Directeur aansprakelijk? Claim aanvallen en verweer voeren.

Wordt u als directeur aansprakelijk gesteld bij een faillissement, dan loopt hij het risico om zijn privévermogen te verliezen. Bij een directeur gaat het hier niet om een werk-directeur zonder bestuurdersverantwoordelijkheid. Het gaat om die directeuren die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als (directeur) bestuurder.

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV
directeur aansprakelijk

Bij faillissement is een DGA direct alles kwijt. Z’n sleutel mag hij of zij inleveren bij de curator. Die is de baas. Die gaat dan proberen geld te vinden. En geregeld gaan ze daarbij over (DGA) lijken. Door de DGA af te schilderen als crimineel wordt de druk verhoogd en dat levert een curator al snel een extra geldboom om de crediteuren mee te betalen.

Directeur aansprakelijk in privé is geen loos dreigement

Daarbij is het goed om te weten dat het bijzondere aan rechtspersonen in Nederland is dat zowel een natuurlijk persoon als een niet-natuurlijke rechtspersoon, meestal een BV, als directeur / bestuurder kan optreden. De (bestuurders)aansprakelijkheid bleef beperkt tot het vermogen van deze (niet-natuurlijke) rechtspersoon, meestal een BV. Een nieuwe wet heeft dat daarna voorkomen. Later gevolgd door ook  aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad toe te voegen.

En dus kunnen tegenwoordig de volgende zaken, met name in faillissementssituaties, leiden tot de aanname van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt de directeur aansprakelijk gesteld. En dat is een risico voor het privévermogen van de directeur / bestuurder.

Voorbeelden kennelijk onbehoorlijk bestuur

 1. Directeur aansprakelijk stellen bij het niet (tijdig) afdragen van sociale verzekeringspremies en belastingen;
 2. het niet (tijdig) publiceren van de jaarrekening;
 3. het ontbreken van een behoorlijke administratie en boekhouding.

Directeur aansprakelijk

Verder is de directeur aansprakelijk voor het risico zich te moeten verweren tegen aansprakelijkheidsstellingen als hij als directeur / bestuurder:

 1. namens de rechtspersoon een overeenkomt aangaat, bijvoorbeeld tot levering of betaling, terwijl hij weet of moet weten dat de rechtspersoon niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen ;
 2. bij het aangaan van een overeenkomst niet toetst of de wederpartij aan zijn verplichting kan voldoen;
 3. selectieve betaling doen. Rechtspraak
 4. voorzienbare risico’s niet in kaart brengt en/of deze niet mijdt of vermindert. (Door bijvoorbeeld niet de juiste verzekeringen te sluiten. Denk aan bijvoorbeeld bedrijfsaansprakelijkheid)

WBTR de nieuwe 2021 wet

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheid eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De formele aansprakelijkheid bestuurders speelt daarbij een belangrijke rol. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

Audio over bestuurdersaansprakelijkheid

Voorbeelden directeur aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur

 1. De bestuurder geeft opdracht aan een derde tot levering van goederen of diensten terwijl hij weet dat de BV  deze niet zal kunnen betalen.
 2. De bestuurder gaat een contract aan met een leverancier van goederen of diensten en betaalt vooruit een fors deel van de kosten die met de levering van deze goederen of diensten zijn gemoeid. De leverancier gaat failliet voor levering van de goederen en diensten. De bestuurder heeft, voordat de betaling plaatsvond, verzuimt te controleren of de betreffende leverancier wel kredietwaardig was.
 3. De bestuurder vergeet een brandverzekering af te sluiten voor het bedrijfspand. Het bedrijfspand brandt volledig af en de BV blijft zitten met deze schade en gaat failliet. En wordt directeur aansprakelijk gesteld.
 4. De accountant van de DGA vergeet de jaarcijfers op tijd in te leveren bij de Kamer van Koophandel. Na het faillissement komt hem dit duur te staan.

Historische terugblik

Ik kom uit een aannemersfamilie en dus kan mij de situatie in de jaren ’70 nog goed herinneren dat door sommige bouwvakkers opeens wel heel veel geld verdiend. Ze werkten zelf niet meer als bouwvakker, maar bemiddelden in arbeidskrachten voor grote bouwprojecten, veelal in Duitsland. Koppelbazen verdienden dat vele geld omdat ze vaak geen belastingen betaalden en droegen ook geen sociale premies af. Als onderaannemer leverden ze bouwvakkers voor de hoofdaannemer. De hoofdaannemer en afnemer van het personeel was daar natuurlijk zeer mee geholpen en bleef als afnemer bovendien buiten schot van elke aansprakelijkheid. De Wet Ketenaansprakelijkheid maakte de hoofdaannemer toen ook aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies. Gevolgd in 1987 door de Derde misbruikwet.

Aandeelhouder – bestuurder BV of NV

Bij BV’s of NV’s drukt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aandeelhouders financieel veel zwaarder. De voorbeelden waarbij de aansprakelijkheid aandeelhouders – bestuurder tot persoonlijk bankroet leidt zijn legio. In dit juridische artikel worden de elementen nog duidelijk worden uitgelegd.

Cyberrisico een bijzonder risico

Met de opkomst van cyberrisico’s en het in toenemende mate gewoon voorhanden zijn van cyberverzekeringen, zal dus in theorie zelfs het niet hebben van een dergelijke verzekering bij een schade (en mogelijk faillissement) door een cyberrisico ook kunnen leiden tot directeur aansprakelijkheid, waarbij een directeur van de onderneming ook mogelijk wordt de directeur aansprakelijk gesteld in zijn privévermogen.

Directeur aansprakelijk risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger – stagiaires – ZZP-er kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Specialist bij de directeur aansprakelijk verzekering

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie online berekenen

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen