Milieu aansprakelijkheid verzekering. Premie en tips 2021

De zin van een milieu aansprakelijkheid verzekering is relatief eenvoudig uit te leggen. Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen dit in “het milieu” terecht dan eist de Wet milieubeheer dat u dat moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost heel veel geld en tijd. Daar kan een milieu aansprakelijkheid verzekering een prima financiële oplossing voor zijn. Hieronder de redenen om een milieu aansprakelijkheid verzekering te sluiten en uitleg van de verschillende variaties.

Voorbeelden milieu aansprakelijkheid verzekering

 1. Milieu aansprakelijkheid verzekering
  Er komen tijdens een hevige storm asbesthoudende eternietplaten los van uw dak;
 2. Bij een brand loopt vervuild bluswater weg in de sloot. Denk dan aan bluswater met bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, bepaalde kunststoffen en vloeibare chemische middelen;
 3. Bij een ontploffing komen er grote hoeveelheden chemische stoffen vrij kwamen die de lucht, grond en het bodemwater verontreinigen.
 4. Afvalbeheer zoals het per abuis lozingen op het riool;
 5. Er stroomt olie, onvoorzien, uit verwarmingsinstallatie en de grond moet gesaneerd worden.
 6. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen kan er door een ongeluk verontreiniging ontstaan;
 7. Schade aan beschermde soorten planten en dieren en hun natuurlijke leefgebieden door een stof die vrijkomt bij een productieproces;
 8. Tijdens het werk ontstaat er lichamelijke letsel door het inademen van een schadelijke stof.

Variaties polissen

 1. Milieu aansprakelijkheid verzekering. Deze verzekering geeft een brede verzekeringsdekking voor milieuschades.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Milieu schade kan beperkt verzekerd zijn. Een gebruikelijke clausule is dan als volgt geformuleerd: de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden in verband met een plotselinge onzekere milieuaantasting. Hieronder een uitleg over deze clausule.

 3. De brand-opstalverzekering. Daarbij is veelal een beperking opgenomen dat de opruimingskosten alleen geldt voor bovengrondse zaken.

 4. Bedrijfsschadeverzekering. Bodemsaneringskosten zelf zijn hier niet op meeverzekerd. Gedurende de tijd dat die sanering kan er wel een bedrijfsschade uitkering verzekerd zijn.
 5. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).  Denk hierbij aan de gevolgschade door het onvoorzien weglopen van brandstof uit een bedrijfsvoertuig.
 6. Milieuschadeverzekering (MSV). De MSV is een directe verzekering en dat betekent dat aansprakelijkheid niet hoeft worden aangetoond. Alleen de milieuschade moet worden aangetoond om te zorgen dat de verzekeraar uit gaat betalen of helpt met de sanering.
 7. Saneringskostenverzekering.
 8. Tankpolis. 

Een milieu aansprakelijkheid verzekering verzekert

 1. Opruimingskosten op zowel eigen locatie als locatie van derden.
 2. Aanspraken van derden (zaak-/letselschade) is ook verzekert op een milieu aansprakelijkheid verzekering.
 3. Herstelmaatregelen volgens de Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid. Denk hierbij aan het herstellen en verhelpen van schade aan beschermde planten- of diersoorten of herstel van natuurlijke habitat van locaties van derden. Ook verweerkosten en kosten ter voorkoming van milieuschade zijn gedekt.
 4. Saneringskosten (op en buiten het eigen terrein) op een milieu aansprakelijkheid verzekering zijn inclusief herstelkosten van onroerende zaken.
 5. Personen- en zaakschade van derden.

Voor wie is een milieu aansprakelijkheid verzekering

Producenten van allerlei goederen, voedingsbedrijven, landbouwbedrijven, garages, farmaceutische bedrijven, plastic, polymeren en papier producenten, petrochemie, aannemers, milieudeskundigen, groothandel, ontginningsbedrijven en eigenaren van stortplaatsen, gebruiken allen gevaarlijke stoffen in één of ander aspect van hun bedrijfsactiviteit en staan erom bekend vaak een milieupolis af te sluiten.

milieu aansprakelijkheid verzekering

Bijverzekeren op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is schade door milieuverontreiniging alleen gedekt als deze is ontstaan door een defect in een geleverd product. Maar milieuschade komt met name voor tijdens werkzaamheden in het eigen bedrijf of bij de klanten. Daarnaast biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alleen dekking voor schade aan derden en niet voor schade op uw eigen terrein. Om volledig verzekerd te zijn, is een milieu aansprakelijkheid verzekering daarom nodig voor elk bedrijf.

 Aanvulling op de milieu aansprakelijkheid verzekering

 1. Uw bedrijfsschade
 2. Milieuschade veroorzaakt door het transport van goederen
 3. Milieuaansprakelijkheid van aannemers, inclusief het werk dat door onderaannemers is uitgevoerd

Tankpolis

Ondergrondse tanks en het ’Activiteitenbesluit’. Vloeibare brandstoffen zoals diesel, afgewerkte olie en benzine worden vaak opgeslagen in ondergrondse
tanks. Lekkage van tanks of leidingen, of het optreden van een calamiteit bij het vullen van de tank kan bodemverontreiniging veroorzaken met vaak omvangrijke financiële gevolgen. In de meeste gevallen zal de eigenaar of gebruiker van de tank de financiële gevolgen hiervan moeten dragen.

Om zekerheid te hebben dat in een dergelijk geval voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, verlangt de overheid een financiële zekerheid. Dit is vastgelegd in het zogenaamde ‘Activiteitenbesluit’. Met de aanvullende dekking Ondergrondse tanks worden de risico’s die samenhangen met de opslag in ondergrondse tanks verzekerd en voldoen eigenaren en gebruikers aan de wettelijke plicht tot financiële zekerheid.

Dat kan niet op een milieu aansprakelijkheid verzekering maar regelen via een tankpolis. Via onze maatwerkofferte aanvraag kunt u dat aangeven.

Premie online berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video