Flexibel pensioen werkgever via heldere checklist

Flexibel pensioen wordt steeds individueler

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid. De werknemer komt meer en meer zelf aan het roer. De tijd dat het pensioen “gewoon” geregeld was, wordt langzaam maar zeker verleden tijd. Een flexibel pensioen is een vereiste voor elke werkgever. De Nationale Pensioen Dialoog die gevoerd is, wijst in die richting. Het lijkt erop dat we steeds meer naar individuele pensioen potjes toegaan en er is een grote wens naar meer maatwerk en flexibiliteit. En daar zelf keuzes in maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop een werknemer met pensioen wilt gaan. Flexibel pensioen lijkt meer een recht dan een gunst.

Pensioen collectief premies online

De werkgever en verplichte communicatie

Flexibel pensioen

De werknemer mag (wettelijk) niet aan zijn of haar lot worden overgelaten. Er is een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Op 1 januari 2017 is de Wet Pensioen Communicatie volledig ingevoerd. Een van de zaken die daarin met nadruk is vastgelegd is de rol van de werkgever. Een flexibel pensioen regeling zal goed moeten worden gecommuniceerd om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat nieuwe werknemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer zouden kunnen vragen. Daarmee valt te denken aan zaken als wisseling van baan, scheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Ook moet de werkgever de werknemer te informeren over de keuzes die een werknemer kan maken binnen de pensioenregeling. En daar hoort zeker de optie die de werknemer heeft om eerder of later met pensioen te gaan bij. Ook wijst de werkgever op de website van de pensioenuitvoerder en de mogelijkheid om mijnpensioenoverzicht te raadplegen.

Werkgever checklist flexibel pensioen

Om werkgevers te ondersteunen bij de grotere verantwoordelijkheid die ze krijgen met de Wet Pensioencommunicatie is er een checklist voor werkgevers (pdf) opgesteld om bij deze communicatie richting de werknemer te helpen. Wilt u deze als werkgever een flexibel pensioen regeling personaliseren, bel ons even, dan helpen we daarmee.

Flexibel pensioen

Pensioen komt bovenop de AOW. En daar verandert ook continu van alles aan. Langzaam maar zeker schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. In 2022 is de AOW leeftijd 67 jaar en drie maanden. En daar blijft het niet bij:

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden automatisch verder aangepast, gebaseerd op de dan geldende levensverwachting. Dat gebeurt met stappen van drie maanden per jaar.

Pensioen collectief premies online

Oplossing een overbruggingsuitkering?

Flexibel pensioen ten spijt, het steeds verder opschuiven van de ingangsdatum van de AOW kan voor bepaalde groepen werknemers ongewenste gevolgen hebben. Daarom is er onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsuitkering mogelijk voor mensen met een laag inkomen die al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging. Daarmee kan een ongewenste terugval in inkomen worden opgevangen.

Zo geldt er een inkomensgrens van 200% van het wettelijk bruto minimumloon voor een alleenstaande (€ 3.074,40) en 300% voor paren (€ 4.611,60). De vermogensgrens van € 24.437,- (alleenstaande) respectievelijk € 48.874,- (paar) is exclusief eigen woning en pensioenvermogen. Om te beoordelen of men recht heeft op de overbruggingsregeling is deze informatie van het SVB erg behulpzaam.

De AOW wordt steeds flexibeler

Een flexibel pensioen en een flexibele AOW – waarbij de AOW (gedeeltelijk) eerder of later kan ingaan – staat hoog op de politieke agenda. De meeste politieke partijen willen een vorm van flexibele AOW invoeren. Hierdoor kan men de AOW eerder of juist later in laten gaan.

Staatssecretaris heeft het rapport naar de Kamer gestuurd waarin is onderzocht wat de meerwaarde van een flexibele AOW-datum is. In dit rapport is onderzocht welke mogelijkheden mensen nu al hebben om voor of na AOW-leeftijd met pensioen te gaan en in hoeverre ze gebruikmaken van de mogelijkheden. Vervolgens is berekend of een flexibele AOW-leeftijd werkenden de mogelijkheid geeft om eerder met pensioen te gaan dan nu al mogelijk is. Tot slot is met een enquête nagegaan of werkenden hun AOW daadwerkelijk eerder of later zullen opnemen.

Het is een actueel vraagstuk is of de overheid de AOW moet flexibiliseren. Het aanvullend pensioen via de werkgever kent al flexibiliteit. Zo is het bijvoorbeeld vaak mogelijk om pensioen te vervroegen of uit te stellen.

Flexibel pensioen

Gebleken is dat

  1. Alle werknemers die pensioen opbouwen eerder dan op de AOW-leeftijd met pensioen kunnen gaan;
  2. 83% van de werkenden heeft voldoende aanvullend pensioen om minimaal een jaar voor AOW-leeftijd met pensioen te gaan zonder onder het sociaal minimum te komen;
  3. 49% van de werkenden geeft aan voldoende aanvullend pensioen of vermogen te hebben om minimaal een jaar voor AOW-leeftijd met pensioen te kunnen zonder onder het benodigde inkomen te komen;
  4. Een kwart tot de helft pensioendeelnemers neemt pensioen op voor AOW-leeftijd.

Flexibele AOW

  1. Werkenden met een volledige AOW-opbouw kunnen met flexibele AOW-leeftijd drie tot vier maanden eerder met pensioen.
  2. Werkenden met een volledige AOW-opbouw die nu niet voor AOW-leeftijd met pensioen kunnen (5,3 procent van de werkenden), kunnen met een flexibele AOW-leeftijd gemiddeld vier maanden voor de AOW-leeftijd met pensioen zonder onder het sociaal minimum te komen.
  3. Werkenden die nu al voor AOW-leeftijd met pensioen kunnen, kunnen nog eens drie tot vier maanden eerder met pensioen.

Pensioen-RICHT-leeftijd

Pensioenen kun je steeds vaker ook eerder of later laten ingaan. Veel pensioenregelingen spreken daarom van een pensioenRICHTleeftijd. Waar je vaak van af kunt wijken.

Een flexibele AOW en een flexibel pensioen

En die op elkaar afstemmen zodat de werknemer een optimaal pensioenresultaat krijgt wordt een grote uitdaging. Vooral voor de werkgever gezien zijn wettelijke verantwoordelijkheid hierin. Wat de flexibele AOW betreft is het vooralsnog even afwachten. Flexibel pensioen is er al volop. Een pensioenregeling die rekening houdt met de toekomst en de veranderingen die te verwachten zijn. Een pensioenregeling die daar goed op voorbereid is. Vraag hier een offerte aan van zo’n pensioenregeling. Dan kunt u zien wat dit betekent.

Nationale-Nederlanden heeft er een kort video filmpje over gemaakt.

Pensioen collectief premies online

 


Alle bedrijven offertes
Pensioen Lijfrente AOW

Comments are closed.