Directeur aansprakelijk? Curator ziet criminele koppelbaas

Is een directeur aansprakelijk bij een faillissement, dan loopt hij het risico om zijn privévermogen te verliezen. Bij een directeur gaat het hier niet om een werk-directeur zonder bestuurdersverantwoordelijkheid. Het gaat om die directeuren die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als (directeur) bestuurder.

Koppelbazen en misbruikwetten

Ik kom uit een aannemersfamilie en dus kan mij de situatie in de jaren ’70 nog goed herinneren dat door sommige bouwvakkers opeens wel heel veel geld verdiend. Ze werkten zelf niet meer als bouwvakker, maar bemiddelden in arbeidskrachten voor grote bouwprojecten, veelal in Duitsland. Koppelbazen verdienden dat vele geld omdat ze vaak geen belastingen betaalden en droegen ook geen sociale premies af. Als onderaannemer leverden ze bouwvakkers voor de hoofdaannemer. De hoofdaannemer en afnemer van het personeel was daar natuurlijk zeer mee geholpen en bleef als afnemer bovendien buiten schot van elke aansprakelijkheid. De Wet Ketenaansprakelijkheid maakte de hoofdaannemer toen ook aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies. Gevolgd in 1987 door de Derde misbruikwet.

Directeur aansprakelijk in privé is geen loos dreigement

directeur aansprakelijk

Daarbij is het goed om te weten dat het bijzondere aan rechtspersonen in Nederland is dat zowel een natuurlijk persoon als een niet-natuurlijke rechtspersoon, meestal een BV, als directeur / bestuurder kan optreden. De (bestuurders)aansprakelijkheid bleef beperkt tot het vermogen van deze (niet-natuurlijke) rechtspersoon, meestal een BV. Een nieuwe wet heeft dat daarna voorkomen. Later gevolgd door ook  aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad toe te voegen.

Meer informatie

En dus kunnen tegenwoordig de volgende zaken, met name in faillissements situaties, leiden tot de aanname van kennelijk onbehoorlijk bestuur en een risico vormen voor het privévermogen van de directeur / bestuurder:

Voorbeelden kennelijk onbehoorlijk bestuur

  1. Directeur aansprakelijk stellen bij het niet (tijdig) afdragen van sociale verzekeringspremies en belastingen;
  2. het niet (tijdig) publiceren van de jaarrekening;
  3. het ontbreken van een behoorlijke administratie en boekhouding.

Meer voorbeelden van munitie voor een curator

Verder is de directeur aansprakelijk voor het risico zich te moeten verweren tegen aansprakelijkheidsstellingen als hij als directeur / bestuurder:

  1. namens de rechtspersoon een overeenkomt aangaat, bijvoorbeeld tot levering of betaling, terwijl hij weet of moet weten dat de rechtspersoon niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen ;
  2. bij het aangaan van een overeenkomst niet toetst of de wederpartij aan zijn verplichting kan voldoen;
  3. selectieve betaling doen. Rechtspraak
  4. voorzienbare risico’s niet in kaart brengt en/of deze niet mijdt of vermindert. (Door bijvoorbeeld niet de juiste verzekeringen te sluiten. Denk aan bijvoorbeeld bedrijfsaansprakelijkheid)

Premies voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Cyber risico een bijzonder risico

Met de opkomst van cyberrisico’s en het in toenemende mate gewoon voorhanden zijn van cyberverzekeringen, zal dus in theorie zelfs het niet hebben van een dergelijke verzekering bij een schade (en mogelijk faillissement) door een cyberrisico ook kunnen leiden tot directeur aansprakelijkheid, waarbij een directeur van de onderneming ook mogelijk kan worden aangesproken in zijn privévermogen.

Verzekeringen

Laat uw reactie achter