Aansprakelijkheidsverzekering petrochemie 2019 premies

De aansprakelijkheidsverzekering petrochemie biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Speciale verzekering voor petrochemie

Aansprakelijkheid maatwerk

Waarom aparte aansprakelijkheidsverzekering petrochemie

 1. aansprakelijkheidsverzekering petrochemieDe wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico, zoals bij werkgeversaansprakelijkheid.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Wat is verzekerd op aansprakelijkheidsverzekering Petrochemie

 1. De aansprakelijkheidsverzekering petrochemie dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de petrochemie gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De aansprakelijkheidsverzekering petrochemie wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering petrochemie biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Premie

De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie is vaak afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Niet verzekerd

 1. Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
 2. Schade geclaimed op een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. (Beroepsaansprakelijkheid)
 3. Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt).
  1. Gereedschappen premie
  2. Transport goederen premie
 4. Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen. (Die zijn altijd verzekerd via de WAM.)
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid

Bijzonderheden 

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe bij een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. Een inloopdekking kan in overleg met de verzekeraar soms worden toegevoegd. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Verschil met beroepsaansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogensschade.

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Petrochemie kan met een goede begeleiding vaak goed professioneel verzekerd worden.

Overige risico’s en verzekeringen

Naast de aansprakelijkheidsclaims die u kunt ontvangen, zijn er veel meer risico waarvan het verstandig zijn er kennis van te nemen. Op deze pagina van de energie sector is een opsomming van 11 belangrijke aanvulling op een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie pakket.

Premies

Waarom wij?

1. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de petro-chemie sector.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.