Bestuurdersaansprakelijkheid BV 7 onprettige voorbeelden

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid BV lijkt risicoloos. Immers de rechtspersoon beschermt de bestuurder of DGA. Maar dat blijkt niet het geval. Er is ook een Bestuurdersaansprakelijkheid BV als er sprake is van onbehoorlijk bestuur of vanwege andere oorzaken die in de wet staan omschreven.

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

1. Het reclamebureau – Bestuurdersaansprakelijkheid BV

Een reclamebureau, een BV, verzorgde een reclameactie van een wasmiddelenproducent. De respons op deze actie was veel groter dan verwacht. Derhalve waren de kosten ook aanmerkelijk hoger dan door het bureau was voorgerekend. Omdat de bestuurder zich volledig met de bedrijfsvoering en dit contract had bezig gehouden werd hij na het faillissement van de BV persoonlijk in privé aansprakelijk gehouden voor het restant van de vordering. De Bestuurdersaansprakelijkheid BV kreeg zo een vervelend slot voor de DGA.

2. Onroerend goed – teveel betaald

Bedrijf Y heeft in opdracht van een aantal stichtingen werkzaamheden verricht in het kader van de afstoting van hun onroerend goed nadat was besloten de stichtingen te liquideren. De directeur van bedrijf Y is tevens voorzitter van elk van de te liquideren stichtingen. De voorzitter wordt aansprakelijk gesteld door de Staat omdat bedrijf Y meer van de stichtingen aan betalingen heeft ontvangen dan waartoe zij gerechtigd was. Overwegen van het Gerechtshof Als voorzitter van de stichting diende de directeur zich te onthouden van alle gedragingen waardoor de rechten en belangen van bedrijf Y in een niet te rechtvaardigen zin ten koste van de rechten en belangen van die stichting werden gediend. De directeur diende als voorzitter van de stichtingen, waarin de belangen van de stichtingen en bedrijf Y tegenstrijdig waren, er voor te zorgen dat de desbetreffende besluiten en rechtshandelingen niet gunstig voor bedrijf Y konden uitpakken. Het Hof concludeert dat de voorzitter een ernstig verwijt treft. De financiële wereld zit vol met voorbeelden Bestuurdersaansprakelijkheid BV.

3. Foutieve beleggingen

Voorbeelden Bestuurdersaansprakelijkheid BV met verkeerde belegging zijn er ook talloos. Drie bestuursleden hebben een mislukte belegging gedaan met geld dat was gesubsidieerd door de gemeente. Hierdoor zijn miljoenen euro’s verdwenen. De bestuurders zijn deze belegging aangegaan buiten de gemeente en de overige bestuurders van de stichting om. De stichting stelt de drie voormalige bestuurders aansprakelijk voor de geleden schade. Overwegingen van het Gerechtshof Het Hof oordeelt dat de bestuurders van de stichting aansprakelijk zijn voor het verdwijnen van het geld van de stichting. De bestuurders waren verantwoordelijk om deskundige adviseurs te raadplegen om zo’n risicovolle belegging te doen. Dit gezien het feit dat de bestuurders zelf onvoldoende deskundig waren. Volgens het Hof kan hen een ernstig verwijt worden gemaakt. Het doen en nalaten van de betrokkenen wordt door het Gerechtshof als zo ernstig aangemerkt dat zij zijn veroordeeld tot vergoeding van de schade.

4. Doelbewust vermogen onttrekken

Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.

5. Ontwerper – te late levering.

Dutch product liability insurances
Bestuurdersaansprakelijkheid BV

De DGA van een textiel bedrijfje importeert fijne zijde uit Sri Lanka vanwege de zeer goede kwaliteit, hoewel hij weet dat het risico groot is dat door de jaarlijkse overstromingsproblematiek niet kan worden geleverd. De levering blijft inderdaad uit, waardoor de halfjaarlijkse haute couture collectie van een zeer trendy ontwerper grote vertraging oploopt. Zozeer zelfs dat deze collectie pas tegen het vallen van de herfst gereed is en de verkoopcijfers uiteraard schrikbarend laag zijn. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk. De aanspraak baseert hij op het gegeven dat de DGA onnodig risico heeft genomen, waardoor zijn contractpartner, de ontwerper, financiële schade heeft geleden. Voorbeelden Bestuurdersaansprakelijkheid BV zijn overal te vinden.

6. Meubelfabriek – DGA

Een meubelfabriek en een modebedrijf richten een joint-venture op om samen een modieuze bank stoffenlijn te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. De investeringen van beide partijen zijn omvangrijk. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor deze producten zeer gering is. De joint-venture wordt dan ook na korte tijd ontbonden. Dit mislukte avontuur brengt de meubelfabriek financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke directie neemt ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade. De aansprakelijkheid bestuurders is zo een feit geworden.

7. Scheepswerf – baggerschepen

De laatste van de voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid is het scheepswerf verhaal. Het bestuur van een scheepswerf is in een opperbeste stemming. Er is een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. In plaats van winst te kunnen boeken bedraagt het verlies echter ruim 25 miljoen euro. Dit luidt het faillissement in van de scheepswerf. De curatoren stellen dat het contract voor de bouw van deze schepen voor de werf organisatorisch en financieel een maatje te groot is geweest. Onder andere was het eigen vermogen te laag om de financiering van materialen te dekken. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

Audio Bestuurdersaansprakelijkheid BV

In volgend podcast wordt in 10 minuten glashelder uitgelegd welke punten van belang zijn en wanneer er wel of niet een Bestuurdersaansprakelijkheid BV voor de DGA kan volgen.

Nog meer praktijkvoorbeelden Bestuurdersaansprakelijkheid BV

Bestuurders kunnen vermogend zijn dus een aantrekkelijke prooi voor curatoren. Zeer bekend zijn de aanspraken ingesteld tegen de bestuurders en commissarissen van supermarkten, banken en oliemaatschappijen.

 1. De B.V. YY staat in de startblokken om bedrijf XX over te nemen, maar merkte gelukkig nog op het laatste moment dat bedrijf X op de rand van een faillissement stond. De aandeelhouders van B.V. YY stellen haar bestuurder aansprakelijk voor de schade (enorme kosten gemoeid met de voorbereiding van de overname) die voorkomen hadden kunnen worden als de bestuurder een goed boekenonderzoek bij X had laten doen.
 2. De aankoop van een bedrijf dat in 2003 weer met een fors verlies ( € 15.000.000,–) werd verkocht werd de ondergang van het kopende bedrijf. Het bestuur en commissarissen worden door de curator beticht van onbehoorlijke taakvervulling. Eenvoudig werden de bestuurders in privé persoonlijk hoofdelijk aangesproken oor het tekort.
 3. Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelde twee bedrijven – de producent en de tussenhandelaar – wegens wanprestaties tot het betalen van schadevergoedingen. Omdat de bedrijven financieel aan de rand van de afgrond zaten kon het geld niet worden geïnd. De directeuren van de twee bedrijven werden persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 4. Een N.V. verweet haar commissarissen, hun verplichtingen tot het houden van toezicht op de directie en zelfs tot medebestuur niet te zijn nagekomen. Volgens de rechtbank kunnen commissarissen ook worden aangesproken, wanneer van wanbeleid van de directie niet is gebleken.
 5. De bewindvoerder van een in surséance van betaling verkerende bedrijf doet een onderzoek naar de handelwijze van het bestuur en commissarissen in de tijd toen de problemen ontstonden. Van belang zijn de handelingen van de bestuurders in de laatste drie jaar. Er moet immers niet alleen maar sprake zijn van onbehoorlijk handelen, ook moet het handelen het faillissement hebben veroorzaakt.
 6. Door het ontbreken van een behoorlijke administratie blijkt uit een arrest van de Hoge Raad kan niet alleen de directie, maar kunnen ook de commissarissen persoonlijk door de curator aansprakelijk worden gesteld.
 7. Een andere voorbeeld is dat boze kleine aandeelhouders stappen naar de rechter. De Ondernemingskamer acht de zaak een enquête waard en een onderzoekcommissie stelt een onderzoek in naar het beleid.
 8. Een commissaris bemoeit zich actief met het acquisitiebeleid van de onderneming en verliest daarbij de strikte scheiding van verantwoordelijkheden uit het oog, hetgeen blijkt uit de stukken in een rechtszitting, waardoor er een veel te hoge prijs voor een overname werd betaald, het verschil wordt gevorderd. De bestuurders ontlopen de dans door een gedeeltelijke vergoeding te betalen. Bestuurdersaansprakelijkheid BV kan immers ook soms worden afgekocht.
 9. De advocaat stelt dat zijn cliënt met allerhande mooie woorden en toezeggingen aan het lijntje is gehouden en de toegezegde maatregelen niet uitvoert.
 10. De bestuurder wordt ook persoonlijk aansprakelijk gesteld aangezien hij zijn bedrijf verplichtingen laat aangaan die zij vervolgens niet nakomt.

Voorbeelden onbehoorlijk Bestuurdersaansprakelijkheid BV door de DGA

 1. De bestuurder geeft opdracht aan een derde tot levering van goederen of diensten terwijl hij weet dat de BV  deze niet zal kunnen betalen.
 2. De bestuurder gaat een contract aan met een leverancier van goederen of diensten en betaalt vooruit een fors deel van de kosten die met de levering van deze goederen of diensten zijn gemoeid. De leverancier gaat failliet voor levering van de goederen en diensten. De bestuurder heeft, voordat de betaling plaatsvond, verzuimt te controleren of de betreffende leverancier wel kredietwaardig was.
 3. De bestuurder vergeet een brandverzekering af te sluiten voor het bedrijfspand. Het bedrijfspand brandt volledig af en de BV blijft zitten met deze schade en gaat failliet.
 4. De accountant van de DGA vergeet de jaarcijfers op tijd in te leveren bij de Kamer van Koophandel. Na het faillissement komt hem dit duur te staan.

WBTR de nieuwe 2021 wet

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheid eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De formele aansprakelijkheid bestuurders speelt daarbij een belangrijke rol. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

Aandeelhouder – bestuurder BV of NV

Bij BV’s of NV’s drukt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aandeelhouders financieel veel zwaarder. De voorbeelden waarbij de aansprakelijkheid aandeelhouders – bestuurder tot persoonlijk bankroet leidt zijn legio. In dit juridische artikel worden de elementen nog duidelijk worden uitgelegd.

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger – stagiaires – ZZP-er kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een bestuurdersaansprakelijkheid BV specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie online berekenen

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video