11 pijnlijke voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid zijn nuttig om eens te lezen en de grote lijnen van de risico’s te kennen. Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt immers elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van dit risico.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

U kan hieronder de verschillende variaties lezen van bestuurdersaansprakelijkheid. Realiseer ook altijd de persoonlijke tragedies die soms als uitvloeisel zijn van de juridische trajecten.

1. Stichting Wonen – jaarrekeningen

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Stichting Wonen heeft in 2007 en 2008 geen jaarrekeningen opgemaakt. In 2009 is een nieuw bestuur benoemd. Het nieuw bestuur stelt de oude bestuurders aansprakelijk. De stichting stelt dat tussen 2006 en 2009 ongeveer een half miljoen aan haar vermogen is onttrokken. Overwegingen Rechtbank Het verwijt dat de stichting de oude bestuurders maakt, omvat dat er door hun tekortkoming geen administratie in de zin van artikel 2.10 BW aanwezig is. Dat er over 2007 en 2008 geen jaarrekeningen zijn opgemaakt acht de rechtbank een tekortkoming van de bestuurders waarvan hen een ernstig verwijt valt te maken. Zij hebben immers de statuten naast zich neergelegd.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

2. Clubhuis – schoon grond verklaring

Het clubhuis van een sportvereniging is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de sportvereniging het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer spreekt de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privévermogen aan. Het bestuur van een sportvereniging koopt een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Men vergeet echter bij de koop een ‘schoon grond verklaring’ te verzoeken. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild en blijft de vereniging met een grote schade zitten. De vereniging claimt de schade bij haar bestuurders. Een stichting van een jazzfestival in een grote stad wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen bezoekers. Hierdoor is sprake van een zeer zwaar tekort in de begroting en gaat de stichting failliet. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk.

3. Kunstgras – vooruitbetaling

Een hockeyvereniging laat kunstgrasvelden aanleggen en betaalt een gespecialiseerd bedrijf een flinke geldsom aan. Vervolgens gaat dat bedrijf failliet en kan de vereniging fluiten naar haar geld. De hockeyvereniging stelt de verantwoordelijke bestuursleden aansprakelijk, omdat zij onvoldoende hebben onderzocht of het bedrijf kredietwaardig was.

4. Onroerend goed – teveel betaald

Bedrijf Y heeft in opdracht van een aantal stichtingen werkzaamheden verricht in het kader van de afstoting van hun onroerend goed nadat was besloten de stichtingen te liquideren. De directeur van bedrijf Y is tevens voorzitter van elk van de te liquideren stichtingen. De voorzitter wordt aansprakelijk gesteld door de Staat omdat bedrijf Y meer van de stichtingen aan betalingen heeft ontvangen dan waartoe zij gerechtigd was. Overwegen van het Gerechtshof Als voorzitter van de stichting diende de directeur zich te onthouden van alle gedragingen waardoor de rechten en belangen van bedrijf Y in een niet te rechtvaardigen zin ten koste van de rechten en belangen van die stichting werden gediend. De directeur diende als voorzitter van de stichtingen, waarin de belangen van de stichtingen en bedrijf Y tegenstrijdig waren, er voor te zorgen dat de desbetreffende besluiten en rechtshandelingen niet gunstig voor bedrijf Y konden uitpakken. Het Hof concludeert dat de voorzitter een ernstig verwijt treft. De financiële wereld zit vol met voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid.

5. Derdengelden – Privé geld

Dhr. X en A waren bestuurders van Stichting Derdengelden. X heeft diverse betalingen aan zichzelf doen verrichten. De stichting is failliet gegaan. De curator houdt A aansprakelijk voor het boedeltekort. Overwegingen van het Gerechtshof Gelet op de doelstelling van de stichting waarvan A medebestuurder was en de daarop tijdens zijn bestuurderslidmaatschap van toepassing zijnde regelgeving levert dit onbehoorlijk bestuur op. A treft ter zake van het niet controleren van de betalingen van de stichting een ernstig verwijt.

6. Foutieve beleggingen

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid met verkeerde belegging zijn er ook talloos. Drie bestuursleden hebben een mislukte belegging gedaan met geld dat was gesubsidieerd door de gemeente. Hierdoor zijn miljoenen euro’s verdwenen. De bestuurders zijn deze belegging aangegaan buiten de gemeente en de overige bestuurders van de stichting om. De stichting stelt de drie voormalige bestuurders aansprakelijk voor de geleden schade. Overwegingen van het Gerechtshof Het Hof oordeelt dat de bestuurders van de stichting aansprakelijk zijn voor het verdwijnen van het geld van de stichting. De bestuurders waren verantwoordelijk om deskundige adviseurs te raadplegen om zo’n risicovolle belegging te doen. Dit gezien het feit dat de bestuurders zelf onvoldoende deskundig waren. Volgens het Hof kan hen een ernstig verwijt worden gemaakt. Het doen en nalaten van de betrokkenen wordt door het Gerechtshof als zo ernstig aangemerkt dat zij zijn veroordeeld tot vergoeding van de schade.

7. Subsidie misgelopen

Stichting X is een huurovereenkomst aangegaan. De stichting loopt subsidie mis, waardoor deze failliet gaat. De verhuurder stelt de bestuurder van stichting X persoonlijk aansprakelijk voor de achterstallige huurpenningen. Overwegingen Rechtbank Omdat de stichting binnen een jaar na haar oprichting is gefailleerd geldt het wettelijk vermoeden dat bij de bestuurder de wetenschap aanwezig was dat de stichting haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zou kunnen nakomen. En dus persoonlijk aansprakelijk is voor de achterstallige huurpenningen. In de verwachting een subsidie voor huisvesting te ontvangen, koopt het stichtingsbestuur van een scholengemeenschap alvast een nieuw pand. Een aannemer wordt in de arm genomen om dit te verbouwen. Na enige tijd blijkt dat de stichting niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade.

8. Doelbewust vermogen onttrekken

Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.

9. Ontwerper – te late levering.

De DGA van een textiel bedrijfje importeert fijne zijde uit Sri Lanka vanwege de zeer goede kwaliteit, hoewel hij weet dat het risico groot is dat door de jaarlijkse overstromingsproblematiek niet kan worden geleverd. De levering blijft inderdaad uit, waardoor de halfjaarlijkse haute couture collectie van een zeer trendy ontwerper grote vertraging oploopt. Zozeer zelfs dat deze collectie pas tegen het vallen van de herfst gereed is en de verkoopcijfers uiteraard schrikbarend laag zijn. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk. De aanspraak baseert hij op het gegeven dat de DGA onnodig risico heeft genomen, waardoor zijn contractpartner, de ontwerper, financiële schade heeft geleden. Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid zijn overal te vinden.

10. Meubelfabriek – DGA

Een meubelfabriek en een modebedrijf richten een joint-venture op om samen een modieuze bank stoffenlijn te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. De investeringen van beide partijen zijn omvangrijk. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor deze producten zeer gering is. De joint-venture wordt dan ook na korte tijd ontbonden. Dit mislukte avontuur brengt de meubelfabriek financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke directie neemt ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade. De aansprakelijkheid bestuurders is zo een feit geworden.

11. Scheepswerf – baggerschepen

De laatste van de voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid is het scheepswerf verhaal. Het bestuur van een scheepswerf is in een opperbeste stemming. Er is een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. In plaats van winst te kunnen boeken bedraagt het verlies echter ruim 25 miljoen euro. Dit luidt het faillissement in van de scheepswerf. De curatoren stellen dat het contract voor de bouw van deze schepen voor de werf organisatorisch en financieel een maatje te groot is geweest. Onder andere was het eigen vermogen te laag om de financiering van materialen te dekken. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

Audio

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering inclusief voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid. 12 minuten. Link en download

Intern en extern bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders en commissarissen (wiki aansprakelijkheid) hebben te maken met:

 1. Interne aansprakelijkheid
  Indien u als bestuurder of commissaris tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan het bedrijf zelf u aansprakelijk stellen.
 2. Externe aansprakelijkheid
  Indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de Belastingdienst en werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer zijn er voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder? Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen c.q. of er dekking is op de verzekering.

A. Ten aanzien van de boekhouding:

 • Nalaten een boekhouding bij te houden
 • Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie
 • In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging/stichting.

B. Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties.

C. Het verwaarlozen van de kredietbewaking.

WBTR geeft strengere eisen voor bestuurders

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Meer info.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid en uitloop

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

De noodzaak van al deze voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid is om alert te reageren bij uitloop bestuurdersaansprakelijkheid heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden. Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op deze uitloop bestuurdersaansprakelijkheid risico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren van de uitloop clausule bestuurdersaansprakelijkheid is kosteloos.

Polis-uitsluitingen bij al deze voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Er situaties waarin geen vergoeding wordt gegeven. De belangrijkste vindt u hieronder:

 1. U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
 2. Een boete- of schadevergoedingsbeding, tenzij verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk is.
 3. Boetes in welke vorm dan ook zijn meestal van de dekking uitgesloten. Hieronder is ook begrepen dat deel van een schade dat de wet of gerechtelijke uitspraak boven de daadwerkelijk geleden schade wordt toegekend.
 4. Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde persoonlijk of van derden, dan wel frauduleus handelen of nalaten door verzekerde.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid – andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een bestuurdersaansprakelijkheid specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie online berekenen

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video