Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid zijn nuttig om eens te lezen en de grote lijnen van de risico’s te kennen. Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt immers elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van dit risico.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid bij situatie A

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Stichting Wonen heeft in 2007 en 2008 geen jaarrekeningen opgemaakt. In 2009 is een nieuw bestuur benoemd. Het nieuw bestuur stelt de oude bestuurders aansprakelijk. De stichting stelt dat tussen 2006 en 2009 ongeveer een half miljoen aan haar vermogen is onttrokken. Overwegingen Rechtbank Het verwijt dat de stichting de oude bestuurders maakt, omvat dat er door hun tekortkoming geen administratie in de zin van artikel 2.10 BW aanwezig is. Dat er over 2007 en 2008 geen jaarrekeningen zijn opgemaakt acht de rechtbank een tekortkoming van de bestuurders waarvan hen een ernstig verwijt valt te maken. Zij hebben immers de statuten naast zich neergelegd.

Voorbeelden bij situatie B

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid genoeg. Het clubhuis van een sportvereniging is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de sportvereniging het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer spreekt de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privévermogen aan. Het bestuur van een sportvereniging koopt een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Men vergeet echter bij de koop een ‘schoon grond verklaring’ te verzoeken. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild en blijft de vereniging met een grote schade zitten. De vereniging claimt de schade bij haar bestuurders. Een stichting van een jazzfestival in een grote stad wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen bezoekers. Hierdoor is sprake van een zeer zwaar tekort in de begroting en gaat de stichting failliet. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk.

Voorbeeld bij situatie C

Een hockeyvereniging laat kunstgrasvelden aanleggen en betaalt een gespecialiseerd bedrijf een flinke geldsom aan. Vervolgens gaat dat bedrijf failliet en kan de vereniging fluiten naar haar geld. De hockeyvereniging stelt de verantwoordelijke bestuursleden aansprakelijk, omdat zij onvoldoende hebben onderzocht of het bedrijf kredietwaardig was.

Voorbeeld bij situatie E

Bedrijf Y heeft in opdracht van een aantal stichtingen werkzaamheden verricht in het kader van de afstoting van hun onroerend goed nadat was besloten de stichtingen te liquideren. De directeur van bedrijf Y is tevens voorzitter van elk van de te liquideren stichtingen. De voorzitter wordt aansprakelijk gesteld door de Staat omdat bedrijf Y meer van de stichtingen aan betalingen heeft ontvangen dan waartoe zij gerechtigd was. Overwegen van het Gerechtshof Als voorzitter van de stichting diende de directeur zich te onthouden van alle gedragingen waardoor de rechten en belangen van bedrijf Y in een niet te rechtvaardigen zin ten koste van de rechten en belangen van die stichting werden gediend. De directeur diende als voorzitter van de stichtingen, waarin de belangen van de stichtingen en bedrijf Y tegenstrijdig waren, er voor te zorgen dat de desbetreffende besluiten en rechtshandelingen niet gunstig voor bedrijf Y konden uitpakken. Het Hof concludeert dat de voorzitter een ernstig verwijt treft. Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid zullen de werkelijk kosten in tijd, geld en ergernis maar gedeeltelijk kunnen vertellen.

Voorbeeld bij situatie G

Dhr. X en A waren bestuurders van Stichting Derdengelden. X heeft diverse betalingen aan zichzelf doen verrichten. De stichting is failliet gegaan. De curator houdt A aansprakelijk voor het boedeltekort. Overwegingen van het Gerechtshof Gelet op de doelstelling van de stichting waarvan A medebestuurder was en de daarop tijdens zijn bestuurderslidmaatschap van toepassing zijnde regelgeving levert dit onbehoorlijk bestuur op. A treft ter zake van het niet controleren van de betalingen van de stichting een ernstig verwijt.

Voorbeeld bij situatie H

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid met verkeerde belegging zijn er ook talloos. Drie bestuursleden hebben een mislukte belegging gedaan met geld dat was gesubsidieerd door de gemeente. Hierdoor zijn miljoenen euro’s verdwenen. De bestuurders zijn deze belegging aangegaan buiten de gemeente en de overige bestuurders van de stichting om. De stichting stelt de drie voormalige bestuurders aansprakelijk voor de geleden schade. Overwegingen van het Gerechtshof Het Hof oordeelt dat de bestuurders van de stichting aansprakelijk zijn voor het verdwijnen van het geld van de stichting. De bestuurders waren verantwoordelijk om deskundige adviseurs te raadplegen om zo’n risicovolle belegging te doen. Dit gezien het feit dat de bestuurders zelf onvoldoende deskundig waren. Volgens het Hof kan hen een ernstig verwijt worden gemaakt. Het doen en nalaten van de betrokkenen wordt door het Gerechtshof als zo ernstig aangemerkt dat zij zijn veroordeeld tot vergoeding van de schade.

Voorbeelden bij situatie I

Stichting X is een huurovereenkomst aangegaan. De stichting loopt subsidie mis, waardoor deze failliet gaat. De verhuurder stelt de bestuurder van stichting X persoonlijk aansprakelijk voor de achterstallige huurpenningen. Overwegingen Rechtbank Omdat de stichting binnen een jaar na haar oprichting is gefailleerd geldt het wettelijk vermoeden dat bij de bestuurder de wetenschap aanwezig was dat de stichting haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zou kunnen nakomen. En dus persoonlijk aansprakelijk is voor de achterstallige huurpenningen. In de verwachting een subsidie voor huisvesting te ontvangen, koopt het stichtingsbestuur van een scholengemeenschap alvast een nieuw pand. Een aannemer wordt in de arm genomen om dit te verbouwen. Na enige tijd blijkt dat de stichting niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade.

Audio

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering inclusief voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid. 12 minuten. Link en download

Faillissementsrisico en uitloop

Bestuurders die een faillissement hebben meegemaakt, kennen de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “Uitloop bestuurdersaansprakelijkheid” risico. Zie ook artikel van Veen Advocaten.

Beëindiging uitloop bestuurdersaansprakelijkheid

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheidDe noodzaak alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden. Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op deze uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop clausule bestuurdersaansprakelijkheid is kosteloos.

Uitsluitingen

Er situaties waarin geen vergoeding wordt gegeven. De belangrijkste vindt u hieronder:

  1. U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
  2. Een boete- of schadevergoedingsbeding, tenzij verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk is.
  3. Boetes in welke vorm dan ook zijn van de dekking uitgesloten. Hieronder is ook begrepen dat deel van een schade dat de wet of gerechtelijke uitspraak boven de daadwerkelijk geleden schade wordt toegekend.
  4. Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde persoonlijk of van derden, dan wel frauduleus handelen of nalaten door verzekerde.

Premie online

Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Bestuurdersaansprakelijk premie stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering premie VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Overzicht alle bedrijven verzekeringen
Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter