DGA afkoop met korting Eigen Beheer pensioen in 2017. Een voorbeeld

directieDe DGA kan zijn pensioen in eigen beheer in 2017 afkopen met een aanzienlijke pensioenkorting. De staat hoopt daarmee veel geld binnen te krijgen. Het moet nog duidelijk worden of er werkelijk heel veel DGA’s deze rigoureuze stap zullen nemen. Het betalen van de afkoopsom kan in 2017 weliswaar met een aanzienlijke korting van 34,5%; maar er zullen niet veel DGA’s dit geld ook daadwerkelijk op de plank hebben liggen.

Een optie om dat geld ook daadwerkelijk vrij te maken kan door in 2016 de waarde van een externe pensioenpolis naar de BV te halen. Dat lijkt een mooie actie maar er zijn een veel nadelen aan verbonden:

  1. De actie moet met toestemming van de partner gebeuren. of zij staat te trappelen mee te gaan met deze stap valt te bezien.
  2. In 2007 hebben een groep DGA’s ervoor gekozen de pensioenverzekering onder de Pensioenwet te laten vallen. Overdracht is dan niet mogelijk.
  3. Veel pensioenpolissen kennen een flink vast gegarandeerd rendement van 3%. Dat is in deze tijd niet een recht om snel op te geven. Zeker als je bedenkt dat dit recht geldt tot de pensioendatum.
  4. Andere verzekeringselementen van zo’n pensioenverzekering gaan door de afkoop verloren. Denk aan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het verzekerde partner- en wezenpensioen.
  5. Er is vaak gekozen voor een pensioenverzekering juist om als “zeker” tegengewicht te dienen aan het risicovolle pensioenopbouw in Eigen Beheer. Het fiscale voordeel van de afkoop lijkt aantrekkelijk maar de uitgestelde pensioenheffing van het pensioenkapitaal is ook niet te versmaden.
  6. Bij de toekomstige uitkeringen kunnen de lage IB tarieven weleens ruimschoots opwegen tegen de kortingsworst die nu in 2017 door de overheid wordt voorgehouden.

Een voorbeeld van de gefaciliteerde afkoop met korting in 2017 ziet er als volgt uit. [Lees meer…] overDGA afkoop met korting Eigen Beheer pensioen in 2017. Een voorbeeld

De positie van de partner van het DGA pensioen in eigen beheer

Huiselijke twistDe mogelijkheden voor de DGA om vanaf 1 januari 2017 te gaan profiteren van de uitfasering van de opbouw in eigen beheer van het pensioen, kent veel financiële voordelen. de partner van de DGA kan echter wel flink benadeeld worden. Hieronder (een bewerkte) uitleg welke mogelijkheden er voor die partner zijn.

Er zijn voor de DGA fiscaal gefaciliteerde mogelijkheden van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of het omzetten in een oudedagsverplichting, kunnen ook de (afgeleide) pensioenrechten van de partner van de dga worden verlaagd. Dit gaat over de partner wordt gesproken en de gewezen partner. Het wetsvoorstel voorziet in de voorwaarde dat die partner uitdrukkelijk moet instemmen met de door de dga beoogde beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Met deze voorwaarde worden primair de rechten van de partner beschermd terwijl tegelijkertijd wordt zekergesteld dat de partner zich bewust is van de gevolgen van het afstempelen van de pensioenaanspraak, gevolgd door een afkoop of een omzetting in een oudedagsverplichting. Voor het partnerpensioen is in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding reeds geregeld dat een dga hierover geen afspraken kan maken zonder toestemming van de partner. Voor het ouderdomspensioen is een dergelijke wettelijke bepaling er echter niet. Om die reden werd voorgesteld een dergelijke voorwaarde nu in de wet op te nemen.

Het is uiteraard aan de partner om die toestemming ook daadwerkelijk te verlenen. Als er sprake is van goede afspraken dan wel een passende compensatie voor het verlies aan rechten door de partner, zal een partner geen belang hebben bij het weigeren van toestemming. De beëindiging van het pensioen in eigen beheer heeft voordelen en kan daarmee dus ook een belang voor de partner hebben. Zo maakt bijvoorbeeld het vervallen van de dividendklem dividenduitkeringen weer mogelijk waardoor het gezinsinkomen verhoogd kan worden. Daarnaast kunnen, net als bij een scheiding, afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld het aan de partner toekomende deel van de waarde van het pensioen bij een professionele verzekeraar onder te brengen. Verder kan de partner compensatie eisen via bijvoorbeeld aanvullende huwelijkse voorwaarden.

Het is noodzakelijk dat de dga aan de Belastingdienst kenbaar maakt dat de partner of de gewezen partner van de dga heeft ingestemd met een wijziging in het pensioen in eigen beheer. Daarom zal de dga de Belastingdienst moeten informeren indien hij gebruik heeft gemaakt van een van de opties voor een gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer. Deze informatieverplichting is geen verzoek tot toepassing van de fiscaal gefaciliteerde beëindiging van het pensioen in eigen beheer, maar een voorwaarde waaraan moet worden voldaan als hiervan gebruik wordt gemaakt.

Er zullen echter gevallen voorkomen waarbij de partner niet instemt en het pensioen in eigen beheer derhalve niet beëindigd kan worden. De opgebouwde pensioen in eigen beheer-rechten zullen dan worden bevroren. We hebben dan een flinke echtelijke twist te pakken dus het blijft zorgvuldig manoeuvreren. Zorg dus als DGA dat de partner grondig en uitgebreid wordt ingelicht over de toestemming die hij/zij geeft aan de wijziging.

Interessant in dit kader is ook de beantwoording van de vragen vanuit de Tweede kamer over de bijzondere positie van de partner. Kamerstukken 1 juli 2016

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Pensioenverzekering-DGA.mp3
(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)
[Lees meer…] overDe positie van de partner van het DGA pensioen in eigen beheer