Aansprakelijkheid verzekering

Met de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering van Markel zijn bestuurders en toezichthouders van een VVE uitgebreid verzekerd voor de risico’s die zij lopen om aangesproken te worden in hun privé-vermogen. Het acceptatieproces is eenvoudig en snel. Ook VVE-verzekeringen zoals gebouwen, rechtsbijstand en pand-aansprakelijkheid. Zie deze pakket pagina.

Documenten

VVE algemene voorwaarden verzekeraar Markel

Schadevoorbeelden VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Een van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.

In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade.

Dekking VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid of toezichthouder van een vereniging van eigenaars. De dekking van de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering bestaat uit twee elementen:

 • de kosten van verweer en
 • de uiteindelijke schadevergoeding.

Ook als de claim uiteindelijk onterecht blijkt te zijn worden de kosten van verweer vergoed. Deze kunnen fors oplopen door de complexiteit van de materie en de gespecialiseerde advocaten die moeten worden ingeschakeld. In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, worden de kosten van juridisch verweer bij bestuurdersaansprakelijkheid niet gedekt door een reguliere rechtsbijstandverzekering. Bij een VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering wel.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door een onjuiste uitvoering van werkzaamheden is verzekerd op de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering. Bij onbehoorlijk bestuur kan gedacht worden aan de VVE of een derde die financieel nadeel lijdt, omdat een bestuurder een besluit dat in de vergadering van de VVE is genomen, niet goed uitvoert. Bijvoorbeeld het niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractspartner. Of het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend had kunnen zijn dat de VVE ze niet kan nakomen.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd. Ook op een VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat bestuurders verplicht zijn tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Dit begrip is echter niet in de wet gedefinieerd, maar wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen. Lees ook Gezellig in een Bestuur.

Voor welke VVE’s niet geschikt

 1. VVE’s met een negatief eigen vermogen
 2. ‘slapende’ VVE’s (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VVE vergaderingen)
 3. VVE’s zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VVE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten)

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking op deze VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering voor aanspraken van de door de bestuurder bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken van derden (externe aansprakelijkheid).

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘interne aansprakelijkheid’. Hierbij is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald.

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking in een VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder. De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

aansprakelijkheidsverzekering VVE

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter. Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is op de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering en als Markel toestemming heeft gegeven om de kosten te maken.

Wat is niet verzekerd bij VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering?

Schade door persoonlijke bevoordeling of door bewust handelen in strijd met de statuten. Of schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Verzekerden op de polis

 • alle bestuurders en toezichthouders;
 • personen die daden van bestuur verrichten maar niet formeel en statutair als bestuurder zijn benoemd;
 • rechtsopvolgers / echtgenoten;
 • voorzitter van de vergadering van de VVE die bij de VVE daden van bestuur verricht;
 • ‘externe bestuurders’.

Werknemers of vrijwilliger schade

Als een werknemer of vrijwilliger schade oploopt in het verkeer, zowel tijdens woon-werk verkeer als tijdens werktijd is de werkgever schadevergoedingsplichtig. De verzekering is een prima aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zo gaan uw werknemers voor, na en tijdens werktijd, verzekerd op pad. Werknemers- en vrijwilligersverzekering premie online.

Dekkingsgebied VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken waarop het Nederlandse recht van toepassing is en waarover de Nederlandse rechter en/ of de Nederlandse arbiter bevoegd is te oordelen.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte is niet verzekerd op de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering.

Eigen risico VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Voor deze VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering geldt geen eigen risico.

Faillissement

De VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Van het recht op uitloop moet bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen drie maanden na de datum van het faillissement.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Uitsluitingen VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

 • Deze VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering biedt geen dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade:
  • die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van verzekerde;
  • die leidt tot verkrijging van inkomen, geldelijk gewin of voordeel waartoe een verzekerde of een derde niet gerechtigd is;
  • als gevolg van een door een verzekerde gepleegd vermogensdelict zoals diefstal, afpersing, bedreiging, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte;
  • als gevolg van het opzettelijk of bewust handelen of nalaten in strijd met de belangen van de Vereniging van Eigenaars;
  • als gevolg van het opzettelijk of bewust handelen of nalaten in strijd met de wet of de statuten van de Vereniging van Eigenaars.
 • Erkenning of vaststelling opzet geldt uitsluitend indien de betreffende verzekerde erkent zodanig te hebben gehandeld of nagelaten of indien dit is vastgesteld door middel van een rechterlijke uitspraak, arbitrage of andere beslissing van een daartoe bevoegde instantie. De eventuele vergoeding van schade en kosten zal tot dit moment slechts als voorschot en zonder rechtsgrond worden betaald en wordt vanaf dit moment als verontschuldigd betaald teruggevorderd door verzekeraar, vermeerderd met de wettelijke rente.
 • Onschuldige verzekerde. Verzekeraars zullen op de in dit artikel genoemde uitsluitingen bij een VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering geen beroep doen tegenover de verzekerde die aannemelijk maakt dat de betreffende gedragingen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan.

Wijzigingen na uitloop

Verzekerd op de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering zijn de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld. Er is echter geen dekking voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten daterend na de datum van een belangrijke wijziging of – in het geval daarvan geen sprake is – na de einddatum van de verzekering.

Schade VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Is er een schade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij hulp biedt en snel uitbetaald. Vaak betekent schade dat er sprake is van een faillissement met de vele emotionele aspecten die daarbij horen. De verzekeraar zal het juridische aspect voor haar rekening nemen.

Faillissementsrisico en uitloop Aansprakelijkheidsverzekering VVE

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

De noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Controle polis op uitlooprisico

Om elk risico te vermijden rondom de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering clausule is kosteloos.

Premie uitloopdekking

De premie van de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering per uitloopjaar bedraagt 20% van de op het polisblad vermelde jaarpremie.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten bij een VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Premie online

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video