14 antwoorden DGA pensioen 2019

DGA pensioen

Meer DGA’s kiezen voor een solide DGA pensioen-opbouw. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

DGA pensioen premieberekening

Nabestaanden- en wezenpensioen

Bij een DGA pensioen kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner op maat kan worden aangepast.

Effect DGA pensioen bij verhoging AOW leeftijd

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn.

Wie bepaalt DGA pensioen datum

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioenverzekering is een eenzijdig contract. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.

DGA pensioen

Wanneer stoppen met werken

Die rekensom is in de kern eenvoudig. U rekent uit

Dat is het minimale bedrag dat nodig is om financieel te kunnen stoppen met werken. Houd daarnaast nog rekening met de inflatie en onverwachte kosten, belastingheffing en additionele inkomsten van u (en uw partner). Met een Excelsheet en enige financiële kennis kunt u zelf een goed overzicht maken.

Totaal overzichten

Veel pensioen informatie is ook terug te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl Lukt dat niet, of wilt u er geen tijd aan besteden dan zijn er voldoende deskundigen (accountants, financiële planners of pensioenadviseurs) aanwezig die voor een klein bedrag dat uitzoek werk willen overnemen.

Audio DGA Pensioen

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Wie betaalt DGA pensioenpremie

De kosten van de pensioenregeling worden betaald door “uw werkgever”. Dat zal in veel gevallen uw eigen BV zijn. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. Ze worden dus betaald door de BV van de DGA vanwaaruit hij of zij het salaris ontvangt. Dit kan u direct een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. De premies worden niet aangemerkt als loon. Natuurlijk gaat u er uiteindelijk wel belasting over betalen. Dat zal gebeuren zodra u in de toekomst de DGA pensioen uitkeringen ontvangt. Er is dus vaak een zeer lange tijd van belastinguitstel met een DGA pensioen.

Kan ik direct stoppen met betalen pensioenpremies?

Bij toezegging aan gewone werknemers ligt dat veel complexer. Maar een DGA heeft ook de pet op van werkgever en kan zonder gevolgen stoppen met betalen. Op elk moment. Bij beëindiging van de verzekering wordt de DGA pensioen regeling premievrij gemaakt. Bij beëindiging van de verzekering heeft u ook het recht om (een gedeelte van) het kapitaal bij leven om te zetten naar een levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit wil zeggen dat er ingeval van uw overlijden vóór de pensioendatum is er toch een uitkering van een levenslang partnerpensioen.

Flexibele DGA pensioen uitruil

Op het moment dat u met pensioen gaat, kan u kiezen om een deel van het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hier is uiteraard wel toestemming voor nodig van de partner. Op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, kan u kiezen voor een hoger of juist een lager DGA pensioen in de aanvangsperiode. Natuurlijk is de pensioenuitkering dan in de vervolgperiode lager, respectievelijk hoger. De lagere uitkering moet in beide gevallen minimaal 75% van de hogere uitkering zijn.

Beperking salaris DGA

De overheid heeft de pensioenopbouw verder beperkt. Het pensioengevend loon is gemaximeerd op ruim € 107.000,-. Die grens wordt jaarlijks aangepast. Dit maximum salaris wordt verminderd met de franchise (toekomstige AOW uitkeringen). De maximale pensioengrondslag zal daardoor ruim € 95.000,- bedragen. Dit is dus de maximale grondslag waar de premiestaffels op van toepassing zijn. op deze – maximale premie – pagina is direct de maximale premies te zien.

Controle DGA pensioen premie 2019

De hoogte van de beschikbare premie is bepaald volgens de aangepaste premiestaffels per 1 januari 2015. Als de regeling in de toekomst aangepast moet worden dan informeren wij u daarover. De uiteindelijke aanspraak op ouderdomspensioen, inclusief de AOW-uitkering, mag niet groter zijn dan het laatst verdiende salaris. Die grenzen in de gaten dat is veelal de taak van een pensioenadviseur of de accountant.

Maximale DGA pensioen premies

Meest gebruikte staffel staat hier als premie hoogte maximaal als % van de pensioengrondslag.

Overige staffels

Kijk ook even naar ons staffel overzicht . De premies van een beschikbare premiestaffel zijn ontstaan met als achtergrond de kosten van een middelloon pensioenregeling. Net als bij een  middelloonregeling is dus ook een beschikbare premie staffel sterk afhankelijk van de rentestand. Daarbij is dus de rentestand op 68 jaar het uitgangspunt. Bij een rentestand van 2% is er meer kapitaal nodig op 68 jaar om (zeg) € 1.000,- jaarlijks pensioenuitkering te kopen. Als de rentestand op 68 jaar dus bijvoorbeeld 3% is dan is er minder kapitaal nodig om nog steeds diezelfde € 1.000,- jaarlijkse uitkering te kopen.

Bancair sparen

Eén van de gebruikte DGA spaarvormen is lijfrente banksparen. U stort een bedrag op een (geblokkeerde) bankrekening. Die storting mag u fiscaal aftrekken als persoonlijke verplichting/ Het geld staat op die geblokkeerde bankrekening. Dat geld gebruikt u als u met pensioen gaat om een lijfrente mee te kopen.

Jaarruimte bancair

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Maar dat percentage is gemaximeerd onafhankelijk van de leeftijd. Voor een opbouw is deze vorm voor een DGA ongunstig

Reserveringsruimte bancair

Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt.

Bancaire lijfrente nadelig

Het financiële verschil tussen een bancaire lijfrente en een DGA pensioen regeling ziet u hieronder.

Bedrijfspensioen MKB

Een collectief pensioen voor uw werknemers is een stap waar veel werkgevers voor terugschrikken. Wij hebben een gemakkelijk online rekenmodel gemaakt waarbij u zelf de kosten van een pensioenregeling eenvoudig kunt berekenen.

Premies

Pensioen DGA

Laat uw reactie achter