De aansprakelijkheidsverzekering petrochemie biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Speciale aansprakelijkheidsverzekering petrochemie

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat

Waarom aparte aansprakelijkheidsverzekering petrochemie

 1. aansprakelijkheidsverzekering petrochemie
  De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico, zoals bij werkgeversaansprakelijkheid.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheid bij een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Verzekeringsdekking aansprakelijkheidsverzekering Petrochemie

 1. De aansprakelijkheidsverzekering petrochemie dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de petrochemie gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De aansprakelijkheidsverzekering petrochemie wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering petrochemie biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschade dekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Audio

Letselschade aansprakelijkheid

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een aansprakelijke partij als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van iemand anders. De veroorzaker van uw letsel kan bijvoorbeeld een verkeersdeelnemer, werkgever of een arts zijn.

Er zijn veel voorbeelden. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld.

Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u iemand aanrijdt en die persoon niet meer kan werken.

Of u laat een zware tang uit uw handen vallen en iemand zonder een helm raakt ernstig geblesseerd.

Premie

De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie is vaak afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Niet verzekerd aansprakelijkheidsverzekering petrochemie

 1. Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
 2. Schade geclaimed op een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. (Beroepsaansprakelijkheid)
 3. Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt).
  1. Gereedschappen premie
  2. Transport goederen premie
 4. Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen. (Die zijn altijd verzekerd via de WAM.)
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid

Opzicht schade aansprakelijkheid

U heeft ongetwijfeld regelmatig zaken ´onder opzicht´. Daar bedoelen we mee dat u zaken van anderen onder zich heeft om te gebruiken, bewerken, repareren, behandelen of reinigen. Een dergelijke schade is vaak standaard uitgesloten op het bedrijfsaansprakelijkheid onderdeel van een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie maar kan wel, op verzoek, worden toegevoegd. Als voorbeeld kunt u denken aan een technologiebedrijf dat speciale meetapparatuur leent voor een wetenschappelijke test en deze apparatuur beschadigd raakt.

Bijzonderheden 

De verzekeraar hanteert vaak het `claims made’ principe bij een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. Een inloopdekking kan in overleg met de verzekeraar soms worden toegevoegd. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Verschil met beroepsaansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheidsverzekering offshore industrie wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogensschade.

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Petrochemie kan met een goede begeleiding vaak goed professioneel verzekerd worden.

Leveringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering petrochemie

Er is bij aansprakelijkheidsverzekering petrochemie meestal geen verzekeringsverplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Beperk zoveel mogelijk de eigen aansprakelijkheid zowel in verantwoordelijkheid als in de hoogte van de financiële verplichtingen.
 4. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Overige risico’s en verzekeringen

Naast de aansprakelijkheidsclaims die u kunt ontvangen, zijn er veel meer risico waarvan het verstandig zijn er kennis van te nemen. Op deze pagina van de energie sector is een opsomming van 11 belangrijke aanvulling op een aansprakelijkheidsverzekering petrochemie pakket.

Waarom wij?

1. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de petro-chemie sector.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Offertes en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen