DGA pensioen 2022 – alle opmerkelijke vragen en antwoorden

Meer DGA’s kiezen voor een solide DGA pensioen-opbouw. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

 • Het bedrijf verder in waarde laten stijgen.
 • Gewoon sparen bij een bank
 • Lijfrente bancaire sparen
 • Of een DGA pensioen starten ….
DGA pensioen premieberekening

Nabestaanden- en wezenpensioen DGA pensioen

Bij een DGA pensioen kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner op maat kan worden aangepast.

Leeftijden bij een DGA pensioen

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de DGA start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een DGA worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de DGA zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de DGA met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de DGA.

Welk salaris DGA pensioen

Als uitgangspunt voor de hoogte van de premie investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag.Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een DGA. Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

Pensioengevend loon

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Maximum pensioengevend loon bedraagt globaal € 112.189,-

Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise

De AOW-franchise bedraagt meestal 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Soms zijn er andere berekeningen om de inbouw van de AOW. De exacte bedragen van de AOW via het SVB. De AOW franchise via onze pensioenpagina.

Bij een franchise kan er ook een bedrag worden gekozen om zodoende een excedent pensioenregeling correct op te zetten. Voorbeeld is het maximum Bedrijfspensioenfonds horeca pensioensalaris te nemen. In praktijk betekent dit dan dat er een hoge franchise wordt gebruikt

Effect DGA pensioen bij verhoging AOW leeftijd

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn.

Wie bepaalt DGA pensioen datum

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioenverzekering is een eenzijdig contract. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.

Wanneer stoppen met werken

DGA pensioen

Die rekensom is in de kern eenvoudig. U rekent uit

 • hoeveel woonlasten u heeft na pensionering;
 • hoeveel u maandelijks uitgeeft aan vaste en variabele lasten;
 • welk bedrag u besteed aan overige kosten.

Dat is het minimale bedrag dat nodig is om financieel te kunnen stoppen met werken. Houd daarnaast nog rekening met de inflatie en onverwachte kosten, belastingheffing en additionele inkomsten van u (en uw partner). Met een Excelsheet en enige financiële kennis kunt u zelf een goed overzicht maken.

Totaal overzichten

Veel pensioen informatie is ook terug te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl Lukt dat niet, of wilt u er geen tijd aan besteden dan zijn er voldoende deskundigen (accountants, financiële planners of pensioenadviseurs) aanwezig die voor een klein bedrag dat uitzoek werk willen overnemen.

Audio DGA Pensioen

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Wie betaalt DGA pensioenpremie

De kosten van de pensioenregeling worden betaald door “uw werkgever”. Dat zal in veel gevallen uw eigen BV zijn. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. Ze worden dus betaald door de BV van de DGA vanwaaruit hij of zij het salaris ontvangt. Dit kan u direct een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. De premies worden niet aangemerkt als loon. Natuurlijk gaat u er uiteindelijk wel belasting over betalen. Dat zal gebeuren zodra u in de toekomst de DGA pensioen uitkeringen ontvangt. Er is dus vaak een zeer lange tijd van belastinguitstel met een DGA pensioen.

Kan ik direct stoppen met betalen pensioenpremies?

Bij toezegging aan gewone werknemers ligt dat veel complexer. Maar een DGA heeft ook de pet op van werkgever en kan zonder gevolgen stoppen met betalen. Op elk moment. Bij beëindiging van de verzekering wordt de DGA pensioen regeling premievrij gemaakt. Bij beëindiging van de verzekering heeft u ook het recht om (een gedeelte van) het kapitaal bij leven om te zetten naar een levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit wil zeggen dat er ingeval van uw overlijden vóór de pensioendatum is er toch een uitkering van een levenslang partnerpensioen.

Flexibele DGA pensioen uitruil

Op het moment dat u met pensioen gaat, kan u kiezen om een deel van het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hier is uiteraard wel toestemming voor nodig van de partner. Op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, kan u kiezen voor een hoger of juist een lager DGA pensioen in de aanvangsperiode. Natuurlijk is de pensioenuitkering dan in de vervolgperiode lager, respectievelijk hoger. De lagere uitkering moet in beide gevallen minimaal 75% van de hogere uitkering zijn.

Beperking salaris DGA

DGA pensioen

De overheid heeft de pensioenopbouw verder beperkt. Het pensioengevend loon is gemaximeerd op ruim € 112.000,-. Die grens wordt jaarlijks aangepast. Dit maximum salaris wordt verminderd met de franchise (toekomstige AOW uitkeringen). De maximale pensioengrondslag zal daardoor ruim € 95.000,- bedragen. Dit is dus de maximale grondslag waar de premiestaffels op van toepassing zijn. op deze – maximale premie – pagina is direct de maximale premies te zien.

Controle DGA pensioen premie

De hoogte van de beschikbare premie is bepaald volgens de aangepaste premiestaffels per 1 januari 2015. Als de regeling in de toekomst aangepast moet worden dan informeren wij u daarover. De uiteindelijke aanspraak op ouderdomspensioen, inclusief de AOW-uitkering, mag niet groter zijn dan het laatst verdiende salaris. Die grenzen in de gaten dat is veelal de taak van een pensioenadviseur of de accountant.

Maximale DGA pensioen premies

Meest gebruikte staffel staat hier als premie hoogte maximaal als % van de pensioengrondslag.

 • 20 t/m 24 jaar 7,700 %
 • 25 t/m 29 jaar 8,900 %
 • 30 t/m 34 jaar 10,300 %
 • 35 t/m 39 jaar 12,000 %
 • 40 t/m 44 jaar 13,900 %
 • 45 t/m 49 jaar 16,200 %
 • 50 t/m 54 jaar 18,900 %
 • 55 t/m 59 jaar 22,300 %
 • 60 t/m 64 jaar 26,400 %
 • 64 t/m 67 jaar 30,500 %

Overige staffels

Kijk ook even naar ons staffel overzicht . De premies van een beschikbare premiestaffel zijn ontstaan met als achtergrond de kosten van een middelloon pensioenregeling. Net als bij een  middelloonregeling is dus ook een beschikbare premie staffel sterk afhankelijk van de rentestand. Daarbij is dus de rentestand op 68 jaar het uitgangspunt. Bij een rentestand van 2% is er meer kapitaal nodig op 68 jaar om (zeg) € 1.000,- jaarlijks pensioenuitkering te kopen. Als de rentestand op 68 jaar dus bijvoorbeeld 3% is dan is er minder kapitaal nodig om nog steeds diezelfde € 1.000,- jaarlijkse uitkering te kopen.

2 nadelen DGA pensioen verzekeren

 • We gaan er bij de berekening vanuit dat het salaris, franchise en de rentestand tot aan de pensioenleeftijd hetzelfde blijven. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Daarom zal het werkelijke pensioenkapitaal ook anders zijn. Dit maakt een DGA pensioen geen verzekering die “onder in de la” kan blijven liggen. Uw persoonlijke situatie verandert, het rendement van uw geld wijzigt, de levensverwachting heeft invloed, uw eigen bedrijfsrentabiliteit is natuurlijk niet elk jaar gelijk. Wij zorgen dat dit soepel jaarlijks wordt bekeken maar het blijft een belangrijk verzekering waar aandacht (en dus tijd) voor moet worden vrijgemaakt.
 • Uw bedrijf investeert in uw pensioen. Staat dit geld bij een verzekeraar dan kan niemand er meer aankomen. Dat is vervelend als u dat geld goed zou kunnen gebruiken voor andere zaken. Maar ook geruststellend; wat er ook gebeurd uw pensioengeld staat veilig.

Faillissement geen invloed op DGA pensioen verzekering

De curator in het faillissement zal de pensioenverzekering graag willen afkopen.  Het geld wordt dan gebruikt om de schuldeisers te voldoen. De pensioenaanspraak van de DGA valt immers niet onder de Pensioenwet. Maar helaas krijgt de curator dan te maken met een afkoopverbod bij een DGA pensioen verzekering. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad gaat het erom dat de opbouw van een oudedagsvoorziening binnen de fiscale kaders blijft. Als daar sprake van is, mag de curator de pensioenverzekering niet afkopen.

Er is overigens alleen een risico dat een curator een DGA met zijn persoonlijke vermogen in een faillissement betrekt als hij/zij kan aantonen dat er onbehoorlijk bestuur is geweest én kan aantonen dat daardoor er een faillissement is ontstaan.

Wie bepaalt wanneer DGA met pensioen gaat?

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioenverzekering is een eenzijdig contract. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.

Bancair sparen

Eén van de gebruikte DGA spaarvormen is lijfrente banksparen. U stort een bedrag op een (geblokkeerde) bankrekening. Die storting mag u fiscaal aftrekken als persoonlijke verplichting/ Het geld staat op die geblokkeerde bankrekening. Dat geld gebruikt u als u met pensioen gaat om een lijfrente mee te kopen.

Bancaire lijfrente nadelig

Het financiële verschil tussen een bancaire lijfrente en een DGA pensioen regeling ziet u hieronder.

Bedrijfspensioen MKB

Een collectief pensioen voor uw werknemers is een stap waar veel werkgevers voor terugschrikken. Wij hebben een gemakkelijk online rekenmodel gemaakt waarbij u zelf de kosten van een pensioenregeling eenvoudig kunt berekenen.

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premies

DGA pensioen - premie Bedrijfspensioen - premies Eigen pensioen bijdrage 2022 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video