ICT verzekeringen 2021 online premies

ICT verzekeringen kunnen snel en efficient worden opgezet. De ICT verzekeringen, en specifiek aansprakelijkheidsdekkingen, bieden uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s.

ICT verzekeringen

Hieronder een uitgebreid artikel over de elementen om serieus de revue te laten passeren zodra er innovatieve stappen worden genomen. ICT  bedrijven kennen vaak complexe risico’s. Hieronder een eerste kennismaking.

Informatie ICT verzekeringen

Een informatie- en communicatie technologie aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan de specifieke informatie- en communicatie technologie risico’s. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat u een fout maakt tijdens uw werk. Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. Deze zuivere IT-polis zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.

ICT verzekeringen Aansprakelijkheidsrisico’s

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en organisaties en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Verzekerd op aansprakelijkheid ICT verzekeringen

 1. De aansprakelijkheid op de ICT verzekeringen dekt de schade die aan personen of zaken is toegebracht en als het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De aansprakelijkheidsdekking op de technologie verzekeringen wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering die onderdeel zijn van ICT verzekeringen biedt vaak ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Premie berekening ICT verzekeringen

De premie is natuurlijk afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf, organisatie of project. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. Let bij een poliscontract ook op de contractduur. Een kortlopend contract is vaak flexibeler maar kan ook premiegevolgen hebben.

Niet verzekerd ICT verzekeringen

 1. Werkzaamheden buiten “de hoedanigheid“. Dat betekent de opgegeven activiteiten. Vaak eenvoudig te vinden op een KvK uittreksel in de vorm van de SBI-code.
 2. Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is meestal niet meeverzekerd. Hiervoor moet een aparte milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
 3. Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is ook niet gedekt. (i.c. Beroepsaansprakelijkheid). Zie onze informatie hieronder over het verschil bij een ICT verzekeringen met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt).
  1. Gereedschappen premie
  2. Transport goederen premie
 5. Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen. (Die zijn altijd verzekerd via de WAM.)
 6. Bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekeraars

Verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn gespecialiseerd in het verzekeren van aansprakelijkheidsrisico’s voor ICT bedrijven. Wij hebben contacten met diverse gespecialiseerde aanbieders. Maar de traditionele standaard verzekeraars zijn soms graag bereid risico’s, als ze overzichtelijk zijn, te verzekeren. Dat geeft u de zekerheid dat u  technologiebedrijf verzekeringen precies die polis krijgt die past, en tegen zo gunstige mogelijke voorwaarden. Soms moet dat zeer specialistisch worden uitgewerkt en dat vertaalt zich weer in een hogere prijs en stringentere voorwaarden.

ICT Sectoren

ICT is nogal een breed begrip om te ordenen. Hieronder een poging belangrijke sectoren te benoemen waar verzekeringszaken cruciaal zijn voor het slagen van het opzetten van nieuwe activiteiten.

 1. Industriële elektronica en automatisering
 2. Gebouw Automatisering
 3. Laboratorium ICT
 4. Medische ICT
 5. Energiesector
 6. Duurzaamheid ICT

Audio bedrijfsaansprakelijkheid ICT

Verschil bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheid bij ICT verzekeringen wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogensschade.

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

De 11 ICT verzekeringen risico’s

Een ICT verzekeringen pakket kan uit 11 verzekeringsonderdelen of meer bestaan.

1. Aansprakelijkheidsrisico letselschade

U veroorzaakt een letselschade. U laat bijvoorbeeld een gereedschap uit uw handen glippen en deze verwond een ander. Het slachtoffer (of de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer wil graag alle schade vergoed krijgen. Dus ook de tijd dat er niet gewerkt kan worden. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Meer info in onze audio over het onderdeel bedrijfsaansprakelijkheid bij ICT verzekeringen pakket.

2. Aansprakelijkheidsrisico zaakschade

Voorbeeld. Tijdens u werk veroorzaakt u een kortsluiting. De elektronica van uw opdrachtgever raakt beschadigd. Uw bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de schade zoals de de directe en indirecte kosten (productieverlies).

3. Rechtsbijstand ICT verzekeringen

Veroorzaakt u schade, of vinden ze onterecht dat u schade heeft veroorzaakt, het zorgt altijd vrijwel direct voor juridische gevolgen. Juridische ondersteuning moet klaar staan om problemen direct te kunnen aanpakken. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer u niets te verwijten valt. Vergeet u niet na te denken over een incasso oplossing. Want een klant die niet betaalt, is geen klant en moet snel en duidelijk worden benaderd. Uiteraard altijd zodanig dat het klantbelang niet uit het oog wordt verloren. Direct premie

4. Ongevallen

U heeft vast weleens gedacht “dat ging maar net goed“. Een ongeval kan snel grote gevolgen hebben voor uw eigen werkcapaciteit. De gevolgen van een ongeval privé of zakelijk hoort beperkt te worden. Wij helpen met het maken van de juiste keuze. Een ongevallenverzekering, een partnerpensioen, een overlijdensrisicoverzekering of een andere voorziening kan veel financiële zorgen wegnemen.

5. (Langdurig) Ziek

De inkomsten dalen direct fors. Niet iedereen kan die kosten uit eigen middelen opvangen. Verzeker alleen het hoognodige. Maar denk bij het verzekeren ook aan vervanging of mislopen van langdurige vervolgopdrachten. De gevolgschade kan fors uitpakken. Hieronder een audio over het verzuimrisico van een bedrijf. In onderstaande verzuim audio worden de details besproken.

6. Gereedschappen

Bij ICT verzekeringen wordt ook vaak een extra dekking opgezet voor eigen bedrijfsuitrusting zoals gereedschappen die in de bedrijfswagen liggen. Soms zeer kostbare goederen die graag door anderen worden meegenomen. Direct premie.

7. Transportrisico goederen

Worden er veel goederen vervoert denk eens aan een eigen transportverzekering als onderdeel van ICT verzekeringen. Het maakt niet uit hoe deze goederen worden vervoert (DHL, Postnl, UPC of met ene eigen vervoersmiddel). Schade aan uw goederen tijdens het transport kan financieel een forse schadepost veroorzaken. Denk er aan dat externe vervoerders maar een hele geringe schadevergoeding verstrekken. Vaak niet meer dan € 10,- per kilo.  Direct premie.

8. Zakelijke reizen ICT verzekeringen

Bent u veel op reis in Nederland, Europa of wereld. De zakenreis is zorgt dat alle denkbare risico voor een gering bedrag verzekerd zijn. Wees er op attent dat de persoonlijke reisverzekering niet uitkeert bij schade. Direct premie

9. Werkmaterieel

Bij ICT verzekeringen pakket is ook een werkmaterieel onderdeel niet een onbekend onderdeel. Veel werkmaterieel moet zelfs verplicht verzekerd zijn. In ieder geval alle werkmaterielen die “voortbewegen” zoals een heftruck of een hoogwerker. Maar ook zaken zoals aggregaten, liften, compressoren en kranen.

10. Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid kan op vele manieren ontstaan. Maak u zelf producten of voegt u slechts een klein onderdeel toe, in alle gevallen kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Wij zoeken graag samen met u uit of het risicovol is voor uw bedrijfsvoering en welke maatregelen u praktisch en juridisch kunt nemen. Als onderdeel van ICT verzekeringen is productaansprakelijkheid een belangrijke aanvulling. Let op de belangrijke productaansprakelijkheid verschillen tussen goederen uit de EER en die uit “derden” landen.

11. Personeel

Heeft u personeel in dienst dan komt er een scala aan bedrijfsrisico’s en arbeidsvoorwaarden op u af. ICT verzekeringen pakket zal rekening moeten houden met alle verplichte CAO zaken en praktische omstandigheden van uw bedrijf. De snel wijzigende wetgeving kan voor veel ondernemingen een reden zijn een goede gesprekspartner te zoeken. checklist.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vaak vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Een vrijblijvende offerte opvragen

ICT verzekeringen worden toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Een technologie bedrijf kan met een goede begeleiding vaak snel en efficient professioneel verzekerd worden.

Premieberekeningen online

Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen IT-Technologie aansprakelijkheid premie Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Cyberaansprakelijkheid IT-professionals Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video een liveaanval