Aannemersbedrijf verzekering lage online premies 2021

Een goede aannemersbedrijf verzekering is een toenemend aandachtspunt voor bouwbedrijven. Vooral vanwege incidenten zoals de verschrikkelijke ramp in West Londen in de Grenfell Tower. De aannemersbedrijf verzekering staat volop in de aandacht.

Aannemer premie berekenen

Wettelijke aansprakelijkheid

aannemersbedrijf verzekering

Een wettelijke aansprakelijkheid voor aannemersbedrijven verzekerd schade aan zaken of letselschade. Zo zal bij een brand de verzekeringsmaatschappij van bijvoorbeeld de Grenfell Tower uitbetalen aan de gedupeerden maar zal zij daarna de aannemer aansprakelijk stellen op de aannemersbedrijf verzekering.

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een aannemer of een bouwbedrijf zelf kan nemen om dit aansprakelijkheidsrisico te beperken. De aannemersbedrijf verzekering  zal immers niet alle aansprakelijkheid en de bijbehorende kosten dekken. Preventie is dus cruciaal op elke bouwplaats.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

https://open.spotify.com/episode/47BTBcH7hWUTbDkMb8FhMD?si=i2a-YN14QOu4ORHcgDLh_g&dl_branch=1
[Lees meer…] overAannemersbedrijf verzekering lage online premies 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering afsluiten is eenvoudig. De meeste stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen volstaan met een online goedkope basis verzekering. Maar is het ingewikkelder of voldoet uw stichting niet aan de voorwaarden start dan met een maatwerkofferte aanvraag.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Een zinvolle polis …?

Maar is het een zinvolle Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering? Weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het echter niet direct om de schadeclaim maar vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Niet zelden worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

[Lees meer…] overBestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2021

Online scherpe Bestuurdersaansprakelijkheid premie 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid premie

Voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid premie betalen is een nuttige manier om ene risico elders neer te leggen. Maar weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen, BV’s en NV’s is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Vaak worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen

 1. Startende stichtingen en verenigingen. Die kunnen volstaan met een eenvoudige maar complete starter verzekering.
 2. Reguliere stichtingen en verenigingen. Daar bestaat de online goedkope basis verzekering voor.
 3. BV’s en NV’s zijn altijd iets lastiger. De maatwerkofferte aanvraag kan gebruikt worden voor deze offerte aanvraag.
 4. Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Hier onze VVE verzekeringspakket. Inclusief bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE.

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen is online eenvoudig. Wilt u even persoonlijk overleg over dit gevoelig onderwerp. Bel mij op 020-6200825 Gerrit-Jan Doorneweerd. Ik beloof u dat het een verrassend gesprek wordt.

Welke grote lijnen en kleine details spelen er?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download. Het helpt u bij Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen.

[Lees meer…] overOnline scherpe Bestuurdersaansprakelijkheid premie 2021

Is bestuurder aansprakelijk bij faillissement van een café?

Eind 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak waarbij de curator heeft geprobeerd de bestuurder van een café aansprakelijk te stellen. Deze uitspraak laat zien hoe een bestuurder genoodzaakt is op verschillende punten verweer te voeren. Is de bestuurder aansprakelijk voor het ontstane boedeltekort, ook wanneer deze zijn zaken niet op orde heeft? 

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

Voorafgaand aan het faillissement

In november 2013 wordt een vennootschap opgericht waarin een café wordt geëxploiteerd. Ondanks dat er nog geen exploitatievergunning is gaat het café al open. Al vrij snel wordt het café gesloten wegens geluidsoverlast maar nadat de bewuste vergunning is verstrekt kan het café op 21 februari 2014 weer open. Het onderwerp ‘geluidsoverlast’ blijft op de agenda staan. De gemeente verricht nog enkele metingen en de kroegbaas ontkent dat de normen worden overschreden.

Naast de mogelijke geluidsovertredingen krijgt het café ook te maken met de afhandeling van een inbraak. Op 27 juni 2014 wordt er ingebroken. De verzekeraar weigert in eerste instantie om een uitkering te doen omdat het alarmsysteem niet was ingeschakeld. Gelukkig wordt een verdachte veroordeeld en een schadevergoeding toegekend.

De gemeente deelt op 24 juli 2014 mee dat naar aanleiding van bezwaren van omwonenden is besloten dat de vergunning wordt ingetrokken en de aanvraag om een exploitatievergunning alsnog wordt geweigerd. Toch blijkt uit rapportages van de politie dat het café voor bezoekers open blijft. Er wordt daarom bevolen het café vanaf 7 augustus 2014 voor onbepaalde tijd te sluiten.

Vervolgens wordt op 3 september het bedrijf op eigen verzoek failliet verklaard. 

WBTR de nieuwe 2021 wet

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheid eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De formele aansprakelijkheid bestuurders speelt daarbij een belangrijke rol. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

Persoonlijke hoofdelijke (privé) financiële bestuurder aansprakelijk

Als u bestuurder wordt bij een BV, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid bestuurders. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er een aansprakelijkheid bestuurders wordt gesteld.

Onbehoorlijk bestuur en aansprakelijk bestuurder

Op de een of andere manier zal een aansprakelijkstelling te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht blijkt in de praktijk ook een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast wordt de aansprakelijk bestuurder ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Nog meer praktijkvoorbeelden waar bestuurder aansprakelijk is.

Bestuurders kunnen vermogend zijn dus een aantrekkelijke prooi voor curatoren. Zeer bekend zijn de aanspraken ingesteld tegen de bestuurders en commissarissen van supermarkten, banken en oliemaatschappijen.

 1. De B.V. YY staat in de startblokken om bedrijf XX over te nemen, maar merkte gelukkig nog op het laatste moment dat bedrijf X op de rand van een faillissement stond. De aandeelhouders van B.V. YY stellen haar bestuurder aansprakelijk voor de schade (enorme kosten gemoeid met de voorbereiding van de overname) die voorkomen hadden kunnen worden als de bestuurder een goed boekenonderzoek bij X had laten doen.
 2. De aankoop van een bedrijf dat in 2003 weer met een fors verlies ( € 15.000.000,–) werd verkocht werd de ondergang van het kopende bedrijf. Het bestuur en commissarissen worden door de curator beticht van onbehoorlijke taakvervulling. Eenvoudig werden de bestuurders in privé persoonlijk hoofdelijk aangesproken oor het tekort.
 3. Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelde twee bedrijven – de producent en de tussenhandelaar – wegens wanprestaties tot het betalen van schadevergoedingen. Omdat de bedrijven financieel aan de rand van de afgrond zaten kon het geld niet worden geïnd. De directeuren van de twee bedrijven werden persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 4. Een N.V. verweet haar commissarissen, hun verplichtingen tot het houden van toezicht op de directie en zelfs tot medebestuur niet te zijn nagekomen. Volgens de rechtbank kunnen commissarissen ook worden aangesproken, wanneer van wanbeleid van de directie niet is gebleken.
 5. De bewindvoerder van een in surséance van betaling verkerende bedrijf doet een onderzoek naar de handelwijze van het bestuur en commissarissen in de tijd toen de problemen ontstonden. Van belang zijn de handelingen van de bestuurders in de laatste drie jaar. Er moet immers niet alleen maar sprake zijn van onbehoorlijk handelen, ook moet het handelen het faillissement hebben veroorzaakt.
 6. Door het ontbreken van een behoorlijke administratie blijkt uit een arrest van de Hoge Raad kan niet alleen de directie, maar kunnen ook de commissarissen persoonlijk door de curator aansprakelijk worden gesteld.
 7. Een andere voorbeeld is dat boze kleine aandeelhouders stappen naar de rechter. De Ondernemingskamer acht de zaak een enquête waard en een onderzoekcommissie stelt een onderzoek in naar het beleid.
 8. Een commissaris bemoeit zich actief met het acquisitiebeleid van de onderneming en verliest daarbij de strikte scheiding van verantwoordelijkheden uit het oog, hetgeen blijkt uit de stukken in een rechtszitting, waardoor er een veel te hoge prijs voor een overname werd betaald, het verschil wordt gevorderd. De aansprakelijk bestuurder ontloopt de dans door een gedeeltelijke vergoeding te betalen. Bestuurdersaansprakelijkheid kan immers ook soms worden afgekocht.
 9. De advocaat stelt dat zijn cliënt met allerhande mooie woorden en toezeggingen aan het lijntje is gehouden en de toegezegde maatregelen niet uitvoert.
 10. De bestuurder wordt ook persoonlijk aansprakelijk gesteld aangezien hij zijn bedrijf verplichtingen laat aangaan die zij vervolgens niet nakomt.

De curator en het hof

Op dat moment komt de curator om de hoek kijken. Deze spreekt de bestuurder aan voor het boedeltekort uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zoals je misschien zou verwachten lijkt hij zich hierbij niet te richten op hetgeen hierboven kort is omschreven maar op schending van de administratieplicht.

Het hof overweegt dat het café diverse maatregelen heeft genomen om geluidshinder te voorkomen. Er zijn o.a. boxen verwijderd, isolatie aangelegd en er is een geluidssluis gemaakt. Deze maatregelen hadden weliswaar eerder genomen kunnen worden, maar dat nalaten houdt volgens het hof geen onbehoorlijke taakvervulling in. Dat er geen bezwaar is gemaakt tegen het intrekken van de exploitatievergunning heeft te maken met het feit dat er niet genoeg financiële middelen zijn om de juridische bijstand die hiervoor nodig is te betalen. Het niet-instellen van beroep tegen de intrekking van de vergunning levert tegen deze achtergrond geen onbehoorlijke taakvervulling op.

De curator probeert vervolgens alsnog aannemelijk te maken dat er sprake is kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Daarvoor voert hij onder meer aan dat de onderneming is gestart zonder vergunning, dat er geen debiteurenadministratie is bijgehouden en dat alarm was uitgeschakeld ten tijde van de inbraak. Het hof volgt de curator niet in zijn stellingen omdat de bestuurder naar het oordeel van het hof erin is geslaagd de aansprakelijk bestuurder te ontzenuwen van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Er was bijvoorbeeld zeer vaak sprake van vals alarm, zodat uitschakeling van het alarm, gedurende de reparatieopdracht, vereist was. De vorderingen van de curator worden dan ook afgewezen.

Conclusie

Hoewel de bestuurder van een failliete vennootschap bij schending van de administratieplicht mogelijk op achterstand staat in de procedure tegen de curator, hoeft dit nog allerminst tot aansprakelijkheid te leiden. Deze uitspraak laat mooi zien dat, wanneer de bestuurder erin slaagt om andere factoren aan te wijzen die tot het faillissement hebben geleid, hij alsnog aan aansprakelijkheid voor het boedeltekort zal kunnen weten te ontkomen.

Wat is dan het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nu de bestuurder niet aansprakelijk is vraagt u zich misschien af? Vergeet niet dat, ondanks dat een claim misschien ten onrechte wordt neergelegd, het aangesproken bedrijf zich wél moet verdedigen. Deze verweerkosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hiervoor ook dekking!

De hele uitspraak kunt u hier teruglezen.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premies en offertes

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video over bestuurdersaansprakelijkheid

WA Graafmachine verzekering 5 handige toevoegingen

WA Graafmachine verzekering

WA Graafmachine verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke graafmachine hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de WA Graafmachine verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Graafmachine premie berekenen

Welke soorten dekkingen wa Graafmachine verzekering

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Graafmachine verzekering. Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. Premieberekening. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de graafmachine verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de graver ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de WA Graafmachine verzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de graafmachine plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De graafmachine mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
  4. Ook letsel van de bestuurder kan meeverzekerd worden op een WA Graafmachine verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de Graafmachine bestuurder financieel te compenseren.
  5. Ondergrondse schade is natuurlijk snel gemaakt tijdens het graven. Wees vooral even goed attent op WION eisen. Lees deze uitleg ook nog even voor een duidelijke uitleg vanuit de verzekeraars.

Audio WA Graafmachine verzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij Graafmachine verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Graafschade of bedrijfsaansprakelijkheid?

Graafschade. Een graafmachine trekt een kabel kapot. U wordt aansprakelijk gesteld. Elke graafmachine is verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Meestal is daar ondergrondse schade op de WA Graafmachine verzekering meeverzekerd (controleer!).

Eigen risico graafschade. Verzekeraars zullen die soms standaard verzekerd hebben op een verzekering. De premie voor ondergrondse schade is dan een onderdeel van de termijnpremie. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 250,- maar € 500,- is ook heel gebruikelijk. Dat eigen risico kan veel hoger zijn als er geen aandacht is gegeven aan zorgvuldig werken. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som is een verzekeringsafspraak.

Bedrijfsaansprakelijkheid). U pakt een schop en steekt door een kabel heen. Dan is die schade meestal verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze schade is dus niet verzekerd op de WA Graafmachine verzekering verzekering. Vandaar dat ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een no-brainer is voor elk bedrijf.

Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekeraars kunnen soms standaard clausules hebben voor kabel en leiding schade. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 0,- maar € 15.000,- is ook heel gebruikelijk als er bijvoorbeeld geen klick-melding geweest en er geen rekening mee is gehouden. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som zijn soms verzekeringsclausules.

Audio bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ongevallen en letselschade bij WA Graafmachine verzekering

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een graafmachine. Die problemen zijn duidelijk te zien graafmachine ongevallen. Niet de schade aan de graafmachine is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste graafmachine. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid Graafmachine verzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een graafmachine goed en deskundig wordt gebruikt.

Een specialist is waardevol

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Specialistische kennis en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele werkmaterieelverzekeringen

Premie online berekenen

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

Video

Kijk ook eens naar onderstaan video rondom wegzakkende graafmachines. Je mag hopen dat er een goede WA Graafmachine verzekering aanwezig was.

Voorbeeld casco schade

Een WA Graafmachine verzekering verzekert dus NIET schade aan de eigen graver. Een WA Graafmachine verzekering zorgt er voor dat als er door de graver schade wordt veroorzaakt deze zaakschade of letselschade wordt vergoed.

Bedrijfsschadeverzekering 2021. Direct online offerte aanvragen.

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering (ook wel omzetdervingsverzekering) zorgt dat bij een bedrijfsstilstand de brutowinst is verzekerd. Het brutowinstbedrag is de opbrengst van de productie en/of omzet verminderd met de variabele kosten (exclusief btw).  Alternatieven berekening: de vaste kosten plus de nettowinst.


Brutowinst of huurderving

Uitkeringsduur.

Bedrijven voorzieningen

Financieel en verzekering

Bedrijfsinformatie


Toelichting bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen met een bedrijfsschadeverzekering.

bedrijfsschadeverzekering

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

De begrippen Bedrijfsschadeverzekering

1. Brutowinst

De bedrijfsschadeverzekering verzekert de vermindering van de brutowinst. Is er schade in uw bedrijf, of in het winkelcentrum waar uw bedrijf staat? En is uw omzet daardoor lager, of kunt u minder produceren of leveren? Met de Bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over vaste lasten, zoals de huur en de salarissen. Brutowinst wiki

Looptijd bedrijfsschadeverzekering uitkering:

 • tot de uitkeringstermijn is afgelopen;
 • als het gebouw hersteld of opnieuw gebouwd is binnen deze termijn;
 • als de productie of de omzet binnen deze termijn weer op peil is van voor de schade.

2. Vaste lasten bedrijfsschadeverzekering

Vergoeding van de vaste lasten van uw bedrijfsvestiging. Denk bijvoorbeeld aan huur.

3. Doorbetalen salarissen

Doorbetaling van salarissen gewaarborgd. Is er schade in uw bedrijf en kan er daardoor niet of minder gewerkt worden? Met de uitkering uit de bedrijfsschadeverzekering kunt u gewoon de salarissen doorbetalen.

4. Naverrekening clausule

Deze clausule vraagt de ondernemer in het begin van het nieuwe jaar een opgave te vertrekken het juiste verzekerd bedrag aan te geven voor het voorbije jaar. Aan de hand van deze gegevens stelt de verzekeraar de juiste premie voor het voorbije jaar op, en wordt de te veel of te weinig betaalde premie verrekend. Het opgegeven brutowinstbedrag moet gelijk zijn aan de brutowinst van het voorafgaande boekjaar.  De clausule vangt schommelingen in het verzekerd bedrag op tot een bepaald percentage (meestal 30%). Dit betekent dat wanneer blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is, de verzekeraar maximaal 30% overdekking verleent. Het opgeven van een te laag bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering kan onderverzekering tot gevolg hebben. Dus bij schade een lagere uitkering.

Geen volledig boekjaar. Als er nog geen sprake is van een volledig boekjaar, geef dan een raming. In dat geval geeft u de verwachte brutowinst op, op basis van de al gerealiseerde brutowinst. Hou hierbij rekening met bijvoorbeeld seizoensinvloeden.

Startend bedrijf. En als er nog helemaal geen brutowinst is gerealiseerd? Neem dan de omzetprognose uit het ondernemingsplan, verminderd met de verwachte variabele kosten (exclusief btw).

5. Waardoor schade bij een bedrijfsschadeverzekering?

 1. brand,
 2. ontploffing,
 3. blikseminslag,
 4. storm-, waterschade,
 5. inbraak,
 6. aanrijding/aanvaring,
 7. straatafzetting en
 8. het wegvallen van stroom- of watervoorziening

6. uitsluitingen bedrijfsschadeverzekering

 1. Molest,
 2. vulkanische uitbarsting,
 3. aardbeving,
 4. overstroming en
 5. atoomkernreacties

7. Het berekenen van het verzekerd bedrag

Het is niet voor iedereen even eenvoudig het juiste bedrag te bepalen om te verzekeren. De berekening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

 • Brutowinst. Dat zijn de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst. Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.
 • Alternatieve berekening: de omzet minus de variabele kosten.

Beide worden gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn, de schadeperiode waarover de verzekering uit blijft keren, moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Premie. De premie van een bedrijfsschadeverzekering is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het het toeleveringsrisico – uitvallen centraal magazijn – of het wegvallen van een met name genoemde publiekstrekker bijvoorbeeld: winkelcentrum, ziekenhuis.

Deze verzekering is geen zogenaamde Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die verzekert de aansprakelijkheid  door veroorzaakte schade aan zaken of letselschade en niet de eigen schade.

Schade bedrijfsschadeverzekering

Is er een zaakschade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Juist de bedrijfsschadeverzekering moet ervoor zorgen dat er snel weer gestart wordt. Verzekeraars zullen dus ook zelf graag snel met u om tafel willen zitten om de juiste schade-afhandeling te bespreken. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Video

Brandpreventietips

De premie van Bedrijfsschadeverzekering is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Kijk ook eens naar het bouwbesluit van de overheid.

Bedrijfsschadeverzekering winkel
 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.
Bedrijfsschadeverzekering winkel

Waarom wij?

1. Betaalbaar. Een gunstige prijs en de best passende bedrijfsschadeverzekering.
2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd bij zakelijke schadeverzekeringen.

We zorgen dat u meteen tevreden bent met de bedrijfsschadeverzekering. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Offertes en premies

Video

Audio over afsluiten verzekeringen

Installatiebedrijf verzekeringen direct online premie 2021

Installatiebedrijf verzekeringen zijn onmisbaar voor elk installatiebedrijf in de bouw sector. Uiteraard voor directe opdrachten. Maar ook als u als onderaannemer werkt. Hoofdaannemers blijken namelijk vaak polissen te hebben waar een ZZP-er of een MKB installatietechniek niet op terug kan vallen. Zelf de schade claimen op de polis van de hoofdaannemer zal niet lukken. Eigen installatiebedrijf verzekeringen zijn onmisbaar. Hieronder het meest gekozen pakket.


Maandpremie bouwverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid €

Verzekerd is schade aan zaken (andermans spullen) en letselschade (ongelukken). Verzekerd bedrag is € 2.500.000,-. Zaken onder opzicht kunnen optioneel worden meeverzekerd. Premie opslag 17,5% van deze bedrijfsaansprakelijkheidspremie.

Constructie All Risk €

Schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering. Het werk € 50.000,-/€ 1.250.000,-. Bestaande eigendommen opdrachtgever € 50.000,-. Hulpmateriaal € 10.000,-. Eigendommen directie/personeel € 2.500,-.

Rechtsbijstand €

Juridische Onafhankelijke rechtshulp bij conflicten. Telefonische Advies Service voor onbeperkt telefonisch advies , zelfs zonder conflict. Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

Eigen vervoer €

Eigen vervoerverzekering verzekert € 10.000,- vervoerde goederen en gereedschappen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd. Ook ‘s avonds en ‘s nachts; 24 uur per dag. Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.


Uw verzekeringskeuze

Werkzaamheden

Welk deel van uw omzet wordt door onderaannemers gerealiseerd?

Welk deel van uw omzet wordt in het buitenland gerealiseerd?

Levert en factureert u zelf uw bouwmaterialen?

Bijzondere werkzaamheden

Is uw bedrijf gespecialiseerd in betonrenovatie en/of betonbouw (storten / verwerken / afwerken), in vloerafwerking of in sloopprojecten?

Ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden (eigen of uitbesteed werk) op een of meer van de volgende terreinen? Betonrenovatie, betonbouw, kelderbouw, (paal)funderingswerk, grondkerende constructies (zoals damwanden), (bron)bemaling, ondergrondse kabels, vloerafwerking, sloopprojecten, asbestsanering, grond-, weg- en waterbouw.

Worden er door u, of iemand anders in uw opdracht, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden of andere brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden uitgevoerd?

Plaatst of installeert u zonnepanelen?

Werknemerschade meeverzekeren? (U verzekert uw werknemers voor schade die zij in het werk oplopen.)

Zaken onder opzicht (Optioneel bij bedrijfsaansprakelijkheid) meeverzekeren?

Bedrijfsinformatie


Slotvragen

Kies

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Overige bouw verzekeringen

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Toelichting installatiebedrijf verzekeringen

Een aansprakelijkheidsverzekering is de eerste verzekering waar elk installatiebedrijf extra aandacht voor zal hebben. Die aansprakelijkheid van een installatiebedrijf gaat verder dan alleen een aansprakelijkheidspolis. Het zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een installatiebedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten installatiebedrijf verzekeringen die er zijn.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

installatiebedrijf verzekeringen

De belangrijkste verzekering die elke installatiebedrijf moet hebben. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan zaken en aan personen. Vooral dit laatste risico is belangrijk om te realiseren. Een zonnepaneel die op straat terecht komt en een verwonding veroorzaakt, kan financiële grote gevolgen hebben voor het bedrijf. Een paneel datop een auto valt, levert alleen aansprakelijkheid schade aan zaken op. Maar ernstiger wordt het dus als er letselschade is.

Wanneer CAR verzekering

Als het gaat om zaken (spullen) van uzelf bij dit onderdeel van installatiebedrijf verzekeringen.  Een CAR verzekering (Construction All Risk verzekering) de schade aan het eigen bouwwerk/project verzekert. Een CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het installeren, oprichten, construeren en monteren van installatiewerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks.

Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de CAR-verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke.

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander en/of letselschade. Het is dus een schade claim die een ander aan u geeft omdat uw zaken van een ander beschadigd heeft of letsel aan een ander heeft toegebracht.

Terwijl een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het eigen installatiewerk/project verzekert.

Audio aansprakelijkheid

Zaakschade installatiebedrijf verzekeringen

In het kader van installatiebedrijf verzekeringen wordt onder zaakschade verstaan de aan zaken (spullen van een ander) toegebrachte schade (materiële schade). Aan derden toegebrachte zaakschade, alsmede de hieruit voortspruitende schade, wordt veelal vergoed als er aansprakelijkheid in het spel is. Denk aan het boren in een muur waardoor een waterleiding openbarst en er een grote waterschade ontstaat. Of er wordt een las-brand veroorzaakt met grote schade tot gevolg.

1. Opzicht installatiebedrijf verzekeringen

Een (helaas) onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor een installateur. U leent even lasapparaat van uw collega. Als die zaken onder een omvallend muurtje terecht komen, zal de eigenaar de schade vergoed willen krijgen. Hij heeft zijn spullen uitgeleend. De installatiebedrijf verzekeringen oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd. Lees meer.

2. Werknemersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering vergoed de schade die een individuele werknemer heeft door een bedrijfsongeval tijdens het werk. Stel, hij haalt zijn kleding open aan een onverwacht schroef. Maar ook bij veel ernstiger bedrijfsongevallen kan de werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen. (En doet hij/zij het niet zelf dat doet de advocaat of de vakbond het wel.) Op alle installatiebedrijf verzekeringen zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden.

3. Rechtsbijstand installatiebedrijf verzekeringen

aannemer verzekering
installatiebedrijf verzekeringen

Installatiebedrijf verzekeringen kent juridische onafhankelijke rechtshulp bij conflicten.
Ook is vaak meeverzekerd telefonische advies service voor onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict.

Ook wordt de verzekeraar veel gevraagd contracten te beoordelen. Bijvoorbeeld arbeidscontracten of eigen leveringsvoorwaarden. Denk ook aan problemen met leveranciers, opdrachtgevers of instanties.
Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

4. Constructie All Risk verzekering professionals.

Er is altijd veel discussie bij het verschil tussen installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en Constructie All Risk CAR verzekeringen voor een installatiebedrijf. Het verschil is goed uit te leggen. Bij een gewone bouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een Constructie All Risk CAR verzekering wordt “de eigen schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het installatieproject, dan zal die schade zelf betaald moeten worden komen en dus niet kunnen worden verhaald op installatiebedrijf verzekeringen.

5. Eigen gereedschappen

Eigen vervoerverzekering verzekert vervoerde goederen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd. Ook ‘s avonds en ‘s nachts; 24 uur per dag. Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.

Schade voorbeelden installatiebedrijf verzekeringen bedrijfsaansprakelijkheid

 1. U vernielt in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar installatiebedrijf verzekeringen zorgen voor deze bedrijfsaansprakelijkheid dekking. De zaakschade wordt dus vergoed op deze installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
 2. U laat een soldeertang liggen. er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim. (regres)
 3. Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De bedrijfsaansprakelijkheidspolis keert dan de letselschade uit.

Schadevoorbeelden installatiebedrijf verzekeringen Constructie All Risk

bouwverzekering aannemer
installatiebedrijf verzekeringen
 1. Tijdens een storm wordt uw werk verwoest. Er moet een noodreparatie komen. Als moet opnieuw worden ingekocht en veel extra uren besteed aan opnieuw installeren dan gebruikt u daarvoor de CAR verzekering..
 2. Er is brand uitgebroken en het bijna afgebouwde pand brand volledig af. Niet alleen kan volledig opnieuw worden gestart, ook de gereedschappen zijn verwoest.

Schadevoorbeelden Opzicht

U heeft ongetwijfeld regelmatig zaken ´onder opzicht´. Daar bedoelen we mee dat u zaken van anderen onder zich heeft om te gebruiken, bewerken, repareren, behandelen of reinigen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking. Bij installatiebedrijf verzekeringen kan dat wel meeverzekerd worden.

 1. Als voorbeeld kunt u denken aan een bouwbedrijf dat een lasapparaat van een collega leent. Er is dan sprake van opzicht.
 2. U wordt gevraagd een keukenblad te verschuiven maar er gaat iets mis. De oven valt kapot op de grond.

Bedrijfsrechtsbijstand installatiebedrijf verzekeringen

Discussies met relaties, leveranciers, inhuur of overheden. Altijd plezierig als juridische hulp beschikbaar is en die kosten worden. Overleg met een jurist, vaak soms alleen maar even om te klankborden, als er mogelijke problemen aan gaan komen.

Gereedschap en materialen installatiebedrijf

aannemer verzekering
installatiebedrijf verzekeringen

Heeft u een vrachtwagen of bestelauto dan kan met zo’n eigen vervoerverzekering diefstal verzekerd worden. Is de kans gering en gebruikt u geen dure gereedschappen of materialen dan kan deze verzekering ook best worden gemist. Dus kijk even wat uw maximale risico is. Let even op dat er een groot verschil is tussen gereedschappen in de bestelbus en op de werk-plaats. Beiden kunnen verzekerd worden op een installatiebedrijf verzekeringen (CAR en eigen vervoer).

Schadeclaim

Is er een zaakschade bij een ander? Bijvoorbeeld een letselschade of een casco schade? En is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Poliskosten en winstopslag installatiebedrijf verzekeringen

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie voor installatiebedrijf verzekeringen kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en de bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Beoordeling installatiebedrijf verzekeringen op

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De vergelijking

De uitkomst van onze vergelijkingen van installatiebedrijf verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering. Zo’n voorstel geeft de beste prijs / kwaliteit verhouding. Wij houden daarbij ook rekening met verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een gemiddeld percentage van 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform. Deze is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. We hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Letselschade installatiebedrijf verzekeringen

Veruit de meest kostbare schadeclaim is een letselschadeclaim die een bedrijf in de bouw sector kan krijgen.

letselschade bouw

Zo’n letselschade is een flink financieel risico dus let vooral eens op preventie-maatregelen. Installatiebedrijf verzekeringen zijn een mooi vangnet. Maar beperk liever de mogelijke schade. Hier een paar preventietips.

Tips preventie

 1. Het beveiligen van het werkterrein. Begin met vreemden weghouden. Dat is verstandig om te zorgen dat er geen letselschade kan komen.
 2. Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) geeft goede tips geven over het beveiligen van de werkplaats. Zowel fysieke beveiliging als allerlei elektronisch voorzieningen.
 3. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking binnen installatiebedrijf verzekeringen. Natuurlijk is dat een verzekeraars belang maar maak er gebruik van.
 4. Brandbare pallets en emballage niet opslaan tegen tegen of dichtbij gebouwen. Een gewoon brandje is meestal snel geblust maar als het pand mee gaat branden, stijgt de schade snel. Er is dan bijna altijd regres. Dat is het verhalen van de schade op de veroorzaker. Als u dus bij een ander brand veroorzaakt zal die verzekeringsmaatschappij zich snel komen melden met een schadeclaim. Ook daar zijn deze installatiebedrijf verzekeringen voor om die schadeclaim te vergoeden.
 5. Zorg dat de werkplekken opgeruimd zijn en dat er goed overzicht is op het gehele terrein. Even aan het eind van de werkdag een sluitronde doen met extra aandacht voor de veiligheid, verdient zichzelf snel terug.
 6. Er zijn gemakkelijk brandwerende kasten of containers te huren voor gevaarlijke stoffen. Let op dat ook bij brand de brand-schade vaak nog wel te overzien is maar de milieu-schade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de schade sterk kunnen verhogen.

Controle via checklist

En dan zijn er nog veel andere dekkingen voor een installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheid verzekering die misschien toch zinnig zijn. Kijk eens even onze checklijst even door. Denk daarbij vooral aan de risico’s die (als ze zich voordoen)  u persoonlijke financieel in problemen brengen. Of zelfs het voorbestaan van uw installatiebedrijf in gevaar brengen.

Bel ons dan even als u een risico wilt verzekeren of gewoon een vraag heeft. Wij begrijpen het verzekeren van uw installatiewerk; profiteer daar van.

Waarom wij?

 • Wij hebben van honderden bouw- en installatiebedrijven met de bijbehorende installatiebedrijf verzekeringen onder ons beheer. Zo’n verzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en product.
 • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouw- en installatieverzekeringsspecialist.
 • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven). Er is dus bekendheid met het bouw- en installatie vak (en risico’s).
 • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premies

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen Installatiebedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Gebouwen - online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Verzekering jurist 2021 online met 3 cruciale voordelen

Een verzekering jurist verzekert voornamelijk het cruciale aansprakelijkheidsrisico waar elke jurist zich van bewust is. Toch is het nog lastig te beslissen welke onderdelen minimaal nodig zijn om te kunnen spreken van een goede verzekering jurist. Er zijn namelijk veel verschillende soorten aansprakelijkheden waar een jurist mee geconfronteerd kan worden.

Jurist premie berekenen online

Waarom een verzekering jurist?

verzekering jurist

De reden om dit risico te verzekeren is belangrijk. Wordt een jurist aansprakelijk gehouden dan moet hij/zij de financiële claim betalen. Als er geen verzekering jurist is dan zal dat uit privé vermogen moeten worden gedaan. Bij een kleine schade lukt dat vaak eenvoudig. Bij een grotere financiële schade is de jurist ook zelf verantwoordelijk, met soms een persoonlijk faillissement tot gevolg. Maar ook het slachtoffer vist achter het net en blijft met een schade achter.

Welke onderdelen minimaal nodig?

[Lees meer…] overVerzekering jurist 2021 online met 3 cruciale voordelen

ICT verzekeringen 2021 online premies

ICT verzekeringen kunnen snel en efficient worden opgezet. De ICT verzekeringen, en specifiek aansprakelijkheidsdekkingen, bieden uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s.

ICT verzekeringen

Hieronder een uitgebreid artikel over de elementen om serieus de revue te laten passeren zodra er innovatieve stappen worden genomen. ICT  bedrijven kennen vaak complexe risico’s. Hieronder een eerste kennismaking.

Informatie ICT verzekeringen

Een informatie- en communicatie technologie aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan de specifieke informatie- en communicatie technologie risico’s. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat u een fout maakt tijdens uw werk. Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. Deze zuivere IT-polis zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.

[Lees meer…] overICT verzekeringen 2021 online premies

Cyberverzekering 2021 online vergelijkende premie

Cyberverzekering

De Hiscox CyberClear Cyberverzekering dekt de gevolgen van:  Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.  Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Hiscox is één van de grootste expert verzekeraars in de wereld op het gebied van de cyberverzekering.

Kies jaaromzet (ex btw):

Maandpremie €

Jaarpremie €

excl. 21% assurantiebelasting en eenmalig € 12,10 poliskosten.Privacy aansprakelijkheid
Cyber aansprakelijkheid
Data inbreuk
Bedrijfsschade
Hacker schade
Cyber afpersing
Verlies van geld op rekening


Bedrijfsinformatie

Slotvragen


Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen dienstenvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Documenten cyberverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Hiscox CyberClear

Brochure Hiscox CyberClear

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf heeft een wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels meldplicht datalekken opgesteld. Deze beleidsregels zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

De vergelijking Cyberverzekering

Wij beoordelen een Cyberverzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden cyberverzekering
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijking van de Cyberverzekering resulteert in een voorstel voor een Cyberverzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Vergelijking de Cyberverzekering

 1. Zorgt de verzekeringsmaatschappij voor een of meerdere soorten cyberverzekering of is de verzekering gewoon een uitbreiding van een bestaand bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen?
 2. Hoe groot zijn de verzekerde schade bedragen en de overige condities?
 3. Is de cyberverzekering er alleen in het geval van een aanval waaraan een organisatie slachtoffer is of alleen gerichte aanvallen tegen de onderneming?
 4. Heeft het cyberverzekering betrekking op niet-kwaadwillige acties van een medewerker?
 5. Geeft de polis ook dekking voor sociale engineering en netwerkaanvallen? Sociale engineering speelt een rol in allerlei aanvallen, waaronder phishing.
 6. Aangezien sommige aanvallen plaatsvinden over een lange periode van tijd, die maanden tot jaren kunnen zijn, omvat de verzekering tijdsbepalingen waarbinnen de dekking van toepassing is zoals voorrisico?

Poliskosten Cyberverzekering en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag op een Cyberverzekering. Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie voor de Cyberverzekering is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten cyberverzekering

Onze inkomsten bedragen bij een Cyberverzekering een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van alles rondom een Cyberverzekering. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzet verplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Professionele risico management

De risico’s van veel ondernemers zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Maar sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzichtelijk te krijgen en goed onder controle te krijgen. Een cyberverzekering is slechts “het slot op de deur”. Kijk eens op deze professionele risico management pagina.
Wilt u echt grondig uw bedrijf analyseren en zorgen dat u elk risico kent en beoordeelt of u het risico wilt:
1. Aanvaarden
2. Beperken
3. Reserve opbouwen
4. Extern verzekeren

Nieuwe risico’s zoals cyberrisico en datalekken moeten daarbij zeker ook ter sprake komen.

 1. Is er überhaupt wel een beveiligingsincident geweest?
 2. Zijn er persoonsgegevens verloren gegaan. (Of is het niet uit te sluiten dat dit is gebeurd)?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of zijn er nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens?
 4. Waren alle gegevens (goed) versleuteld en heeft het datalek gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?
 5. Beperkt een Cyberverzekering het bestuurlijke risico?

Ontstaan schade cyberverzekering

Een kwade medewerker? Een cyber of datalek incident? Een malware of virus? DDos aanval? Uw onderneming heeft er veel last van en levert op, soms onverwachte plaatsen, grote financiële schade op. Juist die schades zijn verzekerd op een goede Cyberverzekering. Kijk hieronder naar de acties die rondom een cyberpolissen aanwezig zijn.

Nadelen cyberverzekering

 1. Er geldt een hoog eigen risico.
 2. Bij Business Interruption is er een eigen risico met een wachttijd van vaak al 10 uur.
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid en beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid zal apart verzekerd moeten worden.

Schade en forensisch onderzoek cyberverzekering

Een forensisch onderzoek is nodig om te bepalen wat er gebeurd is, hoe schade te herstellen en hoe te voorkomen dat er in de toekomst hetzelfde type schending optreedt. Onderzoeken kunnen de diensten van een beveiligingsbedrijf van derden betreffen, evenals de coördinatie met de rechtshandhaving en de toezichthouders. Daarbij zal ook de AVG (GDPR) een rol spelen in de beoordeling. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens zal ingeschakeld kunnen worden.

Definitie verzekeraars cyberverzekering

Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt. De cyberverzekeringen kan de cyberrisico’s verzekeren en de financiële gevolgen beperken. De drie voornaamste manieren waarop cyberrisico’s ontstaan:

1. Moedwillige aanval van buitenaf

Door een moedwillige aanval van buitenaf, bijvoorbeeld een virus, DDos-aanval of een hack. DDos aanvallen (distributed denial of service) hebben tot doel websites zodanig te belasten, dat ze door de bedoelde gebruikers niet langer te benaderen zijn. Recent werden onder andere DigiD, Rijksoverheid.nl en diverse banken nog slachtoffer van dit soort aanvallen. De cyberverzekeringen verzekeren dit risico.

2. Menselijke fout

Door een menselijke fout, al dan niet opzettelijk, waaronder verlies of diefstal van (een onderdeel van) een computersysteem of data van de verzekerde die persoonsgegevens bevatten. Een boze oud-medewerker kan bijvoorbeeld moedwillig belangrijke gegevens verduisteren of een opening in het systeem publiceren. Cyberverzekeringen nemen de kosten voor haar rekening.

3. Techniek

Door technisch falen van eigen of externe IT-systemen, servers, hard- en software. Bovengenoemde incidenten leiden tot een verlies van of beschadiging aan data, (on)toegankelijkheid van systemen, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, afpersing en boetes. Dat zijn allemaal zaken die geld kosten: data moet worden hersteld of er moet onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de bedreiging. De oorzaak is het cyberincident, het gevolg is de financiële schade die vaak grotendeels verzekerd zijn op cyberverzekering.

First Party-risico’s

Omvatten eigen kosten als gevolg van een inbreuk of een datalek die, afhankelijk van de cyberverzekering verzekerd zullen zijn:

 • Kosten van digitaal forensisch onderzoek (om de omvang en reikwijdte van de inbreuk of van het gegevensverlies vast te stellen) – de kosten kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van hoe groot of ingrijpend de inbreuk is
 • Melden en Inlichten van gedupeerden – de tarieven kunnen nogal verschillen maar veel aanbieders hebben tarieven afgesproken die uiteenlopen van € 1,25 to € 5 per persoon
 • Kosten voor public relations en crisismanagement
 • Ransomware betalingen door cyberafpersing
 • Kosten van herstel van ICT-systemen

Third Party-risico’s

Omvatten de verzekerde kosten op een cyberverzekering die worden gemaakt door inbraak of aansprakelijkheid:

 • Boetes
  • — Boetes opgelegd door de CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)
  • — Boetes / schadevergoedingen van andere instanties
 • Vanwege identiteitsdiefstal
 • Vanwege verlies van intellectueel eigendom of vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden
 • Vanwege netwerkverstoring
 • Lichamelijk letsel als gevolg van verloren gegevens
 • Psychische en emotionele schade door openbaarmaking van privégegevens
 • Overdracht of verspreiding van een computervirus/-worm of schadelijke software als gevolg van onachtzaamheid

Risico beperken?

Neem privacy- en gegevensbescherming integraal op in de bedrijfscultuur

Belast één enkele persoon met de eindverantwoordelijkheid voor beveiliging en gegevensbescherming

Implementeer een programma voor continue opleiding en bewustmaking van het personeel

Zorg voor waterdichte contracten met leveranciers en relaties

Identificeer en classificeer de door de organisatie verzamelde en opgeslagen informatietypen/ soorten

Beperk het aantal verzamelde en bewaarde persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie tot het strikt noodzakelijke minimum

Evalueer en actualiseer de bestaande veiligheidsmaatregelen, -plannen en -procedures

Voer continu risicobeoordelingen uit en ga na hoe de vastgestelde risico’s kunnen worden vermeden of beperkt

— Administratieve voorzorgsmaatregelen

— Fysieke voorzorgsmaatregelen

— Technische voorzorgsmaatregelen

Bereid u voor op incidenten

Verklein de risico’s met cyberverzekering

Premieberekeningen online

Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen IT-Technologie aansprakelijkheid premie Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Cyberaansprakelijkheid IT-professionals Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Waarom wij?

 1. Betaalbaar. Een gunstige premie en de beste cyberverzekering.
 2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Video. Live attack:

Over Hiscox

Hiscox is een internationale nicheverzekeraar, genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE: HSX). Hiscox heeft vestigingen in België, Bermuda, Duitsland, Frankrijk, Guernsey, Ierland, Nederland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De groep kent drie underwriting-onderdelen: Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS en Hiscox Retail.

 • Hiscox London Market en Hiscox Re & ILS verrichten grote of complexe projecten die ze soms delen met andere verzekeraars of die de internationale licenties van Lloyd’s vereisen.
 • Hiscox Retail is aanbieder van een breed scala aan nicheverzekeringen voor professionals, zakelijke klanten en zeer vermogende particulieren. Hieronder vallen de activiteiten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Hiscox Special Risks en DirectAsia.
 • De cyberverzekering is de toonaangevende verzekering waarbij Hiscox vaak als herverzekeraar voor de reguliere verzekeraars wordt ingezet.