Doorneweerd Assurantiën bv geeft advies, bemiddeling en beheer bij alle zakelijke verzekeringen bij elke verzekeraar of financiële instelling.

Zakelijke verzekeringen

Alle bedrijfsverzekeringen advies, bemiddeling en beheer

Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Welke verzekeraars/banken

Wij zijn 100% onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om in producten van alle verzekeraars te bemiddelen. Bij de keuze laten we ons leiden door de prijsstelling, de verzekeringsvoorwaarden, het schadebeleid en de administratieve kwaliteit van afhandeling van de desbetreffende verzekeraar. Hieronder treft u een aantal verzekeraars en banken waar wij graag zaken mee doen. De volgorde is alfabetisch en niet uitputtend.

Verzekeraars en banken

 • ABN AMRO. (Banksparen en beleggen)
 • Avéro/Achmea. (Schade- en levensverzekeringen en Employee Benefits)
 • Aegon. (Schade- en levensverzekeringen en Employee Benefits)
 • Allianz. (Zakelijk schade en pensioen)
 • AON. (Zakelijk schade en volmacht)
 • ASR. (Schade- en levensverzekeringen en Employee Benefits)
 • Centraal Beheer. (Pensioen, lijfrenten, WGA Eigenrisicodrager)
 • Chubb, ( Aansprakelijkheid)
 • DAK, (Serviceprovider)
 • De Vereende. (Bijzondere risico’s)
 • Felison. (Inkomensverzekeringen en Arbodiensten)
 • Goudse Verzekeringen. (Verzuim, eigenrisicodrager en Arbeidsongeschiktheid)
 • HDI Global. (Aansprakelijkheid en bijzondere risico’s)
 • Hiscox (Beroepsaansprakelijkheid en Cyberverzekeringen)
 • ING Bank (Banksparen en beleggen)
 • Markel Nederland bv ( Aansprakelijkheid)
 • Movir. (Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • Nationale-Nederlanden (Schade- en levensverzekeringen en Employee Benefits)
 • SAA. (Beurs- en volmacht)
 • Scildon (Levensverzekeringen)
 • Turien. (Serviceprovider en volmacht)
 • ZwitserLeven (Levensverzekeringen) onderdeel Athora.

Deze lijst is, door constante wijzigingen in het producten assortiment van banken en verzekeraars en nieuwe inzichten van ons kantoor niet volledig en aan wijzigingen onderhevig.

Particulieren verzekeringen

Voor alle basisverzekeringen verwijzen wij graag naar vergelijkende websites.

Onze werkzaamheden

 • Zie ook onze gedetailleerde omschrijving van onze werkzaamheden
 • Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden.
 • Wij geven informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u of het bedrijf mogelijk loopt. Vraagt u ook altijd om een financiële bijsluiter.
 • Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraagformulier voor een verzekering.
 • Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 • Na ontvangst van de polis controleren wij of deze door de verzekeraar conform de aanvraag is opgemaakt. Wij verzoeken u bij ontvangst ook zelf de polis zorgvuldig door te lezen en te controleren of deze overeenkomt met uw wensen.
 • Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van een medische keuring.
  Wij besteden, voor zover noodzakelijk en gewenst, aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeraar de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeraars overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
 • Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeraar.
 • Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien u daar prijs op stelt gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie.
 • Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies door verzekeraars worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
 • Een verzekering sluit u meestal voor een langere periode. Door veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering (tijdelijk) wilt beëindigen of opschorten. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging.
 • Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld beëindigen, afkopen of het premievrij maken van de verzekering.
 • Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij het veranderen van werkgever.
 • Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeraar in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.
 • Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
 • Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders zijn ondergebracht.
 • Wij geven u tips en informatie zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
 • Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze, naar onze mening, het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
 • Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben als mede uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hieronder treft u onze dienstverleningsdocumenten, voorwaarden en aanvullende informatie

Dienstverleningsdocument pensioen Doorneweerd

Dienstverleningsdocument risico afdekken Doorneweerd

Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen Doorneweerd

Dienstverleningsdocument pensioenvraag werkgever

.

Algemene dienstenvoorwaarden Doorneweerd

Terms and Conditions Doorneweerd

Privacy statement Doorneweerd Assurantiën bv

Privacy statement English Doorneweerd Assurantiën bv

Klachten en gedragscode

Disclaimer website

.

Indicatie provisiepercentages

Wat vragen wij van u.

.

AFM Autoriteit Financiële Markten registratie onder nummer 12007007

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel Nederland.

Aangesloten bij Klachteninstituut Kifid nummer 300 004050.

Register van de Kamer van Koophandel onder nummer 33231974

Handelsnamen: Doorneweerd Assurantiën B.V. , KoopeenPolis, Doorneweerd Pensioenadvies

Banknaam: ABNAMRO NV

IBan: NL72 ABNAMRO 04627714 drie en twintig

BIC Nummer ABNANL2A

BTW nummer NL809832811B01