Pensioencommunicatie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2011 een commissie aan het werk gezet om de pensioencommunicatie te verbeteren. Ze hebben 30 aanbevelingen op een rij gezet. Het moet gezegd worden; daar zitten best goede plannen tussen.

Nu mag iedereen nog even zijn/haar plas overheen doen via een internetconsultatie en dan maken ze van al die aanbevelingen een Wet.

Maar ik twijfel aan de aanbevelingen. Laat me het uitleggen.

Ik had bij een vorige werkgever te maken met een baas die, als ik met een goed plan aankwam, mij steevast de vraag stelde “Weet je het zeker?” Als ik ook maar iets twijfelde, stuurde hij me terug.

Momenteel voel ik mij als mijn oude baas die aan de commissie vraagt “Weten jullie zeker dat dit dé oplossing is?” Ik denk namelijk dat het niet gaat werken. Als bijdrage aan de discussie houd ik ze mijn filosofie voor. Hieronder mijn bijdrage (pdf) aan de internetconsultatie van het ministerie.  [Lees meer…] overPensioencommunicatie

De AFM consumentenbond

Een collega adviseur heeft in een open brief aan de AFM zijn bezorgdheid geuit over het belang van de consument. Een open brief die voor menig buitenstaander volstrekt irrelevant lijkt. “Die financieel branche is toch  niet te vertrouwen.” Toch zit er een belangrijke achterkant aan dit algemene gevoel.

De achterkant is dat het belang van de consument met het badwater wordt weggegooid. Is dat slechts theorie? Wij denken het van niet. Financieel advies is voor velen niet meer mogelijk. De toezicht en de wettelijke maatregelen maakt het voor menig adviseur nauwelijks meer mogelijk consumenten tegen ene lage prijs te adviseren. Hieronder een open brief aan de AFM van een collega van ons die de vinger genadeloos prikt in de consument-onvriendelijke regels die moeten worden nageleefd.

Een beetje veel vakjargon maar best ook voor buitenstaanders te lezen.

Geachte dames en heren van de AFM, [Lees meer…] overDe AFM consumentenbond

Standpunten politieke partijen AOV 65-67 jaar

Eerder schreven wij al over de problemen rondom bestaande aov-ers die zullen zien dat de uitkering op 65 jaar zal stoppen terwijl de AOW pas ingaat op 67 jaar. Frits van Leeuwenkamp heeft daarover vragen gesteld aan de politieke partijen. De ontwijkende antwoorden zijn niet echt verrassend.

VVD

Dankuwel voor uw e-mail aan de VVD, waarin u uw zorgen uitspreekt over het inkomensgat wat kan ontstaan bij de verhoging van de AOW leeftijd. Het verhogen van de AOW leeftijd is voor tweederde deel van de mensen met een lopende VUT- en prepensioenregeling geen probleem. Voor deze groep loopt het prepensioen door tot het moment waarop de AOW uitkering begint, ook in de nieuwe situatie. Voor het derde deel voor wie het wel een probleem kan zijn, is in de praktijk sprake van een divers beeld bij pensioenuitvoerders en VUT-fondsen. Er zijn pensioenuitvoerders die geen maatregelen treffen of overwegen maar ook uitvoerders die dat wel doen. Ik verwijs u graag naar uw pensioenuitvoerder of VUT-fonds om uw specifieke situatie te bespreken. In het akkoord wat gesloten is op 26 april jl is een overgangsregeling voorzien om de gevolgen van een inkomensgat voor groepen die weinig mogelijkheden hebben om aanvullend te sparen te beperken. Deze regeling is nog niet uitgewerkt en op dit moment niet duidelijk hoe deze eruit zal zien. De VVD fractie neemt graag kennis van uw situatie en zal deze betrekken bij de invulling van deze regeling.

PVV
De PVV is tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit probleem is gesignaleerd bij de bespreking van het Kunduz-wetsvoorstel in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Het probleem is, dat een brandend huis niet te verzekeren valt. Deze mensen hebben een polis die eindigt op 65 jaar.
Hoe de periode tot AOW- c.q. pensioenleeftijd moet worden overbrugd, weet niemand.
De minister geeft daarvoor enkele algemene oplossingen: spaargeld gebruiken (sparen kan nog gezien de tijdspanne waarop de verhoging ingaat), overwaarde huis inzetten, voorschot vragen bij de Sociale Verzekeringsbank, beroep doen op de bijstand e.d.
Het klinkt heel vervelend maar u zou deze vraag eigenlijk aan de Kunduz-partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) moeten stellen.

PvdA [Lees meer…] overStandpunten politieke partijen AOV 65-67 jaar

Standpunten politieke partijen AOW

De AOW bedragen wijzigen elk halfjaar. Laat de hoogte van deze bedragen gerust even tot u doordringen. Betrek daar ook even de nieuwe standaard AOW leeftijd van 67 jaar bij. De huidige uitkeringen bedragen per maand:

 

  • Alleenstaande : € 1.051,98
  • Gehuwd: € 722,74 per persoon

 

 

De verkiezingen staat woensdag voor de deur dus is het AOW standpunt van de politieke partijen interessant. Want elke nieuwe regering kan elke wet weer opnieuw ter discussie stellen.

De politieke partijen spreken hieronder geregeld over flexibilisering van de AOW. Het flexibiliseren van de AOW houdt in dat de AOW-uitkering toeneemt als iemand besluit de AOW op een latere datum te laten ingaan dan de AOW-richtleeftijd. Het omgekeerde geldt bij vervroegen (lagere AOW-uitkering). 

SP. AOW in ieder geval tot 2020 vanaf 65. Mensen met zwaar werk of lang arbeidsverleden ontvangen ook na 2020 vanaf 65 AOW. De SP heeft buiten het verkiezingsprogramma aangegeven de AOW-gerechtigde leeftijd voor iedereen te willen verhogen tot 67 jaar in 2025. Vanaf 2015 wordt de AOW voor 65- en 66-jarigen inkomensafhankelijk. Een 65- of 66-jarige met een hoog inkomen wordt vanaf 2015 met 15% gekort op de AOW-uitkering. De korting loopt jaarlijks op tot 100% in 2025.

Groenlinks. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 jaar in 2023. Ouderen met een goed inkomen gaan meebetalen aan de AOW. Extra inkomensondersteuning voor lage inkomens.

PvdA. De AOW-leeftijd gaat in 2017, 2020, 2022 en 2025 met een half jaar omhoog. Mogelijkheid flex-AOW.

D66. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 in 2021. Flexibiliseren AOW-leeftijd.

CU. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 in 2023

CDA. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog: – 2015: 66 jaar – 2020: 67 jaar Flexibele opname AOW tussen 65 en 70 jaar.

VVD. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog: – 2018: 67 jaar

SGP. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog Flexibilisering AOW-leeftijd.6 Verhoging AOW-premie voor ouderen met 1% per jaar.

PVV. AOW vanaf 65. Flexibilisering AOW-leeftijd.

 

Generatie oorlog

 

Het verhogen van de AOW-leeftijd leidt niet tot nauwelijks tot banenverlies voor jongeren. Een hoger arbeidsaanbod zorgt op langere termijn niet voor meer werklozen. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft dat maandag aan de Eerste Kamer geschreven. Die moet zich uitspreken over het plan van het kabinet om al volgend jaar te beginnen met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Dus de AOW leeftijd wordt verhoogd en die extra ouderen zorgen op geen enkele manier voor een verhoging van de werkgelegenheid?  Dat is merkwaardig in het licht van onderstaande informatie. “Het aantal personen tussen de 60 en 65 dat werkt, stijgt al jaren. Vorig jaar bedroeg het 35 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar is het toegenomen naar 37 procent.”

De consequenties van een hogere AOW is een complex systeem waar niet even gemakkelijk kan worden gezegd dat het geen effect heeft op banenverlies bij jongeren. Uit  de cijfers hierboven blijkt dus bijna twee-derde van de 60-65 jarigen niet te werken. Dat percentage zal in de toekomst voor ouderen tussen de 65 jaar en 67 jaar alleen maar hoger liggen. oftewel, we zullen maar heel weinig 66 jarigen (McOma) bij McDonalds zien staan achter de balie.  Dat de jongeren daar in deze generatie oorlog een prijs voor gaan betalen dat zal, ondanks de geruststellende woorden van minister Kamp, een vaststaand feit zijn.

Gerrit-Jan Doorneweerd

En wat gaan ze zoal doen?

Op 30 september 2010 presenteerden VVD-leider Mark Rutte, CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en PVV-leider Geert Wilders het concept-Regeerakkoord VVD-CDA, onder de titel ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’, plus het daarbij behorende concept-Gedoogakkoord.

In de verkiezingscampagne werd, onder anderen door VVD-leider Mark Rutte, gepleit voor een compact Regeerakkoord. Ook de verschillende informateurs, die tijdens de ruim 112 dagen durende formatie aan de slag gingen, drongen aan op een regeerakkoord op hoofdlijnen, met ruimte voor ‘vrije kwesties’, die afhankelijk van meerderheden in de Tweede Kamer worden opgelost. Zover is het niet gekomen. Het Concept-Regeerakkoord telt het 46 bladzijden.

Al met al dus heel wat leeswerk. Voor wie de volledige stukken wil lezen verwijzen we naar onderstaande linken. In dit stuk worden de belangrijkste punten van het akkoord op het gebied van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, inkomensverzekeringen en pensioenen samengevat. [Lees meer…] overEn wat gaan ze zoal doen?

Pensioenfondsen aan de schandpaal

Veel werkgevers hebben de verplichting om zich aan te sluiten bij pensioenfondsen. Een arbeidsrelikwie uit de vorige eeuw. Vrije keuze om de eigen pensioenverzekeraar te kiezen is er voor veel werkgevers niet bij. De resultaten van dit beleid blijken nu in alle omvang.

De pensioenuitkeringen van 14 pensioenfondsen worden gekort met tot 14%. 340 pensioenfondsen van de 600 pensioenfondsen zitten in de gevaren zone. Een ongehoorde situatie in ons “veilige” pensioenland.

Ik ben benieuwd of ook de desbetreffende pensioenfondsbestuurders met hetzelfde percentage op hun inkomen worden gekort.

Inmiddels speelt De Nederlands Bank kiekeboe. DNB wil niet zeggen om welke pensioenfondsen het gaat, omdat DNB te maken heeft met een geheimhoudingsplicht. Een opvallend standpunt als ook vandaag door  toezichthouders gemeld wordt dat bedrijven eerder aan de schandpaal moeten worden genageld.

Al eerder zagen we ook dezelfde problemen te voorschijn komen bij de ABP. Het ambtenarenpensioen kan al snel betiteld worden als een junk-pensioen. Als de ambtenaren ook een korting zullen gaan ontvangen, zal het Museumplein snel  volstromen. Zover zal het niet komen; De cowboy-bestuurders van dit pensioenfonds zullen de nota voor hun beleid vast neerleggen bij de belastingbetaler.

Bijstand bij rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering wordt steeds concurrerende ten opzichte van andere vormen van rechtshulpverlening. Daar waar de overheid de voorzieningen afbouwt, neemt de verzekeringsfunctie die taken meer en meer over.

De rechtsbijstandverzekering is momenteel de meest betaalbare en laagdrempelige voorziening voor particulieren en ondernemingen. Het voldoet aan de groeiende behoefte naar rechtshulp. De kosten van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand hebben ertoe geleid dat minder dan 50% van de mensen voor die regeling in aanmerking komt. Hoe ziet de regeling voor gesubsidieerde rechtsbijstand eruit?

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Het is in Nederland in de grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat wordt ‘gesubsidieerde rechtsbijstand‘ genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand regelt deze vorm van rechtsbijstand. Of iemand in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van het inkomen en vermogen. Daarnaast wordt vrijwel altijd een eigen bijdrage gevraagd. De tabel met de eigen bijdrage laat zien dat het al snel interessant wordt om een  rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Inkomensgrens en eigen bijdrage [Lees meer…] overBijstand bij rechtsbijstand

De Burgerpolis van Welwillende

Het SVB is een stille maar belangrijke kracht binnen de (semi) overheidsector. Zij regelen de AOW uitkeringen. Globaal verdelen de dames en heren van deze organisatie ongeveer 30 miljard euro aan uitkeringen.
In 2004 werd door hen de Burgerpolis geïntroduceerd. Al snel bleek er weinig interesse te bestaan voor dit initiatief. Anno 2010 wil het SVB dit initiatief nieuw leven inblazen met een heuse website, een brochure, een trendskaart, een realisatiekaart, een dienstenkaart, een visiekaart en een forse Raad van Visie met klinkende namen. Zelfs een coalitie van Welwillende ontbreek ook niet.

Wat is de Burgerpolis volgens het SVB?

De Burgerpolis gebruikt gegevens uit meerdere bronnen (bijvoorbeeld de SVB) en toont deze naast elkaar zodat de burger een compleet overzicht van zijn persoonlijke zekerheidssituatie krijgt. Daarnaast is er een Pluspakket waarmee mensen ervaringen over sociale zekerheid met elkaar kunnen uitwisselen. De Burgerpolis verstrekt geen persoonsgegevens, maar wel informatie over bijvoorbeeld het ‘klikgedrag’ van de burger.

Ik heb mijn stinkende best gedaan te begrijpen wat de Burgerpolis is maar raak de weg geheel kwijt in vage ambtenarentaal. Hoe dit alles in relatie is te plaatsen met initiatieven zoals het pensioenregister wordt ook niet duidelijk gemaakt.

Ook bij deze nieuwe introductie van de Burgerpolis lijkt niemand te applaudisseren. Hooguit zal het opnieuw vragen doen oproepen aan het nut van een kostbare organisatie (250 miljoen euro ) waarvan het bestaansrecht hoofdzakelijk bestaat uit het ontvangen van de AOW-premies en het uitdelen van de AOW uitkeringen. Een taak die ook grotendeels eenvoudig door de Belastingdienst kan worden verricht. Veel efficiënter en een vast een stuk goedkoper. G.J. Doorneweerd

De muis gaat ons redden.

U kent Charlie de Muis wellicht nog van een eerdere weblog.

De Methusalem Foundation gaat door en heeft weer een nieuwe Mprijs 2009 uitgereikt aan de onderzoeker Dave Shrape.

De jaarlijkse prijs wordt gegeven aan die onderzoeker die het meeste bijdraagt aan het verlengen van het leven. Wie zegt immers dat we dood moeten gaan aan hartaanvallen, kanker of Alzheimer. Het zijn “slechts” ziektes die we zouden moeten kunnen oplossen.

In dit kader plaats ik de plannen van dit kabinet om over 10 jaar te beginnen met het geleidelijk opschuiven van de AOW-leeftijd. Het is heel denkbaar dat tegen de tijd dat die hele operatie achter de rug is, de leeftijdsverwachting meer dan 4 jaar is opgeschoven. Zie nu al de nieuwe levensverwachting tabellen van dit weekend. Mannen en vrouwen blijken “plots”  2 jaar ouder te worden. Gefeliciteerd, u leeft sinds vrijdag 2 jaar langer.

Er zijn genoeg alternatieven maar zolang er geen politieke bereidheid is na te denken om de AOW inkomens/vermogensafhankelijk te maken, zullen we de huidige plannen voor lief moeten nemen. Hieronder de uitwerking van deze AOW-plannen van 16 oktober van minister Donner tot in detail. [Lees meer…] overDe muis gaat ons redden.