Strafblad verzekeringen afsluiten een probleem? Tips.

Denk bij strafblad verzekeringen maar eens of u of is één van de andere belanghebbenden in de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest. Bij veel verzekeringen wordt deze vraag gesteld. Die vragen gaan om veel verschillende soorten

 • Strafblad verzekeringen
  diefstal,
 • verduistering bedrog,
 • oplichting,
 • valsheid in geschrifte,
 • vernieling,
 • beschadiging,
 • mishandeling,
 • afpersing,
 • afdreiging,
 • overtreding van de Wet wapens en munitie,
 • de opiumwet en
 • de Wet economische delicten.

Weigeren is toegestaan

Verzekeraars mogen mensen met een strafblad blijven weigeren te verzekeren. Dat heeft de minister van Veiligheid en Justitie geantwoord op Kamervragen. “In veel gevallen is toegang tot een verzekering geen absoluut recht“, aldus de bewindsman. De minister zegt geen voorstander te zijn van het nemen van aanvullende wettelijke maatregelen.

“Een verzekeraar moet tegen misbruik kunnen optreden en op basis van risicoanalyse een individuele afweging kunnen maken of hij een cliënt al dan niet een verzekering wil aanbieden. De verzekeraar moet in staat zijn een hem aangeboden risico op de verzekerbaarheid te beoordelen. Bij het classificeren van deze risico’s is het voor een verzekeraar essentieel om te weten of iemand eerder veroordeeld is voor verzekeringsfraude. Verder speelt een dergelijke risicoanalyse alleen een rol voor zover het een verzekering betreft die betrekking heeft op het misdrijf dat is begaan. Als voorbeeld de ontzegging van de rijbevoegdheid; dat is slechts relevant voor een autoverzekering, maar niet voor een reis- of inboedelpolis. Mede door dit soort afwegingen zal het aantal mensen met een strafblad dat problemen ervaart bij het afsluiten van een verzekering in de praktijk laag zijn.”

Strafblad verzekeringen bij overtreding, taakstraf of misdrijf

Verschillende verzekeraars blijken bij de acceptatie een strakke grens te leggen tussen een straf die formeel wordt gezien als overtreding of misdrijf. Ook speelt bij de acceptatie bijvoorbeeld de lengte van een opgelegde taakstraf een rol. Ook zijn verzekeraars soms kritisch over specifieke sectoren zoals de porno-industrie of Shishabar risico’s. Zoals gezegd, verzekeraars hebben geen acceptatieplicht. Bij een juiste toelichting en een niet al te zwaar delict zijn verzekeraars soms echter wel bereid risico’s op normale condities te accepteren. Dan is er met een strafblad verzekeringen afsluiten soms nog kansrijk.

[Lees meer…] overStrafblad verzekeringen afsluiten een probleem? Tips.

Hersteladvies beleggingsverzekeringen

Hele bossen zijn omgekapt vanwege de woekerpolissen. En nog veel bomen zullen volgen. Ik ga proberen hieronder de belangrijkste zaken rondom woekerpolissen op een rij te zetten. In 2006 barstte de woekerpolis affaire los. Ik heb direct dezelfde dag deze “hete soep” weblog geschreven. Er ontstond natuurlijk ook direct een woekerpolis industrie.

Mijn hersteladvies.
1. Een woekerpolis is een beleggingsverzekering. Het rendement van de beleggingen is vanaf 2000 laag geweest. Pas de laatste jaren zijn die beleggingsrendementen weer flink gestegen. Woekerwinst polissen. Zomaar overstappen naar een bancaire spaarvorm met een rente van hooguit 1,5 % per jaar is dus niet altijd even verstandig.
2. Vaak zit er in een beleggingsverzekering een overlijdensverzekering. De premies van deze overlijdensverzekeringen zijn de laatste jaren flink gedaald. Advies: laat u adviseren of die verzekering niet goedkoper kan. Let op, niet zomaar stoppen. Eerst even kijken of u elders überhaupt wel weer te verzekeren bent.
3. Soms zit er in een beleggingsverzekering ook een extra verzekering die ervoor zorgt dat bij arbeidsongeschiktheid de premie door de verzekeringsmaatschappij wordt doorbetaald. Denk na of dat wel nodig is.
4. De verzekeraar heeft ook kosten. Die kosten zijn vaak een percentage van de waarde in de polis. Veel waarde in de polis? Dan tasten die kosten dus de waarde van de polis jaarlijks flink aan. Advies: controleer of de belegging nog wel past bij de eigen situatie en of de belegging / verzekering niet goedkoper kan.
5. De adviseur heeft provisie gekregen. Dat zijn ook kosten. Soms zijn die kosten niet in verhouding tot het werk dat is gedaan. Klopt de inspanning niet bij de provisie of is er toen duidelijk een verkeerd advies gegeven, ga dan eens praten met die adviseur om een oplossing te zoeken.
6. Het is kan soms gunstig zijn de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk te stellen voor de schade. Dat kan collectief of via individuele claimexperts. Maar ook een klacht bij het Kifid is een gekozen weg. Let bij claimstichtingen op de kwaliteit van hun dienstverlening en de kosten die zij in rekening brengen.Woekerpolis

Behalve de woekerpolisindustrie is niemand gelukkig met de woekerpolis-affaire.
• Het kost ons als samenleving nog vele jaren veel geld. Want linksom of rechtsom komt de rekening ergens terecht.
• De branche is inmiddels haar reputatie verloren; de massa ontslagen bij verzekeraars en assurantiekantoren zijn voor een gedeelte het gevolg van de woekerpolisaffaire. Het idee om een Financieel Verbond te starten en in samenwerking met verzekeraars te zoeken naar een begin van een structurele oplossing, lijkt mij een prima plan.
• En de consument? Die heeft elke illusie verloren over de financiële branche en zit met de financiële schade.

Wat kunt (moet) u in ieder geval zelf doen? Studeren. De beste oplossing voor dit probleem is het vergaren van voldoende financiële kennis om de basis adviezen goed te begrijpen.

Werkvoorraden (achterstanden) 2014 bij pensioenverzekeraars

De afgelopen maanden en de komende maanden hebben pensioenverzekeraars een enorme werkvoorraad (achterstand) op te lossen. Bijna alle wijzigingen hieronder hebben direct invloed op de bestaande pensioenregelingen. De volledige lijst hier. Een kleine greep uit deze pensioenagenda.

1-1-2013: AOW leeftijd stapsgewijs omhoog;
1-1-2014; Salaris, parttime en staffelaanpassingen;
1-1-2014: 1e aanpassing kostenstructuur;
1-1-2014: Nieuwe pensioenproducten verzekeraars;
1-1-2014: Pensioenregelingen alleen door Wft Pensioenadviseurs;
1-1-2014: Overgangsregeling bruto/netto staffels;
1-1-2014: Pensioenrichtleeftijd 67 jaar;
1-1-2014: Verlaging fiscale kaders met 0,1%;
1-7-2014: ANW-uitkering van de overheid max. 1 jaar;
1-7-2014: Versnelde verhoging AOW-leeftijd (Regeerakkoord);
1-1-2015: Netto staffelbesluit;
1-1-2015: 2e aanpassing kostenstructuur;
1-1-2015: Verdere verlaging middelloon, eindloon en staffels (Pensioenakkoord);
1-1-2015: Maximering pensioengevend salaris op € 100.000,- (Pensioenakkoord);
1-1-2015; Nettolijfrente (Pensioenakkoord)

Een bijkomend administratief aspect is de noodzaak de wijzigingen chronologisch op te pakken. Bijvoorbeeld: een salariswijziging 2014 kan niet worden uitgevoerd als er nog onverwerkte zaken aanwezig zijn uit 2013. Verouderde automatisering en ontslagrondes maakt het er bij menig pensioenverzekeraar ook niet makkelijker op.

Een mislukt dienstverleningsdocument

De AFM heeft voor alle financiële dienstverleners een verplicht dienstverleningsdocument gemaakt. Dit document stelt mensen in staat de dienstverlening en prijzen van financieel dienstverleners met elkaar, en met die van banken en verzekeraars, te vergelijken. Verplicht te gebruiken.

De wens naar meer transparantie in ons vak is een loffelijk streven. Maar als je wilt dat iemand zo’n document begrijpt dan mag er geen vakjargon worden gebruikt. Er mag geen enkele onduidelijkheid zijn over de betekenis van de woorden.

Wat zou iemand zich zoal kunnen afvragen bij het lezen van de volgende woorden die nu in het document staan?

 • Dienstverleningsdocument. Zijn er dan ook nog dienstenvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en een offerte?
 • Risico’s afdekken. Is dat hetzelfde als risico’s verzekeren? Welke risico’s?
 • Andere financiële dienstverleners. Wie zijn dat? Tussenpersonen? Accountants? Banken? Verzekeraars? Ik wil gewoon een polis kopen; ik wil geen dienstverlening.
 • Gemiddelde kosten. Is dat de gemiddelde prijs van de polis inclusief de provisie? Moet ik die adviseur daarnaast dus ook nog betalen?
 • Financiële oplossing. Was er dan een probleem?
 • Advies. Ik hoef geen advies of dienst; ik wil alleen een polis afsluiten.
 • Arbeidsongeschikt. Is dat ook als ik ziek word?
 • Contract. Bedoelen jullie een polis, een verzekering of dit document?

Dit zijn alleen woorden uit de eerste pagina. Natuurlijk is het razend moeilijk de juiste woorden te kiezen maar het document roept door dit taalgebruik al direct veel vragen op. Laat staan dat mensen in staat zijn dit document tekstueel en cijfermatig te gaan vergelijken met documenten van andere financiële dienstverleners. Zeker niet als deze ook nog eens allemaal “offertes op maat” gaan maken met kortingen en/of opslagen.

Helaas heb ik echter weinig recht tot spreken. De AFM heeft mij (en alle andere financiële dienstverleners) de gelegenheid gegeven in een consultatieronde een mening te geven over het document. Van dat recht heb ik toen geen gebruik gemaakt.

Als mosterd na de maaltijd dan toch 7 adviezen aan de AFM;

 1. Voorzie het document van een verklarende woordenlijst.
 2. Hanteer steeds dezelfde termen.
 3. Sluit aan bij het taalgebruik van de mensen op straat.
 4. Werk meer met beelden i.p.v. tekst.
 5. Zorg voor een goede tekstschrijver.
 6. Laat een grafisch ontwerper naar de opmaak kijken.
 7. Het kan echt op een enkel A4-tje.

Een giftige mix

De affaires in de financiële branche blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Nu weer de uitspraak van het Kifid over de eerste kosten van de beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden (FTM). Maar ook het AFM, de politiek, de tussenpersonen, banken en verzekeraars, consumentenorganisaties en de media blazen elk periodiek hun deuntje mee. Ieder met hun eigen deelbelang, ieder met hun eigen invalshoek.

De maatschappelijke gevolgen op lange termijn worden zelden besproken. Die gevolgen ervaren wij echter dagelijks. Financieel- of verzekeringsadvies wordt nog maar zelden op waarde geschat. De consument vertrouwt “het” niet meer en dan is er weinig eer meer te behalen voor adviseurs. Dat zou niet zo ernstig hoeven te zijn als er voldoende kennis bij de particulieren en bedrijven aanwezig is om het zelf te doen. Weinig vertrouwen in extern advies en weinig eigen financiële kennis is een giftige mix waar we als samenleving nog veel schade van zullen ondervinden. Veel Nederlanders blijken een misplaatst veilig gevoel over hun financiële toekomst te hebben. Eén onderzoekje uit een lange reeks, vertelt het hele verhaal.

Onder Nederlandse werknemers weet 22 procent niet of hij überhaupt  pensioen opbouwt, fors meer dan het wereldwijde gemiddelde van 8 procent.

Oplossing:

 1. educatie;
 2. educatie;
 3. educatie.

 

Verborgen risico’s

AON meet jaarlijks het risicobewustzijn van de bedrijven. Dat valt niet mee. Dit jaar, vermoedelijk door de economisch crisis, is de risico paraatheid op de top 10 risico’s weer verder gedaald van 66% naar 59%.

Onderschat onderdelen zijn de verbogen risico’s:

 1. financiering pensioenprogramma’s
 2. computermisdaad virussen, hacken en kwaadaardige codes
 3. kredietrisico wederpartij
 4. verlies van intellectueel eigendom
 5. sociale media

AON wijst erop dat deze risico’s ook vaak aan elkaar gelieerd zijn. Zeker nu de reserves over de gehele linie in het bedrijfsleven zijn aangetast, daalt de weerstand om dergelijke risico’s intern op te vangen. Het kan raadzaam zijn sommige risico’s daarom extern te financieren (verzekeren). Dat verhoogt de weerstand om schade op te vangen.

 

Preken voor eigen parochie

En toen bekeek mijn volwassen zoon het filmpje over de onafhankelijkheid van ons kantoor. Dat filmpje waarin ik vond dat er helder werd uitgelegd dat wij onafhankelijk adviseren.

“Wat een brak filmpje. Ik word er achterdochtig van en ik geloof je niet.” 

Tja, je voedt ze op. Je betaalt alles wat los en vast zit om ze volwassen te krijgen en dan krijg je zo’n antwoord. Nergens een spoortje van begrip of ondersteuning voor mijn enthousiasme over het filmpje. Mijn oude zekerheden en gedachtegoed lijnrecht tegenover de huidige gevoelens van een doorsnee consument.

“Als je onafhankelijk bent dan hoef je dat niet te vertellen. Als je het wel gaat vertellen dan geloof ik je niet meer. Je kunt toch niets veranderen aan mijn positieve/negatieve mening die ik over jullie heb.”

Met zijn woorden in gedachte, bekeek ik vanochtend het filmpje van Monuta over het provisieverbod. De uitleg was foutloos maar de toon irriteerde me al direct. De uitleg over het provisieverbod zal best kloppen maar toch zijn dit soort filmpjes alleen bestemd voor de eigen achterban. Zieltjes winnen kan alleen nog maar met harde feiten en niet meer met imago filmpjes. We zullen ons moeten realiseren dat de parochie loyaal is zolang zij er een voordeel aan hebben.

Advies voor aankoop koelkast is niet aftrekbaar

Het regeerakkoord heeft al veel tongen losgemaakt. Minder bekend bij het brede publiek zijn de wijzigingen rondom pensioen en lijfrenten.

Een lijfrente-advies of een advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan particulieren zal vanaf 1 januari 2013 niet meer fiscaal aftrekbaar zijn.

Het lijkt mij niet een onlogische beslissing. Een advies voor een schadeverzekering, een belastingadvies of een advies voor een nieuwe koelkast is tenslotte ook niet fiscaal aftrekbaar. Fiscaal snap ik de beslissing dus wel, alhoewel het wel vreemd is dat een hypotheekadvies voorlopig wel fiscaal aftrekbaar blijft.

Lastiger wordt het om nog enige visie te ontdekken in alle wijzigingen die opeenvolgende politici hebben over financieel advies aan particulieren. Elke politicus wil dat iedereen goed voorgelicht wordt en dat het advies deskundig is. En vooral dat de kosten laag zijn. Maar ons uurtarief voor advieswerk van 130 euro is geenszins uitzonderlijk in de wereld van pensioenadviseurs. Voor een gewone particuliere sterveling een stevig tarief.

Menigeen schrikt zich een hoedje als ik uitreken wat het kost om te helpen de talloze spaar-, lijfrente, koopsommen en pensioenpolissen op een rij te zetten. Zouden Rutte en Samson de consequentie voor de “gewone mens” daarvan hebben gezien?

Cafépraat

Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. We kunnen kiezen wie we willen. We hebben geen omzetverplichting en de aandelen zijn van onszelf. Maar we verkopen wel polissen en dus ook de verzekeraars die daar aan vast zitten.

Ons branche imago is echter de afgelopen jaren te grabbel gegooid. Daar liggen we nog steeds af en toe wakker van. Ook de medewerkers van die vermaledijde verzekeraars. Dat zijn namelijk ook gewoon medewerkers zoals u en ik, die ‘s ochtends om 7 uur naar hun werk gaan. En gewoon hun stinkende best doen.

Je zou verwachten dat verzekeraars iets aan hun eigen imago doen. Een vriendelijke campagne, een goedgebekte woordvoerder en slimme marketing. Niets van dat alles. Nergens verdedigen ze zich. Zelden komen ze positief in het nieuws. Overal maken ze vijanden.

Ik zag afgelopen week een mooie schadeuitkering van een verzekeringsmaatschappij van 90 mille voor een verkeersslachtoffer. Netjes en redelijke snel afgewikkeld. Wij waren blij maar vooral het slachtoffer was, naar omstandigheden, blij. Een pluim voor de polisfabriek.

Het is een reine druppel in een poel van ellende die steeds wordt uitgestort over verzekeringsmaatschappijen. Zo’n positief bericht is de achterkant van de dagelijkse cafépraat over verzekeraars.