De Aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat

Redenen Aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie

 1. aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie
  De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico, zoals bij werkgeversaansprakelijkheid.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Audio

Wat is verzekerd op aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie

 1. De aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de offshore industrie gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Premie

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie is vaak afhankelijk van het soort en de omvang van het offshore bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Niet verzekerd op aansprakelijkheidsverzekering offshore is

 1. Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
 2. Schade claimen op een aansprakelijkheidsverzekering offshore zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. (Beroepsaansprakelijkheid)
 3. Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt).
  1. Gereedschappen premie
  2. Transport goederen premie
 4. Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen. (Die zijn altijd verzekerd via de WAM.)
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid

Bijzonderheden 

De verzekeraar hanteert bij een aansprakelijkheidsverzekeringen offshore-industrie het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. Een inloopdekking kan in overleg met de verzekeraar soms worden toegevoegd. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Verschil met beroepsaansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogensschade.

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Premie aanvraag

De aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Offertes en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen