Uitvoeringsovereenkomsten. Waar op te letten?

Bestudeer uitvoeringsovereenkomsten zorgvuldig. Zorg er voor dat de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst synchroon lopen met de afspraken die zijn gemaakt met de werknemers. Leg daarom voor een extra controle, het oorspronkelijke voorstel naast het nieuwe uitvoeringsovereenkomst om eventuele verschillen te ontdekken. Controleer ook de oude overeenkomst met de nieuwe en wees attent op onredelijke voorwaarden.

Wat zijn uitvoeringsovereenkomsten?

In de Pensioenwet (Pw) zijn uitvoeringsoverkomsten opgenomen. Dit is de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van één of meer pensioenreglementen.

uitvoeringsovereenkomsten

In de aanpassing van de pensioenwetgeving zijn de verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen verduidelijkt. Ook is expliciet aangesloten bij de driehoeksverhouding tussen werknemer, werkgever en pensioenuitvoerder. Uitvoeringsovereenkomsten geven inhoud aan de onderbrengingsplicht van de pensioenovereenkomst.

Audio DGA pensioen

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor deze driehoeksverhouding is dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is. Binnen deze driehoek gelden de volgende verhoudingen:

 • de werkgever en de werknemer die een pensioenovereenkomst sluiten
 • de werkgever die deze pensioenovereenkomst op basis van uitvoeringsovereenkomsten onderbrengt bij een externe pensioenuitvoerder
 • door het extern onderbrengen van de pensioenovereenkomst ontstaat de relatie tussen de pensioenuitvoerder en de werknemer, die in deze relatie deelnemer wordt

Op het moment dat de werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten, heeft hij een onderbrengingsplicht. De overeenkomst moet uiterlijk op het moment dat een werknemer pensioenaanspraken verwerft, ondergebracht worden door het sluiten van uitvoeringsoverkomsten met:

Een pensioenuitvoerder

Als pensioenuitvoerder kunnen optreden een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar een buitenlandse instelling die voldoet aan de wettelijke vereisten. Met hen worden dan ook de uitvoeringsovereenkomsten afgesloten.

Uitzonderingen uitvoeringsovereenkomsten

De verplichting tot het sluiten van uitvoeringsoverkomsten geldt níet indien:

 • een werkgever gehouden is of zich verbonden heeft door lid te zijn van een werkgeversvereniging tot naleving van de statuten en reglementen van een bedrijfstakpensioenfonds
 • een uitvoeringsreglement door het bedrijfstakpensioenfonds is opgesteld dat voldoet aan de eisen die in artikel 25 Pw ten aanzien van uitvoeringsovereenkomsten zijn gesteld (dit artikel treedt voor pensioenfondsen per 1 januari 2008 in werking; voor verzekeraars per 1 januari 2009)
 • de pensioenovereenkomsten van de werknemers worden ondergebracht bij de werkgever in zijn hoedanigheid van pensioenuitvoerder

Pensioengebouw audio

Inhoud uitvoeringsovereenkomsten

In uitvoeringsovereenkomsten dienen in ieder geval de volgende onderwerpen te worden opgenomen:

 • de wijze waarop de premie wordt vastgesteld
 • de wijze waarop en de termijnen waarin de werkgever de verschuldigde premie moet voldoen
 • de informatie die de werkgever aan de pensioenuitvoerder verstrekt
 • de procedures die gelden als de werkgever zijn premiebetalingsverplichtingen niet nakomt
 • de procedures die gelden bij het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement
 • de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt
 • de uitgangspunten en procedures die gelden bij de besluitvorming over vermogenstekorten en vermogensoverschotten dan wel winstdeling

Soortgelijke voorwaarden gelden volgens de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) ook voor beroepspensioenregelingen. Tevens kunnen de volgende onderwerpen worden opgenomen in uitvoeringsovereenkomsten, voor zover overeengekomen:

 • een betalingsvoorbehoud van de werkgever
 • de voorwaarden en vaststelling van premiekorting of terugstorting
 • de voorwaarden en vaststelling van een bijstortingsverplichting van de werkgever
 • de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling na beëindiging van het dienstverband
 • de aansluitingscriteria op grond waarvan de vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds heeft plaatsgevonden
 • de rechten en verplichtingen met betrekking tot vrijwillige pensioenregelingen

Aanlevering uitvoeringsovereenkomsten

De Pensioenwet onderkent twee momenten van aanlevering van uitvoeringsovereenkomsten:

 • binnen drie maanden na oprichting van het fonds moet een afschrift van de uitvoeringsovereenkomst worden toegezonden
 • binnen twee weken na opstelling moet een exemplaar van de wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst worden voorgelegd

De aanlevering van de uitvoeringsovereenkomst door beroepspensioenfondsen is op dezelfde wijze geregeld volgens de Wvb.

Alle pensioendocumenten op een rij

Bij elke bespreking is het efficiënt om alle pensioendocumenten voorhanden te hebben. Daar horen natuurlijk Uitvoeringsovereenkomsten bij. Maar er is meer:  Checklist Pensioendocumenten – PDF

uitvoeringsovereenkomsten

Waarom wij?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed werknemerspensioen beheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premies

Bedrijfspensioen - premies Eigen pensioen bijdrage 2023 berekenen DGA pensioen - premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Informatieve video’s van pensioenverzekeraars