De eerste neiging zal zijn te kijken naar de WTP Voordelen en nadelen Eerbiedigende Werking. Handhaven van de progressieve premie voor de werknemers in dienst op het moment van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toekomstige werknemers krijgen een vlakke premie. Maar direct opstappen heeft voor langere termijn zeker ook grote voordelen.

Overstappen naar vlakke premie?

WTP Voordelen en nadelen Eerbiedigende Werking
 • Voordeel. Eén regeling voor alle werknemers
 • Voordeel. Geen verschil tussen jong-oud
 • Voordeel. Geen verschil tussen nieuwe en huidige werknemers
 • Voordeel. Premiehoogte speelt geen rol bij aantrekken nieuwe werknemers
 • Voordeel. Jongeren krijgen meer pensioenpremie dat is gunstig als ze later ZZP-er worden.
 • Voordeel. Aanpassing verhogen/verlagen bij uitruil andere arbeidsvoorwaarden
 • Voordeel. Internationaal is flat-rate de norm.
 • Voordeel. Uniformiteit in communicatie
 • Voordeel. Minder verschillen tussen jong en oud.
 • Nadeel. Hogere werkgeverslasten door “adequate compensatie”.
 • Nadeel. Uitleg en onderbouwing over effecten van de transitie nodig.
 • Nadeel. Geld verschuift van oud naar jong.
 • Nadeel. Minder pensioen voor de groep 40-55 jarige.
 • Nadeel. Instemming werknemers.

WTP Voordelen en nadelen Eerbiedigende Werking

WTP Voordelen en nadelen Eerbiedigende Werking
 • Voordeel. Geen instemming nodig werknemers
 • Voordeel. Geen nadeel bestaande werknemers
 • Voordeel. Geen uitgebreide uitleg nodig
 • Voordeel. Nieuwe werknemers flat-rate
 • Voordeel. Geen compensatie
 • Voordeel. Geen transitie- en communicatie plan.
 • Nadeel. Twee pensioenregelingen
 • Nadeel. Discriminatie tussen bestaand en nieuw
 • Nadeel. Nieuwe jonge deelnemers krijgen meer premie dan bestaande jonge werknemers
 • Nadeel. Ongelijkheid
 • Nadeel. Doorlopende uitleg verschil
 • Nadeel. Oudere deelnemers vertrekken niet meer. (Gouden pensioenregeling.)

U kunt met verschillende scenario’s bij overstap of de WTP voordelen en nadelen eerbiedigende werking, kijken wat het beste past bij uw onderneming en wat de gevolgen zijn voor uw werknemers. Zo is het mogelijk om nu te kiezen voor de eerbiedigende werking en voor de groep werknemers die nu in dienst zijn op een later moment – na bijvoorbeeld 5 of 10 jaar – de overstap te maken naar een vlakke premie. Op deze wijze kunt u een afgewogen beslissing maken over de toepassing van de eerbiedigende werking in relatie tot het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Dit helpt ook in uw communicatie naar de medezeggenschap en de werknemers.

WTP voordelen en nadelen eerbiedigende werking en Eén of twee pensioenregelingen

Het behouden van de stijgende premie bij de WTP voordelen en nadelen eerbiedigende werking heeft als voordeel dat – naast het wijzigen van de middelloonregeling in een premieregeling – met betrekking tot de premiesystematiek niet veel hoeft te wijzigen voor de bestaande werknemers.
Het gevolg van de keuze om gebruik te maken van de eerbiedigende werking is dat er twee verschillende pensioenregelingen naast elkaar bestaan binnen de onderneming. Dit kan een nadeel zijn, omdat dit zorgt voor meer administratieve lasten door een dubbele administratie en mogelijk extra kosten. Het bestaan van twee regelingen naast elkaar kan ook gevolgen hebben voor de begrijpelijkheid. Voordelen zijn echter dat bestaande werknemers niet worden benadeeld, er geen compensatie hoeft plaats te vinden en er in principe ook geen transitieplan hoeft te worden opgesteld. Hoewel dit niet hoeft, is het aan te raden toch een transitieplan op te stellen in het licht van de informatieplicht die voor u geldt.

Gelijke behandeling

Bij het gebruik maken van de afweging van de WTP voordelen en nadelen eerbiedigende werking ontstaat er onderscheid tussen groepen werknemers: de werknemers in dienst voor de overstap en de werknemers die in dienst treden na de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit kan leiden tot een (indirect) onderscheid op grond van leeftijd of datum van indiensttreding.

 • Leeftijd
  Door gebruikmaking van eerbiedigende werking blijft de progressieve premiestaffel gehandhaafd. In een dergelijke staffel wordt net als nu onderscheid op grond van leeftijd gemaakt: de jongere werknemers leggen minder premie in dan oudere werknemers. 
  Dit onderscheid kan worden gerechtvaardigd door ervoor te zorgen dat, ondanks het verschil in inleg op een bepaald moment, iedereen uiteindelijk een naar verwachting zelfde pensioenaanspraak krijgt.
  Hoewel het onderscheid gerechtvaardigd is, is de vraag of dit ook wenselijk is. Binnen de onderneming heeft bijvoorbeeld een jonge werknemer die in dienst treedt na de overstap een hogere pensioenpremie, dan de jonge werknemer van dezelfde leeftijd die voor de overstap al in dienst was.
 • Indiensttreding
  Alleen werknemers die vóór de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in dienst waren bij de werkgever vallen onder de eerbiedigende werking. Toekomstige werknemers zijn uitgesloten, waardoor er sprake is van een onderscheid tussen twee groepen werknemers op basis van hun indiensttredingsdatum. Volgens de wetgever rechtvaardigt een verwijzing naar de aangepaste wetgeving en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen dit onderscheid.

Ook als u geen gebruik maakt van de WTP voordelen en nadelen eerbiedigende werking en voor alle werknemers overgaat op een vlakke premie in het nieuwe pensioenstelsel kan er toch sprake zijn van (on)gelijke behandeling: De vlakke premie brengt namelijk mee dat minder werken in de jongere jaren, ongunstiger kan uitpakken. De premies die in de jongere jaren worden ingelegd kunnen immers langer renderen. Bekend is dat vrouwen in vergelijking met mannen in hun jongere jaren gemiddeld genomen (tijdelijk) minder werken, of dat zij zelfs pas veel later gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen vrouwen indirect worden benadeeld door de vlakke premie.

Compensatie bij overstap

Het onderwerp compensatie is hier verder uitgewerkt. Voor wat betreft de voor- en nadelen van compensatie (en dus niet bij WTP voordelen en nadelen eerbiedigende werking) is er naast het belang van het draagvlak voor de compensatie ook het gevolg voor het wisselen van baan een belangrijk aspect.

 • Baanwissel
  Als uw werknemer als gevolg van de eerbiedigende werking een stijgende premie behoudt, kan hij/zij bij een baanwissel bij geen beroep doen op de eerbiedigende werking. Dit betekent dat de werknemer – vanuit een stijgende premie in de huidige pensioenregeling – bij de nieuwe werkgever direct in een vlakke premieregeling terecht komt.
  Dit kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw van de betreffende werknemer. Zeker als deze werknemer niet onder de compensatieregeling (in de salarissfeer) bij de nieuwe werkgever valt. Informatieplicht: U heeft in dit kader een informatie- en zorgplicht. Dat betekent dat u de werknemer moet wijzen op de gevolgen die de uitdiensttreding (mogelijk) kan hebben. In het kader van het nieuwe pensioenstelsel moet u de werknemer informeren over de mogelijke gevolgen met betrekking tot (het verlies van) de eerbiedigende werking, compensatie, en (verlies aan) dekking nabestaandenpensioen (na de uitloopperiode).
  Dit kunt u doen via een informatiebrief, of bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst. Hiermee voorkomt u dat de werknemer zich later op het standpunt kan stellen dat hij/ zij zich niet bewust was van de risico’s van de baanwisseling op pensioengebied.

Snelkoppelingen

Zie ook onze algemene pensioenpagina.

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen