Kentekenplicht tractor 2021 alle feiten

kentekenplicht tractor

Kentekenplicht tractor staat volop in de aandacht. Minister Van Nieuwenhuizen heeft besloten om vanaf 20 mei 2020 een regeling in te voeren die voor boeren, tuinders en andere gebruikers van werkmaterielen zo min mogelijk administratie en kosten oplevert.

Kentekenplicht tractor – vanaf mei 2020

Kentekenplicht tractor is er ondanks eerdere afwijzingen, dus nu toch in mei 2020 gekomen. De maximumsnelheid zal ook worden verhoogd. Dit nieuwe wetsvoorstel van de regering voor een kentekenplicht tractor (en andere voertuigen) komt er, om te voldoen aan de Europese APK-plicht. Tevens omdat een groot gedeelte van de Eerste en Tweede Kamer aan de regering vroegen ervoor zorgen dat landbouwvoertuigen sneller kunnen gaan rijden dan nu het geval is. De limiet zal worden gesteld op 40 kilometer/uur.

Tractorverzekering premie berekenen

Verklarende afkortingen bij kentekenplicht tractor

 • LBT: Landbouw- of BosbouwTrekker
 • MM: Mobiele Machines
 • MMBS: Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (wordt MM)
 • LBTA: Aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken achter een LBT of MM

Kentekenplicht tractor Registratie

Landbouwvoertuigen die op de openbare weg rijden zijn registratieplichtig vanaf 20 mei 2020:

 • alle landbouwtrekkers
 • alle MMBS’en (Motorrijtuig met beperkte snelheid)
 • alle getrokken materieel dat boven 25 km/h kan én mag rijden is registratieplichtig

Kentekenplicht tractor

Alle landbouwvoertuigen zijn registratieplichtig en zijn kentekenplichtig vanaf de ingangsdatum mei 2020. Alle – bestaande – landbouwvoertuigen die registratieplichtig zijn, worden stapsgewijs kentekenplichtig

Benodigdheden registreren kentekenplicht

U heeft het volgende nodig om uw voertuig te registreren:

 • Inloggegevens van DigiD óf eHerkenning;
 • Merk;
 • Handelsbenaming zoals vermeld op de motorkap;
 • Type zoals vermeld op de constructieplaat (indien beschikbaar);
 • Voertuig Identificatie Nummer (VIN);
 • Bouwjaar;
 • Brandstof;
 • Maximum constructiesnelheid;
 • De gekozen voertuigomschrijving bij een motorrijtuig met beperkte snelheid.

Kentekenplaat

 • bij sneller rijden dan 25 km/h is een kentekenplaat verplicht
 • bij grensoverschrijdend verkeer is een kentekenplaat verplicht
 • bij ontheffing voor afmetingen of massa is een kentekenplaat verplicht

In 2025 moeten alle voertuigen (LBT’s, MMBS’en en LBTA’s) zijn voorzien van een kentekenplaat.

De praktijk

 1. het voertuig wordt ingeschreven in het kentekenregister,
 2. er wordt een kentekennummer toegekend,
 3. als de eigenaar bekend is wordt het voertuig tenaamgesteld,
 4. de eigenaar ontvangt de kentekencard,
 5. de kentekenplaat moet gemaakt worden,
 6. de eigenaar moet de kentekenplaat voeren achterop op het voertuig. Oftewel: feitelijk dezelfde systematiek als bij auto’s, motorfietsen, aanhangwagens.

Uitzonderingen kentekenplicht

 • Landbouwvoertuigen die nooit op de openbare weg komen, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers, zijn niet registratieplichtig en niet kentekenplichtig, ook niet vanaf 1 januari 2025.
 • MMBS’en en MM’s die niet breder zijn dan 130 centimeter en bedoeld zijn voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden, of hondenpoep verzamelen (en geen trekvoorziening voor andere voertuigen hebben).
 • Heftrucks als ze niet breder zijn dan 130 centimeter vallen hier ook onder (indien er geen voertuigen getrokken worden), alsmede bepaalde ‘fruittreintjes’ die niet breder zijn dan 130 centimeter.
 • landbouwvoertuigen en mobiele machines met een maximumconstructiesnelheid van hooguit 6 km/u.
 • meeneemheftrucks
 • één-assige motorrijtuigen
 • asfalteermachines, asfaltfreesmachines en walsen, die in het kader van onderhoud en aanleg van wegen worden gebruikt.
 • voertuigen waarvoor geen T-rijbewijsplicht is (< 1,30 m breed en specifieke werktuigfunctie)

LTBA. Getrokken materieel zonder registratieplicht voert een witte volgplaat.

Toelatingskeuring en VIN

Een land- of bosbouwvoertuig moet zijn goedgekeurd voordat het op de openbare weg mag komen. Deze goedkeuring kan bestaan uit een Europese typegoedkeuring, nationale kleine serie typegoedkeuring of een individuele goedkeuring.  De RDW moet voor een individuele toelatingskeuring van een land- of bosbouwvoertuig eerst de identiteit vaststellen. Daarvoor moet het voertuig zijn voorzien van een voertuigidentificatienummer (VIN). Informatie toelatingskeuring landbouwvoertuig of bosbouwvoertuig.

Factsheets RDW

Schema kentekenplicht en registratie

Voertuigen smaller dan 130 centimeter

Ook onderstaande voertuigen smaller dan 130 centimeter hoeven niet te voldoen aan de registratieplicht:

 • heftrucks zonder verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk aan de voorkant die geen aanhangwagen trekken;
 • voertuigen zonder trekinrichting die gebruikt worden voor één van de volgende activiteiten:
  –  maaien;
  – onkruid bestrijden;
  – vegen;
  – sneeuw ruimen;
  – gladheid bestrijden;
  – hondenpoep verzamelen.

Algemene uitzonderingen

In de wet zijn bepaalde motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) en mobiele machines uitgezonderd van de registratieplicht. Een algemene uitzondering geldt voor:

 • voertuigen die niet harder gaan dan 6 km/u (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus);
 • één-assige motorrijtuigen en meeneem-heftrucks;
 • fruittreintjes (jaarlijks tussen 1 juli t/m 30 november);
 • asfalteermachines;
 • asfaltfreesmachines;
 • walsen.

Toelichting wetsvoorstel

nr 3 Kentekenplicht en registratieplicht tractor memorie van toelichting 2019/2020

nr 6. Nota naar aanleiding van het verslag 15 juli 2019

Geschiedenis politiek overleg kentekenplicht tractor

De minister bespreekt de kentekenplicht tractor met vertegenwoordigers van de sector, zoals LTO, Cumela en Fedecom en regionale overheden vertegenwoordigd in IPO en VNG. In 2019 heeft de minister een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. Dat was ook hard nog want er liep dat moment een ingebrekestellingsprocedure van de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt een APK vanaf mei 2020 jaar verplicht voor trekkers die harder rijden dan 40 kilometer per uur. Het is veiliger wanneer trekkers niet door de kernen van dorpen rijden, maar over de rondweg. De minister keek daarom niet alleen naar de kentekenplicht tractor en de APK registratie van trekkers, maar ook de snelheden en toegang tot bepaalde wegen.

MMBS, Quad en LBT’s

Er is een flinke discussie geweest omdat er veel landbouwvoertuigen zijn waarbij het vervelend en lastig is te voldoen aan het kentekenplicht en de verzekeringsplicht. Vooral de huidige niet gekentekende voertuigen zoals MMBS, Quad’s en LBT’s zijn nauwelijks te verzekeren. Met deze nieuwe wet is er duidelijk gekomen.

Teruggekeurde voertuigen. Premies voor MMBS voertuigen waren vaak flink hoger dan normale motorvoertuigen. De reden daarvoor is dat bij “teruggekeurde” voertuigen een verplichte APK niet meer nodig is. Deze voertuigen worden dus door veel verzekeraars gezien als potentieel risicovoller dan wel APK gekeurde voertuigen. Daarnaast is het toegestaan dat deze (vaak zwaardere) voertuigen op de openbare weg rijden. Alhoewel ze dus vaak alleen op het “veilige” eigen terrein worden gebruikt, zagen verzekeraars ze dus toch als risicovolle motorvoertuigen. En dat was weer terug te zien in de vaak flink hogere premie.

Met de nieuwe wet zullen verzekeraars dus gerustgesteld worden en dat zal een positief effect kunnen hebben op de verzekeringspremies.

Veel doden door tractoren. Laten we niet uit het oog verliezen dat het hier primair hoort te gaan over verkeersveiligheid bij LBT’s. Er vallen 15-20 doden per jaar in het verkeer door ongevallen met tractoren. Het grote aantal lichte en zwaargewonden laat zich slechts raden. “Europa” eist niet voor niets een APK keuring.

Level playing field. Een argument vóór een volledige kentekenplicht is het maken van een level playing field. Onze verzekerde relaties hebben last van degene die zich niet verzekeren en besparen op de kosten van tractorverzekering en APK keuringen. Dat is concurrentievervalsend. Een volledige kentekenplicht voor alle tractoren, een APK plicht en via het RDW toezicht op een WA tractorverzekering én flankerende veiligheidsbeleid voor alle tractoren is dus de beste oplossing. Bij andere motorvoertuigen zijn die elementen ook heel normaal. Dat is de beste regeling om te zorgen dat slachtoffers zeker zijn van een schadeloosstelling bij een schade. (G.J. Doorneweerd)

RDW rol bij kentekenplicht tractor

Nu er een kentekenplicht is, zal er dus ook een scherpe controle door het Rijksdienst voor het Wegverkeer plaatsvinden op het wel/niet verzekerd zijn van de tractor. Immers, net als bij de huidige personenauto’s zijn de systemen aan elkaar “gekoppeld” en kan het RDW direct zien welke voertuigen niet verzekerd zijn. Een stevige RDW boete is dan al snel uitgeschreven want onverzekerd rondrijden is dan direct te constateren. De huidige situatie waarbij de chauffeur een WAM verklaring bij zich moet hebben, is dan ook ongetwijfeld verleden tijd. Het bewijs dat iemand met een tractor verzekerd is immers direct duidelijk. Het kentekenplicht tractor is daarmee een effectief instrument om ervoor te zorgen dat elke tractor goed verzekerd is. WAM-verzekeringsverplichting

Werkrisico

Let op, er is niet alleen een verzekeringsplicht omdat u met de tractor op de openbare weg rijdt. Ook het werkrisico op het eigen terrein is een gebeurtenis die verzekerd is op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tractor.

Boetes kentekenplicht tractor

Als een landbouwvoertuigen na de registratieplicht zonder kenteken rijdt dan bedraagt de verwachte boete € 140,-. Of zoals het Ministerie formuleert:

Wanneer een kentekenplichtig landbouwvoertuig staande wordt gehouden zonder kentekenplaat, zal de bestuurder beboet worden wegens overtreding van het voorschrift om het kenteken behoorlijk zichtbaar aanwezig te hebben op of aan een motorrijtuig of aanhang-wagen. De boete daarvoor bedraagt € 140,– exclusief administratiekosten, net als bij andere kentekenplichtige voertuigen die zonder kentekenplaat rondrijden.

Voor de straffen wordt in beginsel aangesloten bij de bestaande boetes voor snelheidsovertredingen en het niet nakomen van de apk-plicht. Op het niet nakomen van de registratieplicht, die is geregeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994, staat een boete van € 380,–.

Boete WAM-verplichting

De minister rept nauwelijks over de boete die van toepassing zal zijn vanwege de WAM-verplichting voor het verzekeren van landbouwvoertuigen. Die bedraagt vanuit het RDW € 600,-. De boet kan driemaal per jaar worden opgelegd.

T-Rijbewijs en kentekenplicht tractor

De eerste stap, vooruitlopende op de kentekenplicht tractor was het invoeren van het T-rijbewijs. Het hielp om de grote hoeveelheid ongelukken met tractoren onder controle te houden. Wekelijks krijgen wij berichten van ongevallen met tractoren en telkens weer maken we ons nauwelijks zorgen over de tractor zelf maar veel meer om de gezondheid van de bestuurder of het slachtoffer. Kijk in dit kader eens naar 7 belangrijke zaken bij een tractor verzekering.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen: De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is opgegeven, is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering af te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (wettelijke aansprakelijkheid), indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven.

Voorzitter Fedecom Erwin Ros in Den Haag om noodzaak kentekenplicht toe te lichten. Hier in gesprek met CDA woordvoerder Maurits von Martels. pic.twitter.com/BlBwksaLuE

— Fedecom (@FedecomNL) December 15, 2017

Slachtoffers en letselschade

Natuurlijk zijn wij blij met kentekenplicht tractor want ongetwijfeld zullen veel tractor eigenaren nu eieren voor hun geld kiezen en de voertuigen gaan verzekeren. Dat is ons vak. Maar dat is toch niet de enige reden. Op ons kantoor zien wij de gevolgen van het niet verzekerd zijn van een tractor. Bij, bijvoorbeeld een tractor schade, is er al snel een hoge schadeclaim van het slachtoffer. Dat kan een buitenstaander zijn maar ook een eigen werknemer. Veel partijen zoals de werkgever van het slachtoffer, zijn/haar verzekeraar of slachtoffer zelf kunnen allemaal de eigenaar van de tractor aansprakelijk stellen voor de doorgaans hoge schadeclaim. Als je nooit meer kunt werken door een tractor ongeval moet er een forse vergoeding betaald worden. Zo’n verplichte verzekeringspolis zorgt daarvoor. Kentekenplicht tractor is de eerste stap om ervoor te zorgen dat dat schadebedrag ook daadwerkelijk wordt betaald. Het slachtoffer blijft daardoor niet met een niet betaalde rekening zitten. Niet voor niets zijn er verzekerde sommen van 6 miljoen euro op een verzekering geen uitzondering.

Audio

In een paar minuten hebben we nog een podcast met veel aspecten van het gebruik en verzekeringen van werkmaterieel zoals de tractor.

Ongelukken tractor

Gewoon een willekeurige week met een lange rij van ongelukjes tot regelrechte drama’s geweest bij het gebruik van de tractor. De relatie met een kentekenplicht tractor is (natuurlijk) niet direct aan te tonen. Maar alle aandacht om de risico te beperken lijkt ons welkom. Een kleine opsomming hieronder om het bewustzijn voor de ernst van de situatie en het gevaar bij gebruik van een tractor duidelijk te maken:

 1. Vrachtwagen rijdt tractor door midden
 2. Slechts schaafwonden voor bestuurder en kind na kantelen tractor
 3. Dramatisch ongeval met tractor kost twee mannen het leven
 4. Tractor met aanhanger omgekiept
 5. Ongeval met tractor en vrachtwagen bij Easterlittens

Uitsluitingen verzekering

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke uitsluitingen voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte. Vrijwel elke verzekeraar hanteert deze uitsluitingen.

 1. Opzet of roekeloosheid. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.
 2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud het werkmaterieel goed. Verplicht jaarlijks onderhoud is niet altijd verplicht.
 3. Normale slijtage is uitgesloten bij een verzekering. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten bij normale slijtage.
 4. Drank en drugs gebruik maar ook het gebruik van het werkmaterieel voor andere doeleinden (stunten, racen, etc.) kan ook tot verlies van een schade-uitkering leiden.

Premie online berekening

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

Overig

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

https://youtu.be/Brt7JSVVQSk