DGA pensioen zijn gevoelige onderwerpen met veel aspecten die wel degelijk goed kunnen worden opgelost.

Conclusie

Een verzekerd DGA pensioen geeft voldoende bescherming bij een faillissement van de DGA.

DGA pensioen premie berekenen online

Waar op letten?

 1. Is de DGA pensioenregeling bij een verzekeraar verzekerd onder gebracht?
 2. Staat er nog een oudedagsreserve ODV of pensioen in eigen beheer op de balans?
 3. Heeft de (ex) partner voldoende rechten?
 4. Kan een curator via bestuurdersaansprakelijkheid via een omweg aan het persoonlijke pensioengeld van de DGA komen?

De emotionele belasting bij een faillissement is is groot. Persoonlijke fouten, economische omstandigheden, privé problemen, een agressieve curator, gezichtsverlies en geldproblemen; elke DGA-er zal er slapeloze nachten over krijgen. Maar blijf zolang mogelijk pragmatisch en zoek een goede advocaat. Just business and nothing personal.

Faillissement en DGA pensioen

Menig DGA heeft een BV van waaruit hij een fee declareert aan “zijn” werk BV. Die werk BV kan in de financiële problemen komen waarna de DGA bijvoorbeeld de euro’s in zijn eigen BV gebruikt om de werk BV financieel ondersteunen. Bij een faillissement blijft dan een lege werk BV maar ook een lege holding BV over.

Faillissement geen invloed op DGA pensioen verzekering

Faillissement en DGA pensioen

De curator in het faillissement zal de pensioenverzekering graag willen afkopen.  Het geld wordt dan gebruikt om de schuldeisers te voldoen. De pensioenaanspraak van de DGA valt immers niet onder de Pensioenwet. Maar helaas krijgt de curator dan te maken met een afkoopverbod bij een DGA pensioen verzekering. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad gaat het erom dat de opbouw van een oudedagsvoorziening binnen de fiscale kaders blijft. Als daar sprake van is, mag de curator de pensioenverzekering niet afkopen.

Er is overigens alleen een risico dat een curator een DGA met zijn persoonlijke vermogen in een faillissement betrekt als hij/zij kan aantonen dat er onbehoorlijk bestuur is geweest én kan aantonen dat daardoor er een faillissement is ontstaan.

Opbouw DGA pensioenkapitaal

Pensioenkapitaal opbouwen is via een DGA pensioen premie goed te calculeren. De premiehoogte wordt uitgedrukt in een % van de pensioengrondslag. Dit is de maximale fiscaal acceptabele premie. Minder mag uiteraard altijd. Een voorbeeld van de maximale premie staffel. Met een simpele eigen Excelsheet is nauwkeurig het eigen pensioenkapitaal te berekenen. Of u doet dat via onze rekenmodule.

 • 20 t/m 24 jaar 7,7 %
 • 25 t/m 29 jaar 8,9 %
 • 30 t/m 34 jaar 10,4 %
 • 35 t/m 39 jaar 12,0 %
 • 40 t/m 44 jaar 14,0 %
 • 45 t/m 49 jaar 16,3 %
 • 50 t/m 54 jaar 19,0 %
 • 55 t/m 59 jaar 22,3 %
 • 60 t/m 64 jaar 26,5 %
 • 64 t/m 67 jaar 30,6 %

Er zijn veel verschillende andere premiestaffels. Ze zijn sterk afhankelijk van de rentestand en de soort DGA pensioen premie pensioenregeling.

Afkoop van een levensverzekering

Er werd door DGA’s wel een verwezen naar Artikel 22a Faillissementswet bij een Faillissement en DGA pensioen. Want die wet biedt ook bescherming. Op grond van die bepaling valt het recht op het afkopen van een levensverzekering buiten de boedel voor zover de begunstigde of de verzekeringnemer door afkoop onredelijk benadeeld wordt. Bij de vraag of sprake is van een onredelijke benadeling moet zowel rekening worden gehouden met de belangen van de schuldeisers als met de belangen van de verzekeringnemer/begunstigde(n). Bij een faillissement wil niemand daarover de degens kruisen met een curator.

Audio DGA pensioen

Geen premieverplichting

Een DGA pensioen premie verzekering is een eenzijdig contract. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt bij Faillissement en DGA pensioen met premiebetaling.

Overlijden. DGA pensioen koppelen met een nabestaandenpensioen kan voor een DGA niet altijd de beste beslissing zijn. Vaak wordt gekozen voor voldoende privé voorzieningen (overlijdensrisicoverzekeringen) zodat er precies passend voor de partner een regeling tot stand komt.

DGA pensioen in eigen Beheer en faillissement

Sinds 1 juli 2017 is een opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De meeste DGA’s hebben inmiddels keuzes gemaakt over de bestemming van achtergebleven DGA pensioenen in Eigen Beheer. Bij een faillissement en DGA pensioen zullen deze rechten dan ook vrijwel zeker meegaan in het faillissement en dus vervallen.

Faillissementsrisico oude en nieuwe pensioenen

 1. Intern eigen beheer (faillissementsrisico)
 2. Extern eigen beheer (faillissementsrisico)
 3. Polis. DGA verzekeringsnemer en begunstigde (faillissementsrisico)
 4. DGA pensioen Polis. BV verzekeringsnemer en DGA begunstigde (risico-arm)
 5. Zakenpolis, BV verzekeringsnemer en begunstigde (faillissementsrisico)
 6. Bancair sparen (faillissementsrisico)
 7. Lijfrentesparen (risico-arm)

Uitfaseren DGA pensioen

U kon nog tot 2020 ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer deels prijs te geven. Uitfaseren. Namelijk het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening. Over het bedrag dat u prijsgeeft, hoefde de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen. Het heeft uiteraard een positief effect op het risico van Faillissement en DGA pensioen.

 • U kocht de fiscale balanswaarde van het pensioen af. De fiscale balanswaarde werd dan op dat moment van afkoop belast met een korting als loon uit vroegere dienstbetrekking. Daarmee was het pensioenprobleem verdwenen en daarmee ook indirect het faillissementsrisico van de pensioenreserveringen. Of elke DGA het financieel voordeel ook heeft gebruikt voor een alternatieve pensioenreserve mogen we betwijfelen.
 • U zet de fiscale balanswaarde van het pensioen om in een zogenaamde oudedagsverplichting. Daarmee blijft het een onderdeel van de risicovolle BV.

Bestuurdersaansprakelijkheid DGA

Faillissement en DGA pensioen

Wees bedacht op de bestuurdersaansprakelijkheid waar sprake van kan zijn bij een faillissement en DGA pensioen. Als er een faillissement aanstaande is, zal bestuurdersaansprakelijkheid in principe (!) geen invloed hebben op de opgebouwde waarde in een verzekerd DGA pensioen. Wees er overigens bij een bestuurdersaansprakelijkheid op attent dat een faillissement het zelden tot een daadwerkelijke bestuurdersaansprakelijkheid leidt. Dat heeft te maken met een tweetal aspecten; er moeten handelingen zijn verricht die tot bestuurlijke aansprakelijkheid leiden EN die handelingen moeten het faillissement tot gevolg hebben gehad. Vaak zal het zelden tot een langdurige procedure leiden en een schikking tot gevolg hebben.

Is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (premie), zorg er dan bij een faillissement voor dat de premie op tijd betaald wordt. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die is geroyeerd vanwege faillissement, daar heeft niemand iets aan.

Rechten pensioen DGA partner

Daarbij moet tevens bedacht worden dat ook de echtgeno(o)te veelal rechten heeft op (een gedeelte) van de DGA pensioenen. De meeste curatoren zullen dit gevecht niet aan willen gaan als er een verzekerd DGA pensioen is. Een faillissement en DGA pensioen bij een verzekeraar gaan lastig samen. Zie ook de uitspraak van de Hoge Raad

Faillissement en DGA pensioen

Bij een DGA pensioen premie verzekering kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner en kinderen op maat kan worden aangepast. Een curator heeft daar geen interesse in, er wordt immers geen waarde opgebouwd.

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premie online berekenen

DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video