Pensioenleeftijd 68 jaar – Alle feiten en premies 2022

De emoties rondom de nieuwe pensioenleeftijd 68 jaar zullen (eindelijk) hoog oplopen in Nederland. Zie bijvoorbeeld de nieuwsuitzending EenVandaag

Langzaam begint de ongeïnteresseerde houding over pensioen zich te vertalen in gemor. Dat betekent dat er voor werkgevers een belangrijk taak komt te liggen over allerlei aspecten rondom de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Hieronder een uitgebreide uitleg over de aanpassingen. Wij zullen de komende maanden deze aanpassingen verder aanvullen.

Pensioenleeftijd 68 jaar

Uitleg Pensioenakkoord – een tussenstand

Het is goed te starten met een belangrijk verschil tussen de verschillende leeftijden:

  1. AOW leeftijd. Wettelijk vastgelegd en eenvoudig te berekenen bij SVB. AOW leeftijd berekenen. Op 3 juli 2019 is de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd 3 juli 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Hierdoor zal de verhoging van de AOW-leeftijd minder snel doorgevoerd worden.
  2. Pensioenrichtleeftijd. De datum waarop het pensioenkapitaal of de pensioenuitkeringen starten. Zie ook hieronder het bericht “De wettelijke achtergrond“. De pensioenrichtleeftijd is dus de leeftijd waarop men volgens de pensioenregeling met pensioen gaat. Op die leeftijd zijn alle fiscale grenzen van de pensioenregeling gebaseerd.
  3. De eigen pensioenleeftijd. Oftewel de leeftijd dat u of uw werknemers stoppen met werken en “met pensioen gaan“. Daarover staat in principe niets over in de pensioenwet. Die beslissing ligt bij u maar zal afhangen van de financiële situatie.

De woorden doen er toe bij de gesprekken over pensioen om een Babylonische spraakverwarring te vermijden.

[Read more…] about Pensioenleeftijd 68 jaar – Alle feiten en premies 2022

Bedrijfspensioen beheer 2022 met 15 tips

bedrijfspensioen beheer

Bedrijfspensioen beheer komt kijken na de werkzaamheden rondom Pensioenadvies voor werkgevers. Beheer van een collectieve pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. De aansprakelijkheid voor deze zorgplicht kan voor een werkgever een reden zijn die verantwoordelijkheid uit te besteden.

Bedrijfspensioen beheer

Het bedrijfspensioen beheer organiseren voor werknemers is voor elk bedrijf, HR-afdeling of boekhouder een lastige en vervelende klus. Kleine foutjes kunnen door de strakke Pensioenwet tot grote problemen uitgroeien. Een pensioenorganisator zoals wij trekken bedrijfspensioen beheer, de verantwoordelijkheid en de financiële aansprakelijkheid naar ons toe. Maar wat valt er dan zoals onder bedrijfspensioen beheer?

15 bedrijfspensioen beheer activiteiten

[Read more…] about Bedrijfspensioen beheer 2022 met 15 tips

Pensioenpresentatie verrassend, ontregelend en rumoerig.

Soms zorgt mijn pensioenpresentatie voor een ongemakkelijke situatie.

“We zijn 67 jaar en hebben netjes onze hypotheeklening afgelost. Maar we hebben alleen een AOW uitkering en een klein pensioentje. Nu kunnen we niet rondkomen van dit geld maar willen heel, heel graag in ons huis blijven wonen. Kunnen we echt geen extra hypotheeklening krijgen?” De paniek was af te lezen aan de wijze waarop ze dicht tegen elkaar aan gingen zitten. 

Een kleine anekdote aan het begin van een pensioenpresentatie. Het zette direct de toon want er ontstond gelijk rumoer. “Maar de hypotheeklening aflossen is toch een goed pensioenplan?”. Ja misschien wel, maar vaak ook niet.

Bedrijfspensioen - premies

Verwarring tijdens de pensioenpresentatie

pensioenpresentatie

Het is grote groep in de pensioenpresentatie geïnteresseerde slimme deelnemers maar plots realiseer een gedeelte zich het gebrek aan financiële kennis. Op de gezichten is de verwarring af te lezen.

Plots zien ze tijdens de pensioenpresentatie dat de verzorgingsstaat weg is. Verdwenen in een woud van bezuinigingen, wetten en maatschappelijke veranderingen. Waar is de vertrouwde vakbeweging die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw netjes voor een werknemer zorgde. Onderlinge solidariteit is vervangen door woorden als zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

Vooral voor jongeren

Moet ik al over mijn pensioen nadenken?” Nee, natuurlijk niet. Je kunt er als werknemer toch niets aan veranderen en het is maar hopen dat de beloftes uitkomen. Als je vanaf je 50-ste eens af en toe kijkt dan is dat voldoende. Tijd genoeg.

Waarom dan wel? Om te leren, om te begrijpen dat er nog andere risico’s zijn, ziek, arbeidsongeschikt, overlijden, hypotheek, etc. Ook dat hoort bij zo’n pensioenpresentatie.

[Read more…] about Pensioenpresentatie verrassend, ontregelend en rumoerig.

Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

De SER heeft een advies uitgebracht over medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen. Volgens de SER zijn er verschillende mogelijkheden om de Medezeggenschap pensioen of invloed van werknemers in kleine ondernemingen over pensioen te versterken.

Advies SER Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg op 15 september 2016 advies aan bij de Sociaal Economische Raad (SER). Klijnsma wil weten van de SER hoe de Medezeggenschap pensioen dan wel invloed van werknemers in kleine ondernemingen voor de arbeidsvoorwaarde pensioen versterkt kan worden. Onder een ‘kleine onderneming’ verstaan we ondernemingen met tien tot vijftig werknemers, die niet verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen.

De SER noemt nu de volgende mogelijkheden:

1. Het bevorderen van bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en/of personeelsvergadering (PV) binnen en buiten de WOR. Daar valt ook het adviesrecht onder;
2. Het versterken van enkele bevoegdheden van de PVT en/of PV binnen de WOR. Denk hierbij aan het informatierecht, de informatieplicht van de werkgever en het initiatiefrecht voor de arbeidsvoorwaarde pensioen; en
3. Het bevorderen van onafhankelijke en betaalbare informatievoorziening over pensioen.

De SER is er geen voorstander van de PVT en PV een instemmingsrecht toe te kennen bij pensioen in kleine ondernemingen. Dat zou het systeem van de WOR verstoren en kunnen leiden tot kosten-en lastendrukverhoging.

[Read more…] about Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

Morgen met pensioen gaan, overmorgen met AOW

vestzak klokVanaf 1 januari 2013 liggen de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd niet meer gelijk. Hierdoor is het voor deelnemers aan de pensioenregeling een puzzel geworden om de financiële gevolgen inzichtelijk te krijgen en alles op elkaar af te stemmen. En wie denkt dat dit maar een paar jaar gaat duren heeft het mis: de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd zullen voorlopig niet meer gelijk gaan lopen.

Situatie tot 2013
Het was allemaal zo eenvoudig. De maand waarin je de AOW ontving van de overheid was ook de maand waarin je het levenslange ouderdomspensioen zou krijgen. Geen moeilijk rekenwerk en duidelijke overzichten op een tijdlijn. Voor de oudere generatie was er vaak nog een prepensioen zodat men toch eerder kon stoppen dan 65 met behoud van een goed inkomen.

Situatie vanaf 2013
Met ingang van 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd voor het eerst omhoog met één  maand. Dit zal verder op gaan lopen tot AOW-leeftijd 67 in 2021 volgens het regeerakkoord. De pensioenrichtleeftijd blijft op 65 in 2013 waardoor er dus een “gat” ontstaat van een  maand. Door de aanpassing in verschillende stappen van de AOW-leeftijd en het in één  keer verhogen van de pensioenrichtleeftijd wordt dit verschil de komende jaren alleen maar groter. [Read more…] about Morgen met pensioen gaan, overmorgen met AOW

Een vermoedelijk pensioenvermoeden

Wachten op een claimPensioenvermoeden is een element waar elke werkgever flink mee in z’n maag kan zitten. Oftewel, een werkgever met een pensioenregeling moet iedere werknemer dat pensioen aanbieden. Een heldere regel waar in de praktijk toch veel misverstanden over zijn.

In de Pensioenwet is een pensioenvermoeden opgenomen (artikel 7 lid 4). Op grond van deze bepaling wordt een werknemer geacht dezelfde pensioenovereenkomst te hebben als andere werknemers die tot dezelfde groep behoren. Dit is het geval als de werkgever verzuimt de werknemer te informeren over het ontbreken van een aanbod voor een pensioenovereenkomst. Als werknemers dus dezelfde soort werkzaamheden verrichten dan is het niet toegestaan willekeurig pensioen toe te zeggen. Er is dan sprake van een pensioenvermoeden. En een pensioenvermoeden is voldoende grond om de werkgever aansprakelijk te stellen voor het ontbreken van een pensioenregeling.

Dat probleem voor een werkgever kan natuurlijk in volle hevigheid te voorschijn komen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Dan zal de werkgever volledig aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade. De aankoop van een (niet verzekerd) nabestaandenpensioen of premievrij pensioen kan al snel honderdduizenden euro’s kosten.

Slim zijn door een afstandverklaring te laten tekenen, is helaas ook nauwelijks juridisch houdbaar. De meeste pensioenverzekeraars en pensioenfondsen eisen overigens ook altijd dat alle medewerkers worden aangemeld. Natuurlijk zijn er wel oplossingen om de groep te beperken maar zorgvuldig handelen en een goede schriftelijke vastlegging is van groot belang.

De Hoge Raad heeft er in een uitspraak op 12 augustus 2009 helderheid over gegeven.  [Read more…] about Een vermoedelijk pensioenvermoeden

Pensioenontslagbeding exit

 

PensioenontslagbedingAllen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Er is ook goed pensioen nieuws voor werkgevers.

Een werkgever heeft voor een pensioenontslag na 1 juli 2015 geen ontslagvergunning meer nodig. En dus is een pensioenontslagbeding in een arbeidsovereenkomst ook niet meer nodig. Het is zelfs verstandig deze niet meer op te nemen in de nieuwe en oude arbeidsovereenkomst. Dus wijzig, ook bij bestaande werknemers, de overeenkomst zo snel mogelijk.

De nieuwe wet bepaalt namelijk dat de werkgever bevoegd is de arbeidsovereenkomst op te zeggen tegen de tijd (en daarna) dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd (of de afwijkende pensioenleeftijd) bereikt (artikel 7:669 lid 4 BW).  Wanneer partijen er dus voor kiezen ook na de AOW-gerechtigde leeftijd niet met elkaar verder te gaan, heeft de werkgever zijn kans om op te zeggen wegens het bereiken van die leeftijd dus nog niet verspeeld.

Er is nog meer goed nieuws. De transitievergoeding (de vervanger van de ontslagvergoeding) is  niet verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in verband met of na het bereiken van de van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd of een andere leeftijd waarop voor de werknemer recht op pensioen ontstaat.

De Wet Werk en Zekerheid bevat nog een versoepeling ten aanzien van het ontslagrecht aangaande AOW-gerechtigden. De nieuwe wet bepaalt dat het opzegverbod  “ziekte” bij het zogenaamde pensioenontslag niet gelden. Oftewel: ook een zieke werknemer mag na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd worden ontslagen. De enige beperking is dat de ziekte niet de reden voor de opzegging mag zijn, maar dat zal in de regel voor een werknemer moeilijk aan te tonen zijn.

Conclusie. Beter, goed en uitstekend nieuws over het pensioenontslagbeding. Toch blijft het oppassen want ongemerkt kunnen er in arbeidsovereenkomsten voorwaarden staan die deze soepele wijziging, juridisch kunnen ondergraven. De wetswijzigingen

Wilt u een controle, tips en trucs rondom alle pensioen, verzuim en verzekeringsaspecten in de eigen arbeidsovereenkomst of personeelsgids? Wij hanteren een vast tarief. Een emailtje met in het onderwerpveld “Pensioenontslagbeding” en u krijgt een vaste prijsopgave.

AOW Franchises 2015

AOW-franchises (bedragen in euro’s)

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd met maximale toeslag

Ongehuwd

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

01-01-2015

12.642

14.305

25.284

28.610

18.489

20.921

De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28.De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.

Hieronder treft u de franchises in voorafgaande jaren. [Read more…] about AOW Franchises 2015

Pensioenopbouw voor McOma

Achter de balie van McDonald’s zal binnenkort steeds vaker een 67-plusser te vinden zijn. Die AOW-plussers zijn immers lekker goedkoop. Deze gepensioneerden krijgen immers AOW en wellicht een (te) klein pensioen en zullen dan al snel een laag loon accepteren. Dat is niet erg voor ze. Netto houden ze er immers, door de lagere belasting tarieven, meer aan over. Bij ziekte hoeven ze maar 6 weken worden doorbetaald en daarna ben je er als werkgever vanaf. Iedereen blij?

Inmiddels begint de kritiek aan te zwellen. Natuurlijk mopperen de vakbonden want “de jongeren” krijgen geen kans om in te stromen. Maar ook de Raad van State vindt het maar een voorstel van niks.

De werkgever mag immers het arbeidscontract van werknemer gewoon opzeggen op de AOW leeftijd. Daar is geen toestemming van het UWV voor nodig. Maar de werkgever kan ook kiezen voor een afwijkende “pensioenleeftijd” in zijn arbeidsovereenkomst op te nemen. Zolang het maar een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Dat zou geen problemen geven met de Wet Gelijke behandeling, denkt het kabinet. Ik geloof er niets van.

Iemand ontslaan vanwege het enige feit dat een werknemer een bepaalde leeftijd heeft gehaald, is niet meer van deze (juridische) tijd. Zeker niet nu het argument dat dit een maatschappelijk belang zou dienen steeds minder valide is. Ook de ruimte die er aanwezig is om creatief als werkgever een “objectief rechtvaardige”pensioenleeftijd op te nemen, zal een juridisch mijnenveld worden.

Ik verwacht nog een ander probleem. Die werkgever, die na het ontslag werknemer A daarna wel een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt terwijl die andere werknemer gewoon thuis mag blijven, kan snel rekenen op een gang naar de rechter.

Komt de juridisch ellende niet uit Nederland dan zal Europa zich er ongetwijfeld tegenaan bemoeien. Maar ook de ondernemingsraad kan interesse hebben in dit onderwerp.

En hoe zit het met pensioenopbouw na 67 jaar? Natuurlijk mag er gewoon pensioen worden opgebouwd na de AOW-leeftijd. Een pensioenleeftijd van 70 jaar lijkt me een interessant plan. Of 75 jaar? Er is dus gewoon pensioenopbouw mogelijk voor McOma. Een verlengde opbouw na 67 jaar is dus best goed af te spreken in een pensioenregeling. Kleine probleempjes rondom het partnerpensioen zijn met goed overleg bij de verzekeraar op te lossen. Ook de Belastingdienst moet nog even een paar nieuwe premietabellen maken. [Read more…] about Pensioenopbouw voor McOma