14 antwoorden over risicoloos DGA pensioen 2019

Nieuwe ronde DGA pensioen

DGA pensioenIn 2017 hebben veel DGA’s na moeten denken over hun DGA pensioen-opbouw. De accountants hebben hun werk gedaan en de opbouw van eigen beheer pensioenen zijn gestopt. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

Actueel: 68 jaar een probleem voor DGA pensioen?

Pensioenleeftijd 68 jaar – Alle feiten en premies 2019

Welk effect heeft DGA pensioen bij verhoging AOW leeftijd?

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn.

Online premie DGA_pensioen

Wie bepaalt wanneer DGA met pensioen gaat?

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Wanneer kunt u stoppen met werken?

Die rekensom is in de kern eenvoudig. U rekent uit

Dat is het minimale bedrag dat nodig is om financieel te kunnen stoppen met werken. Houd daarnaast nog rekening met de inflatie en onverwachte kosten, belastingheffing en additionele inkomsten van u (en uw partner). Met een Excelsheet en enige financiële kennis kunt u zelf een goed overzicht maken. Veel pensioeninformatie is ook terug te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl Lukt dat niet, of wilt u er geen tijd aan besteden dan zijn er voldoende deskundigen (accountants, financiële planners of pensioenadviseurs) aanwezig die voor een klein bedrag dat uitzoek werk willen overnemen.

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Online premie DGA_pensioen

Later stoppen met werken?

De pensioendatum van 68 jaar is flexibel. U kunt een pensioendatum kiezen tussen 60 jaar en de eerste van de maand waarin de AOW leeftijd plus 5 jaar wordt bereikt mits voldaan wordt aan fiscale en juridische regelgeving. Het kapitaal wordt dan natuurlijk eerst opnieuw berekend. Met dat kapitaal kan de pensioensituatie naar eigen keuze van u worden ingevuld.

Wie betaalt de DGA pensioenpremie?

De kosten van de pensioenregeling worden betaald door “uw werkgever”. Dat zal in veel gevallen uw eigen BV zijn. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. Ze worden dus betaald door de BV van de DGA vanwaaruit hij of zij het salaris ontvangt. Dit kan u direct een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. De premies worden niet aangemerkt als loon. Natuurlijk gaat u er uiteindelijk wel belasting over betalen. Dat zal gebeuren zodra u in de toekomst de DGA pensioen uitkeringen ontvangt. Er is dus vaak een zeer lange tijd van belastinguitstel met een DGA pensioen.

Kan ik direct stoppen met betalen pensioenpremies?

Jazeker, u wel. Bij toezegging aan gewone werknemers ligt dat veel complexer. Maar een DGA heeft ook de pet op van werkgever en kan zonder gevolgen stoppen met betalen. Op elk moment. Bij beëindiging van de verzekering wordt de DGA pensioen regeling premievrij gemaakt. Bij beëindiging van de verzekering heeft u ook het recht om (een gedeelte van) het kapitaal bij leven om te zetten naar een levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit wil zeggen dat er ingeval van uw overlijden vóór de pensioendatum is er toch een uitkering van een levenslang partnerpensioen.

Wat is flexibele DGA pensioen uitruil?

Op het moment dat u met pensioen gaat, kan u kiezen om een deel van het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hier is uiteraard wel toestemming voor nodig van de partner. Op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, kan u kiezen voor een hoger of juist een lager DGA pensioen in de aanvangsperiode. Natuurlijk is de pensioenuitkering dan in de vervolgperiode lager, respectievelijk hoger. De lagere uitkering moet in beide gevallen minimaal 75% van de hogere uitkering zijn.

Beperking salaris voor DGA pensioenopbouw

De overheid heeft per 1 januari 2015 de pensioenopbouw verder beperkt. Het pensioengevend loon is gemaximeerd op ruim € 103.000,-. Die grens wordt jaarlijks aangepast. Dit maximum salaris wordt verminderd met de franchise (toekomstige AOW uitkeringen). De maximale pensioengrondslag zal daardoor ruim € 90.000,- bedragen. Dit is dus de maximale grondslag waar de premiestaffels op van toepassing zijn. op deze – maximale premie – pagina is direct de maximale premies te zien.

Wie controleert de DGA pensioen beschikbare premie 2019?

De hoogte van de beschikbare premie is bepaald volgens de aangepaste premiestaffels per 1 januari 2015. Als de regeling in de toekomst aangepast moet worden dan informeren wij u daarover. De uiteindelijke aanspraak op ouderdomspensioen, inclusief de AOW-uitkering, mag niet groter zijn dan het laatst verdiende salaris. Die grenzen in de gaten dat is veelal de taak van een pensioenadviseur of de accountant.

Wie profiteert van een te hoog DGA pensioen?

Er gelden regels voor de maximale hoogte van het pensioen. in theorie zouden de DGA pensioen 2019 regeling kunnen worden aangepast. De praktijk is dat dit bij geen enkele pensioenverzekeraar nog is gebeurd en de kans ook erg klein is. Als bij een toets het pensioen te hoog is, zijn de pensioenverzekeraars wettelijk verplicht het meerdere aan henzelf uit te keren. Wij helpen met het toetsen bij

De DGA pensioen uitkeringen zijn belast. De pensioenverzekeraar of pensioenfonds houdt op pensioenuitkeringen de verschuldigde loonheffingen in.

Eigen beheer uitfasering 2017 opgelost?

Heeft u nog oude pensioenrechten in eigen beheer? Is de beslissingen daarover al helder vastgelegd? In het afgelopen jaar hebben we veel artikelen geschreven over de uitfasering van deze DGA pensioenrechten. Wij helpen samen met uw accountant met het beoordelen daarvan en zorgen dat er geen bovenmatige pensioen komen.

Hoe hoog zijn de DGA pensioen premies maximaal?

Premie hoogte maximaal als % van de pensioengrondslag

Kijk ook even naar ons staffel overzicht . De premies van een beschikbare premiestaffel zijn ontstaan met als achtergrond de kosten van een middelloon pensioenregeling. Net als bij een  middelloonregeling is dus ook een beschikbare premie staffel sterk afhankelijk van de rentestand. Daarbij is dus de rentestand op 68 jaar het uitgangspunt. Bij een rentestand van 2% is er meer kapitaal nodig op 68 jaar om (zeg) € 1.000,- jaarlijks pensioenuitkering te kopen. Als de rentestand op 68 jaar dus bijvoorbeeld 3% is dan is er minder kapitaal nodig om nog steeds diezelfde € 1.000,- jaarlijkse uitkering te kopen.

Online premie DGA_pensioen

Zijn er alternatieve keuzes te maken?

Jazeker. Eén van de meest gebruikte is lijfrente banksparen. U stort een bedrag op een (geblokkeerde) bankrekening. Die storting mag u fiscaal aftrekken als persoonlijke verplichting/ Het geld staat op die geblokkeerde bankrekening. Dat geld gebruikt u als u met pensioen gaat om een lijfrente mee te kopen.

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt.

Er is echter een beperking; bij de opbouw van een DGA pensioen is sprake van aan de DGA toekomende aanspraken volgens een DGA pensioenregeling. Een dergelijke opbouw telt dan ook mee voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre sprake is van een pensioentekort. En daarmee wordt dus de fiscaal aftrekbare premie verlaagd.

Het financiële verschil tussen een bancaire lijfrente en een DGA pensioen regeling ziet u hieronder.

DGA pensioen

Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Bedrijfspensioen MKB

Een collectief pensioen voor uw werknemers is een stap waar veel werkgevers voor terugschrikken. Wij hebben een gemakkelijk online rekenmodel gemaakt waarbij u zelf de kosten van een pensioenregeling eenvoudig kunt berekenen.

Pensioen collectief premieberekening
Pensioen DGA

Comments are closed.