Bedrijfspensioen toelichting

We bieden als enige in Nederland een heldere kosteloze mogelijkheid om een bedrijfspensioen zelf onafhankelijk te berekenen. Er worden in onze online rekenprogramma een aantal pensioenverzekeringen direct online berekend met een minimale invoer. Voor de liefhebbers hebben we hieronder in deze Bedrijfspensioen premie en prijs toelichting ook de technische details opgeschreven. Dat maakt deze rekenmodule ook voor de deskundige een waardevol instrument.

Beschikbare premie staffel. De werkgever stelt een premie beschikbare voor de pensioenopbouw van de werknemer(s).

Pensioen premies en prijslijst online
  • Oudedagspensioen. Deze premie investering zal volledig (100%) ten goede komen aan de opbouw van pensioenkapitaal. Dit kapitaal wordt door de werknemer op de pensioen ingangsleeftijd gebruikt om een pensioenuitkering aan te kopen. De werkgever kan beslissen om de werknemer gedeeltelijk mee te laten betalen aan de premieplicht.

Invoervelden Bedrijfspensioen premie en prijs

Maandsalaris. Wij hebben u gemakkelijk gemaakt. U vult hier het vaste maandsalaris in zoals u bruto per maand aan de werknemer betaalt. Dat is dus het bruto maandbedrag dat op de salarisstrook staan van de werknemer. Wij gaan er vanuit dat u daarnaast nog 8% vakantietoeslag betaald. Wettelijk is het pensioensalaris gemaximeerd tot € 112.189,- (2021).
Parttime percentage. Er staat voor uw gemak alvast 100%. Maar wijzig dit als een werknemer minder werkt dan fulltime. Met dit percentage zorgen wij dat het juiste uitgangspunt (pensioengrondslag) voor de premieberekening wordt bepaald.
Leeftijd. Neem hierbij de leeftijd van de werknemer op de ingangsdatum van de start van het pensioencontract.

Uitkomsten en additionele kosten verzekeraar

De Bedrijfspensioen premie en prijs zijn conform de 3% Ministeriële staffel . De volledige premie zal worden geïnvesteerd in het (oudedags)pensioen van de werknemer. De wijze van investering verschil per pensioenverzekeraar. Naast de premie zal de werkgever rekening moeten houden met de volgende kosten. Zie speciale

  1. Het nabestaanden- en wezenpensioen. De tarieven verschillen per pensioenverzekeringsmaatschappij maar kunnen ook afwijken als de leeftijden van de werknemers en de partners leeftijden hebben die verschillen van de gemiddelden.
  2. Dit geldt tevens voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
  3. Verzekeraars administratiekosten per deelnemer. Indicatie tussen de € 50,- en € 100,- per jaar per deelnemer.

Indicatie van deze 3 overige kosten 10%. De kosten verschillen uiteraard sterk per pensioenverzekeraar en contract. Globaal kunt u bij een gemiddeld personeelsbestand rekening houden met een kosten factor globaal 10% van de totale premie aan deze additionele kosten.

Het is overigens gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor de additionele verzekeringen en administratie- en beheerkosten voor haar rekening neemt. er zijn echter voldoende mogelijkheden om de kosten via een eigen bijdrage werknemers te matigen. Deze Bedrijfspensioen premie en prijs toelichting en de rekenmodule geeft een richting van een verantwoorde manier om de kosten onder controle te houden.

Invoer Bedrijfspensioen premie en prijs

Aantal deelnemers. Bij Collectief Pensioen mag (natuurlijk) geen onderscheid worden gemaakt op basis van dienstverband, leeftijd of geslacht. Wel mag (objectief) een bepaalde groep wel een pensioentoezegging krijgen en een andere groep niet. Denk bijvoorbeeld aan een groep managers of werknemers boven een bepaald inkomensniveau. Als het goed onderbouwd wordt, is ook de pensioenregeling daarop af te stemmen.

Best Rating. Wij beoordelen periodiek de producten van de pensioenverzekeraars. Informatie verstrekt via Moneyview als onafhankelijke beoordelaar is daarbij ons uitgangspunt. Onze eigen ervaringen voegen wij daarbij om tot een afgewogen oordeel te komen. Best Rating is bedrijfsgebonden en kan dus per organisatie afwijken.

De vergelijking. Met de ontvangen en verkregen informatie van zowel het bedrijf of organisatie, en de pensioen producten van de verzekeraars wordt een brede vergelijking gemaakt tussen de diverse uitwerkingen.

De pensioenpresentatie. In gezamenlijk overleg wordt, op maat, een presentatie voorbereid. Voornamelijk jongeren vereisen een andere opzet dan een oudere generatie werknemers. Datzelfde geldt voor praktisch geschoolde werknemers of theoretisch vaardige deelnemers.

Individuele gesprekken. Een korte persoonlijke toelichting van het pensioencontract wordt altijd zeer op prijs gesteld. Niet zelden gaat het dan al snel over de eigen persoonlijke financiën, hypotheek, spaargeld en risico’s. Het feit dat de werkgever deze extra professionele service aanbiedt, wordt erg gewaardeerd door elke deelnemer.

Pensioenrapport. Pensioen kent veel kanten, financieel, actuarieel, juridisch en arbeidsrechtelijk. Het is nuttig om al die elementen bij elkaar te zetten zodat er een informatieve rapportage ligt voor alle stakeholders om te gebruiken tijdens en na de start van een pensioenregeling. Het wordt dermate belangrijk gevonden dat het zelfs een verplicht onderdeel is bij het tot stand komen van een pensioenregeling. Een grondig rapport met ook alle Bedrijfspensioen premie en prijs goed uitgelegd.

Onderzoek CAO-BPF. Nederland kent verschillende mogelijkheden voor werkgevers om een pensioenregeling te starten. Via een verzekeraar, maar ook soms wettelijke verplicht via een pensioenfonds. Dat moet goed uitgezocht worden want niemand wil achteraf horen dat er een financiële verplichting was.

Administratiekosten. De pensioenregeling moet door ons worden opgestart. Wij verzorgen alle administratieve activiteiten. We zorgen voor de aanmeldingen, de overeenkomsten en alle contacten met de pensioenverzekeraar.

Second opinion. Is er een bestaande pensioenregeling of liggen er voorstellen van een verzekeraar; laat ons eens een pensioenrapport maken zodat alle elementen de revue passeren. Wij geven informatie, tips en controleren alle documenten en externe en interne afspraken rondom het pensioen.

Ondersteuning OR. Het OR hoort een eigen professionele gesprekspartner te zijn richting haar werkgever. In gezamenlijkheid met de werkgever of juist op afstand; een pensioendeskundige die rekening houdt met alle belangen is voor alle partijen essentieel.

Locatiebezoek. In een enkel geval kan het nuttig en verstandig zijn op uw locatie langs te komen. Maar we zijn daar terughoudend in als er ook andere wijzen zijn om elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen (Teams, Zoom, Telefoon, Whatsapp, etc).

PensioenBeheer. Drie opties:

  • Basic. Wij blijven op afstand voor de dagelijkse mutatie maar springen bij als er wijzigingen bij de pensioenverzekeraar of er wettelijke wijzigingen zijn waar ondersteuning belangrijk is. Zie ons als actieve toezichthouder. De basic optie is niet beschikbaar voor contracten met minder dan 10 deelnemer.
  • Standaard. Hier staan de werkzaamheden op een rij.
  • Premium is zoals “Standaard” echter met een directe gelegenheid voor uw werknemers om vertrouwelijk contact met ons te zoeken met financiële of verzekeringsvragen. Wij helpen hen dan om de juiste beslissingen te nemen en de juiste partijen te benaderen. Wij blijven echter adviseur van de werkgever. Zij kunnen dus niet bij ons verzekeringen afsluiten behoudens de aankoop van pensioen vanuit het eigen collectieve contract.

Bedrijfspensioen premie en prijs gemak

  1. Vindt u het plezierig als wij de invoer voor u verzorgen dan mag u ons ook altijd de salarisstroken van alle werknemers toesturen (info@doorneweerd.nl). U krijgt dan de concept berekening van ons in verschillende variaties kosteloos meestal binnen 24 uur uitgewerkt retour.
  2. Wilt u een mondeling begeleiding en/of toelichting? Bel even dan loodsen wij u door de verschillende velden heen en proberen wij ook u enthousiast te maken.

Actuarieel

De 100% beschikbare staffelpremies zijn gebaseerd op de 3% Ministeriële staffel tabel 1 kolom 2 bij een ML 1,875% OP en uitgesteld PP en richtleeftijd 68 jaar. De actuariële grondslagen voor de berekening van het nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn een gemiddelde van een drietal toonaangevende pensioenuitvoerders. Deze Bedrijfspensioen premie en prijs toelichting en de rekenmodule houdt rekening met deze factoren. zie ook Centrale aanspreekpunt belastingdienst.

Advies en beheer

Bedrijfspensioen advies collectief
Bedrijfspensioen beheer collectief
15 klussen voor goed pensioen beheer
Pensioenadvies DGA
De Pensioenorganisator

Pensioenpremie en formulieren

Bedrijfspensioen premies en prijzen online Bedrijfspensioen toelichting en tips Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen